FrågaFAMILJERÄTTAdoption24/02/2021

Hur gå ett adoptionsärende till?

Hej jag vill veta lite information hur adoptionen går till i Sverige innan man betalar avgiften 900 till tingsrätten och efter betalningen till tingsrätten mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att din fråga berör adoption av barn. Gällande vuxenadoptioner finns vissa skillnader gentemot vad som beskrivs nedan.

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga.

Rättsliga utgångspunkter för adoption

Utgångspunkten för samtliga adoptionsärende är att barnets bästa ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det är att anse som lämplig med beaktande av samtliga omständigheter, och barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).

Hur ser processen i ett adoptionsärende ut?

Ett adoptionsärende inleds genom att den som vill adoptera, sökanden, lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten har sedan en skyldighet att se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB).

När ansökan om adoption inkommit ska rätten uppdra åt socialnämnden i barnets hemkommun att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Rätten beslutar sedan om en tidsgräns för inom vilket utredningen ska vara färdigställd. Den som genomför adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det ingår även i adoptionsutredarens uppdrag att försöka klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoption. Utredaren redovisar sedan resultatet av utredningen för rätten och lämnar ett förslag till beslut (4 kap. 14-15 § FB).

Som utgångspunkt ska rätten låta föräldern till barnet yttra sig över adoptionen förutsatt att det inte är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig, är varaktigt förhindrad att yttra sig, vistas på okänd ort eller av andra synnerliga skäl.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för beviljad adoption?

För den som vill adoptera, sökanden, krävs att hen fyllt 18 år. Om sökanden är gift eller är sambo får dessa endast adoptera gemensamt. Man får dock adoptera sambons eller makens egna barn om sambon/maken samtycker till det (4 kap. 5-6 § FB).

Om barnet fyllt 12 år krävs ett samtycke för att adoptionen ska beviljas. Innan barnet lämnar ett sådant samtycke ska barnet få information om innebörden av både en adoption och vad samtycket innebär. Ett barn får som utgångspunkt inte adopteras utan samtycke från den eller de som är vårdnadshavare (4 kap. 7-8 § FB).

Vad ska man göra innan man betalar avgiften till tingsrätten?

För att ansöka om adoption krävs att du beställer ett personbevis både för dig själv och för den du vill adoptera. Personbevisen beställs hem från Skatteverket.

Personbevisen ska sedan bifogas tillsammans med din ansökan. Det finns ingen färdig blankett att fylla i, utan du upprättar själv en ansökan. I ansökan ska bl.a. personuppgifter och bilagor med samtycke finnas med. Vilka precisa uppgifter som ska finnas med hittar du enkelt på Sveriges Domstolars hemsida. Sedan ska även ansökningsavgiften inbetalas.

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan skickats in går tingsrätten igenom den och kontaktar dig om någon uppgift skulle saknas så att du kan komplettera din ansökan. Tingsrätten utreder sedan ärendet och inhämtar yttrande från exempelvis socialnämnden. Det centrala efter ansökan är alltså den adoptionsutredning som ska göras och som utgör grund för ifall adoptionen är lämplig eller ej.

Ärendet handläggs sedan vanligtvis skriftligen utan något sammanträde. Tingsrättens beslut skickas sedan till dig per post eller e-post.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000