Kan min partner adoptera mitt barn?

2019-10-25 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min son är 3 år, han har endast träffat sin pappa 10 gånger under sonens första 1,5 år. Jag har ensamvårdnad vilket även rekommenderades av föräldrar rätten pga att han misshandlade mig och hamna i fängelse. Nu har jag träffat en kille och vi har varit tillsammans lite mer än 1 år. Han tar hand om min son som sin egen och han kallar även honom för pappa. Jag undrar hur stor chans de finns till att han kan adoptera honom? Jag förstår de som att vi måste vänta tills vid är 25år, just nu är vi 23år och 21år. Men hur fungerar det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Vem får lov att adoptera?Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Åldersgränsen för att få adoptera sänktes 2018 och är numera 18 år, inte 25 år. Detta innebär att du och din kille inte behöver vänta tills ni fyller 25 år, utan det räcker att ni har fyllt 18 år. Adoptera makes eller sambos barnDet finns en bestämmelse som säger att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera makens eller sambons barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Det framgår inte av din fråga om du och din kille är sambor, och därför kommer jag utgå ifrån att ni inte är det. Det finns även en bestämmelse som säger att andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Det finns ingen bestämmelse som säger att någon annan än förälderns make eller sambo har rätt att adoptera barnet. Jag tolkar detta som att det inte går. Det beror antagligen på att den viktigaste utgångspunkten när det gäller adoption är att barnets bästa alltid ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Det gäller även att ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Även om din kille är jättefin mot din son och skulle vara en jättebra pappa ska din sons bästa alltid vara det viktigaste, och antagligen ser lagstiftningen ut på detta sätt eftersom det egentligen inte finns någon mening med att din kille ska adoptera din son om ni inte lever ihop i ett gemensamt hem. Vårdnadshavares samtyckeEtt barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Eftersom du skriver att du har ensam vårdnad om din son behövs inte hans biologiska pappas samtycke för adoption. Dock har den biologiska pappan rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § FB). Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom jag vet för lite om er situation. Min rekommendationJag förstår att du gärna vill att din kille ska adoptera din son, och det är såklart jättebra om din son kommer få ha en bra pappa i sitt liv. Jag skulle rekommendera att ni väntar med att ansöka om att din kille ska adoptera din son tills ni bor ihop eller om ni kommer gifta er. Detta eftersom det är något oklart om han kan adoptera utan att ni är makar eller sambor och det såklart inte är så roligt att dra igång en process i onödan. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är ensam vårdnadshavare till min dotter. Pappan har inte ens umgängesrätt och har avsagt sig all kontakt med oss. Min fästman vill gärna adoptera min dotter så han blir vårdnadshavare för min dotter så vi kan vara föräldrar tillsammans. Vi är båda över 30 med fast ekonomi. Är detta möjligt och hur går vi till väga för att genomföra detta?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågor!Eftersom din fråga rör adoption kommer föräldrabalkens (1949:381) (FB) fjärde kapitel att vara aktuell.Din sambo har rättsliga möjligheter att adoptera din dotter:Sedan 1 september 2018 har det varit möjligt för en sambo att adoptera sin sambos barn, under förutsättning att detta sker med vårdnadshavarens samtycke (FB 4 kap. 6 och 8 §§). Har din dotter fyllt 12 år är ytterligare en förutsättning enligt FB 4 kap. 7 § första stycket att även hon samtycker till adoptionen. Skulle adoptionen godkännas kommer din dotter juridiskt att ses som ert gemensamma barn (FB 4 kap. 21 §).Barnets bästa ska ges störst vikt i adoptionsprövningen och barnet får adopteras endast om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Vid denna bedömning ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet särskilt beaktas, i syfte att befästa eller skapa ett personligt förhållande mellan barnet och den sökande adoptivföräldern som väsentligen motsvarar en förälder- och barnrelation. Intressen som också beaktas är den nuvarande förälderns och den tänkta adoptivförälderns intressen (FB 4 kap. 1-2 §§ och prop. 2017/18:121 s. 39-40 och 141-142). Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan och få information om adoptionen (FB 4 kap. 3 §).Ansökningsförfarandet:Den som vill adoptera, dvs. din sambo, ska skicka in en ansökan om adoption till den tingsrätt där din dotter har sin hemvist. Skulle din dotter bo i exempelvis Sundsvall ska alltså ansökan skickas till Sundsvall tingsrätt (FB 4 kap. 11-12 §§). Det är även möjligt att ansöka via denna länk.Om din dotter är under 18 år ska domstolen ge i uppdrag åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, där det utreds om förutsättningarna för adoption uppfylls. Utgångspunkten är att klarlägga föräldrarnas och barnets inställning. När utredningen är färdig ska socialnämnden redovisa den till domstolen och lämna ett förslag till vad domstolen ska besluta i adoptionsärendet (FB 4 kap. 14-15 §§). Domstolen ger även dig som vårdnadshavare rätt att yttra dig inom en viss tid (FB 4 kap. 18 §).Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son?

2019-10-15 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har två gemensamma barn samt jag har även ett eget barn.Mitt egna barn har jag ensam vårdnad om då pappan till honom egentligen aldrig brytt sig om honom och inte träffat honom på 6 år, pojken är snart 10 år.Han betalar inte ens underhåll och vägrar helt enkelt att kommunicera med mig alls.Nu till frågan, hur fungerar det om min sambo vill adoptera min son? Vi är ej gifta, utan endast förlovade. Jag vill självklart fortfarande vara mamman, men att min sambo blir pappan.
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken, FB. Huvudregeln vid adoption är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt enligt 4 kap. 6 § FB. Det finns ett undantag om en make eller en sambo med sin makes eller sambos samtycke adopterar dennes barn enligt 4 kap. 6 § andra stycket FB. För att få adoptera krävs ett samtycke från den förälder som är vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § andra stycket FB. Innan ett samtycke lämnas är det viktigt att föräldern får information om vad ett samtycke till adoption innebär. För att få adoptera ett barn som har fyllt 12 år krävs det att barnet samtycker till adoptionen enligt 4 kap. 7 § FB, då din son är 10 år i nuläget är detta inte aktuellt. Sammanfattningsvis kan din sambo med ditt samtycke adoptera din son eftersom du har ensam vårdnad. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur adopterar man en vuxen person?

2019-10-11 i Adoption
FRÅGA |Är en kvinna på 72 år...kan jag adoptera en kvinna på 50 år Hon har vart mycket hos mej o bott till o från under uppväxttiden ,jag har varit som en mor för henne o hon kallar mej även för mamma...båda vill vi detta,hur går vi då tillväga i så fall?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan en vuxen person adopteras?Den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption sett till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera samt om adoptionen i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av vad särskild anledning är tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation mellan dem som motsvarar den mellan förälder och barn (4 kap. 4 § FB). För adoption av en vuxen person över 18 år krävs inget samtycke från dennes biologiska föräldrar, utan det räcker att den vuxna personen själv samtycker till adoptionen (4 kap. 8 § FB ec). Hur går jag tillväga?En ansökan om adoption får göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Adoptionsansökan görs till tingsrätten där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska ge föräldrarna till den som vill adopteras tid att yttra sig. Även om samtycke inte krävs är det viktigt att allt blir tydligt klarlagt eftersom en adoption exempelvis påverkar även arvsrätten från de biologiska föräldrarna (4 kap. 18 § FB). Vad blir rättsverkningarna av en adoption?När någon adopteras ska denne anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopteras får arvsrätt efter sin adoptivförälder men inte från sina biologiska föräldrar. Man kan säga att adoptionen ersätter de rättsförhållanden som tidigare gällt mellan den adopterade och dennes biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Sammanfattning En vuxen person kan adopteras endast om det finns särskild anledning till adoption. Detta prövas av tingsrätten på den ort där du som sökanden har din hemvist. Du som sökanden får inkomma med en adoptionsansökan till tingsrätten.Det är även viktigt att tänka på vad rättsverkningarna av en adoption blir, exempelvis att den som adopteras inte längre har arvsrätt från sina biologiska föräldrar utan istället av adoptivföräldern. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Processen vid adoption

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA |Kan jag adoptera mitt nästan 2-åriga barnbarn, de bor i Chile. Vad krävs och hur går jag till väga?
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid fråga om adoption aktualiseras 4 kap föräldrabalken (FB).I Sverige kan både makar, registrerade partners och ensamstående adoptera. Åldersgränsen för att få adoptera ligger på 18 år. (4 kap 5 § FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Det du ska göra är att skicka in en ansökan till den tingsrätt där du har din hemvist, (4 kap 12 § FB) När din adoptionsansökan har skickats in ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att göra en adoptionsutredning, (4 kap 14 § FB). I utredningen fastställs huruvida förutsättningarna för adoption är uppfyllda, det handlar då om att klarlägga barnets bästa och föräldrarnas inställning. Den som ansöker om adoption ska kunna ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, (6 kap 1 § FB). Adoption förutsätter att samtycke finns från den förälder som är vårdnadshavare av barnet. Värt att känna till är även att en ansökan om adoption inte får bifallas, om det från någon sida getts eller utlovats ersättning eller om det avtalats om bidrag till barnets underhåll, (4 kap 10 § FB).Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?

2019-10-15 i Adoption
FRÅGA |Hej har en fråga om adoption. Då min sambo vill adoptera min son på 14 år. Självklart vill jag det. Har gemensam vårdnad med sonens pappa. Som tyvärr inte finns där för han lr har engagerats nått i hans Liv. Bör ja ansöka om ensam vårdnad innan vi går vidare i detta ärende? Lr hur funkar det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Den viktigaste principen att komma ihåg när det handlar om adoption är att barnets bästa alltid ska beaktas (4 kap. 1 § FB).Vem har rätt att adoptera?Om man har fyllt 18 år får man lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Ett undantag till detta är dock att en make eller sambo får adoptera sin make eller sambos barn om denne samtycker till det (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionEtt barn som har fyllt 12 år får endast adopteras om hen samtycker till det (4 kap. 7 § FB). Barnet har också rätt att innan hen lämnar samtycke få information om vad det kommer att innebära (4 kap. 7 § tredje stycket FB). Din son måste alltså få veta vad en adoption skulle innebära och samtycka till det. Vidare får ett barn inte heller adopteras utan samtycke från vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att din sambo inte kan adoptera din son utan att hans pappa, i egenskap av vårdnadshavare samtycker till det. Om du hade haft ensam vårdnad om din son hade hans pappa alltså inte behövt samtycka, utan då hade det räckt med att din son samtycker (och såklart måste även din sambo vilja adoptera honom). Det finns undantag då den andre vårdnadshavarens samtycke inte behövs, till exempel om föräldern vistas på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl (4 kap. 8 § andra stycket FB). Dessa undantag tillämpas dock restriktivt, och eftersom jag inte vet särskilt mycket om er situation kan jag inte svara på om det skulle vara aktuellt. En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Ansöka ensam vårdnadDet finns en möjlighet för föräldrar att från kommunen få hjälp med så kallade samarbetssamtal för att komma överens i frågor om till exempel vårdnad (6 kap. 18 § FB). Detta eftersom föräldrar kan avtala om vårdnaden och komma överens om antingen ensam vårdnad för den ena, eller gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Om man kommer överens och avtalar på detta sätt kan man slippa gå till domstol. Om man inte kommer överens och vill ha ändring i vårdnaden ska rätten avgöra frågan (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnaden (6 kap. 2a § FB). För att i domstol väcka talan om att få ensam vårdnad om ett barn ska man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist (6 kap. 17 § FB). Att komma ihåg när man väljer att ta en fråga om vårdnad till domstol är att man helt lägger saken i domstolens händer. Det finns inte någon garanti att det kommer gå som man vill. Jag vet alldeles för lite om din situation och vågar därför inte uttala mig om hur det skulle gå. SlutsatsSammanfattningsvis är svaret alltså att ja din sambo skulle kunna adoptera din son. Om både din son och hans pappa samtycker är det inga problem. Om du skulle ha ensam vårdnad om din son behövs inte hans pappas samtycke för adoption. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Adoption av sambos barn

2019-10-12 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo lever med våra två barn ihop. Den äldsta är ej hans biologiska men han har funnits med sen sonen var 1 (är idag 7) och är mer biologisk än vad hans någonsin kommer vara. För ca 3 år sedan tog jag ensam vårdnaden pga av mkt trassel hos bio-pappan. Efter de träffades de mindre och mindre då han ej var intresserad och för 2 år sedan valde bio-pappan att flytta ifrån samhället vi bor i och bosatte sig 25 mil bort. De har haft lite kontakt men han är ej intresserad av mer och har ny familj där. Sonen når dåligt vid möten. Så möten har dött ut och samtalen blir allt färre då sonen ej vill ha kontakt. Till frågan. Kan min sambo bli vårdnadshavare till sonen utan att vi är gifta? Vi vill gärna att han ska vara vårdnadshavare då det hade underlättat de mesta. Grubblat så över detta har ni någon bra lösning?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en sambos barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, din sambo i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB) Adoption av sambors barnJa, din sambo kan adoptera ditt barn (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB) I ditt fall är det ditt endast ditt samtycke, då du har ensam vårdnad av barnet. Innan du lämnar ditt samtycke har du rätt att få information om vad adoptionen innebär och ett samtycke (4 kap 8 § 3 st FB). Hur ni ska gå tillvägaFör att din sambo ska kunna adoptera ditt barn krävs det att det är din sambo som ansöker om detta (4 kap 11 § FB). En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB).Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Adoption av vuxen

2019-10-09 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har läst en del om adoption i vuxen ålder. Vad gäller om det finns en fadersgestalt i mitt liv som vill adoptera mig, samtidigt som jag ju har en mamma som är biologisk förälder. Dvs jag vill gärna bli adopterad av min plastpappa men inte att min mamma ska förlora sitt föräldraskap.
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du skriver att du vill bli adopterad av din plastpappa, utgår jag i mitt svar från att den aktuella personen som vill adoptera dig är antingen make eller sambo till din mamma.Adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB).Vem som får adopteraEn make eller sambo får med sin make eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. (4 kap. 6§ FB) Då en make eller sambo adopterat den andre makens eller sambons barn, ses den som adopterats som makarnas eller sambornas gemensamma barn. (4 kap. 21§ FB)Din plastpappa får adoptera dig så länge din mamma samtycker till det och du ses då som deras gemensamma barn.Adoption av en vuxenDen som fyllt 18 år adopteras endast om det finns en särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (din plastpappa) och den som sökanden vill adoptera (dig). Vid bedömningen ska särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. (4 kap. 4§ FB)Personen ifråga är just din plastpappa och dessutom beskriver du honom som en fadersgestalt. Utifrån din fråga ser jag det därför som mycket troligt att adoptionen kommer bli godkänd.SammanfattningsvisDin plastpappa har rätt att adoptera dig och utifrån din fråga ser jag inga hinder för adoption. När adoptionen gått igenom kommer du formellt ses som gemensamt barn till din mamma och plastpappa. Ansökan om adoption sker till tingsrätten på den ort där din plastpappa har sin hemvist.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,