Kan man adoptera från annat nordiskt land?

2019-10-31 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är tillsammans med en karl och vi vill ha ett barn. Jag funderar på om man kanske ska adoptera istället för att skaffa ett biologiskt. Går det att adoptera från ett nordiskt land? Hur går det till? Vad kostar det? Absolut helst Finland där jag har släkt från mammas sida och jag är både svensk och finsk medborgare om det har betydelse. Min karl är helsvensk. Vi båda har fast jobb och en ordnad ekonomi.
Malcolm Hamilton |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kan tyvärr inte svara på vad det kostar eller exakt hur adoption ser ut i ett specifikt land då detta inte berör svensk juridik. Jag kan dock svara på att det inte finns något i den svenska lagen som hindrar dig från att adoptera från ett annat nordiskt land. I 4 kap föräldrabalken framgår vad som gäller för adoption och vilka krav som måste uppfyllas. Jag rekommenderar er att kontakta socialnämnden i er kommun för fler frågor. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan jag adoptera min styvson från tidigare förhållande trots att jag är omgift?

2019-10-26 i Adoption
FRÅGA |Hej på er!Jag har en styvson som är 22 år som har växt upp med mig sedan han var c:a två år.För två år sedan så ville min styvson att jag skulle adoptera honom vilket gjorde mig väldigt stolt och glad. Men efter lite eftersökningar så var det inte så enkelt som vi trodde.Jag träffade min styvsons mamma 1999, vi gifte oss 2007, vi skilde oss 2011.Jag gifte mig med en annan kvinna 2014.Min nuvarande fru har en son på 10 år.Som jag förstod det så skulle en vuxenadoption av min styvson göra så att hans biologiska mamma skulle upphöra som juridisk mamma och min nuvarande fru bli hans nya juridiska mamma vilket hon inte vill då hon inte har den relationen med min styvson.Det finns inte heller på kartan att beröva hans mamma hennes mammaroll.Min styvson har haft ytterst lite kontakt med sin biologiska pappa under sin uppväxt och vi ser varandra som far och son. Det känns viktigt för både mig och min son känslomässigt att få det på papper också. Finns det något sätt att genomföra detta utan att " ställa till det" för hans mamma och min fru.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken (FB). I det fall du beskriver handlar det om en vuxenadoption då det rör en eventuell adoption av någon som fyllt 18 år. Den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. I bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption av vuxen ska det särskilt beaktas om sökanden (i förevarande fall du) har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).För att få lov att adoptera måste man vara fylld 18 år. För det fall att man är gift eller sambo får man endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Att som gift eller sambo adoptera ensamt är möjligt för det fall att man som make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (jfr 4 kap. 6 § andra stycket FB).Rättsverkningen av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat den andre maken eller sambons barn, ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB).I ditt fall innebär det, precis som du själv verkar medveten om, att om en adoption av din styvson skulle godkännas krävs det att du och din fru adopterar honom. Att adoptera ensam är endast möjligt om du vore gift/sambo med styvsonens mamma. Huruvida en adoption skulle godkännas är i övrigt svårt att ta slutlig ställning till, det kan dock argumenteras för att det finns ett sådant förhållande mellan dig och din styvson som krävs (däremot har inte din fru det som jag förstår det). Skulle du och din fru adoptera din styvson innebär det att ni ses som din styvsons föräldrar och att hans biologiska mamma inte längre rent juridiskt är hans mamma. Det skulle innebära att din styvson har rätt till t.ex. arv efter dig och din fru, men inte efter sin biologiska mamma. Den enda situationen då en adoption inte utsläcker de rättsliga banden till båda de ursprungliga föräldrarna är när make/sambo adopterar make/sambos barn.Tyvärr måste jag ge dig det besked som du själv kommit fram till; så som lagen är skriven och under givna förutsättningar, eftersom du är gift, så finns det inte möjlighet för dig att ensam adoptera din styvson. En sådan adoption skulle kräva att du och din fru gemensamt adopterar honom och de rättsliga banden till hans ursprungliga föräldrar skulle utsläckas.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Processen vid adoption

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA |Kan jag adoptera mitt nästan 2-åriga barnbarn, de bor i Chile. Vad krävs och hur går jag till väga?
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid fråga om adoption aktualiseras 4 kap föräldrabalken (FB).I Sverige kan både makar, registrerade partners och ensamstående adoptera. Åldersgränsen för att få adoptera ligger på 18 år. (4 kap 5 § FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Det du ska göra är att skicka in en ansökan till den tingsrätt där du har din hemvist, (4 kap 12 § FB) När din adoptionsansökan har skickats in ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att göra en adoptionsutredning, (4 kap 14 § FB). I utredningen fastställs huruvida förutsättningarna för adoption är uppfyllda, det handlar då om att klarlägga barnets bästa och föräldrarnas inställning. Den som ansöker om adoption ska kunna ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, (6 kap 1 § FB). Adoption förutsätter att samtycke finns från den förälder som är vårdnadshavare av barnet. Värt att känna till är även att en ansökan om adoption inte får bifallas, om det från någon sida getts eller utlovats ersättning eller om det avtalats om bidrag till barnets underhåll, (4 kap 10 § FB).Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?

2019-10-15 i Adoption
FRÅGA |Hej har en fråga om adoption. Då min sambo vill adoptera min son på 14 år. Självklart vill jag det. Har gemensam vårdnad med sonens pappa. Som tyvärr inte finns där för han lr har engagerats nått i hans Liv. Bör ja ansöka om ensam vårdnad innan vi går vidare i detta ärende? Lr hur funkar det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Den viktigaste principen att komma ihåg när det handlar om adoption är att barnets bästa alltid ska beaktas (4 kap. 1 § FB).Vem har rätt att adoptera?Om man har fyllt 18 år får man lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Ett undantag till detta är dock att en make eller sambo får adoptera sin make eller sambos barn om denne samtycker till det (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionEtt barn som har fyllt 12 år får endast adopteras om hen samtycker till det (4 kap. 7 § FB). Barnet har också rätt att innan hen lämnar samtycke få information om vad det kommer att innebära (4 kap. 7 § tredje stycket FB). Din son måste alltså få veta vad en adoption skulle innebära och samtycka till det. Vidare får ett barn inte heller adopteras utan samtycke från vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att din sambo inte kan adoptera din son utan att hans pappa, i egenskap av vårdnadshavare samtycker till det. Om du hade haft ensam vårdnad om din son hade hans pappa alltså inte behövt samtycka, utan då hade det räckt med att din son samtycker (och såklart måste även din sambo vilja adoptera honom). Det finns undantag då den andre vårdnadshavarens samtycke inte behövs, till exempel om föräldern vistas på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl (4 kap. 8 § andra stycket FB). Dessa undantag tillämpas dock restriktivt, och eftersom jag inte vet särskilt mycket om er situation kan jag inte svara på om det skulle vara aktuellt. En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Ansöka ensam vårdnadDet finns en möjlighet för föräldrar att från kommunen få hjälp med så kallade samarbetssamtal för att komma överens i frågor om till exempel vårdnad (6 kap. 18 § FB). Detta eftersom föräldrar kan avtala om vårdnaden och komma överens om antingen ensam vårdnad för den ena, eller gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Om man kommer överens och avtalar på detta sätt kan man slippa gå till domstol. Om man inte kommer överens och vill ha ändring i vårdnaden ska rätten avgöra frågan (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnaden (6 kap. 2a § FB). För att i domstol väcka talan om att få ensam vårdnad om ett barn ska man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (6 kap. 17 § FB). Att komma ihåg när man väljer att ta en fråga om vårdnad till domstol är att man helt lägger saken i domstolens händer. Det finns inte någon garanti att det kommer gå som man vill. Jag vet alldeles för lite om din situation och vågar därför inte uttala mig om hur det skulle gå. SlutsatsSammanfattningsvis är svaret alltså att ja din sambo skulle kunna adoptera din son. Om både din son och hans pappa samtycker är det inga problem. Om du skulle ha ensam vårdnad om din son behövs inte hans pappas samtycke för adoption. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min partner adoptera mitt barn?

2019-10-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag undrar om min man får adoptera min son på 13 år? Jag har ensam vårdnad sedan 2008. Pappan till sonen har aldrig visat något större intresse för sin son. Min man har funnits vid min sons sida i snart 9 år och alltid sett min son som sin egna. Idag har jag och min man en gemensam dotter på 7 år och min sons största önskan är att min man adopterar han. Min sons pappa har ett ganska så kriminellt liv och har alltid haft, men jag är ändå orolig att min man inte får adoptera min son.Tacksam för svar.MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera tillsammans (4 kap. 6 § FB). Ett undantag från detta är dock att en make eller sambo får adoptera sin makes eller sambos barn med makens/sambons tillåtelse (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionEtt barn som har fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Barnet har rätt att, innan hen ger sitt samtycke, få veta vad en adoption innebär (4 kap. 7 § tredje stycket FB). Du skriver att din sons högsta önskan är att din man ska adoptera honom, och därför bör ju din son samtycka till adoptionen. En annan förutsättning för en adoption är att den förälder som är vårdnadshavare ger sitt samtycke (4 kap. 8 § FB). Du skriver att du har ensam vårdnad om din son, vilket innebär att det räcker med ditt samtycke. Din sons pappa behöver alltså inte ge sitt samtycke. Dock ska rätten, efter ansökan om adoption, ge den som är förälder till barnet i fråga rätt att yttra sig (4 kap. 18 § FB). Viktigt att komma ihåg är att barnets bästa alltid ska ges största vikt när det gäller adoption (4 kap. 1 § FB). Så som du beskriver er situation verkar det uppenbart att det bästa för din son är att din man adopterar honom och att din son inte skulle ha några problem med det. Detta bör alltså inte ställa till några problem. SlutsatsMin bedömning utifrån situationen som du beskrivit den är att det verkar vara det bästa för din son om din man får adoptera honom, och att det därför inte borde bli några problem. Jag kan dock självklart inte garantera hur domstolen kommer bedöma situationen. För att ansöka om adoption ska den som vill adoptera skicka in en ansökan till tingsrätten i den ort där barnet i fråga har sin hemvist (4 kap. 11 och 12 §§ FB). Om du vill läsa mer om adoptioner, hur ansökan ska utformas och hur processen går till finns det jättebra information på Sveriges domstolars hemsida. Den kan du hitta här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min partner adoptera mitt barn?

2019-10-25 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min son är 3 år, han har endast träffat sin pappa 10 gånger under sonens första 1,5 år. Jag har ensamvårdnad vilket även rekommenderades av föräldrar rätten pga att han misshandlade mig och hamna i fängelse. Nu har jag träffat en kille och vi har varit tillsammans lite mer än 1 år. Han tar hand om min son som sin egen och han kallar även honom för pappa. Jag undrar hur stor chans de finns till att han kan adoptera honom? Jag förstår de som att vi måste vänta tills vid är 25år, just nu är vi 23år och 21år. Men hur fungerar det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Vem får lov att adoptera?Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Åldersgränsen för att få adoptera sänktes 2018 och är numera 18 år, inte 25 år. Detta innebär att du och din kille inte behöver vänta tills ni fyller 25 år, utan det räcker att ni har fyllt 18 år. Adoptera makes eller sambos barnDet finns en bestämmelse som säger att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera makens eller sambons barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Det framgår inte av din fråga om du och din kille är sambor, och därför kommer jag utgå ifrån att ni inte är det. Det finns även en bestämmelse som säger att andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Det finns ingen bestämmelse som säger att någon annan än förälderns make eller sambo har rätt att adoptera barnet. Jag tolkar detta som att det inte går. Det beror antagligen på att den viktigaste utgångspunkten när det gäller adoption är att barnets bästa alltid ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Det gäller även att ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Även om din kille är jättefin mot din son och skulle vara en jättebra pappa ska din sons bästa alltid vara det viktigaste, och antagligen ser lagstiftningen ut på detta sätt eftersom det egentligen inte finns någon mening med att din kille ska adoptera din son om ni inte lever ihop i ett gemensamt hem. Vårdnadshavares samtyckeEtt barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Eftersom du skriver att du har ensam vårdnad om din son behövs inte hans biologiska pappas samtycke för adoption. Dock har den biologiska pappan rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § FB). Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom jag vet för lite om er situation. Min rekommendationJag förstår att du gärna vill att din kille ska adoptera din son, och det är såklart jättebra om din son kommer få ha en bra pappa i sitt liv. Jag skulle rekommendera att ni väntar med att ansöka om att din kille ska adoptera din son tills ni bor ihop eller om ni kommer gifta er. Detta eftersom det är något oklart om han kan adoptera utan att ni är makar eller sambor och det såklart inte är så roligt att dra igång en process i onödan. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är ensam vårdnadshavare till min dotter. Pappan har inte ens umgängesrätt och har avsagt sig all kontakt med oss. Min fästman vill gärna adoptera min dotter så han blir vårdnadshavare för min dotter så vi kan vara föräldrar tillsammans. Vi är båda över 30 med fast ekonomi. Är detta möjligt och hur går vi till väga för att genomföra detta?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågor!Eftersom din fråga rör adoption kommer föräldrabalkens (1949:381) (FB) fjärde kapitel att vara aktuell.Din sambo har rättsliga möjligheter att adoptera din dotter:Sedan 1 september 2018 har det varit möjligt för en sambo att adoptera sin sambos barn, under förutsättning att detta sker med vårdnadshavarens samtycke (FB 4 kap. 6 och 8 §§). Har din dotter fyllt 12 år är ytterligare en förutsättning enligt FB 4 kap. 7 § första stycket att även hon samtycker till adoptionen. Skulle adoptionen godkännas kommer din dotter juridiskt att ses som ert gemensamma barn (FB 4 kap. 21 §).Barnets bästa ska ges störst vikt i adoptionsprövningen och barnet får adopteras endast om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Vid denna bedömning ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet särskilt beaktas, i syfte att befästa eller skapa ett personligt förhållande mellan barnet och den sökande adoptivföräldern som väsentligen motsvarar en förälder- och barnrelation. Intressen som också beaktas är den nuvarande förälderns och den tänkta adoptivförälderns intressen (FB 4 kap. 1-2 §§ och prop. 2017/18:121 s. 39-40 och 141-142). Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan och få information om adoptionen (FB 4 kap. 3 §).Ansökningsförfarandet:Den som vill adoptera, dvs. din sambo, ska skicka in en ansökan om adoption till den tingsrätt där din dotter har sin hemvist. Skulle din dotter bo i exempelvis Sundsvall ska alltså ansökan skickas till Sundsvall tingsrätt (FB 4 kap. 11-12 §§). Det är även möjligt att ansöka via denna länk.Om din dotter är under 18 år ska domstolen ge i uppdrag åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, där det utreds om förutsättningarna för adoption uppfylls. Utgångspunkten är att klarlägga föräldrarnas och barnets inställning. När utredningen är färdig ska socialnämnden redovisa den till domstolen och lämna ett förslag till vad domstolen ska besluta i adoptionsärendet (FB 4 kap. 14-15 §§). Domstolen ger även dig som vårdnadshavare rätt att yttra dig inom en viss tid (FB 4 kap. 18 §).Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son?

2019-10-15 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har två gemensamma barn samt jag har även ett eget barn.Mitt egna barn har jag ensam vårdnad om då pappan till honom egentligen aldrig brytt sig om honom och inte träffat honom på 6 år, pojken är snart 10 år.Han betalar inte ens underhåll och vägrar helt enkelt att kommunicera med mig alls.Nu till frågan, hur fungerar det om min sambo vill adoptera min son? Vi är ej gifta, utan endast förlovade. Jag vill självklart fortfarande vara mamman, men att min sambo blir pappan.
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken, FB. Huvudregeln vid adoption är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt enligt 4 kap. 6 § FB. Det finns ett undantag om en make eller en sambo med sin makes eller sambos samtycke adopterar dennes barn enligt 4 kap. 6 § andra stycket FB. För att få adoptera krävs ett samtycke från den förälder som är vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § andra stycket FB. Innan ett samtycke lämnas är det viktigt att föräldern får information om vad ett samtycke till adoption innebär. För att få adoptera ett barn som har fyllt 12 år krävs det att barnet samtycker till adoptionen enligt 4 kap. 7 § FB, då din son är 10 år i nuläget är detta inte aktuellt. Sammanfattningsvis kan din sambo med ditt samtycke adoptera din son eftersom du har ensam vårdnad. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,