Husbygge på fastighet som är enskild egendom - blir huset enskild egendom?

2019-01-26 i Fastighet
FRÅGA |Om man bygger hus på enskild egendom, blir då huset automatiskt enskild egendom också?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i jordabalken (JB). Blir byggnaden enskild egendom?Vad som blir av betydelse för om även byggnaden ska ses som enskild egendom är om den ska anses utgöra fastighetstillbehör. Om byggnaden är fastighetstillbehör blir den nämligen en del av fastigheten, vilket alltså medför att även byggnaden blir enskild egendom (2 kap. 1 § JB). Som huvudregel är en byggnad på fastighet fastighetstillbehör men för att den ska bli det krävs det att ägarförhållandena stämmer överens på så vis att byggnaden måste ägas av samma person som äger fastigheten för att kunna ses som fastighetstillbehör och alltså ses som enskild egendom (2 kap. 4 § JB).Sammanfattningsvis blir byggnaden alltså enskild egendom om den ses som fastighetstillbehör. För att kunna bli fastighetstillbehör måste dock byggnaden på fastigheten ägas av samma person som äger fastigheten. Om byggnaden blir enskild egendom eller inte beror alltså på vem som bygger/äger huset. Ska huset byggas gemensamt rekommenderar jag att skriva till det i ett äktenskapsförord för att undvika eventuella tvistigheter med enskild egendom. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Krävs samtycke av fru vid köp av fastighet då endast mannen står på lagfarten?

2018-10-09 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Har tänkt att köpa mitt föräldrahem till underpris och undrar vad som gäller:Min far är omgift efter min mors bortgång ( har ej fått mors arv i fastigheten ) men han står ensam som lagfartsinnehavare, behövs då hans nya frus underskrift alt godkännande?
Jesper Kröger |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör äktenskap är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag. Regler kring samtycke vid överlåtelse av fastighet finns i sjunde kapitlet och svaret på din fråga beror på omständigheterna, vilket kommer förklaras nedan.Jag inte vet om din far och hans nya fru bor i huset och har den som deras gemensamma bostad, vilket definieras i 7 kap. 4 § ÄktB. Om det stämmer, krävs samtycke från din fars nya fru för att kunna sälja bostaden till dig enligt 7 kap. 5 § 1 p. ÄktB. Samtycket lämnas på köpekontraktet i samband med köpet. Bostaden ses i detta scenario som giftorättsgods.Om din far har skrivit ett äktenskapsförord med hans nya fru där han har gjort ditt föräldrahem till enskild egendom blir situationen annorlunda. Det krävs inget samtycke för din far att sälja huset till dig, 7 kap. 5 § andra stycket ÄktB. Om det inte är att anses som deras gemensamma bostad men bostaden utgör giftorättsgods kan inte din far sälja bostaden till dig utan den nya fruns samtycke, enligt 7 kap. 5 § tredje stycket ÄktB.Vet du att överlåtelser till underpris kan få skatterättsliga konsekvenser? Överlåtelsen kan då även betraktas som en gåva vilket i sin tur får påverkan på arvet (förskott på arv). Klargör detta för att du ska slippa framtida problem. Då du inte frågat om detta lägger jag inget mer fokus på denna bit. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det avgörande är om bostaden är enskild egendom eller giftorättsgods samt om den är gemensam bostad eller inte. För att svara på din fråga får du inte köpa huset om inte samtycke finns om det är deras gemensamma bostad eller giftorättsgods. Är det inte deras gemensamma bostad eller giftorättsgods utan din fars enskilda egendom krävs inget samtycke för försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga.

Godtagbara skäl för att hyra ut bostadsrätt

2018-07-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |År X blev jag änka och ensam ägare till ett parhus. Iom min pension (år X) insåg jag att jag i längden inte skulle ha råd att bo kvar i huset. X gifte jag om mig. Min andra man hade redan en större br, men vi kunde inte komma överens om var vi skulle bo. Det som komplicerade saken var, att min man inte skulle ha råd att köpa huset av mina barn om jag avled före honom. Samma gäller tyvärr också mig. Vi har äktenskapsförord och avtal om enskild egendom. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka sålde jag huset och köpte år X en liten br som jag hade tänkt hyra ut till en student. Det kändes riskabelt att kanske bli stående utan bostad, om min andra man skulle avlida eller om jag av andra anledningar skulle bli bostadslös. Innan jag hann sätta mina planer i verket, blev en son efter en skilsmässa i praktiken stående på gatan. Han hade dessutom delad vårdnad om tre barn. Han hade inte råd att köpa en br och kötiden till en hr i Y är 3-4 år. Min son fick därför flytta in i min br som efter ett år såldes. Jag köpte år X istället en ngt större br i samma område. Nu år X har han äntligen kommit först i kön till en hr. Jag är jätteglad att jag kunnat hjälpa honom, men nu uppstår förstås mitt dilemma igen. Jag vill inte göra mig av med br utan hyra ut till studenter. Kan den här situationen vara "giltigt" skäl vid ansökan till Z:s br-styrelse [anonymiserat]. Jag kan inte tänka mig att istället "förvara" pengarna på banken och sedan inte ha råd att köpa ny br.
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Svar och sammanfattningAtt under en provperiod sammanbo med en partner är i regel ett tillräckligt skäl få hyra ut lägenheten. Ett sådant tillstånd ska tidsbegränsas. Den normala tidsfristen understiger ett år. Därefter måste bostadsrättshavaren ansöka om ett förnyat tillstånd. Desto längre tid uthyrningen pågår, desto lättare väger bostadsrättshavarens skäl. Det innebär att allteftersom tiden går blir svårare att medges tillstånd. När skälet är av karaktären övergångsperiod – som fallet är med provsambo – brukar tillståndet begränsas till ett år, men det finns också exempel på när Hyresnämnden inte medgivit fler än sex månader. Initialt lär du alltså ha rätt att hyra ut lägenheten med hänvisning till att du ska sammanbo med din partner på prov, men den sammanlagda tillståndsperioden lär inte överstiga ett år. I längden kan du alltså inte räkna med att få behålla bostadsrätten utan du kommer inom en överskådlig tid vara utlämnad till styrelsens nåd. Styrelsen kan men måste inte vara generösare än vad lagen föreskriver. Det är därför tillrådligt att försöka etablera god kontakt med den, ta reda på dess policy, presentera ditt fall och argumentera för din sak. Du skriver att din rädsla är att inte ha råd att förvärva en ny bostad om ni skulle skilja er. Det scenariot kan du försöka förekomma genom att – istället för att blott "förvara pengarna på banken" – investera tillgångarna. Du bör konsultera din bank kring vilka typer av placeringar som bäst passar ditt ändamål. Har du följdfrågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se! Juridiskt argumentation Vad din fråga kokar ner till är: vilka omständigheter ger en bostadsrättshavare rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand? Den i din situation tillämpliga huvudregeln säger att en bostadsrättshavare behöver styrelsens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andrahand. (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar ge samtycke kan hyresgästen hänskjuta frågan till hyresnämnden. Hyresnämnden ska ge ett tidsbegränsat tillstånd till andrahandsupplåtelsen om (1) bostadsrättshavaren har en godtagbar anledning och (2) styrelsen inte har någon befogad anledning att motsätta sig. (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Både rekvisiten (1) och (2) måste vara uppfyllda. Det aktuella lagrummet genomgick relativt nyligen en förändring (tidigare hette det att bostadsrättshavaren behövde "beaktansvärda skäl" istället för bara "skäl") i syfte att förenkla för bostadsrättshavare att hyra ut i andrahand. Det motiverades dels med att tillgången till bostäder behövde (och alltjämt behöver) stimuleras, dels med att många bostadsrättshavare upplever sina lägenheter som ägd rymd och håller därför det som naturligt att det råder stor frihet att själv bestämma över lägenheten. I förarbetet till lagändringen resoneras kring vilka anledningar som ska anses kvalificera som skäl i bostadsrättslagens mening. I situationer där tanken är att bostadsrättshavaren ska återvända efter viss tid, t.ex. vid studier eller arbete på annan ort, vistelse i utlandet, vård av anhörig och fängelsevist, ska tillstånd i princip alltid medges, förutsatt att det inte rör sig om orimligt lång tid. Även i situationer där bostadsrättshavarens återvändande är mer ovisst, t.ex. under en övergångsfas vid provsammanboende, ska tillstånd i regel medges. När det redan vid andrahandsupplåtelsen står klart att bostadsrättsinnehavaren inte har för avsikta att återvända till lägenheten bör det anförda skälet tillmätas mindre vikt. Tillstånd ska dock medges om bostadsrättsinnehavaren, på grund av en dålig bostadsmarknad, inte kan sälja bostaden på acceptabla villkor. Spekulativa förvärv eller innehav av bostadsrätter stödjs inte av reglerna. Enbart en önskan att tillgodogöra sig hyra kvalificerar sålunda inte som skäl. (Jfr. "Air-BnB-fallet"). Det är troligen härunder din situation till slut skulle insortera. Ett säreget fall är närståendeuthyrning. I lagens motiv framgår bostadsrättshavare ska vara fria att hyra ut till närstående utan egentlig tidsbegränsning. Det rör sig allt som oftast om föräldrar som hyr ut till sina barn. Normalt ska skälen väga lättare desto längre tid som går. Vilket inflytande tiden har är fallbaserat och beroende av de specifika omständigheterna. Är det fråga om studier vid annan ort – som ju till sin natur är tidsbestämda – bör andrahandsupplåtelsen tillåtas fortsätta tills de är avslutade. Handlar det istället om en övergångsfas, såsom vid fördröjd försäljning eller provboende, förlängs inte tillståndet under lång tid. I praxis har provboende tillåtits i maximalt knappa två år men normen är kortare än så. Exempelvis i ett fall medgavs en kvinna som flyttat in till sin sambo och som skäl åberopade både provsammanboende och dålig bostadsmarknad tillstånd i bara sex månader. Att bostadsrättshavaren kan anföra godtagbara skäl är i sig inte tillräckligt. Det är bara ett av två rekvisit som måste vara uppfyllda. Därtill ska styrelsen sakna en befogad anledning att motsätta sig. I lagmotiven kan man läsa att med befogade anledningar avses huvudsakligen två situationer. Den första avser den presumtiva hyresgästen personligen. Om en hyresgäst kan förväntas uppträda störande eller inte uppnår föreningsstadgans krav – t.ex. att medlemmarna ska uppnått en viss ålder såsom är fallet för seniorboenden – har föreningen sannolikt anledning att motsätta sig. Den andra situationen handlar snarare om föreningens förvaltning. Om upplåtelsen kan förväntas påverka föreningens skatterättsliga förutsättningar, eller om upplåtelsen på grund av att det redan pågår utbredd andrahandsuthyrning, skulle försvåra styrelsens förvaltning eller underminera den bakomliggande tanken om ett kollektivistiskt styre, kan styrelsen sannolikt motsätta sig upplåtelsen. Desto större förening, desto lättare väger de argument styrelsen anför mot. Det beror på att större föreningar anses mindre beroende av enskilda bostadsrättshavare.

Kan fastighet göras till enskild egendom i köpebrev? Vad ska man tänka på när man överlåter fastighet?

2018-05-20 i Köpavtal
FRÅGA |Jag funderar på att sälja min sommarstuga till min son. Visst kan man skriva i köpet att den ska vara enskild egendom? Vi tänker inte skriva något köpeavtal eftersom det är sonen som köper räcker det med ett köpebrev. Är det OK att i köpebrevet notera att det ska vara enskild egendom? Om det är OK vad ska man mer tänka på, ska det registeras någonstans därför att det är enskild egendom eller räcker det att skicka in köpebrevet i vanlig ordning och söka lagfart?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Som du säkert är medveten om är enskild egendom sådan egendom som inte ingår i en eventuell bodelning. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom endast bli enskild genom:-- äktenskapsförord-- gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara enskild-- arv eller testamente med villkoret att den ska vara enskild-- förmånstagarförordnande rörande vissa försäkringar och pensionssparande-- vad som har trätt i stället för enskild egendomDet innebär att egendom inte kan bli enskild genom ett köpebrev, eftersom ett köp inte är detsamma som gåva. I stället måste överlåtelsen ske i form av en gåva eller, om han är gift, genom att han och hans make/maka skriver ett äktenskapsförord där det anges att sommarstugan är hans enskilda egendom. Det finns emellertid ett utrymme för din son att ge dig pengar, utan att överlåtelsen anses vara ett köp (s k blandat fång). I praxis har man ansett att det är fråga om gåva när vederlaget understigit taxeringsvärdet. Om du ska ge bort sommarstugan måste en gåvohandling upprättas. En korrekt upprättad gåvohandling, där villkoret om enskild egendom inskrivits, behöver inte registreras utan kan användas för att söka lagfart. Tänk på att gåvohandlingen i så fall måste bevittnas och att lagfart ska sökas inom 3 månader från förvärvet. En annan konsekvens av att ge bort en fastighet i gåva till barn eller att sälja en fastighet till underpris är att en sådan gåva antas utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄktB). För att undvika detta bör man skriva i gåvohandlingen att gåvan inte utgör förskott på arv. Med vänlig hälsning,

Villkorade köp av fastighet

2018-10-28 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vår son och hans fru har köpt vår fastighet för 85 % av tax.värdet. Hon äger 20 % och Han äger 20 %. 60 % är förskott på arv. Villkoret för köpet och förskott på arvet var att det skrevs ett äktenskapsförord dem emellan. Köpet gjordes den 3 juli och trots påstötning om överenskommelsen har inget äktenskapsförord skrivits. Kan vi häva köpet?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om villkorade fastighetsköp finns i jordabalken. Genom en motsatsvis läsning av lagen kan det konstaterats att villkor för att fastighetsköpet ska bestå får uppställas, och att sådana får göras gällande i två år efter den dag då köpehandlingen upprättades (4 kap. 4 §). Ett villkor om äktenskapsförord som infördes i juli är alltså gällande, och ni bör således kunna häva köpet om er son och hans fru inte skriver ett sådant inom den avtalade tiden.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Kan en fastighet till hälften ges bort och till hälften säljas?

2018-08-31 i Köpavtal
FRÅGA |Om jag önskar ge bort 50 procent som gåva till min dotter/arvinge, kan jag sälja övriga 50 procent av min fastighet till dotterns sambo/ make till marknadsvärde/ värderingsvärd? Jag får givetvis betala kapitalvinstbeskattning på försäljningsdelen .
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så att du funderar kring om det är juridiskt möjligt att ge bort 50 % av din fastighet i gåva till ditt barn och sälja resterande 50 % av samma fastighet till dotterns sambo/make. Dessa frågor regleras i jordabalken (JB), ärvdabalken (ÄB), äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen (SamboL), inkomstskattelagen (IL), lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter samt av skatterättsliga principer. Gällande gåvan Till att börja med är det juridiskt sett absolut möjligt att ge bort halva din fastighet i gåva till din dotter. Dock finns det en del formkrav och andra bestämmelser som ska och bör beaktas inför detta. Formkrav När en/delar av en fastighet ska ges bort måste du som gåvogivare upprätta ett överlåtelseavtal, normalt et så kallat gåvobrev. Gåvobrevet måste härtill uppfylla vissa formkrav. Bland annat ska gåvobrevet innehålla uppgifter om: * ditt och din dotters namn, * era adresser, * era personnummer, * du ska stå som gåvogivare och din dotter som gåvomottagare, * vad det är som ges bort (fastighetens fullständiga beteckning), * hur stor andel av fastigheten som din dotter får i gåva. (Var noga med att ange att det bara är din halva av fastigheten som gåvan gäller. Här är det också viktigt att du tydligt skriver att du överlåter dessa andelar till din dotter), * eventuella villkor för gåvan ska tydligt skrivas med. (I ditt fall kanske du avser att gåvan ska utgöra enskild egendom eller att fastigheten inte får avyttras inom viss tid), * din och din dotters underskrift, * ort och datum vid gåvotillfället, * din underskrift ska bevittnas av två personer. Även vittnena ska skriva under, deras adress och personnummer ska också framgå. Det är oerhört viktigt att gåvobrevet innehåller allt som krävs eftersom gåvan annars blir ogiltig. (4 kap. 1-3 §, 29-30 § JB). För att din dotter ska bli ägare till sin andel krävs även att hon ansöker om lagfart. Ni kan skriva ut ansökan från Lantmäteriets hemsida. Tillsammans med ansökan ska gåvobrevet i original skickas in. (20 kap. 1 § JB). Att tänka på i förhållande till eventuella andra barnOm det är så att du även har andra barn som vid din bortgång kommer att bli bröstarvingar, finns det en del saker som du bör ha i åtanke. I svensk arvsrätt finns föreligger en så kallad förskottspresumtion. Detta innebär att vid fall där arvlåtaren under sin livstid har givit bort egendom till en bröstarvinge (barn), förutsätts detta utgöra förskott på arv och som vid en senare bouppteckning/arvsskifte efter arvlåtarens bortgång, ska avräknas från mottagarens laglott. Förskottspresumtionen kan dock brytas genom att arvlåtaren (tillika gåvogivaren) i ett gåvobrev tydligt föreskriver att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Vill du alltså att halva fastigheten inte ska utgöra ett förskott på arv måste du skriva med detta i gåvobrevet. (6 kap. 1 § ÄB). I svensk arvsrätt föreligger även det så kallade förstärkta laglottsskyddet till förmån för bröstarvingar, eftersom att dessa alltid har rätt till sin laglott. Detta innebär att bortgiven egendom (ex. hälften av din fastighet) kan återbäras till ditt dödsbo och bli föremål för bouppteckning/arvsskifte. Gåvan ska då haft till syfte att likställas med ett testamente. Gåvogivaren ska alltså haft för avsikt med gåvan att reglera hur egendomen ska fördelas vid sin bortgång. I motiven till bestämmelsen anges att det främst är två fall när denna kan tillämpas. Det ena fallet är när gåvan ges bort under villkor som medför att gåvogivaren till sin död fortfarande kan dra nytta av egendomen. (7 kap. 4 § ÄB).Att tänka på i förhållande till din dotters sambo/make Om du avser att hälften av fastigheten enbart ska tillfalla din dotter och utgöra hennes enskilda egendom, måste detta föreskrivas om i gåvobrevet. Om du inte gör detta kan det innebära att hälften av fastigheten blir giftorättsgods eller samboegendom och på så vis blir föremål för en eventuell, framtida bodelning mellan din dotter och hennes sambo/make. (7 kap. 1-2 § ÄktB). (3 § och 4 § SamboL).Att tänka på i förhållande till beskattningen Vid bortgivande av fastighet som gåva anses detta inte som en avyttring (försäljning) och ska som du nämner heller inte beskattas som kapitalvinst. Till detta existerar heller ingen gåvoskatt i Sverige. Dock "träder gåvomottagaren i den tidigare ägarens ställe" i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att gåvogivaren "skjuter" skatteskulden framåt till dess att fastigheten någon gång i framtiden avyttras av gåvomottagaren. (44 kap. 21 § IL). Vid gåva omfattande fastighet kan gåvomottagaren behöva betala stämpelskatt i det fall att denne övertar lån. Då jämförs lånets storlek mot föregående års taxeringsvärde. I ditt fall skulle det bli en jämförelse mot halva taxeringsvärdet eftersom det bara är halva fastigheten som ges bort. Uppgår lånets storlek till 85% av halva taxeringsvärdet kommer stämpelskatt att bli aktuellt. (1 § och 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Gällande försäljningenTill att börja med är det juridiskt sett absolut möjligt att sälja halva din fastighet till din dotters sambo/make. Dock finns det en del formkrav och andra bestämmelser som ska och bör beaktas inför detta.Formkrav När delar av en fastighet ska säljas måste du som säljare beakta formkrav som uppställs.Du ska upprätta ett köpekontrakt och ett köpebrev. I ett köpekontrakt framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart. Den skriftlig överlåtelsehandlingen (köpekontraktet) ska som minst innehålla:* underskrift av säljaren och köparen,* säljarens överlåtelseförklaring,* köpeobjektet och andelen som säljs skall utpekas och* köpeskillingen ska anges. * (är köpet villkorat på något vis, ska dessa villkor framgå av köpekontraktet). (4 kap. 1-3 § JB). För att din dotters sambo/make ska bli ägare till sin andel krävs även att han ansöker om lagfart för hälften av fastigheten. Ni kan skriva ut ansökan från Lantmäteriets hemsida. (20 kap. 1 § JB). Att tänka på i förhållande till din dotter Om din dotter är gift med köparen kommer köparens andel i fastigheten utgöra giftorättsgods (och ingå i en eventuell, framtida bodelning) om inte makarna i ett äktenskapsförord föreskriver att köparens andel ska utgöra enskild egendom. (7 kap. 1-2 § ÄktB). Om din dotter är sambo med köparen kommer köparens andel i fastigheten utgöra samboegendom (och ingå i en eventuell, framtida sambobodelning) om köpet av halva fastigheten görs med avsikt för att den ska brukas gemensamt inom samboskapet. Detta kan dock undvikas om de så vill ifall samborna upprättar ett samboavtal där det framgår att köparens andel av fastigheten utgör enskild egendom. (3 § och 9 § SamboL). Att tänka på i förhållande till beskattningen Vid försäljning av hela/delar av en fastighet ska säljaren kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten som ska beskattas är ersättningen du får vid en försäljning av fastigheten (halva fastigheten i ditt fall) minus den summan du köpte fastigheten samt vissa förbättringsutgifter. Dessutom har du som privatperson rätt att göra en så kallad kvotering innan vinsten tas upp till beskattning. Den beräknas så att 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning. En vinst kommer för dig som privatperson att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 %. (42 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 13 § och 14 §, 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL). Om du önskar hjälp med att upprätta gåvobrev och/eller köpehandlingar, vill Lawlines jurister gärna hjälpa dig med detta. Information om pris och tidsbokning hittar du i sådant fall här. Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Kan jag överlåta fastighet trots överlåtelseförbud?

2018-06-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har av föräldrarna fått ett fritidshus som gåva (som betalats av enligt gåvobrevets betalningsplan) som enskild egendom vilket jag äger rätt att ändra på genom äktenskapsförord. Det står också att fastigheten inte får försäljas eller överlåtas på annan utan föräldrarnas samtycke.Jag och min hustru vill nu renovera och bygga ut, dvs investera våra gemensamma tillgångar i huset och därför göra hustrun till ägare av halva fastigheten. Hur gör jag det utan blanda in föräldrarna som nu är gamla och delvis dementa?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer nedan att beskriva förhållandet mellan giftorätt och äganderätt, innebörden av överlåtelseförbud samt hur ni kan påverka er situation genom ett äktenskapsförord. Därefter kommer jag kort beskriva de handlingsalternativ jag bedömer att ni har. Längst ner finner du kontaktuppgifter till mig.Kort om giftorätt & äganderättViktigt för förståelsen av mitt svar är att vara medveten om skillnaden mellan giftorätt och äganderätt. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom som är giftorättsgods ingår i en framtida bodelning och värdet av egendomen kommer då att delas mellan makarna (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Att den ena makens egendom är giftorättsgods betyder dock inte att den andra maken får äganderätt till egendomen.Innebörden av överlåtelseförbudetGrunden för överlåtelseförbud är att detta är ett villkor från gåvogivaren (i detta fall dina föräldrar) som ska respekteras. Av den anledningen krävs alltså samtycke för överlåtelse av fritidshuset. Överlåtelseförbud kan dock ha något olika räckvidd och då dess formulering finns antecknad hos lantmäteriet bör utformningen av överlåtelseförbudet bli avgörande. Överlåtelseförbud i kombination med avsaknad av samtycke utgör nämligen så kallat lagfartshinder vilket innebär att din fru inte skulle kunna registreras som formell ägare av fastigheten i strid med överlåtelseförbudet (20 kap 14 § jordabalken).Hur ni kan påverka situationen genom äktenskapsförordAtt du äger fritidshuset som enligt gåvobrevet är din enskilda egendom innebär att huset i nuläget (inkl. renoveringar som ni bekostat gemensamt) skulle hamna helt utanför en eventuell bodelning. Du och din hustru kan dock ändra fritidshusets karaktär från enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Detta i och med att dina föräldrar givit sitt samtycke till detta redan i gåvobrevet. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, vara undertecknat av er båda, samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap 3 § äktenskapsbalken).Om ni väljer att göra fritidshuset till giftorättsgods kommer du fortfarande vara ägare, men värdet kommer att ingå i en eventuell bodelning. Den konkreta innebörden blir alltså att din fru i så fall skulle ha rätt till halva värdet av fritidshuset vid bodelning. Beroende på den exakta utformningen av överlåtelseförbudet kan detta dock hindra att äganderätten överförs till din fru genom bodelning. Vid en bodelning där fritidshuset ingår skulle i så fall fritidshuset falla på din lott, medan din fru får kompensation i form av annan egendom eller pengar motsvarande det värde hon har rätt till. HandlingsalternativUtifrån din fråga gör jag bedömningen att överlåtelseförbudet hindrar överföring av äganderätten till din fru. Hur ni smidigast löser situationen beror på vilket resultat ni är ute efter:A) Är ert mål huvudsakligen att din fru vid en framtida bodelning ska få del av det värde hon tillför till fritidshuset är ett alternativ att ni nöjer er med att upprätta ett äktenskapsförord. Genom att göra huset till giftorättsgods kommer som redan nämnt värdet att ingå i en framtida bodelning och därmed delas mellan er. Din fru får alltså på detta sätt ett latent anspråk på hälften av det totala värdet. Någon äganderätt till huset bör dock aldrig aktuell för din fru genom detta handlingsalternativ.B) Är det resultat ni vill åstadkomma att din fru blir formell ägare av halva fritidshuset måste någon form av överlåtelse ske. I och med överlåtelseförbudet krävs dock samtycke från dina föräldrar för att lantmäteriet ska kunna bevilja din fru lagfart och registrera henne som ägare. Min bedömning är alltså att ni inte kan komma runt detta samtyckeskrav._____Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart eller om du har följdfrågor på mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig per mail, malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Sakrättsligt giltig fastighetsöverlåtelse inom äktenskapet

2018-04-16 i Fastighet
FRÅGA |Min hustru står som ensam ägare av det hus vi bor i. Funderar nu på att hon ska ge bort halva huset som gåva till mig. Inget vidare krångligt tycker jag. Jag ser en gåva som en gåva dvs. inga penningtransaktioner inblandade. Vad är det vanliga? En kostnad av 0 kr eller halva taxeringsvärd som köpeskilling?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur du på bästa sätt åstadkommer en sakrättsligt giltig gåva inom ditt äktenskap.Av 8 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att en gåva mellan makar åstadkoms genom registrering enligt 16 kap ÄktB. I praktiken innebär detta att ett gåvobrev måste utfärdas. I detta ska framgå att din hustru ger dig halva fastighetens värde i gåva samt att ni bägge signerar denna handling, se 16:2 andra stycket ÄktB. Så fort denna handling uppfyllt formkraven som nämns i 16 kap ÄktB ska denna skickas till Skatteverket som sedan kommer att registrera gåvan i erat äktenskapsregister. För att ge bort en del av en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.Vad som är värt att känna till när det kommer till gåvor mellan makar är att dessa inte utgör enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. I praktiken innebär detta att det som ni gett varandra fortfarande kommer bli en del av giftorättsgodset, se 7 kap 2 § ÄktB. Vill ni därför att varsin hälft ska lämnas utanför en eventuell bodelning kan ni avtala om detta genom att upprätta ett äktenskapsförord, se ÄktB 7 kap 3 §.Hoppas detta besvarar din fråga!