Kan jag som ensamstående adoptera en myndig person?

2020-02-26 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag som ensam kan adoptera min myndiga dotter, hon är 33 år. Både hon och jag vill att det blir så.Hennes biologiska föräldrar har uteslutit henne från familj o gemenskap pg a. de är Jehovas vittne vilket hon tar kraftfullt avstånd ifrån. Hon mår väldigt dåligt av att inte ha någon pappa. Hennes barn kallar mig morfar o för henne så ÄR jag pappa.Tack MVH
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Av din fråga framgår att du ensam vill adoptera en person som är 33 år och att hon samtycker till detta. Hon har även blivit utesluten från hennes biologiska familj. Reglerna kring adoption regleras i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel. Vem får adopteras?Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökandes vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 § första stycket FB). Vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption så ska man särskilt ta hänsyn till om du har uppfostrat hon som du vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 § andra stycket FB). För att adoptera en person över 12 år måste dennes samtycke inhämtas (7 § första stycket FB). Det framgår av din fråga att ett sådant samtycke till adoptionen finns. Vem får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (5 § FB). Ensamstående får adoptera ensamma, men inte med någon annan (6 § tredje stycket FB). Detta för att huvudregeln är att endast makar och sambos får adoptera gemensamt (6 § första stycket FB). Hur ser processen ut? En ansökan om adoption får göras av dig som vill adoptera (11 § FB). En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera har sin hemvist (12 § FB). Rättsverkningen av adoptionen blir att den som adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (21 § FB). SammanfattningDu är över 18 år och får därmed adoptera en myndig person om det finns särskild anledning till detta med hänsyn till ert personliga förhållande. Jag rekommenderar att du lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera bor. Skulle du vilja ha ett juridiskt ombud som hjälper dig i processen så kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer jag med en offert. Hoppas du fått svar på din fråga!

Adoptionshandlingar

2020-02-09 i Adoption
FRÅGA |En adoption som gjordes 1965-1966 och papper från tingsrätten kommit bort. Går det att söka idag och var.?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att hitta de adoptionshandlingar som du söker efter rekommenderar jag dig i första hand att vända dig till den tingsrätt där ansökan om adoptionen gjordes. Där kan du begära om att få ut en kopia av adoptionshandlingarna. Om handlingarna inte finns att få ut hos tingsrätten, kommer de att hänvisa dig till rätt kontaktperson eller myndighet. Om du emellertid inte kommer vidare i ditt ärende, kan du istället kontakta närmaste kommun- eller stadsarkiv. Där kan fråga om de har adoptionshandlingarna som du söker efter.När du kontaktar tingsrätten eller arkivet är det bra att du har så mycket uppgifter om adoptionen som möjligt. Till exempel uppgift om beslutsdatum för adoptionen, namnet på adoptivföräldrarna och i vilken tingsrätt som ansökan om adoptionen gjordes på. Om du inte kommer ihåg beslutsdatumet för adoptionen, kan du kontakta folkbokföringen på Skatteverket och fråga om de innehar den informationen.Jag rekommenderar dig således att inledningsvis kontakta den tingsrätt där ansökan om adoptionen gjordes. Om handlingarna inte återfinns där, bör du istället kontakta närmaste kommun- eller stadsarkiv. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

2020-02-04 i Adoption
FRÅGA |Jag är gift med en filippinska, vi är gifta i Sverige och även dokumenterat i Filippinerna. Vi satt här nu ikväll tillsammans med hennes dotter på 9 år som inte har någon pappa på papperet här i Filippinerna. Jag frågade henne om hon ville att jag skulle stå som hennes pappa, och hon sa ja. Så vid en adoption, skulle det finnas några hinder för detta?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att ni har hemvist i Sverige, och därför tillämpa svensk rätt. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Att barnets bästa ska ges största vikt betyder att inga andra intressen, exempelvis en förälders intressen eller önskningar, får gå före barnets bästa vid bedömningen.Ett barn får endast adopteras om det med beaktande om samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med adoptionen är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn.Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vem får adoptera?För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB).Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB).Samtycke till adoptionSamtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse för adoptionen. Att ni är gifta och att din frus dotter vill bli adopterad är två omständigheter som talar för att en adoption är lämplig. Eftersom dottern är under 12 år krävs inte hennes samtycke till adoptionen, däremot måste barnets mor, din fru, samtycka. Det enda egentliga hindret, under förutsättning att lämplighetskravet är uppfyllt, är om barnets mor inte samtycker till adoptionen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vi har inseminerat hemma – hur ska jag göra för att kunna adoptera barnet?

2020-01-26 i Adoption
FRÅGA |Jag är kvinna och registrerad partner med henne. Vi har inseminerat hemma med spermier som vi fått av en god vän. Jag vill adoptera barnet. Vår vän är villig att erkänna sig som far men hur går man till väga för att jag ska kunna adoptera barnet så att han frånkommer allt som har med arv och den biten att göra, alltså han ska inte behöva vara inblanda mer och barnet ska bli mitt och min partners. Vem kontaktar man och behöver man fylla i några blanketter osv.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du hur ska ni gå till väga för att du ska kunna adoptera barnet som din partner bär, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn.Jag tolkar det du har skrivit som att det är din partner som är gravid med barnet som ni väntar.Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar.Specialreglerna för föräldraskap vid insemination gäller inte vid heminseminationDe lagregler som specifikt rör föräldraskap vid insemination gäller inte i ert fall, eftersom ni har inseminerat hemma. Just de reglerna omfattar nämligen bara insemination som görs inom vården (se till exempel 1 kap. 9 § FB). Däremot gäller de övriga lagreglerna om föräldraskap som vanligt. Därför kommer ni att behöva göra precis så som du har beskrivit i din fråga: först får er vän bekräfta faderskapet till barnet och därefter kan du ansöka om att få adoptera det.Socialnämnden kommer att utreda vem som är pappa till barnetNär barnet har fötts kommer socialnämnden att inleda en faderskapsutredning. Socialnämnden är nämligen skyldig att utreda faderskapet till barnet som din partner bär, eftersom hon inte är gift med en man (2 kap. 1 § och 1 kap. 1 § FB). Det är socialnämnden i kommunen där barnet kommer att folkbokföras som gör utredningen (2 kap. 2 § FB).På grund av detta är det positivt att er vän är beredd att erkänna faderskapet till barnet, då det lär förkorta den tid som socialnämnden gör sin utredning. Er väns faderskapsbekräftelse behöver uppfylla formkraven i lagenFör att er väns faderskapsbekräftelse ska vara giltig behöver den uppfylla lagens formkrav. Det innebär följande (1 kap. 4 § första stycket FB):- Bekräftelsen ska vara skriftlig.- Två vittnen ska vara närvarande när er vän undertecknar bekräftelsen.- Din partner ska godkänna bekräftelsen.- Socialnämnden ska godkänna bekräftelsen. Efter faderskapsbekräftelsen kan du ansöka om att få adoptera barnetNär er vän har bekräftat faderskapet till barnet kan du ansöka om att få adoptera det, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn. Det är möjligt genom en så kallad styvbarnsadoption (4 kap. 6 § andra stycket FB). Vad innebär då en styvbarnsadoption? Jo, vid en styvbarnsadoption kommer din partners juridiska föräldraskap till barnet inte att förändras. Hon kommer fortfarande att vara barnets mamma, medan du blir barnets andra förälder. Er vän kommer däremot inte längre att räknas som juridisk förälder till barnet.Vid en "vanlig" adoption skulle detta inte vara möjligt – då skulle barnets juridiska kopplingar till såväl din partner som er vän försvinna helt och hållet. Din partner skulle därmed inte längre räknas som juridisk mamma till barnet. Istället skulle du bli ensam förälder genom adoptionen. Det är bara sambor, gifta och registrerade partners som kan göra en styvbarnsadoption. Sammantaget gör alltså styvbarnsadoptionen det möjligt för dig att adoptera barnet utan att din partners föräldraskap samtidigt upphör.Adoptionen gör att er väns juridiska koppling till barnet brytsEfter styvbarnsadoptionen kommer er vän inte längre att ha någon juridisk koppling till barnet. Han kommer inte att räknas som barnets förälder och barnet kommer inte att ha någon rätt att ärva honom (4 kap. 21 § första stycket FB). Barnet får istället rätt att ärva dig (4 kap. 21 § första stycket FB). Du kommer också automatiskt att bli barnets vårdnadshavare när adoptionen har blivit godkänd och trätt i kraft (4 kap. 22 § FB). Du och din partner har sedan gemensam vårdnad om barnet. Du ansöker om adoption hos tingsrättenFör att adoptera barnet kommer du att behöva göra en ansökan om adoption hos tingsrätten där barnet sedan är folkbokfört (4 kap. 12 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det rör sig om genom att söka på postnumret på Sveriges domstolars hemsida.Socialnämnden kommer att utreda om adoptionen kan genomföras (4 kap. 14 § och 4 kap. 15 § FB). Barnets biologiska föräldrar ska få yttra sig, alltså din partner och er vän (4 kap. 18 § första stycket FB). Barnets vårdnadshavares samtycke kommer också att krävas för att adoptionen ska kunna godkännas (4 kap. 8 § första stycket FB). Din partner kommer att vara vårdnadshavare eftersom hon är barnets mamma (6 kap. 3 § första stycket FB). Er vän kommer också att vara vårdnadshavare till barnet om han och din partner har kommit överens om det i samband med faderskapsbekräftelsen (6 kap. 4 § andra stycket, första punkten FB).Sammanfattning och rådFör att du ska kunna adoptera barnet behöver er vän bekräfta faderskapet till barnet. När det är gjort kan du ansöka om att få göra en styvbarnsadoption, så att barnet därmed blir ditt och din partners gemensamma barn. Först och främst vill jag råda er att ta reda på hur det går till att göra en faderskapsbekräftelse i kommunen där barnet kommer att vara folkbokfört efter födseln. Det brukar finnas information på kommunernas hemsidor. Utöver det kan det vara bra att du börjar förbereda din adoptionsansökan. På Sveriges domstolars hemsida finns det en steg-för-steg-guide som anger hur du gör ansökan och vad den ska innehålla. Det kostar i nuläget 900 kronor att göra en adoptionsansökan (januari 2020). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ärver jag mina biologiska föräldrar efter adoption?

2020-02-19 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska mor är avliden. Min fostermor vill adoptera mig. Kan jag bli det och fortfarande ärva av min biologiska far?Om min adoptivmor avlider och sen min adoptivbror. Får jag ärva från de då?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i svensk rätt är att den som blir adopterad ska anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina ursprungliga föräldrar. Detta innebär att alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna utsläcks i samband med en adoption, däribland rätten till arv, se 4 kap. 21 § föräldrabalken (FB). En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. Om så sker blir barnet makarnas eller sambornas gemensamma barn, och rätten till arv utsläcks då inte i förhållande till den make/ sambo som är barnets biologiska, se 4 kap. 6 § och 4 kap. 21 § FBSå för att svara på din fråga: om din styvmor är sambo eller make med din biologiska far kan din styvmor adoptera dig med följden att du anses vara din biologiska fars och din styvmors gemensamma barn, vilket innebär att du får ärva din far och din styvmor. Observera dock att detta endast gäller om din styvmor och din biologiska far lever som sambor eller makar, om så inte är fallet och din styvmor adopterar dig förlorar du alltså din arvsrätt efter din biologiska far, men du ärver din styvmor och hennes släkt (t.ex. din adoptivbror) då du rättsligt behandlas som om du vore din styvmors biologiska barn.Mvh

Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?

2020-02-05 i Adoption
FRÅGA |HejMin man dog när mina barn var små. Nu är jag gift med en annan man som vill adoptera mina barn.Nu undrar jag om vi skiljer oss efter adoptionen kan den upphöra då?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett barn adopteras ses det som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. När en make adopterar den andra makens barn ses barnet istället som deras gemensamma (4 kap. 21 § FB). En adoption kan inte upphöra för att man skiljer sig. Det går inte att häva en adoption enligt svensk rätt. Det enda sättet för en adoption att upphöra är om en annan person adopterar barnet och därmed ses som dess förälder istället för de tidigare föräldrarna. Det är alltid domstolen som bedömer om det föreligger skäl för adoption. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Går det att upphäva en adoption?

2020-01-27 i Adoption
FRÅGA |min son var gift med en thaiändska. hennes enda grej var att hitta en man så att hon kunde få uppehåll i Sverige.hennes son hade en son som var gravt hörselskadad fick operation här.hennes son kom till Sverige med sonen och dumpade honom i min sons hem och reste hem ensam.hon sökte adoption för barnbarnet men fick nej min son uppmanades av socialen att bli medadoptant. för då skulle det gå att ordna kvinnan var otrogen minst 2 ggr så att min son fick henne att flytta.nu bor hon med en annan man ock min son betalar 1800 kr i månaden vilket tär på hans ekonomi han har tre egna barn som kostar massor vilket gör en sträng ekonomi.kan han göra något för att undvika att vara adoptant han har blivit sol och vårad med hjälp från socialen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kapitel. Rättsverkningarna av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebär att det rättsligt inte görs någon skillnad mellan adopterade barn och andra barn. Principen innebär dels att barnet ärver adoptivföräldern, precis som att barnet hade varit förälderns biologiska barn, dels att barnet har rätt till t.ex. underhåll för det fall att föräldrarna inte längre bor tillsammans.Enligt svensk rätt är det inte möjligt att upphäva en adoption. Av bestämmelsen har dock ansetts följa att rättsverkningarna av en adoption kan upphöra genom en ny adoption. Det innebär att det i princip är möjligt för en förälder som adopterat bort sitt barn att genom en ny adoption adoptera tillbaka barnet. I din sons fall är även det enda sättet att "upphäva" adoptionen; att någon annan adopterar barnet. Jag har full förståelse för att så måhända inte är aktuellt. Däremot är det inte möjligt för din son att få adoptionen upphävd, trots att han känner sig lurad.Anledningen till att det inte är möjligt att upphäva en adoption är för att det handlar om vad som är bäst för barnet. Ett barn ska inte riskera att "förlora" sin ena förälder när dess adoptivföräldrar t.ex. separerar. Därför är det inte möjligt att "ångra" sig, även om man anser att den andra adoptivföräldern "lurat" en till att adoptera.Sammanfattningsvis måste jag dessvärre därför ge det tråkiga beskedet att det inte finns någon möjlighet för din son att få adoptionen upphävd. Med föräldraskapet som kom i samband med att adoptionen godkändes följer dels att barnet har en arvsrätt efter honom, dels att han är skyldig att betala underhåll.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Din sambo kan adoptera ditt barn

2020-01-22 i Adoption
FRÅGA |Jag har en son genom insemination, gjorde detta som ensamstående. Jag har en sambo nu, som jag/vi vill att hon ska bli den andre föräldern på papper. Kan hon adoptera min son utan att det påverkar min vårdnad om honom. Alltså kan hon bli hans andra mamma på papper och jag stå kvar som hans mamma? Har läst att om man adopterar i samboskap så kommer jag mista vårdnaden och rättigheterna av min son till henne.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare var man tvungen att vara gifta för att ens partner skulle kunna adoptera ens barn. Sedan den 1:a september 2018 har dock denna lag ändrats och idag är det möjligt både för make och sambo att adoptera sin partners barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Din sambo har alltså möjlighet att adoptera din son med ditt samtycke. Adopterar din sambo din son kommer ni båda anses vara hans föräldrar (4 kap 21 § föräldrabalken). Ni kommer båda också att vara hans vårdnadshavare (4 kap 22 föräldrabalken). Du behöver alltså inte oroa dig för att mista vårdnaden till din son utan du och din sambo skulle gemensamt vara föräldrar och vårdnadshavare. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar