Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?

2020-10-12 i Köpavtal
FRÅGA |Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÖverlåtelseVid överlåtelse av fastighet tillämpas reglerna i jordabalken (1970:994) (JB). Du frågar om hur du ska "skriva över" halva fastigheten. Det är inte helt klart om du vill överlåta fastigheten genom gåva eller köp. Jag uppfattar din fråga som att du vill skriva över fastigheten genom gåva.En överlåtelse av fastighet ska uppfylla formkraven som anges i 4 kap 1 § JB. Bestämmelsen ska även tillämpas i fråga om gåva (4 kap 29 § JB). För att kraven ska vara uppfyllda krävs det att:Ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas,Överlåtelseavtalet undertecknas av både säljaren och köparen,Priset är angivet,Handlingen innehåller uppgift om vilken fastighet som ska överlåtas ochEn förklaring att egendomen överlåtes på köparen.För att upprätta ett gåvobrev som uppfyller formkraven kan du vända dig till Lawlines avtaltjänst. Kom ihåg att ange andelen som ska ges bort. LagfartEfter en överlåtelse av fastighet ska lagfart sökas inom tre månader (20 kap 2 § JB). Om lagfart inte söks får inskrivningsmyndigheten förelägga vite (20 kap 3 § JB).Vid förvärv genom gåva kan lagfart sökas hos Lantmäteriet enligt instruktionerna här.Sammanfattningsvis behöver du upprätta ett överlåtelseavtal som uppfyller formkraven och din sambo behöver söka lagfart för att "skriva över din fastighet".Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag överlåta del av fastighet till min sambo?

2020-01-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min sambo vill skriva in mig i sin fastighet med ett gåvobrev, jag undrar om exempelvis min bror och hans sambo skulle kunna vara vittnen utan att det blir problem?
Linnéa Lind |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att din fråga rör fastighet som är fast egendom. Det är jordabalken (1970:994) som är tillämplig för förhållanden rörande fast egendom (1 kap 1 §). För överlåtelse av fastighet mellan sambor genom gåva gäller samma formkrav som vid överlåtelse av fastighet (4 kap 29 § JB och 4 kap 1 § JB). Gåvohandlingen är då en överlåtelsehandling som ska upprättas innehållandes uppgift av egendomen som ska överlåtas. Handlingen ska underskrivas av gåvogivaren och gåvomottagaren (4 kap 1 §). Det finns alltså inte krav på att vittnen ska närvara eller vilka som kan vara vittnen. Krav på vittnen aktualiseras främst i ärvdabalken (1958:637) avseende testamente (10 kap 1§ ÄB). Ett förordnande i testamente innebär dock ingen övergång av äganderätt.Ditt förvärv av del i fastighet innebär att du och din sambo innehar fastigheten med samäganderätt (4 kap 8 § JB). För att ditt förvärv ska bli fullständigt skyddat ska du ansöka om lagfart inom tre månader efter överlåtelsen (20 kap 1–2 § JB).Sammanfattningsvis så krävs det överlåtelsehandling som uppfyller krav på fastighetsöverlåtelse och lagfart för att ditt förvärv ska bli fullständigt skyddat. För detta krävs inga vittnen. Jag skulle inte rekommendera er till att förordna om detta i testamente då det inte innebär en övergång av äganderätt. För hjälp med upprättande av överlåtelseavtal kan du vända dig till våra jurister här.Hoppas att jag besvarat din fråga!

Hur skriver jag ett hyresavtal?

2020-06-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Hur skriva ett hyresavtal med sonen angående vår fastighet med en 200 kvm stor villa på.Vill ha vissa krav avseende skötsel o kostnader för fastighetens drift o underhåll.
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är 12 kap Jordabalken (1970:994) (JB) som reglerar krav på form och innehåll i hyresavtal. Lagen är tvingande till förmån för hyresgästen. Lagens tvingande effekt innebär att ni inte kan avtala om sämre förutsättningar för hyresgästen än det som anges i lagen.Formkrav och grundläggande innehållskravDet finns inga krav på att ett hyresavtal ska ha skriftlig form (12 kap 2 §). Detta innebär muntliga avtal och muntliga tillägg till skriftliga avtal är giltiga. För att undvika bevissvårigheter i en senare rättslig process kan det dock vara motiverat att reglera centrala avtalsvillkor skriftligen. För er del kan det därför vara lämpligt att reglera skötsel, drift och underhåll mm.Vad gäller innehållet är kraven är begränsade till ett fåtal kriterier (12 kap 1 §). Det krävs att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Saknas något av de nödvändiga kriterierna utgör avtalet inte något giltigt hyresavtal.Innefattar avtalet även upplåtelse av jord ska 12 kap JB tillämpas på avtalet om jorden ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk (12 kap 1 § 2st 1m). Detsamma gäller om avtalet förenas med tjänsteavtal om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden (12 kap 1 § 2st 2m).Andra lagarFör hyresavtal som avses i 12 kap 1 § JB gäller lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) vid uthyrning utanför näringsändamål. Lagen gäller före 12 kap JB i rörande andra innehållsfrågor än de som berörts ovan (1 §). Som jag förstår din fråga ska fastigheten samt marken tillhörande fastigheten hyras ut för någon slags drift. Beroende av de exakta omständigheterna kan till exempel hyresreglerna i privatuthyrningslagen, 12 kap JB eller arrendereglerna 8 kap JB bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan ni sedan reglera frågor om skötsel, drift och underhåll. Jag kan därför inte ge er någon konkret vägledning om eventuella avtalsvillkor i det här svaret. Mot bakgrund av det ovan anförda är det också bra om syftet med uthyrningen klargörs och att ni kontaktar en jurist.AvtalsförslagVi kan tyvärr inte hjälpa dig med ett konkret avtalsförslag genom den här tjänsten. För att upprätta ett avtal utifrån dina önskemål är du välkommen att kontakta våra jurister eller använda vår avtalsrobot.SammanfattningSammanfattningsvis kan det konstateras att hyresreglerna kan uppfattas som komplicerade. Hyresavtalet ska upprättas i enlighet med de grundläggande kriterierna i 12 kap 1 §. Det finns inga formkrav för upprättandet. För att det ska vara ett hyresavtal krävs det att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Det är dock särskilt viktigt att klargöra vad som uthyrs och i vilket syfte. Beroende på syftet med uthyrningen kan olika regler bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan avtalsvillkor om skötsel, underhåll och drift utformas. Då avgränsningen bygger på juridiska begrepp och definitioner kan det därför vara bra att ta hjälp av en jurist.Hoppas att jag kunde ge dig viss vägledning. Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.