Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

2020-02-04 i Adoption
FRÅGA
Jag är gift med en filippinska, vi är gifta i Sverige och även dokumenterat i Filippinerna. Vi satt här nu ikväll tillsammans med hennes dotter på 9 år som inte har någon pappa på papperet här i Filippinerna. Jag frågade henne om hon ville att jag skulle stå som hennes pappa, och hon sa ja. Så vid en adoption, skulle det finnas några hinder för detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att ni har hemvist i Sverige, och därför tillämpa svensk rätt. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Att barnets bästa ska ges största vikt betyder att inga andra intressen, exempelvis en förälders intressen eller önskningar, får gå före barnets bästa vid bedömningen.

Ett barn får endast adopteras om det med beaktande om samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med adoptionen är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn.

Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Vem får adoptera?

För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB).

Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB).

Samtycke till adoption

Samtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse för adoptionen. Att ni är gifta och att din frus dotter vill bli adopterad är två omständigheter som talar för att en adoption är lämplig. Eftersom dottern är under 12 år krävs inte hennes samtycke till adoptionen, däremot måste barnets mor, din fru, samtycka. Det enda egentliga hindret, under förutsättning att lämplighetskravet är uppfyllt, är om barnets mor inte samtycker till adoptionen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (543)
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (84369)