Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?

2021-06-22 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är adopterad av svenska föräldrar. Min biologiska mamma är finsk medborgare. Min fråga är om jag har rätt att ärva min biologiska mamma fast jag är adopterad? Tack på förhand för svar!Med vänlig hälsning,
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du som är adopterad av svenska föräldrar har rätt att ärva din biologiska mamma som är finsk medborgare. De regler som är aktuella för din fråga återfinns i föräldrabalken, som förkortas FB.Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?Vid en adoption så träder de föräldrar som adopterar ett barn, som även kallas adoptivföräldrar, in i barnets biologiska föräldrars ställe och barnets ses därmed som adoptivföräldrarnas barn (4 kap. 21 § FB). Det betyder att rättsverkningarna av en adoption är att adoptivföräldrarna och barnet får samma rättigheter och skyldigheter såsom om adoptivföräldrarna hade varit barnets biologiska föräldrar. Det innebär i sin tur, att barnet får den arvsrätt till sina adoptivföräldrar, som barnet skulle haft gentemot sina biologiska föräldrar. I och med att adoptivföräldrarna träder in i de biologiska föräldrarnas position rättsligt, förlorar barnet alla rättsliga band till sina biologiska föräldrar, och därmed även arvsrätten. Ett barn som adopteras, har alltså ingen arvsrätt vad gäller de biologiska föräldrarna, utan ärver istället adoptivföräldrarna.Svaret på din fråga är därmed nej, du har ingen arvsrätt gentemot din biologiska mamma. Du ärver istället dina adoptivföräldrar.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler frågor kring detta, eller några andra funderingar, är du alltid varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Jag önskar dig en trevlig sommar!Vänligen,

Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?

2021-05-27 i Adoption
FRÅGA |Är det möjligt att bli vårdnadshavare för sina syskon? Hur och vad ska man söka för att kunna bli det? Hej jag är 18 år och bor just nu med mina syskon i en fosterhem. Föräldrarna finns inte med i bilden längre och då har jag och mina syskon kommit överens om att vi vill ej ha kvar den nuvarande vårdnadshavare eftersom hon inte lyssnat på vad vi exakt vill samt att hon svarar ej på oss när vi ringer henne och har ej koll på vilka vi tre exakt är tex hon blandar ihop vår namn och massa andra saker. I nu läget så har vi ett möte med kommunen och då kommer dem förmodligen prata med oss angående ansökan och vi vet ej vad för frågor som kommer komma eller vad vi skall säga bortsett från att vi vill ej har nuvarande vårdnadshavaren kvar. Tack!
Sara Djogic |Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Det finns två tillvägagångssätt för dig att bli vårdnadshavare för dina syskon; adoption eller genom att få till stånd ett förordnande av särskilt vårdnadshavare. Jag kommer nedan redogöra för båda tillvägagångssätten.Bli vårdnadshavare genom adoptionRegler kring adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att samtycke krävs från båda föräldrarna vid adoption av ett barn som inte fyllt 18 år, 4 kap. 8 § första stycket FB. Undantag till huvudregeln föreligger i det fall föräldern lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort, 4 kap. 8 § andra stycket FB. Den som har fyllt 18 år får adoptera 4 kap. 5 § FB. Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.Vid adoption av ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig 4 kap. 2 § FB. Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet, 4 kap. 1 § FB. Vidare krävs barnets eget samtycke till adoptionen i det fall barnet har fyllt 12 år, 4 kap. 7 § FB.Flytta över vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavareEtt annat alternativ är att rätten beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till dig. Det förutsätter att det föreligger missbruk eller försummelse hos föräldrarna eller om föräldrarna i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, 6 kap. 7 § FB. För att du ska kunna bli utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare måste du vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, 6:10a § FB. Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för dig att bli särskilt förordnad vårdnadshavare.Hur du kan gå tillvägaEn ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du har din hemvist/är folkbokförd, 4 kap. 12 § FB. Mer information om vad som ska framgå av ansökan finner du på Sveriges domstolar. Bland annat ska den innehålla en motivering till varför adoptionerna sker samt samtycke från de som ska adopteras i de fall barnen är över 12 år. En ansökan om överflyttning över vårdnad till en särskilt förordnad vårdnadshavare sker på socialnämndens initiativ. Det är deras skyldighet att skicka in en framställning om särskilt förordnad vårdnadshavare till Tingsrätten. I det fall du väljer detta tillvägagångssätt, föreslår jag att du vänder dig till socialnämnden.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Adoption av vuxen

2021-05-09 i Adoption
FRÅGA |Min dotter vill adoptera sin före detta mans son. Hans biologiska mor är avliden. Han har sedan han var 7 år levt tillsammans med min dotter, även efter skilsmässan och han betraktar henne som sin mor. Han har dessutom en lillebror som är son till min dotter och hennes exman. Hon har lämnat in en ansökan till tingsrätten där båda önskar få adoptionen godkänd. Min f.d. svärson har gett sitt godkännande. Sonen är nu 28 år och alltså myndig. Tingsrätten avslår ansökan med motiveringen att min dotter är skild. Är detta verkligen enligt lagen?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till adoption gör domstolen bedömningen utifrån alla aspekter i det enskilda fallet. Det rättsliga lagrummet man utgår från är Föräldrabalken - FB (1949:381).Adoption av vuxenJag tolkar det som att sonen som ska adopteras nu är 28 år gammal. Enligt 4 kap 4 § FB får den som har fyllt 18 år adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.LämplighetsbedömningVid bedömningen av om en adoption kan anses lämplig kommer sökandens ålder att beaktas. Det finns inte någon övre åldersgräns för adoptanter angiven i lag. Det finns inte heller någon åldersgräns för den som ska adopteras; även vuxna kan adopteras. Däremot får åldersskillnaden mellan sökanden och den som ska adopteras betydelse, syftet är ju att skapa ett föräldra-barn förhållande.Personliga förhållandenAdoption av vuxen får enligt 4 kap 4 § adopteras endast ske om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om det även i övrigt är lämpligt. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption beaktas om den sökande har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som den mellan barn och förälder. Det formella förfarandet vid adoption av vuxen är till stora delar detsamma som vid adoption av barn.Ogift/ ensamståendeEn ogift och ensamstående person kan adoptera och blir då barnets enda förälder. Detta framgår indirekt av FB 4 kap 6 §. Huvudregeln i svensk rätt är att ett barn helst ska adopteras av ett par för att på så sätt få två föräldrar. Den som är gift eller sammanboende får som huvudregel endast adoptera tillsammans med sin make eller sambo (FB 4 kap 6 §). Anledningen till kravet på att makar måste adoptera gemensamt var säkerligen när bestämmelsen infördes att barnet på så sätt skulle föras in som medlem i en familj. Den som var gift antogs leva med maken och det ansågs rimligt att barnet hade en rättslig relation till båda vuxna i familjen. Om ni trots anser att sonen bör adopteras, kan ni överklaga domen till hovrätten. Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?

2021-04-30 i Adoption
FRÅGA |Hej, vi har en vårdnadsöverflyttad flicka hos oss som kom när hon var tre år, idag är hon 15 år. Vi har idag vårdnaden om flickan och hon har en stark önskan om att vi ska adoptera henne. Vi vill gärna göra det om det finns möjlighet. Hennes båda biologiska föräldrar finns i livet, mamman har inte haft kontakt med flickan sen hon var 9 år och den biologiska pappan har besöksförbud gentemot hela vår familj samt skolan. Måste de biologiska föräldrarna godkänna eller gäller vi som vårdnadshavare?Finns det några möjligheter för adoption och hur går man tillväga?Varma hälsningar
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag att besvara dina frågor och redogöra vad rätten säger.Hänsyn till barnet vid adoptionVid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Måste de biologiska föräldrarna godkänna eller gäller vi som vårdnadshavare?Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan ett samtycke lämnas ska den som sökanden vill adoptera få information om innebörden av en adoption och ett samtycke (4 kap. 7 § FB). Först och främst krävs det alltså att barnet själv samtycker till adoptionen. Vidare krävs det samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Av frågan framgår att det handlar om en vårdnadsöverflyttad flicka – jag utgår då från att varken mamman och pappan till barnet har vårdnaden om henne. I sådana fall krävs alltså inte att de ska samtycka till adoptionen. Föräldrarna har dock eventuellt rätt till att yttra sig inom en viss tid under adoptionsprocessen (4 kap. 18 § FB).Finns det några möjligheter för adoption och hur går man tillväga?Ja, som framgår ovan så finns det alltså möjlighet för er att adoptera barnet. Det är viktigt att inte glömma att makar och sambor får endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB).Ansökan ska göras av den eller dem som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (4 kap. 14 § FB). Utredningen ska syfta till att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. Utredaren ska sedan redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § FB). Rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB).Du kan läsa mer och göra din ansökan på Sveriges Domstolars hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

2021-06-11 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag har varit gift med min make i 24 år. Han kom in i mitt liv när min son var 7 år och har varit pappa till honom under alla dessa år. Han biologiska pappa har haft sporadisk kontakt med honom under hela hans liv och inte haft någon kontakt på 3 år. Nu är min son 31 år och vill bli adopterad av min make som han tycker är hans riktiga pappa. Min make vill gärna adoptera min son som han känner som sin egen.Kan min sons biologiska pappa stoppa adoptionen ?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av beskrivningen ovan, förstår jag att du vill veta om din 31-åriga son kan adopteras utan att hans biologiska pappa opponerar sig det.Adoption av en vuxenAv 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken (FB) framgår att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Här ska även hänsyn tas till sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt tillsammans med åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden önskar adoptera.När det kommer till bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden, dvs den som vill adoptera, har uppfostrat den som denne vill adoptera (se andra stycket i bestämmelsen).Även andra omständigheter ska beaktas, t.ex. den som ska adopteras behov av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera. Frågor om vuxenadoption har behandlats av Högsta domstolen (HD) i flera fall som fortfarande har relevans. Det rör sig bl.a. om NJA 1986 s. 604, NJA 1989 s. 401 I och II, NJA 1989 s. 67, NJA 2002 s. 425, NJA 2015 s. 526 o.s.v. HD har i dessa fall framhållit, i enlighet med vad som numera även framgår av lagtexten (andra stycket), att det vid en vuxenadoption krävs att adoptionen avser att bekräfta ett förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn.Några fallHovrätten (HovR) avslog i ett referat, RH 2016:4, en ansökan om adoption. Omständigheterna var sådana att en kvinna ville adoptera sin makes 22-årige son. Sonens mor, som pojken hade tidigare bott med, motsatte sig adoptionen. Pojken hade visserligen bott med sin mor, men han hade successivt kommit att vistas hos sin far och dennes maka och till slut hade sonen ingen kontakt alls med sin mor. Trots det, avslogs ansökan.Relevant är även RH 1997:32 där en ensamstående man ansökte om att få adoptera en ung man från Bangladesh. Där ansåg HovR att det inte fanns någon särskild anledning till adoptionen.Även RH 2003:18 kan nämnas. Det handlade om en flicka som sökanden hade uppfostrat under större delen av uppväxten tillsammans med flickans mor. Flickans far motsatte sig dock adoptionen. Han hade haft mer eller mindre kontinuerlig kontakt med flickan till dess hon var 16 år. Fadern hade även därefter försökt upprätthålla en personlig kontakt. Ansökan avslogs.Hur ska ansökan görasFör ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett, ansökan måste skickas in av sökanden själv. Sökanden ska beställa personbevis för sig själv och den som denne vill adoptera. Dessa går beställas hos Skatteverket.I ansökan ska namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera finnas. Anledningen till att adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad ska även finnas med. Det är även bra att lägga till att den som ska adopteras, samtycker till detta (4 kap. 7 §). Ansökan ska undertecknas och ansökningsavgiften om ca 900 kronor ska betalas. Ansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år (4 kap. 12 § FB).Vad tillför en adoption?Den leder till att adoptivbarnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till tidigare föräldrar kapas enligt 4 kap. 21 § FB vilket innebär bl.a. att adoptivbarnet ärver och ärvs av sina adoptivföräldrar och deras släktingar - regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (omfattar både biologiska och adopterade barn) har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB.Adoption i ditt fallSvaret på din fråga är att din sons pappas inställning kan spela roll i huruvida denne kan adopteras eller inte (jfr RH 2016:4). En av omständigheterna som tas hänsyn till i sådana fall är i regel att sökanden exempelvis uppfostrat personen i fråga. Det är lite tveksamt om sju år (jfr RH 2003:18 ovan) är tillräcklig speciellt när barnet redan är 31 år. Jag kan emellertid inte uttalar mig med absolut säkerhet eftersom jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan din son och din make. Det är rätten som gör bedömning utifrån det enskilda fallet och omständigheter avgör om adoptionen kan genomföras.Jag hoppas att detta var till hjälp och återkom gärna med fler frågor.Vänligen,

Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

2021-05-12 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga angående adoption. Min mamma dog när jag var fem år och min pappa gifte om sig. Min styvmamma ville adoptera mig och jag trodde att hon hade gjort det men nu har jag fått reda på att av någon anledning så gick det inte. Nu undrar jag hur kan jag ta reda på varför det inte gick? Tack.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur en adoption går tillAdoptioner regleras i 4 kap. Föräldrabalken. När en adoption ska genomföras ska alltid barnets bästa ges störst vikt av samtliga omständigheter (4 kap. 1 § Föräldrabalken). Dessutom ska samtliga omständigheter vara lämpliga med hänsyn till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet (4 kap. 2 § Föräldrabalken).VIll man adoptera ska man skicka in en ansökan till tingsrätten som tillhör det område vilket den sökande bor (4 kap. 11-12 § Föräldrabalken). Tingsrätten ska sedan ge uppdrag åt socialnämnden i den kommun där barnet bor att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § Föräldrabalken). Adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och vad barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen är. Sedan ska adoptionsutredningen redovisas för tingsrätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § Föräldrabalken). Vad innebär det här för dig?Detta innebär att för att försöka ta reda på varför adoptionen inte gick igenom så kan du vända dig till den socialnämnd du tillhörde när du var liten samt den tingsrätt som din styvmamma tillhörde när ansökan gjordes. Pröva att uppge personnummer på dig själv, din pappa och din styvmamma för att socialnämnden och tingsrätten ska kunna leta upp eventuella handlingar som finns. Även datum kan hjälpa i sökandet.En annan bra utgångspunkt är att fråga din styvmamma och din pappa om vad som hände. Det kan även vara bra ifall de har tillgång till målnummer eller liknande i sökandet hos socialnämnden och tingsrätten. De ovan beskrivna reglerna ändrades däremot senast under 2018. Det betyder att de regler som vi behöver förhålla oss till är de regler som gällde när du var fem år och ansökan skulle ha genomförts. Ordningen kan därför se annorlunda ut mot vad det gör nu. Oavsett så är det en bra start att börja leta hos socialnämnden och tingsrätten. Sammanfattningsvis kan du vända dig till socialnämnden i den kommun du bodde i när du var 5 år samt tingsrätten som din styvmamma tillhörde när ansökan skulle ha genomförts för att ta reda på varför adoptionen inte genomfördes. Uppge personnummer, namn och annan information som kan vara av värde för att hitta handlingarna. Observera att det finns inga garantier för att kunna hitta handlingar om det gått väldigt lång tid, särskilt om du inte har tillgång till ärendenummer och målnummer. Slutligen kan det även vara en bra ide att vända dig till din pappa och styvmamma och fråga dem.Med vänliga hälsningar,

Adoption vid assisterad befruktning

2021-05-08 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo är ett lesbiskt par som vill skaffa barn tillsammans. Vi uppfyller inte ålderskraven för assisterad befruktning inom svenska sjukvården då vi är 21, och har därför tänkt göra heminsemination. Om vi använder oss av min partners pappa som donator och jag bär barnet, vilka legala konsekvenser skulle det få? Får min partner adoptera barnet som då skulle bli hennes halvsyskon?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall blir huvudsakligen Föräldrabalken "FB" (1949:381) gällande.Fastställelse av moderskapEnligt "mater est" regeln inom svensk rätt är det den kvinna som föder ett barn är barnets mor, det är alltså födandet som konstituerar moderskapet. .Assisterad befruktningNär det kommer till assisterad befruktning så ändrades lagen 2019. I den tidigare lagen krävdes det endast samtycke vid fastställande av föräldraskap. Numera ställs krav på att, enligt FB 1 kap 8 § 2 st. "behandlingen har utförts enligt 6 eller 7 kap. Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn". .Fastställelse av faderskapOm barnet tillkommit genom assisterad befruktning som inte uppfyller kraven enligt FB 1 kap 8 § st. 2 (alltså att ni gör detta på egen regi) kan spermiedonatorn fastställas som barnets pappa genom dom enligt med FB 1 kap 4 §. .Kan din partner adoptera barnet?Enligt 4 kap 6 §, 2 st kan en make eller sambo adoptera hans eller hennes barn, även kallad "styvbarnsadoption". För att detta ska vara möjligt krävs i huvudregel ditt samtycke. Enligt 4 kap 5 § krävs det att man är minst 18 år för att få adoptera..SlutsatsSammanfattningsvis krävs det att din partner adopterar barnet för att rättsligt ses som förälder. .Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?

2021-04-23 i Adoption
FRÅGA |Jag heter X och är 80 årJag har inga barn. Min fråga är. Min frus kusin har tagit hand om sin mans dotter ( kusinen man är död) .Hon lever ensam vad jag vet i dag och har inga barn. Hon är alltså vuxen.Eftersom jag inte har några egna barn och när jag går bort så blir det huggsexa om allt som jag efterlämnar.Det jag frågar om har jag aldrig pratat med någon om. Men skulle ja kunna adoptera denna flicka som bor hos min frus kusin. Och hon ärver mina tillgångar. Som sagt ingen har jag pratat med utan det är bara en tanke.Mvh. X
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption av vuxenFör att adoptera en person som har fyllt 18 krävs att det finns särskilt anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och hon som du vill adoptera. Vidare krävs att adoptionen i övrigt är lämplig, 4 kap 4 § 1 stycket föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid den här bedömningen ska det särskilt beaktas om du har uppfostrat hon du vill adoptera eller att adoptionen är avsedd att bekräfta en relation motsvarande den relation som barn och förälder i allmänhet har, 4 kap 4 § 2 stycket FB. Utifrån din information framkommer det inte om du har någon sådan relation till tjejen som du vill adoptera. Syftet med adoptionen verkar vara att du vill att hon ska ärva dina tillgångar. Jag skulle således rekommendera dig att istället skriva ett testamente och att hon på så sätt kan ärva dina tillgångar eftersom en adoption troligast kommer vara svår att åstadkomma. TestamenteOm du väljer att inte skriver ett testamente, kommer din fru att ärva alla dina tillgångar om du går bort innan henne, 3 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Genom ett testamente kan du åsidosätta den legala arvsordningen och din kvarlåtenskap kommer att fördelas i enlighet med din vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet, 11 kap 1 § ÄB. Formkrav testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. Det innebär att du ska underteckna testamentet med två vittnen närvarande. Vittnena ska därutöver underteckna testamentet med sina namn. Vittnena ska även veta om att det är ett testamente handlingen rör men de behöver inte veta innehållet i testamentet, 10 kap 1 § ÄB. Testamentet är ogiltigt om inte vittnena närvarar, eftersom vittnena är s.k. solennitetsvittnen. Syftet med vittnenas närvaro är att de ska intyga att du hade förmågan att med bindande verkan förordna om din kvarlåtenskap. En presumtion för att du har den här förmågan är att vittnena intygar detta på testamentet, 10 kap 2 § 2 stycket ÄB. Vittnena måste vara över 15 år och får inte lida av psykiska störningar. Din fru eller någon annan släkting du har i upp eller nedstigande led kan inte heller vara vittnen, 10 kap 4 § 1 stycket ÄB. Det är därutöver inte heller möjligt att hon du vill testamentera bort din kvarlåtenskap till är vittne, eftersom man vill förhindra att du blir obehörigen påverkad, 10 kap 4 § 2 stycket ÄB. SlutsatsSom nämnt ovan rekommenderar jag dig att skriva ett testamente istället för att adoptera tjejen. Det grundar jag på att det inte är särskilt troligt att en adoption kommer vara möjlig i ditt fall utifrån den information du lämnat. Vidare är det betydligt enklare att bara upprätta ett testamente i ditt fall. Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente kan du kontakta våra betaltjänster så hjälper vi dig att utforma ett testamente utifrån dina önskningar. Det kan ju till exempel vara så att du vill att din fru också ska få ta del av viss egendom i din kvarlåtenskap vid din bortgång. Hoppas du fått svar på din fråga,Mvh