Hur gör vi för att min sambo ska adoptera mitt barn?

2021-03-09 i Adoption
FRÅGA
Hur länge måste man varit sambos för att få adoptera sin partners barn?Min sambo har tagit till sig min son (2 år) som sin egna och har funnits i hans liv sedan han var 8 månader, vi har en gemsam son tillsammans också. Min sambos familj kallar sig för farmor och farfar och ser sonen som sin egna. Den biologiska pappan finns inte med i bilden och har varken umgänge eller vårdnad. De träffas aldrig och det enda han gör är att skicka sms ibland. Sonen träffar ingen från den bioligiska sidan och de bryr sig inte om honom utan det är min sambo som han kallar pappa. Nu vill vi att min sambo adopterar då han på alla sätt är sonens pappa och vi är oroliga att biologiska ska blanda sig då han är missbrukare. Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera?Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska? Det är ju trotts allt min sambo och hans familj som firat hans födelsedagar, jular etc. De passar honom och han känner ingen ur sin biologiska familjHur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB).

Den som ska adoptera måste ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § första och andra stycket FB). Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om hen samtycker till adoptionen själv (4 kap. 7 § första stycket FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB).

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, i detta fallet din sambo (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten har en skyldighet att utreda ärendet om adoption (4 kap. 13 § FB). För det ändamålet ska rätten uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig om hens inställning (4 kap. 18 § FB).

"Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera? Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?"

Det finns ingen minimigräns för hur länge ni måste ha varit sambor för att din sambo ska få adoptera. Det saknas även krav om samtycke från pappan eftersom han inte har vårdnaden. Däremot ska pappan ges rätt att yttra sig och hans inställning kommer att beaktas i den lämplighetsbedömning som framkommer av 4 kap. 2 § FB, dvs. att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.

En utgångspunkt för lämplighetsbedömningen är att adoption ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som liknar det som finns mellan barn och föräldrar. Bedömningen av adoptionens lämplighet ska göras i det enskilda fallet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. En omständighet som kan få betydelse är inställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare och som motsätter sig adoptionen. Likaledes; desto längre ni varit sambor och din sambo funnits i barnets liv, desto större möjlighet till att det befinns lämpligt.

I bedömningen ska barnets behov beaktas, dvs barnets behov av en eller två nya föräldrar. Behov av adoption kan finnas när föräldrarna inte har vilja eller förmåga att ta hand om barnet. I bedömningen ska den personliga relationen mellan barnet och föräldrarna beaktas. Trots att en förälder saknar förmåga att sköta den faktiska omsorgen om barnet, kan det vara så att föräldern genom en kontinuerlig kontakt med barnet är ett viktigt stöd för barnet under dess uppväxt. En adoption förutsätter som huvudregel att den personliga relationen mellan barnet och föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder utgör inte i sig tillräckliga skäl för en adoption. En sökt adoption måste också ställas i relation till de alternativ som kan finnas till adoption. I rättsfallet NJA 1987 s. 116 godkändes ansökan om adoption av sökandens hustrus barn med en annan man – som inte hade vårdnad – trots att denne motsatte sig adoption. Motsvarande utgång blev det i NJA 1987 s. 628. Den biologiska pappan kan ha en negativ inställning och hans inställning ska beaktas. Det finns däremot möjlighet att trots det besluta om att din sambo ska få adoptera ditt barn.

"Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska?"

Som redogjort för enligt ovan ska det göras en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen kommer att uppdra åt socialnämnden att göra en adoptionsutredning. Utifrån utredningen kommer det att göras en helhetsbedömning om huruvida adoption är lämpligt eller ej.

"Hur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?"

Tyvärr går denna fråga inte att besvara. Varje fall är unikt och det ska göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet där flera faktorer ska vägas in; barnets behov av en ny förälder, relationen mellan sökanden och barnet, relationen mellan barnet och den biologiska föräldern, den biologiska förälderns inställning m.m.

"Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?"

Det är möjligt att ta hjälp av en jurist i processen. Vill ni själv sköta processen kan ni läsa närmre på Sveriges Domstolars hemsida om vilka dokument som måste bifogas ansökan. För det fall att ni önskar hjälp av en jurist finner ni mina kontaktuppgifter sist i svaret.

"Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?"

Det normala förfarandet vid adoptionsärenden är att ärendet handläggs skriftligt. Det vill säg den som vill adoptera ansöker och skickar in de papper som krävs (samtycke, personbevis m.m.). Därefter handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När domstolen fattat beslut skickas det till sökanden.

Om ni önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96421)