FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/05/2020

När är en adoption möjlig och vad ingår i en bedömning om en adoption är lämplig eller ej?

Jag har en bonusdotter som är 9 år. Jag är gift med hennes mamma som har ensam vårdnad för 9-åringen. Hon var 1,5 år när jag träffade hennes mamma. Jag ser henne som en riktig dotter och hon ser mig som sin riktiga pappa. Hennes biologiska pappa bor i samma stad men dom har inte någon kontakt. Han har även yngre barn som alltså är 9-åringens halvsyskon. Jag vill adoptera, och 9-åringen vill bli adopterad. Hon har ett yngre syskon som jag är biologisk pappa till. Är adoption möjlig i detta fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om adoption av din bonusdotter är möjlig. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.

Vad som är avgörande för om en adoption kan genomföras eller ej
Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör adoption av ett barn (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Lämpligheten bedöms utefter barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB). Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Enligt lagens förarbeten framgår att adoption ska användas för att skapa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som kan liknas vid förhållandet som finns mellan föräldrar och barn. Vid lämplighetsbedömningen ska alla relevanta omständigheter beaktas utifrån varje enskilt fall. Låt mig förklara mer ingående hur lämpligheten ska bedömas.

Barnets behov av adoption
Som jag förklarade ovanför finns det två faktorer som särskilt ska bedömas vid lämpligheten av en adoption. En faktor är barnets behov av adoption. Enligt förarbetena till lagen tar barnets behov sikte på dennes behov av en ny förälder. En sådan bedömning görs bl.a. utifrån viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett exempel på när ett barn kan ha behov av adoption är om barnets föräldrar är avlidna eller om det inte går att veta var föräldern befinner sig. Det kan också bero på att barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ta hand om barnet.

Vid en behovsbedömning ska barnets behov av trygghet och stabilitet ställas mot barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. En påtaglig brist måste därför finnas när det gäller förälderns vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn för att adoption ska komma i fråga.

Sökandens lämplighet att adoptera
Den andra faktorn som ska bedömas vid lämpligheten av en adoption är sökandens lämplighet att adoptera. Lämpligheten bedöms utefter dennes förutsättningar att ge barnet ett stabilt och varaktigt föräldra-barnförhållande. Sökandens vilja och förmåga att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran har också betydelse. Sökandens personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa tas också med i bedömningen.

Vem som får adoptera
Den som fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att endast makar och sambor får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § stycke 1 FB). Eftersom du är gift med dotterns mamma kommer jag hädanefter enbart utgå ifrån make-perspektivet. En make får med sin makas samtycke adoptera hennes barn (4 kap. 6 § stycke 2 FB). Ett barn får däremot inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § stycke 1 FB). Har barnet två föräldrar som är vårdnadshavare krävs därför bådas samtycke.

Kravet gäller dock inte för en förälder som inte har del i vårdnaden om barnet. Denne ska däremot ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid trots att den saknar rätt till att samtycka/inte samtycka (4 kap. 18 § stycke 1 FB). Denna möjligheten finns till just för att en adoption ju innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns intresseyttrande har betydelse för den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som ska göras. Hur stor vikt förälderns yttrande ska tillmätas i lämplighetsbedömningen ska avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det föreligger dock vissa undantag från regeln där föräldern i vissa fall inte ska ges tillfälle att yttra sin inställning till adoptionen. Undantagen är:

- om det är uppenbart obehövligt att föräldern ges tillfälle att yttra sig
- om föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom/annat liknande förhållande
- om föräldern vistas på okänd ort, eller

- om det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § stycke 2 FB).

I ert fall framgår det att dotterns mamma har ensam vårdnad om dottern, vilket innebär att dotterns pappa saknar rätt till att samtycka/inte samtycka. Han ska däremot av rätten ges tillfälle att yttra sig om hans inställning till adoptionen, om inte något av undantagen blir aktuellt. Enligt lagens förarbeten sägs det att vikten av en förälders inställning ska avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Barnet bästa går dock alltid före en förälders intresse. Vid en samlad bedömning är det däremot svårt för mig att kunna svara på om något av undantagen kan bli aktuellt i ert fall. Det blir en fråga för domstolen att avgöra när ni lämnat in er ansökan om adoption.


Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din fråga
Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör en adoption. En lämplighetsbedömning ska göras där barnets behov och sökandens lämplighet för en adoption ska beaktas. En sådan bedömning görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och kräver en djupare utredning. Värt att också nämna är att det förhållandet att ett barn har en nära relation till styvföräldern som vill adoptera, inte i sig är ett tillräckligt skäl för adoption. Det borde däremot kunna tillmätas en viss betydelse i lämplighetsbedömningen om sökandens lämplighet att adoptera.

Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om en adoption är möjlig eller inte i ert fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när ni ansöker om adoption.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare