Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

2020-09-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Vad händer om jag skulle bli gravid och pappan inte vill att jag anger honom? Låt säga att jag vill skydda honom och är villig att påstå att faderskapet är okänt, men att en utredning där man frågar min familj och vänner skulle kunna slå fast att jag vet vem det är, och att jag bara vägrar ange honom. Vad blir konsekvenserna för mig? Begår jag ett brott om jag inte anger vem fadern är?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är pappan så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). De gör detta genom att fråga dig om du vet vem pappan är eller om du misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. Om du inte vet eller väljer att inte berätta så kan socialnämnden fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan, sådana personer skulle till exempel kunna vara din familj/vänner (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Om det är så att varken du eller någon annan kan ge socialnämnden någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned och det kommer inte att fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § första stycket FB). Begår du ett brott om du inte anger vem fadern är?Att du vet vem pappan är men inte berättar detta för socialnämnden är inte brottsligt. Du begår alltså inget brott om du väljer att inte ange vem pappan är. Det spelar ingen roll att socialnämnden vet att du vet vem pappan är men att du ändå inte säger något. Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd pappa) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Du kommer också ha svårt att få underhållsstöd, som du kan ha rätt till eftersom du inte får något underhållsbidrag, eftersom du inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB). SammanfattningDu begår inget brott om du inte anger vem som är pappan till barnet, du kommer dock få svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkar till att fastställa vem pappan är. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?

2020-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid skilsmässa med barn under 16 år som båda är vårdnadshavare till så måste det alltid gå 6 månader i betänketid. Kan paret som vill skiljas genom advokat förkorta denna betänketid om de är överens om beslutet?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). När ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om båda makarna begär det, om endast en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som maken har vårdnaden om (5 kap. 1-2 § ÄktB). Kan betänketiden förkortas?Betänketiden kan inte förkortas även om makarna är överens om att skiljas om någon av dem bor med ett barn som är under 16 år som denne även har vårdnaden om. Kravet på betänketid har av lagstiftaren motiverats av att barnets intresse kräver att risken för förhastade skilsmässor så långt som möjligt undviks (se vidare prop. 1973:32 s. 111). Betänketiden vid äktenskapsskillnad kan inte förkortas varken genom advokat eller om makarna är överens om beslutet när någon av makarna varaktigt bor med barn under 16 år som maken har vårdnaden om. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

2020-09-16 i Faderskap
FRÅGA |Har ett ex som är gravidDå hon hållt på med två stycken samtidigt så får jag inget ordentligt svar vem som är pappanHon har nu gått tillbaka till sitt ex som är en som kan vara pappan. Vi båda är osäkra vems barnet är. Hon har nu totalt blockerat mig för kontakt Så jag är orolig över att hon kommer låta någon annan skriva på faderskapsintyget. Hur ska jag gå till väga då risken att det är mitt är stort och jag vill ju inte att någon annan står som pappa till mitt barn. Ska man anmäla henne eller kontakta någon annan då jag inte kan prata direkt med henne
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur ska du gå tillväga?Ett barn har som utgångspunkt en rätt till båda sina föräldrar. Det finns en huvudregel som säger att om modern är gift vid barnets födsel så blir moderns make automatiskt betraktad som pappa till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). Vad jag förstår det så är varken du eller hennes andra ex gifta med kvinnan, och det innebär då att faderskapet ska bekräftas genom antingen bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken).Det är socialnämnden som utreder vem som är pappa till barnet och de har en skyldighet att försöka få faderskapet fastställt (2 kap. 1 § föräldrabalken). Socialnämnden ska hämta upplysningar i utredningen från mamman och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter (2 kap. 4 § föräldrabalken). Eftersom det finns två möjliga pappor till barnet bör socialnämnden genomföra ett faderskapstest, dvs. ett blodprov (2 kap. 6 § föräldrabalken).Eftersom socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet bör de ta kontakt med dig efter att barnet är fött. Men om du känner dig osäker kan du även ta kontakt med socialnämnden för vidare hjälp och sedan t.ex. begära att få göra ett faderskapstest.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

2020-09-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad gäller om jag är gravid och fadern inte vill ha någon del i barnets liv? Är det möjligt, om jag och fadern är överens, att han avskriver sig sin del av vårdnaden så att jag får ensam vårdnad?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Faderskap Om du är gift med en man gäller en faderskapspresumtion, och den du är gift med kommer att registreras som barnets fader. (1 kap. 1 § föräldrabalken) Är du ogift ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Bekräftelse innebär att fadern skriftligen intygar att han är barnets fader, vilket ska godkännas av modern och socialnämnden innan det blir juridiskt bindande. (1 kap. 4 § föräldrabalken) Fastställande genom dom innebär att en domstol fattar beslut om vem som är fader. En faderskapsutredning av socialnämnden, ett DNA-test eller andra omständigheter kan ligga till grund för beslutet. (1 kap. 5 § föräldrabalken) Barnet har även en rätt att umgås med båda sina föräldrar, oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam (6 kap. 15 § föräldrabalken).Vårdnad Föräldrarna är vårdnadshavare om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt någon annan. (6 kap. 2 § föräldrabalken) Är föräldrarna gifta ska barnet stå under gemensam vårdnad, är modern däremot inte gift med fadern får hon ensam vårdnad. (6 kap. 3 § föräldrabalken) Den som har vårdnaden har ansvar över barnets personliga förhållanden och ska se till att dess behov blir tillgodosedda. (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken) Har man gemensam vårdnad kan man avtala med den andra föräldern att den istället ska övergå till ensam vårdnad för en av föräldrarna. Det krävs ett skriftligt avtal som båda föräldrarna ställer sig bakom samt socialnämndens godkännande. (6 kap. 6 § föräldrabalken) När socialnämnden överväger om de ska godkänna ett sådant avtal tittar de främst på barnets bästa. I den bedömningen är barnets nära och goda relation till båda sina föräldrar central. (6 kap. 2a § föräldrabalken) Att fadern vill bryta all kontakt med barnet genom att avsäga sig vårdnaden kan alltså ställa till problem. Socialnämnden kan besluta att inte godkänna ensam vårdnad i en sån situation. SammanfattningUtgångspunkten i svensk rätt är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Fadern ska därför registreras som fader när han är känd. Är du gift med barnets fader kan han avsäga sig vårdnaden om ni båda är överens. Det krävs dock att Socialstyrelsen godkänner detta, och de behöver ta barnets bästa i beaktande. Är du inte gift med fadern när barnet föds får du automatiskt ensam vårdnad. Med vänliga hälsningar,

Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?

2020-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hittar inte riktigt svaret på denna fråga i forumet.Jag och sambon sedan 5 år ska gå isär,Hon flyttar till hyresrätt och jag bor kvar i villan som jag äger till 100%.Villan är värderad till 4 miljoner och jag gick in med 2 milj kontant vid köp, resterande 2 milj är lån där vi båda står på lånet.Vad blir min totala kostnad för att köpa ut henne ur huset?Mycket tacksam för svar!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att lösa ut din ex-sambo från den villa ni idag bor i. Du har tre sätt att gå tillväga: 1. genom bodelning 2. samägandelag och 3. avtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad samboegendom är och hur ägandeförhållandena ser ut huruvida villan klassificeras som samboegendom eller om ni innehar villan med samäganderätt. Slutligen kommer jag ge dig några kommentarer på vad man bör beakta vid fastställandet av belopp för utköp. Din fråga regleras i sambolagen (samboL) och samäganderättslagen (samäL). Vad utgör samboegendom och hur sker en bodelning?Samboegendom är gemensam bostad eller bohag (3 § samboL). Med gemensam bostad förstås bostad som har köpts in i syfte av att samborna ska bruka den gemensamt och att det inte utgör en fritidsfastighet, dvs den ska innehas för bostadsändamål. Med gemensamt bohag förstås möbler, inredning och annat som "inte ser märkligt ut i ett vardagsrum", som köpts in för gemensamt bruk. Det är alltså inte helt självklart huruvida er bostad bör betraktas som samboegendom eller inte. Men om det är så att ni köpt villan medans ni varit tillsammans och att det gjorts i syfte av att ni båda ska bruka den och bo där så kan den utgöra samboegendom. I sammanhanget är det även viktigt att belysa att bostaden kan utgöra samboegendom genom s.k "dold samäganderätt". Det innebär att även om du "på papper" framstår som ägare så kan ändå din sambo ha ett giltigt anspråk på bostaden. Dold samäganderätt föreligger om villan köpts för gemensamt ändamål, din partner har "underlättat förvärvet" ekonomiskt och att du utåt sett (på papper) framstår som ägare. Om villan utgör samboegendom ska den tas upp i en eventuell bodelning. Bodelning mellan sambos sker enbart om någon av samborna begär det (8 § samboL). Bodelning i samboförhållandeVid en bodelning ska det gemensamma bohaget och bostaden läggas samman. Det ska ske en avräkning för skulder (13 § första st samboL). Värdet på samboegendomen efter avdrag om skulder ska likadelas (14 § samboL). Fördelningen sker genom lotter, där ingår all samboegendom således beror beloppet för att köpa ut din sambo på hur stor hennes lott på fastigheten är (16 § samboL). Kan fastigheten ägas med samäganderätt?Fastigheten kan även innehas med samäganderätt. Det innebär att ni innehar ideella andelar i fastigheten. En ideell andel är en hypotetisk del i huset, det vore svårt att dela upp andelarna om de vore fysiska delar i huset. Om det saknas avtal hur ni delat upp ägandeskapet så är utgångspunkten att ni äger lika mycket vardera. (jfr 1 § samäL) Således blir beloppet för att köpa ut din ex-sambo halva beloppet av marknadsvärdet. Kan ni reglera situationen genom avtal?I dessa situationer är det mest förmånliga att få till stånd en överenskommelse. Ni kan fritt reglera den uppkomna situationen genom avtal om ni önskar. Jag har enbart redogjort för de legala reglerna kring samboegendom och samägandeskap. Vad gäller angående lånet?Huvudregeln är att det alltid krävs borgenärens (långivarens) samtycke innan man övertar ett lån från någon annan som är betalningsskyldig. Min rekommendation är att kontakta banken för att förvissa er hur de vill reglera lånen. SlutsatsUtifrån min redogörelse ovan har jag berättat översiktligt hur man legalt kan beräkna hur mycket du behöver betala. Vid en bodelning tas det hänsyn till samboegendom och beloppet kan variera beroende på hur era respektive förmögenhetsförhållande ser ut. Om det innehas med samäganderätt så är utgångspunkten att ni äger halva huset vardera och beloppet blir utefter det.Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh

Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?

2020-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skilja oss och jag har en dotter som jag har ensam vårdnad om och han är inte biologisk pappa till henne. Vad gäller vid en skilsmässa i detta läget? Vi har varit tillsammans 9 år och min dotter är 11år.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). När ska en skilsmässa föregås av betänketid?Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter en betänketid på sex månader (5 kap. 2-3 ÄktB). Om makarna är överens om att begära äktenskapsskillnad har de som huvudregel rätt till det utan betänketid. Dock finns ett undantag om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn som är under 16 år som maken även har vårdnaden om (5 kap. 1 § ÄktB). Det kan antingen vara makarnas gemensamma barn eller en av makarnas eget barn. För det fall någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn som är under 16 år och som maken har vårdnaden om kan äktenskapsskillnad beviljas endast efter sex månaders betänketid även om makarna är överens. Vad gäller för oss?Om ni vill begära äktenskapsskillnad kommer den att föregås av sex månaders betänketid eftersom du varaktigt bor tillsammans med din dotter som är under 16 år och som du har vårdnaden om. Äktenskapsskillnaden ska alltså föregås av betänketid även om det inte är ert gemensamma barn. Betänketiden inleds när ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten. Efter sex månaders betänketid måste någon av makarna framställa ett särskilt yrkande på att äktenskapsskillnad ska beviljas. Ett sådant yrkande måste framställas inom ett år från betänketidens början, men kan alltså framställas tidigast efter sex månader när betänketiden löpt ut (5 kap. 3 § ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska egendom utomlands ingå i bodelning?

2020-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Vid bodelning efter skilsmässa har maken/makan rätt till pengar placerade utomlands?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en bodelningen ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom utgör giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Endast det som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom ett villkor i testamente eller gåva ska undantas i bodelningen (7 kap 2 § ÄktB). Att egendomen finns utomlands har ingen betydelse. Även om egendomen ses som giftorättsgods behöver den andra maken inte nödvändigtvis vara berättigade till dem. Detta beror giftorättsgodset delas lika mellan makarna först efter att varje make har avräknat så mycket från sitt giftorättsgods att det täcker hens skulder (11 kap 2 § ÄktB). Det är alltså först efter att denna så kallade skuldtäckning är gjord som man delar lika på egendomen.Det korta svaret är alltså ja, även placeringar utomlands ska ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2020-09-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min fd man har delad vårdnad om våra barn på 11 resp 13 år. Nu har han skaffat en ny sambo (hon har flyttat in till honom) och hon delar således boende även med mina barn de veckor som de är hos sin pappa. Jag har vid flera tillfällen bett att få träffa henne, jag vill ju veta vem det är som mina barn bor tillsammans med. Men han totalvägrar. Kan han göra så? Har jag inte rätt att få träffa denna person som bor ihop med mina barn? Verkar för mig konstigt om han kan vägra mig det. Hur ska jag gå till väga? Tacksam för svar!
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det känns jobbigt att inte kunna träffa personen som dina barn bor tillsammans med, men tyvärr finns det ingen lagstadgad rätt för dig att få träffa sambon. Om hon inte vill träffa dig så behöver hon inte det. Din före detta man kan dock inte stoppa henne från att träffa dig, utan det är upp till henne själv att ta det beslutet. Det finns två olika vårdnadsformer i Sverige: ensam vårdnad och gemensam vårdnad (6 kap. 2 § Föräldrabalken) (FB). Jag antar att du och din före detta man har gemensam vårdnad av barnen, fast med växelvis boende. Nedanför kommer jag kortfattat beskriva hur beslutsfattandet går till vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Beslutsfattande vid gemensam vårdnad Som huvudregel ska vårdnadshavares beslut angående barn fattas gemensamt, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 § FB). Beslut som handlar om den dagliga omsorgen (kläder, mat, fritid, dvs saker som hör till vardagen) kan göras av endast en vårdnadshavare. När era barn bor hos din före detta man kan han alltså ta beslut angående den dagliga omsorgen utan ditt samtycke. Detta inkluderar vem barnen umgås med och vilka som vistas i hemmet. Beslut av större betydelse, med andra ord ingripande beslut för barnets framtid, måste ni dock alltid ta gemensamt, exempelvis val av skola. Hur du kan gå till väga Det finns ingen rättslig väg för att strida mot ett beslut som den andra vårdnadshavaren har gjort som man inte samtycker till. Det du kan göra är att väcka talan om ändring av vårdnad, boende eller umgänge i domstol. Om ni kommer överens själva kan ni avtala om en ändring i exempelvis vårdnaden utan att gå till domstol. Ni kan även få hjälp att träffa avtal angående vårdnad, boende eller umgänge av socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört. Ni kan också få hjälp i form av så kallade samarbetssamtal av er kommun (5 kap. 3 § socialtjänstlagen) ( 6 kap. 17 a § FB).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,