Adoption av vuxet särkullbarn

2020-04-04 i Adoption
FRÅGA
Min fru och jag har ett gemensamt barn och min fru ett barn från ett tidigare förhållande "särkullsbarn".Jag har varit särkullsbarnets pappa sedan hon var 3 år och betraktar henne som mitt eget barn. Hon är nu vuxen och över 18 år och jag vill adoptera henne både av emotionella skäl och av arvsskäl. Hon skall alltså kunna ärva mig på lika villkor som mitt och min frus gemensamma barn.Vad blir konsekvensen ? Mister hon sin arvsrätt från sin biologiska far? Mister hon rätten att som särkullsbarn att direkt få ut sitt modersarv om min fru avlider före mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar redogöra inledningsvis för hur regleringen av adoption av vuxna ser ut, för att sedan redovisa för vad följderna av adoptionen skulle bli. Slutligen kommer jag att redogöra för hur ni går till väga rent praktiskt för att få till stånd en adoption.

Reglerna om adoption finns i föräldrabalken

Regler i svensk rätt som reglerar adoption hittas i 4 kap föräldrabalken (FB). Som första förutsättning för att få till stånd en adoption måste särkullbarnet själv samtycka till adoptionen, vilket följer av 4 kap 7 § FB. Utan samtycke är adoptionen inte möjlig att genomföra. När det sedan gäller adoption av vuxna skiljer det sig från adoption av minderåriga. I 4 kap 4 § FB klargörs nämligen att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen tar man särskilt hänsyn till om sökanden (du) har uppfostrat den som sökanden vill adoptera (särkullbarnet) och/eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Som jag förstår er situation är det just sådana förhållanden som ligger bakom viljan att få till stånd en adoption, och jag kan därför inte se att det skulle föreligga några hinder i erat fall. Vad det gäller den biologiska fadern har han ingen möjlighet att stoppa adoptionen eftersom särkullbarnet är myndigt.

Följder av en adoption

I 4 kap 21 § FB fastställs att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andre makens eller sambons barn – vilket ju vore fallet i er situation – ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Detta innebär att särkullbarnet efter en adoption rättsligt skulle hamna i precis samma situation som din och din frus gemensamma barn och ha rätt att ärva dig på samma villkor som ert gemensamma barn. Den rätt hon haft som särkullbarn att direkt få ut sitt arv om din fru avlider före dig kommer att upphöra, eftersom hon i juridisk mening upphör att vara ett särkullbarn när hon adopteras och istället räknas som ett gemensamt barn. Eftersom 4 kap 21 § FB stadgar att ett barn efter en adoption inte anses vara barn till sina tidigare föräldrar kommer särkullbarnet även att förlora sin arvsrätt efter sin biologiska far. Enda sättet som hon kan ta del av hans kvarlåtenskap vid hans bortgång är ifall han själv föreskriver det genom ett testamente. Detta är dock helt och hållet frivilligt för honom, och särkullbarnet har ingen lagstadgad rätt att ärva honom.

Hur går ni tillväga för att adoptera?

Enligt 4 kap 11 § FB ska en ansökan om adoption göras av den som vill adoptera, d v s du i det här fallet. Ansökan ska göras skriftligen till tingsrätten i den ort där särkullbarnet bor (4 kap 12 § FB). Det finns ingen färdig blankett att använda, utan ni får själva skriva er ansökan. I ansökan till tingsrätten ska det framgå vad ärendet gäller (adoption av en myndig person) samt era namn och personuppgifter. Ni båda bör underteckna ansökan och bifoga era personbevis. I ansökan ska ni ange motivet till adoptionen. Här bör ni ange att du uppfostrat henne sedan hon var tre år gammal och att adoptionens syfte är att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. I ansökan bör ni även bifoga namn, adress och telefonnummer till den biologiska fadern. Även om han inte har någon möjlighet att stoppa adoptionen kan tingsrätten vilja kontakta honom för hans åsikt.

Sammanfattningsvis

Det är fullt möjligt i svensk rätt att adoptera en myndig person om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara just att den som ansöker om adoption har uppfostrat barnet på ett sätt så att deras relation motsvarar en sådan mellan barn och förälder, vilket verkar föreligga i ert fall. För att få till stånd en adoption måste ni göra en skriftlig ansökan till tingsrätten. Efter att adoptionen gått igenom kommer särkullbarnet sluta vara ett särkullbarn i juridisk mening, och istället betraktas som ett gemensamt barn. Hon kommer att ärva dig på samma sätt som om hon varit ditt biologiska barn och förlora den rätt hon tidigare haft som särkullbarn till att få ut sitt modersarv direkt för det fall att modern går bort före dig. Hon kommer inte heller längre ha någon arvsrätt efter sin biologiska fader.

Hoppas att du fått svar på dina frågor! Var det något i mitt svar som framstod som otydligt är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag med ett förtydligande. Annars får jag önska er stort lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86931)