FrågaFAMILJERÄTTAdoption26/06/2022

Fråga om adoption och lämplighetsbedömning

Hej, Jag och min sambo funderar på adoption. Men han har tidigare blivit behandlad för alkoholism. Så vi funderar, är det något som hindrar oss från att kunna adoptera i realiteten?

Lawline svarar

Föräldrabalken

Av (4 kap. 1 § föräldrabalken) framgår att vid alla frågor som rör adoptionen av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt. Principen om barnets bästa är en av de grundläggande principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (art. 3). När det handlar om adoption ställer dock konventionen ännu högre krav och föreskriver att staterna ska säkerställa att barnets bästa beaktas främst (art. 21). 

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen fästa särskild vikt vid omständigheter som viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, den personliga relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna och förutsättningar för sökanden att ge barnet ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande.

I (4 kap. 2 § föräldrabalken) sägs att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas. Även principen om barnets bästa ska beaktas vid den lämplighetsbedömning som domstolen gör. Syftet är att barnets bästa och barnets rätt till delaktighet ska samverka och att rättigheterna tillsammans utgör grunden för det beslut som domstolen gör. Det innebär att domstolen ska ha ett barnrättsperspektiv under själva adoptionsprocessen. 

Lämplighetsbedömningen ska som nämnts göras med beaktande av samtliga omständigheter som är avgörande för adoptionen. Vid bedömningen ska dock särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikt om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Viktigt att komma ihåg är dock att det främst handlar om att göra en bedömning av sökanden som person. Sökanden ska ha förmåga att vara förälder till ett adoptivbarn och ha förutsättningar för att ge barnet en trygg uppväxt. 

Enligt (4 kap. 15 § föräldrabalken) ska den som genomför en adoptionsutredning utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. Avsikten med bestämmelsen är att adoptionsutredningen så långt som möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i ärendet. Utredningen ska avse alla omständigheter av betydelse för domstolens ställningstagande i ärendet. 

Att din sambo har haft alkoholproblem kan därmed påverka era chanser att adoptera. Jag kan dock inte avgöra i vilken grad det skulle kunna komma att påverka era chanser. Det beror förmodligen på hur nära i tiden hans alkoholproblem ligger. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”