Är närståendeadoption möjlig om den biologiske fadern inte är anträffbar?

2019-12-20 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min sambo, snart make, önskar adoptera min son. Jag har haft enskild vårdnad sen dag ett, den biologiska pappan var med på BB men har sen dess inte haft min son någonting överhuvudtaget och nu inte hälsat på sen sonen fyllde 1år (han är idag 3.5år). Min sambo är i min sons ögon hans pappa och nu vill vi göra slag i saken. Hur går vi tillväga? Går det att genomföra innan vi har gift oss eller måste vi enligt lag vara gifta för att en närståendeadoption ska vara möjlig? Hur lång tid tar en sån här process ungefär? Är det några blanketter vi bör skicka efter? Min sons biologiska pappa har utvandrat och vi har ingen kontakt, varken försäkringskassan eller jag vet hur vi ska få tag i honom. Jag fick informationen om utvandringen via försäkringskassan. Jag har förstått att den biologiska pappan har rätt att ha ett ord i frågan men vad händer om han inte går att få tag i? Går det att genomföra adoptionen utan hans samtycke?Tack!
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna förutsättningarReglerna kring adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).Grundläggande förutsättningar för adoptionEnligt 1 § är principen om barnets bästa viktigast i adoptionsfrågor. Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt, 2 §. En person måste vara 18 år för att få adoptera och en make eller sambo får med sin respektives samtycke adoptera hens barn, 5 § och 6 § 2 st.Samtycke krävs också från den andre föräldern, om denne är vårdnadshavare, 8 §. AdoptionsförfarandetAnsökan om adoption ska skickas in till den tingsrätt där adoptionsansökanden bor, 12 §. Rätten har en plikt att se till att adoptionsärendet blir tillräckligt utrett och kommer uppdra åt någon från socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, 13-14 §§. Rätten bestämmer inom vilken tid utredningen ska vara slutförd med utgångspunkten att den ska göras skyndsamt, 14 § 3 st. Utredningen ska undersöka ifall adoptionsförutsättningarna är uppfyllda och lämna förslag till beslut, 15 §.Rätten ska ge föräldrarna tillfälle att yttra sig, 18 §. Detta gäller dock inte bl.a. om föräldern vistas på okänd ort, 18 § 2 st. 3 p.Slutsats och rådSom du ser finns det inget krav på att ni ska vara gifta för att få adoptera, det går lika bra att vara sambor. Det skulle möjligen dock kunna inverka på lämplighetsbedömningen, se nedan.För det första beaktas principen om barnets bästa och att adoptionen ska vara lämplig.Prövningen angående barnets bästa tar sikte på ifall barnet har behov av en ny förälder. En adoption förutsätter normalt att den personliga relationen mellan barnet och den biologiske föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. I och med att den biologiska fadern i ditt fall verkar ha lämnat sin fadersroll torde denna prövning inte utgöra hinder för adoption.Utgångspunkten för lämplighetsprövningen är att en adoption ska skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Så som du beskriver relationen mellan din partner och barnet torde inte föreligga något hinder för prövningen i den delen.Därutöver ska också din partner vara lämplig som förälder. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk, ålder och hälsotillstånd samt stabilitet i relationen. Det kan vara värt att nämna att det är ovanligt att en person som är 18 är eller bara några år äldre får adoptera. Här skulle också frågan om giftermål kunna få viss betydelse, angående bedömningen av er relations stabilitet. Finns det andra sätt att visa att er relation är stabil torde det dock inte ha någon betydelse. Jag går inte in närmare på den här frågan eftersom det är svårt att bedöma utan att veta mer än vad som framgår i din fråga.För det andra är en biologisk förälders inställning till adoptionen också viktig. Eftersom fadern i ditt fall inte är vårdnadshavare saknar han den vetorätt som samtyckeskravet ger. Han ska dock höras inför rätten om inte undantaget om vistelse på okänd ort är tillämpligt, vilket å andra sidan verkar vara fallet i din fråga. Utredaren vid socialnämnden har dock en skyldighet att om möjligt kontakta föräldern och klargöra dess inställning.Här finns närmare praktisk information om adoptionsförfarandet.Hoppas det här var till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Kan en biologisk förälder som inte är vårdnadshavare förhindra en adoption?

2019-12-09 i Adoption
FRÅGA |I ett gift par har makan ensam vårdnad om två barn hon har sedan tidigare. Kan den biologiska pappan, som tidigare haft delad vårdnad om barnen, förhindra att mammans nya man får adoptera barnen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare. Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig. Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort. SlutsatsJag kan tyvärr inte svara på om den biologiska pappan kan förhindra detta, eftersom jag inte vet något om hur situationen ser ut. Den biologiska pappan har ingen vetorätt eftersom han inte är vårdnadshavare, men han ska ändå få yttra sig om en eventuell adoption och hans inställning ska vägas in i helhetsbedömningen. Det är alltså mycket möjligt att domstolen skulle komma fram till att en adoption inte är lämplig, om den biologiska pappan motsätter sig det. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?

2019-11-28 i Adoption
FRÅGA |vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få en familj. Det är också en möjlighet för ensamstående och föräldrar som inte själva kan få barn. Adoption innebär att personen/personerna som adopterar blir barnets förälder/föräldrar och därmed också vårdnadshavare för barnet (4 kap. 21 § FB). För att ett barn ska få adopteras måste adoptionen anses vara lämplig (4 kap. 2 § FB). Ansökan om adoption görs hos tingsrätten (4 kap. 11 – 12 § FB). Överflyttning av vårdnadRegler om vårdnad finns i 6 kap. FB. Överflyttning av vårdnad innebär att det sker en förändring kring vem/vilka som är barnets vårdnadshavare. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad, så kan föräldrarna ansöka om att få gemensam vårdnad för barnet (6 kap. 4 § FB). Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden, så kan den föräldern ansöka om det (6 kap. 5 § FB). Det kan till exempel vara om föräldrarna har gemensam vårdnad, men den ena föräldern vill ha ensam vårdnad. Det kan också vara om någon av föräldrarna har ensam vårdnad, men den andre föräldern vill ha ensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om vårdnaden (6 kap. 6 § FB).Överflyttning av vårdnaden kan alltså ske på följande sätt:1.En förälder har ensam vårdnad. Båda föräldrarna ansöker om gemensam vårdnad. 2.Föräldrarna har gemensam vårdnad. En förälder ansöker om att få ensam vårdnad. 3.En förälder har ensam vårdnad. Den andre föräldern ansöker om att få ensam vårdnad. 4.Föräldrarna avtalar om vårdnaden.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vad händer om jag adopterar min frus barn?

2019-11-20 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min vuxna dotter (ej biologiska) har pratat om att jag ska adoptera henne, jag har varit hennes pappa sen hon var 3år och hon är idag 26.När jag läser tidigare frågor kring detta ser jag att hennes arvslott från sin biologiska mamma försvinner, undrar hur det fungerar eftersom att jag är gift med hennes mor?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Adoption av en vuxenEn vuxen, en person över 18 år, får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB). Eftersom jag inte vet något specifikt om er situation, och du inte heller efterfrågar en utredning om huruvida en adoption är möjlig, kommer jag inte gå djupare in på detta. Adoption av partners barnHuvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till detta. Det gäller möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke. Rättsverkningar av en adoptionPrecis som du skriver anses den som adopterats som barn till adoptivföräldrarna och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär till exempel att barnet får arvsrätt efter sina adoptivföräldrar men inte efter sina tidigare föräldrar. Detta gäller dock självklart inte om man adopterar sin makes eller sambos barn. Barnet ska i så fall självklart fortsätta anses som barn till maken eller sambon, och även till den som adopterar (4 kap. 21 § andra meningen FB). Barnet ska helt enkelt ses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Din situationOm du skulle adoptera din frus dotter skulle hon anses vara ert gemensamma barn. Hennes juridiska band till sin mamma skulle såklart inte försvinna på grund av det. Däremot skulle de juridiska banden till dotterns biologiska pappa försvinna, och du skulle ta hans plats. Din frus dotter skulle därmed få arvsrätt efter både dig och din fru, men inte efter sin biologiska pappa. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Adoption av vuxen

2019-12-18 i Adoption
FRÅGA |Min fru vill adoptera min vuxna son för att han ska alla juridiska rättigheter vad gäller arv m.m
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser kring adoption finner man i 4 kap. Föräldrabalken. Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man går tillväga för att adoptera en vuxen person, samt vad som krävs för att detta ska vara möjligt. Hur går man till väga vid adoption av vuxna?Om din fru vill adoptera din vuxna son så skall hon skicka in en ansökan till den tingsrätt där hon har sin hemvist.Det finns inga färdigställda blanketter eller mallar för detta ändamål, så hur denna ansökan skall se ut kan anses vara något oklart. Det som skall framgå av ansökan är följande:Att det gäller adoption av en myndig person,namn, personnummer och signaturer, samt en redogörelse för varför adoptionen bör godkännas (mer om detta nedan).Det kan vara en bra idé att kontakta tingsrätten i fråga innan ansökan skickas in för att klargöra mer exakt hur de vill att ansökan utformas. Efter att ansökan har skickats in så är det upp till tingsrätten att avgöra om adoptionen är lämplig eller inte. Vad krävs för att adoptionen skall godkännas?Det tingsrätten ser till när de skall bedöma adoptionens lämplighet är om den som önskar adoptera, i detta fall din fru, har uppfostrat den vuxna individen, i detta fall din son, eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att relationen mellan dem kan likställas med den mellan en förälder och dess barn (FB 4 kap. 4 §). Det framgår tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din frågeställning för att jag skall kunna bedöma sannolikheten att tingsrätten godkänner din frus ansökan, men det kan alltså bero exempelvis på hur tidigt i din sons liv som din fru kom in i bilden, samt vilken typ av relation de haft under åren. Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en vuxen person adopteras?

2019-12-06 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är 26 år idag. Jag har ingen kontakt med min biologiska pappa och vill inte ha det heller. Jag vill inte ha någon kontakt med den sidan av släkten. Min "låtsas"-pappa har varit med mig sen jag var nyfödd och jag vill att han ska vara min pappa på papper. Går det att lösa? Vad krävs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din "låtsas"-pappa ska ses som din "riktiga" biologiska pappa. För att detta ska vara möjligt krävs en adoption. Regler om adoptioner finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan man adoptera en vuxen person?Det är möjligt att adoptera en vuxen person, men det krävs att det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan de båda personerna och att adoptionen i övrigt anses lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning till adoption beaktar man bl.a. om sökanden uppfostrat den som hen vill adoptera eller om adoptionen på annat sätt kan bekräfta en relation som motsvarar den relation som finns mellan förälder och barn (4 kap. 4 § FB). Vad blir konsekvenserna av en adoption?Om en adoption godkänns blir konsekvenserna att den som adopterats ses som barn till adoptanterna och inte till de biologiska föräldrarna. Det innebär att den som adopterats exempelvis inte har någon arvsrätt efter sin biologiska förälder, men får istället arvsrätt efter adoptivföräldern (4 kap. 21 § FB). Hur ansöker man om adoption?Den som vill adoptera ska lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten där han har sin hemvist. På domstolsverkets hemsida finns en punktlista om vad som ska finnas med i en ansökan. Den hittar du här. SammanfattningDet finns en möjlighet att din låtsaspappa kan adoptera dig. Du kommer i så fall att ses som hans riktiga barn och du kommer inte längre ses som barn till din biologiska pappa och därmed inte ha exempelvis arvsrätt från honom. För att genomföra en adoption måste din låtsaspappa fylla i en ansökan om adoption till tingsrätten. Eftersom du är vuxen krävs såklart ditt samtycke, men det krävs inget samtycke från dina biologiska föräldrar även om de kan höras i utredningen om adoptionen är lämplig. Vidare är det tingsrätten som bedömer om kraven för adoption är uppfyllda. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan sambor adoptera?

2019-11-23 i Adoption
FRÅGA |Jag har ert barn på snart 2 år, han har aldrig träffat sin biologiska pappa någonsin. Jag och barnets pappa separerade och 10 dagar efter vi flyttat isär får jag veta att jag är gravid, berättade självklart det för honom direkt och han gjorde väldigt klart för mig att han inte ville veta av varken mig eller barnet. När jag va gravid i vecka 16 träffade jag en ny som då blev min sambo i samband med att pojken föddes(strax innan) med andra ord så har han alltid varit den fysiska och känslomässiga pappan och pojken vet heller inte om någon annan pappa. Vi har länge pratat om att min sambo ska adoptera honom så han alltid kommer få ha en sån fin pappa oavsett vad som händer. Den biologiska pappan skulle aldrig frivilligt godkänna detta och det egentligen bara för att jävlas .För att tillägga så finns det en kontakt med den biologiska farmor och farfar som kommer att fortsätta oavsett adoption eller inte. Så frågan är väl, kan min sambo adoptera min son trots att vi inte är gifta?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finner vi i föräldrabalkens fjärde kapitel. Vid alla frågor som rör en adoption är det väsentliga barnets bästa och en lämplighetsprövning ska göras. Får din sambo adoptera din son? Det har införts nya möjligheter för adoption och regelverket har moderniserats i syfte att stärka barnrättsperspektivet. Nu (sedan den 1 september 2018) kan sambor adoptera under samma förutsättningar som gifta par! Det krävs att man fyllt 18 år för att få adoptera, tidigare var det 25 år. Det ska dock inom lämplighetsprövningen undersökas om personen i fråga är tillräckligt "mogen" för att adoptera vid en sådan ung ålder och det borde undantagsvis förekomma. En annan regel anger att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Av din fråga verkar det inte som att den biologiska pappan är vårdnadshavare och endast ditt samtycke borde då krävas. Men rätten ska normalt ge möjlighet till den som är förälder att yttra sig inom en viss tid, den biologiska pappan kommer bli informerad och ges möjlighet att svara. I vilket fall är svaret på din fråga ja, det är nu möjligt trots att ni inte är gifta.Med vänlig hälsning

Kan jag adoptera en vuxen person?

2019-11-05 i Adoption
FRÅGA |HejJag och min familj har nyligen flyttat hem fran Thailand vi ar 5 I familjen jag min fru och vara 2 gemensamma barn 4,8 ar gamla samt min frus son som fyllt 18 ar.Eftersom min styvson aldrig haft nagon annan pappa an mig vi har bott ihop sedan han var 4 ar sa onskar jag nu att adoptera honom.Och nu undrar jag ar detta mojligt och hur gar jag tillvaga?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att få adoptera en vuxen person ska det finnas särskilda skäl (4:4 föräldrabalk). Särskild vikt läggs vid om den som vill adoptera har uppfostrat den som vill adopteras, och om adoptionen kan ses som en bekräftelse på en redan existerande förälder-barn-relation. I ditt fall låter det som att båda dessa omständigheter föreligger, du har varit en del av pojkens hushåll sedan han var 4. För att ansöka om adoption ska ni ansöka hos tingsrätten på er ort. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.