FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet19/03/2024

Vad ska jag skriva för motivering till överklagande av bygglov?

Jag ska överklaga ett bygglov gällande garage på grannens tomt och undrar vad jag ska skriva för motivering. Jag tycker garaget blir för nära och för stor för kvarteret. Fastigheten är ett flerfamiljshus som nu ska bygga ett garage som sitter ihop med huset och sträcker sig till tomtgränsen vi delar. Alltså är avståndet till vår tomtgräns 0 meter. Garaget är 41 kvadratmeter stort och "sväljer" vårt lilla enplanshus på 80 kvadratmeter som har sin entre mot garaget. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör ett bygglov av din grannes garage, vilket du vill överklaga. Garaget är 41 kvadratmeter stort vilket gör att det ”skymmer” ert hus. Du undrar nu vad du skulle kunna skriva i din motivering till ditt överklagande.


Jag kommer, i mitt svar, att gå in på aktuell lagstiftning och grundläggande reglering kring bygglov. Avslutningsvis ämnar jag att ge exempel på hur man kan tänka vid ett sådant överklagande.


Bygglov

Den aktuella lagstiftningen är Plan- och bygglagen (PBL) samt dess proposition 2009/10:170 och Förvaltningslagen (FL).


Vem får överklaga?

Enligt 13 kap 3 § PBL kan ett beslut om bygglov överklagas. Beslutet som sådant får överklagas av den som beslutet går emot (påverkar negativt) på ett inte obetydligt sätt. Det framkommer av 13 kap 8 § PBL vilken hänvisar till 42 § FL. Härtill hör rågrannar, vilka är de grannar som angränsar närmast.

Beslutet ska överklagas inom 3 veckor från det att ni fick ta del av beslutet av kommen (13 kap16 § PBL och 44 §§ FL). Det är viktigt att överklagandet kommer in i rätt tid eftersom beslutet annars vinner laga kraft, vilket innebär att det inte längre går att överklaga.


På vilka grunder kan man klaga?

Först och främst kan det vara bra att ha med följande saker

- Vilket beslut du ämnar att överklaga

- Förklara varför du tycker att ett beslut är felaktigt

- Förklara hur du vill att beslutet ska ändras

- Skicka ev. med handlingar som styrker din ståndpunkt

- Lämna dina kontaktuppgifter


När det gäller förutsättningar för att få bygglov beror det lite på om det finns en detaljplan eller områdesbestämmelser. En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden för användas inom ett specifikt område.


Om detaljplan finns sker prövningen utifrån 9 kap 30 § PBL:

30 §   Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Följande krav ska då beaktas:

  • detaljplanekravet
  • lokalisering
  • omgivningsbuller      vid bostäder
  • placering      och utformning
  • miljökvalitetsnorm
  • omgivningspåverkan
  • utformningskraven
  • anordnande      av tomter, allmänna platser och andra områden
  • förvanskningsförbudet
  • varsamhetskravet.

Om detaljplan inte finns sker prövningen utifrån 9 kap 31 §:

31 §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
   1. inte strider mot områdesbestämmelser,
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser innebär, till skillnad från bygglov inom plan, en fullständig prövning av kraven på lokalisering, placering och utformning.


Sammanfattning

För att sammanfatta det som nyss sagts så vill jag börja med att poängtera att den prövning som görs skiljer sig beroende på om det finns en detaljplan eller inte för området. Om det finns en detaljplan sker prövningen utifrån ett antal krav ex. omgivningspåverkan, placering och utformning.

Om det inte finns någon detaljplan sker prövningen till största del utifrån kraven på lokalisering, placering och utformning.

Det finns inte något stadgat i lagstiftningen om vad du som rågranne får lov att skriva i ett överklagande. Jag rekommenderar dig därför att du argumenterar för din sak och noggrant beskriver hur byggnaden och dess placering skulle påverka er tomt, utsikt osv. Eftersom du skriver att det känns som att garaget "skymmer" ert hus så hade jag fokuserat på det och försökt motivera överklagandet utifrån påverkan på er omgivning. Jag hade också tittat på om det finns en detaljplan eller inte och försökt koncentrera min motivering till de krav som ska prövas. 

Ex. Låt säga att det finns en detaljplan, då hade jag fokuserat på just omgivningskravet som jag har beskrivit ovan. Om det inte finns en detaljplan hade jag möjligtvis koncentrerat mig mer på utformningskravet. Med det sagt, hade jag inte bara förhållit mig till det nyss sagda, utan även försökt motivera rent genrellt varför jag inte vill att bygglovet ska beviljas.


Vad gäller formalia så är det viktigt att överklaga beslutet inom 3 veckor för att det inte ska vinna laga kraft.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000