Krävs båda föräldrarnas samtycke för en adoption om den ena föräldern har ensam vårdnad? Och vad händer om föräldern med ensam vårdnad död?

2020-03-16 i Adoption
FRÅGA
Hej!Är inne på att adoptera mina 2 bonusbarn 13 och 15 år. Har gift mig med deras mor så det är tänkt att bli gemensam vårdnad. I dagsläget har modern ensam vårdnad och barnen viss umgängesrätt med fadern efter en dom i tingsrätt. Barnen har inte hört av sin far mer än ett fåtal vykort som han skickat under lite mer än 2 år. Umgänget stoppades av socialjouren när fadern skulle hämta barnen och de vägrade. Detta resulterade i polisanmälningar mot fadern om misshandel och utredning av socialen. Efter det sålde han huset och alla barnens tillhörigheter utan att säga något och flyttade. Sen dess har han inte gjort ett enda kontaktförsök, vare sig via tex telefon, mail eller ens ombud.Barnen vill i dagsläget inte träffa, höra talas om honom eller ens läsa de vykort han skickar, man ser hur rädslan kommer tillbaka i dessa barn när vi lämnar över dessa vykort. De har utsatts för både psykiskt och fysiskt våld av fadern och hans bekanta. De har (haft?) tillitsproblem till vuxna män, men börjar äntligen ty sig till mig efter ett par års familjeliv.Jag går in i det här med förhoppning att kunna lugna barnen om att de inte skall kunna tvingas umgås med sin far.Vi har några frågor angående detta:1. Kommer fadern att tillfrågas och kan han i isåfall av ex.vis illvilja hindra det?2. Fråga från äldsta barnet (om adoptionen inte går igenom): Vad händer om mamma dör? Måste vi bo hos pappa då?Läskig men viktig fråga från en 15 åring som jag inte kan svara på..Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill adoptera din frus barn, och att din fru i nuläget har ensam vårdnad över barnen. Jag kommer dela upp svaret i två delar där jag först redogör för vad som gäller kring adoptionen, och sedan för vad som gäller kring vårdnaden av barnen om din fru skulle gå bort.

Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Detta innebär att inga andra intressen, som exempelvis en förälders intressen eller önskningar får gå före barnets bästa vid bedömningen.

Ett barn får endast adopteras om det med hänsyn till samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av en adoption och till sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med en adoption är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar relationen som finns mellan föräldrar och barn.

Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Vem får adoptera?

För att kunna adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes barn, vilket endast kan göras med makens samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB).

Krävs samtycke till adoption?

För adoption av barn över 12 år krävs att barnet samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Eftersom barnen är 13 och 15 år krävs deras samtycke till adoptionen. För adoption krävs även samtycke av den förälder som är vårdnadshavare till barnen (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom din fru har ensam vårdnad över barnen, är hon deras vårdnadshavare, och således krävs också hennes samtycke till adoptionen.

Vem får vårdnaden av barnen om adoptionen inte går igenom och mamman dör?

Vid alla beslut om vårdnad är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskild hänsyn tas till risken att barnet utsätts för övergrepp eller far illa (6 kap. 2a § andra stycket FB). Hänsyn ska också tas till barnets vilja, utifrån ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB), vilket innebär att barnet har en rätt att själv komma till tals.

När en förälder som har ensam vårdnad dör är huvudregeln att den andra föräldern blir vårdnadshavare till barnen, dock inte om föräldern är olämplig som vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). Om föräldern är olämplig som vårdnadshavare kommer istället en eller två särskilda vårdnadshavare att utses åt barnen.

Vem kan utses till särskild vårdnadshavare?

Om en vårdnadshavare ska utses särskilt, så utses en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). Barnens anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren ska beaktas, och man tar även här hänsyn till vad barnen vill. En särskild vårdnadshavare kan exempelvis vara en släkting eller en familjevän.

Det finns flera omständigheter du beskriver i frågan som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis att han haft begränsad kontakt med barnen de senaste åren, samt att han utsatt dem för både fysiskt och psykiskt våld. Ytterligare omständigheter som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare är att barnen inte verkar vilja ha något med honom att göra.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse vid adoptionen. Att ni är gifta, och din frus barn börjar ty sig till dig är två saker som talar för att en adoption skulle vara lämplig. Eftersom båda barnen är över 12 krävs deras samtycke till adoptionen. Samtycke krävs också från din fru. Det krävs inte samtycke från barnens far, han kan alltså inte stoppa adoptionen av exempelvis illvilja.

Som utgångspunkt är det den andra föräldern som blir vårdnadshavare till barnen om något skulle hända med din fru. Det avgörande är dock alltid barnets bästa, så om barnen har en närmare relation till någon annan vuxen beaktas detta. Domstolen kommer även att lyssna på barnen, och ta hänsyn till deras vilja och deras önskemål. Din fru kan också uttrycka sin vilja över vem hon vill ska bli vårdnadshavare till barnen om något skulle hända henne, och domstolen kommer då även beakta detta.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (543)
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (84259)