Är närståendeadoption möjlig om den biologiske fadern inte är anträffbar?

2019-12-20 i Adoption
FRÅGA
Hej,Min sambo, snart make, önskar adoptera min son. Jag har haft enskild vårdnad sen dag ett, den biologiska pappan var med på BB men har sen dess inte haft min son någonting överhuvudtaget och nu inte hälsat på sen sonen fyllde 1år (han är idag 3.5år). Min sambo är i min sons ögon hans pappa och nu vill vi göra slag i saken. Hur går vi tillväga? Går det att genomföra innan vi har gift oss eller måste vi enligt lag vara gifta för att en närståendeadoption ska vara möjlig? Hur lång tid tar en sån här process ungefär? Är det några blanketter vi bör skicka efter? Min sons biologiska pappa har utvandrat och vi har ingen kontakt, varken försäkringskassan eller jag vet hur vi ska få tag i honom. Jag fick informationen om utvandringen via försäkringskassan. Jag har förstått att den biologiska pappan har rätt att ha ett ord i frågan men vad händer om han inte går att få tag i? Går det att genomföra adoptionen utan hans samtycke?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar

Reglerna kring adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).

Grundläggande förutsättningar för adoption

Enligt 1 § är principen om barnets bästa viktigast i adoptionsfrågor. Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt, 2 §.

En person måste vara 18 år för att få adoptera och en make eller sambo får med sin respektives samtycke adoptera hens barn, 5 § och 6 § 2 st.

Samtycke krävs också från den andre föräldern, om denne är vårdnadshavare, 8 §.

Adoptionsförfarandet

Ansökan om adoption ska skickas in till den tingsrätt där adoptionsansökanden bor, 12 §. Rätten har en plikt att se till att adoptionsärendet blir tillräckligt utrett och kommer uppdra åt någon från socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, 13-14 §§. Rätten bestämmer inom vilken tid utredningen ska vara slutförd med utgångspunkten att den ska göras skyndsamt, 14 § 3 st.

Utredningen ska undersöka ifall adoptionsförutsättningarna är uppfyllda och lämna förslag till beslut, 15 §.

Rätten ska ge föräldrarna tillfälle att yttra sig, 18 §. Detta gäller dock inte bl.a. om föräldern vistas på okänd ort, 18 § 2 st. 3 p.

Slutsats och råd

Som du ser finns det inget krav på att ni ska vara gifta för att få adoptera, det går lika bra att vara sambor. Det skulle möjligen dock kunna inverka på lämplighetsbedömningen, se nedan.

För det första beaktas principen om barnets bästa och att adoptionen ska vara lämplig.

Prövningen angående barnets bästa tar sikte på ifall barnet har behov av en ny förälder. En adoption förutsätter normalt att den personliga relationen mellan barnet och den biologiske föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. I och med att den biologiska fadern i ditt fall verkar ha lämnat sin fadersroll torde denna prövning inte utgöra hinder för adoption.

Utgångspunkten för lämplighetsprövningen är att en adoption ska skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Så som du beskriver relationen mellan din partner och barnet torde inte föreligga något hinder för prövningen i den delen.

Därutöver ska också din partner vara lämplig som förälder. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk, ålder och hälsotillstånd samt stabilitet i relationen. Det kan vara värt att nämna att det är ovanligt att en person som är 18 är eller bara några år äldre får adoptera. Här skulle också frågan om giftermål kunna få viss betydelse, angående bedömningen av er relations stabilitet. Finns det andra sätt att visa att er relation är stabil torde det dock inte ha någon betydelse. Jag går inte in närmare på den här frågan eftersom det är svårt att bedöma utan att veta mer än vad som framgår i din fråga.

För det andra är en biologisk förälders inställning till adoptionen också viktig. Eftersom fadern i ditt fall inte är vårdnadshavare saknar han den vetorätt som samtyckeskravet ger. Han ska dock höras inför rätten om inte undantaget om vistelse på okänd ort är tillämpligt, vilket å andra sidan verkar vara fallet i din fråga. Utredaren vid socialnämnden har dock en skyldighet att om möjligt kontakta föräldern och klargöra dess inställning.

Här finns närmare praktisk information om adoptionsförfarandet.

Hoppas det här var till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93068)