Kan jag upphäva en adoption?

2021-03-29 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag har nog en av veckans knasigaste fråga. Jo, så är den nog.. Ska försöka berätta.. Blir lite kort i ord. Pappa flyttade/ försvann när jag var, typ 13. Mamma flyttade när jag var typ 15. Fast hon fanns i närheten. Jag fick då ta hand om lille bror. Vi båda gick i skolan. Jo, det gick, vi/ jag hade inget annat val. Utvecklingen på den historien är lite för lång att ta upp nu. Sorry.. Sedan när jag blev typ 30. Önskade mamma o hennes nye make att han skulle kunna adoptera mig. Jo, ingen direkt fadersgestalt hade jag då så jag valde att bli adopterad. Men nu när jag har fyllt 51 (1969). Nu har jag ingen önskan om att han ska vara min pappa på papper. Inte heller min biologiska pappa. Vad jag önskar är att min mor finns kvar som mor i papper. Arv etc. Nix, jag har ingen önskan av att få något/ ärva något. Jag har rett mig själv i allt för många år. Jag rår om mig själv o min dotter själv.Hur gör jag för att klippa bandet från honom. Hur kan jag välja att bli faders lös?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga så som att du undrar hur du kan upphäva adoptionen som har skett. Jag tänker även redogöra för dina möjligheter att avstå arvet från din adoptivfar.Upphäva adoptionenFör att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel. Rättsföljderna av en adoption är att den adopterade ska ses som adoptivförälderns barn och innebär att det rättsligt inte görs någon skillnad mellan adoptivbarn och andra barn. (4 kap. 21 § FB). Det är en i svensk rätt grundläggande likställighetsprincip som bestämmelsen ger uttryck för.Det är i svensk rätt inte möjligt att upphäva adoptioner på annat sätt än att adopteras av någon annan. Det går alltså inte att självmant välja att bli faderlös.Avstå från arvDu nämner även att du inte har någon önskan av att ärva något. För möjligheterna att avstå detta får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).Det görs som nämnts ingen skillnad mellan adoptivbarn och andra barn och du innehar således samma rätt som en bröstarvinge enligt ärvdabalken. Detta innebär att du alltid har rätt till en laglott, vilket är hälften av din arvslott. (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten har du möjlighet att avtala bort, men du kan endast avstå laglotten under förutsättning att skälig kompensation utgår för detta. (17 kap. 2 § ÄB). Vid bedömningen av kompensationens skälighet ska man ta hänsyn till omständigheterna vid tiden för avsägelsen. Exempel på hur kompensationen kan utgå är genom förskott på arv av pengar eller annan egendom.SammanfattningsvisSammanfattningsvis har du ingen möjlighet att upphäva adoptionen på annat sätt än att adopteras av någon annan men du har en möjlighet att avstå din arvslott.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoption av makes barn

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej, min fråga rör sig om möjligheterna till att adoptera bort barn till mitt ex ( barnets mamma) och hennes nya man. Bakgrunden är att barnet har brutit all kontakt med såväl mig, äldre syskon samt farföräldrar och att mamman och hennes nya man inte gör något för att underlätta vare sig kontakt eller kommunikation. I dagsläget får jag ingen information om utveckling på barnet eller något annat. Vid försök till kontakt kommer inga svar tillbaka. Därav min fråga om jag kan adoptera bort barnet, vad krävs för att detta ska kunna genomföras?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). För att besvara din fråga kommer jag i allmänna men relativt konkreta termer förklara vad som krävs för att en adoption ska kunna äga rum. Förutsättningar för en adoptionDet är domstolen som efter en ansökan från den sökande adoptivföräldern bedömer om en adoption ska beviljas eller ej. Det avgörande vid rätten bedömning är barnets bästa (4 kap 1 § FB). Barn får också endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap 2 § FB). I denna lämplighetsbedömningen väger man in både barnets behov av adoption och den sökande adoptivförälderns lämplighet. Stor vikt läggs vid barnets och mannens relation. Barnets egna åsikt tillmäts också betydelse, desto äldre och mognare barnet är, desto mer hänsyn tas till dennes egna åsikter (4 kap 3 § FB).För att ditt ex nya man ska kunna adoptera ditt barn behöver mannen givetvis vara villig att göra det. Samtycke krävs även från barnets mamma (då jag förutsätter att hon när vårdnadshavare) (4 kap 6 och 8 §§ FB). Om barnet har fyllt 12 år behöver även han eller hon samtycka till adoptionen (4 kap 7 § FB). Hur man går tillvägaFör att få adoptionen prövad behöver ditt ex nya man lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (4 kap 12 § FB). Det är endast den som vill adoptera som kan göra en ansökan (4 kap 11 § FB). Rätten kommer därefter beordra socialnämnden att utföra en så kallad adoptionsutredning, där de inhämtar uppgifter av relevans för lämplighetsbedömningen. Socialnämnden lämnar därefter in ett förslag till beslut till rätten, innan rätten tar det slutgiltiga beslutet (4 kap 14-15 §§ FB). Vid en adoption kommer alla dina rättsliga band till barnet upphöra (4 kap 21 § FB). Det innebär till exempel att barnet kommer ärva av sin nya pappa istället för av dig.Andra rekommendationerI övrigt kan jag rekommendera att försöka lösa situationen genom samarbetssamtal ordnade av kommunen. Detta ska varje kommun kostnadsfritt erbjuda (6 kap 18 § FB).Jag vill också påpeka att mamman som boendeförälder är skyldig att underlätta umgänge med dig och barnet (6 kap 15 § 2 st FB). Barnet har nämligen en rätt till umgänge med dig som vårdnadshavare. Han eller hon har dock ingen plikt att umgås med dig. Mamman gör hur som helst fel om hon försvårar kontakten mellan dig och ditt barn. Hon är skyldig att lämna de upplysningar som krävs för att underlätta umgänget mellan er. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss. Vänliga hälsningar

Adoption av styvbarn.

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag fyller 18 snart och skulle vilja att den pappan jag har nu blir min riktiga pappa, han är alltså sambo med min mamma hur går man till väga?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar du och din styvpappa ska gå tillväga för att lagligen klassas som din pappa.Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. För att din styvpappa ska kunna adoptera dig måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han bor (4 kap. 6 § föräldrabalken och 4 kap 9 § föräldrabalken). När en ansökan om adoption har kommit in till tingsrätten så kommer det prövas om det är lämpligt att adoptionen äger rum. För att det ska vara lämpligt krävs att en del krav är uppfyllda, varav en del viktiga sådana redogörs för här nedan..För att din mamma ska vara fortsatt rättslig förälder efter adoptionen krävs att din mamma och styvpappa är gifta. Om din mamma och styvpappa inte är gifta kommer en adoption av din styvpappa att klippa de rättsliga banden med din biologiska mamma (4 kap. 7 § föräldrabalken). Av frågan framgår att du ska fylla 18 år. Detta innebär att något samtycke från din biologiska pappa inte behöver inhämtas (4 kap. 5 a § föräldrabalken).Om din styvpappa adopterar dig kommer de rättsliga banden med din biologiska pappa att klippas. Detta innebär att du t.ex. inte är berättigad till arv från din biologiska pappa (4 kap. 7 § föräldrabalken). Efter adoptionen kommer istället din styvpappa att ses som din rättsliga pappa, vilket t.ex. innebär att du har rätt till arv efter din styvpappa (4 kap. 8 § föräldrabalken).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag, som vuxen, adopteras?

2021-03-17 i Adoption
FRÅGA |Hej jag heter Elena, jag är 29 år och vill veta vad för papper jag behöver för att bli adopterad. Personen som vill adoptera mig är 93 år är de möjligt att han kan adoptera mig?Jag är ifrån Rumänien och har bott i Sverige i 6 år.Mvh Elena
Marlene Zouzouho |Hej och för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, vill du veta om du som är 29 år kan adopteras och vad som behövs vid en adoption.Kan en vuxen adopteras?Av 4 kap 4 § st 1 föräldrabalken (FB) framgår att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden, dvs den som vill adoptera, har uppfostrat den som denne vill adoptera och om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (se andra stycket i bestämmelsen). Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt tillsammans med åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden önskar adoptera. Den sistnämndas behov av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera beaktas också.Hur ska ansökan görasFör ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett, ansökan måste skickas in av sökanden själv. För att ansöka om adoption ska sökanden beställa personbevis för sig själv och den som denne vill adoptera. Dessa kan beställas hos Skatteverket.I ansökan ska namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera finnas. Anledningen till att adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad ska även finnas med. Det är även bra att lägga till att den som ska adopteras, samtycker till detta (4 kap 7 §). Ansökan ska undertecknas och ansökningsavgiften om 900 kronor ska betalas. Ansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år (4 kap 12 § FB).Vad tillför en adoption?Den leder till att den adoptive barnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till tidigare föräldrar kapas enligt 4 kap 21 § FB vilket innebär bl.a. att adoptivbarnet ärver och ärvs av sina adoptivföräldrar och deras släktingar - regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (omfattar både biologiska och adopterade barn) har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, 7 kap 1 § ÄB.Adoption i ditt fallDå jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan dig och personen som vill adopterar dig, kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning av huruvida du kan adopteras. Det som kan tala emot är emellertid att du bott i Sverige i endast sex år, alltså var du 23 år när du kom till hit. En av omständigheterna som tas hänsyn till i sådana fall är i regel att sökanden exempelvis uppfostrat personen i fråga. Det kan därmed, utifrån den knappa information jag har, tänkas att det blir svårt att få en godkänd adoption. Det är dock, som tidigare sagts, rätten som gör bedömningen.Jag hoppas att detta var till hjälp och du är välkommen att ställa fler frågor om du önskar!Vänligen,

Vuxenadoption

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är 53 årsgammal. Jag har aldrig vuxit upp med min biologiska pappa. Han dog när jag var liten. Min styvfar har varit min pappa sedan jag var 5 år och är den enda pappa jag känner till. Min mamma och han fick två barn till senare som är mina halvsyskon. Min mamma och styvfar skilde sig för ett antal år sedan, men vår relation har varit dotter/pappa även efter detta. Vi har länge talat om att han ska adoptera mig för att jag och mina syskon ska ha samma juridiska status och även känslomässigt. Vi skickade en ansökan för några månader sedan och min styvfar blev häromdagen uppringd av tingsrätten i Lund som meddelade att det inte var möjligt med en adoption. Det krävdes isåfall att min biologiska mamma avstod sin föräldrarätt. Nu är vi förtvivlade och undrar om och isåfall hur vi kan kämpa vidare. Finns det ett annat sätt?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).En vuxen får adopteras endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som den sökande önskar adoptera. Särskilt ska beaktas om den sökande har uppfostrat barnet eller om adoptionen avser att bekräfta en barn-föräldrarelation (4 kap. 4 § FB). Ett exempel på en barn-föräldrarelation är ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2002 s. 425) vilket var avgjort enligt äldre rätt där två makar fick adoptera hustruns 52-åriga dotter, bortadopterad som spädbarn. Tillstånd ges av allmän domstol som har att allsidigt pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (4 kap. 11 – 14 §§ FB). Av ett annat rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2015 s. 546) framkommer att omfattningen av domstols utredningsansvar kan variera. I NJA 2015 s. 546 understryker HD: "Alla ärenden om adoption är emellertid indispositiva på det sättet att domstolen har det slutgiltiga ansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett. Detta innebär inte att domstolen har en skyldighet att allmänt efterforska förhållanden som kan leda till ett bifall till ansökan."Sammanfattningsvis kan jag enbart råda dig påtala för rätten det personliga förhållandet som du har till din styvfar. Beskriv gärna (om du inte redan gjort det) på samma sätt som du gjorde i frågan du ställde till oss, eftersom domstolen i första hand utreder det du framfört. Dessvärre är det dock relativt svårt att adoptera en vuxen person och om man ser till rättspraxis är vuxenadoptioner sällsynt. När det gäller andra juridiska tillvägagångsätt beror det på vilka rättsverkningar du vill få, om det t.ex. handlar om din arvsrätt kan du be din styvfar upprätta ett testamente. Annars finns det tyvärr inte andra sätt för dig att bli adopterad än via ansökan till domstol.Återkom gärna om du skulle ha några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Jag undrar vid vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställt rör adoption och begäran om att ta ut allmän handling, och regleras därför i Föräldrabalken (FB) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt FB 4 kap. 23 § har ett adopterat barn rätt att få veta om sin adoption av sina föräldrar. Rätten i sig är inte belastad med en sanktion, vilket betyder att föräldrarna kan välja att inte tala om adoptionen för barnet. Med det sagt, finns det alltså ingen tvingande lag som uttrycker föräldrarnas skyldighet att berätta.En adopterad person har däremot rätt att begära handlingar om ens adoption, när denne blivit myndig d.v.s. 18 år. Förutsättning för att begära ut dessa handlingar är om det är av betydelse för han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är, detta enligt OSL 26 kap. 8 §. Är dessa förutsättningar uppfyllda, har du laglig rätt till adoptionshandlingar. Vänligen,

Nationell adoption

2021-03-21 i Adoption
FRÅGA |Hej jag och min tjej har tänkt på att adoptera en 14 årig tjej som inte har de så bra hemma, hon mår inte bra av sina föräldrar och därför undrar jag om jag som är 20 och min tjej som är 18 är okej att vi adopterar denna tjejen, hon vill det själv och vi vill det, och vad kan kostnaden ligga på eftersom hon bor i sverige
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB).Det kallas nationell adoption när ett barn adopteras inom Sverige. Du ansöker om adoption av barnet hos tingsrätten och kommer behöva betala en ansökningsavgift på 900 kr (4 kap. 12 FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa alltid beaktas (4 kap. 1 FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Tingsrätten ber socialtjänsten göra en utredning om adoptionen är lämplig för barnet och om adoptionen är för barnets bästa (4 kap. 14 §). Utredningen blir underlag för rättens prövning.Ett barn som fyllt tolv år måste i princip samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). För att få adoptera måste man vara 18 år (4 kap. 5 § FB). För att få adoptera gemensamt måste ni vara makar eller sambor (4 kap. 6 § FB).Vid bedömningen av om adoptionen är lämplig beaktas åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Åldersskillnaden ska inte vara för liten. I praxis har i undantagsfall en åldersskillnad på 9 eller 10 år godtagits men vanligtvis behöver den vara större.Med hänsyn till åldersskillnaden är det alltså i ditt fall inte troligt att ni kommer kunna adoptera. Dock görs alltid en lämplighetsprövning i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga och en bättre bild av vad som gäller vid nationell adoption!Vänligen,

Hur gör vi för att min sambo ska adoptera mitt barn?

2021-03-09 i Adoption
FRÅGA |Hur länge måste man varit sambos för att få adoptera sin partners barn?Min sambo har tagit till sig min son (2 år) som sin egna och har funnits i hans liv sedan han var 8 månader, vi har en gemsam son tillsammans också. Min sambos familj kallar sig för farmor och farfar och ser sonen som sin egna. Den biologiska pappan finns inte med i bilden och har varken umgänge eller vårdnad. De träffas aldrig och det enda han gör är att skicka sms ibland. Sonen träffar ingen från den bioligiska sidan och de bryr sig inte om honom utan det är min sambo som han kallar pappa. Nu vill vi att min sambo adopterar då han på alla sätt är sonens pappa och vi är oroliga att biologiska ska blanda sig då han är missbrukare. Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera?Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska? Det är ju trotts allt min sambo och hans familj som firat hans födelsedagar, jular etc. De passar honom och han känner ingen ur sin biologiska familjHur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Den som ska adoptera måste ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § första och andra stycket FB). Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om hen samtycker till adoptionen själv (4 kap. 7 § första stycket FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, i detta fallet din sambo (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten har en skyldighet att utreda ärendet om adoption (4 kap. 13 § FB). För det ändamålet ska rätten uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig om hens inställning (4 kap. 18 § FB)."Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera? Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?"Det finns ingen minimigräns för hur länge ni måste ha varit sambor för att din sambo ska få adoptera. Det saknas även krav om samtycke från pappan eftersom han inte har vårdnaden. Däremot ska pappan ges rätt att yttra sig och hans inställning kommer att beaktas i den lämplighetsbedömning som framkommer av 4 kap. 2 § FB, dvs. att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.En utgångspunkt för lämplighetsbedömningen är att adoption ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som liknar det som finns mellan barn och föräldrar. Bedömningen av adoptionens lämplighet ska göras i det enskilda fallet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. En omständighet som kan få betydelse är inställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare och som motsätter sig adoptionen. Likaledes; desto längre ni varit sambor och din sambo funnits i barnets liv, desto större möjlighet till att det befinns lämpligt.I bedömningen ska barnets behov beaktas, dvs barnets behov av en eller två nya föräldrar. Behov av adoption kan finnas när föräldrarna inte har vilja eller förmåga att ta hand om barnet. I bedömningen ska den personliga relationen mellan barnet och föräldrarna beaktas. Trots att en förälder saknar förmåga att sköta den faktiska omsorgen om barnet, kan det vara så att föräldern genom en kontinuerlig kontakt med barnet är ett viktigt stöd för barnet under dess uppväxt. En adoption förutsätter som huvudregel att den personliga relationen mellan barnet och föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder utgör inte i sig tillräckliga skäl för en adoption. En sökt adoption måste också ställas i relation till de alternativ som kan finnas till adoption. I rättsfallet NJA 1987 s. 116 godkändes ansökan om adoption av sökandens hustrus barn med en annan man – som inte hade vårdnad – trots att denne motsatte sig adoption. Motsvarande utgång blev det i NJA 1987 s. 628. Den biologiska pappan kan ha en negativ inställning och hans inställning ska beaktas. Det finns däremot möjlighet att trots det besluta om att din sambo ska få adoptera ditt barn."Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska?"Som redogjort för enligt ovan ska det göras en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen kommer att uppdra åt socialnämnden att göra en adoptionsutredning. Utifrån utredningen kommer det att göras en helhetsbedömning om huruvida adoption är lämpligt eller ej."Hur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?"Tyvärr går denna fråga inte att besvara. Varje fall är unikt och det ska göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet där flera faktorer ska vägas in; barnets behov av en ny förälder, relationen mellan sökanden och barnet, relationen mellan barnet och den biologiska föräldern, den biologiska förälderns inställning m.m."Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?"Det är möjligt att ta hjälp av en jurist i processen. Vill ni själv sköta processen kan ni läsa närmre på Sveriges Domstolars hemsida om vilka dokument som måste bifogas ansökan. För det fall att ni önskar hjälp av en jurist finner ni mina kontaktuppgifter sist i svaret."Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?"Det normala förfarandet vid adoptionsärenden är att ärendet handläggs skriftligt. Det vill säg den som vill adoptera ansöker och skickar in de papper som krävs (samtycke, personbevis m.m.). Därefter handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När domstolen fattat beslut skickas det till sökanden.Om ni önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,