Hur regleras vårdnaden när den ena föräldern inte tar något ansvar

2019-03-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande vad som kan gälla för vårdnaden av barn. Det normala vid separation är som bekant gemensam vårdnad. Jag har ett fall nu där pappan till barnet (som är i 8 års-åldern) vägrar ha barnet hos sig. Enligt mamman så är det hans nya fru som blåser under den här oviljan. Mamman är den som sköter allt - kontakter med skolan, andra myndigheter, BUP (pojken är diagnosticerad med ADHD och det har varit rejäla problem med honom under resans gång). Kort sagt sköter hon allt fast hon tjatat på pappan att han ska ta sitt ansvar. Pojken känner sig sviken av pappan och vill inte vara hos fadern under rådande omständigheter. Mamman undrar nu vad hon kan göra, vad hon har för rättigheter. Eftersom hon ändå sköter allt så ser hon ingen anledning varför pappan ska vara inblandad i vårdnad överhuvudtaget utan överväger kräva ensam vårdnad då pappan ändå inte tar något ansvar.Vad kan hon göra i ett sådant här läge och vad har hon för rättigheter juridiskt sett?Hälsningar
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrabalken reglerar din frågaDen typ av fråga som du ställer regleras av föräldrabalkens (FB) 6 kap. Där framgår av 6 kap 2 a § stycke 1 att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. I svensk rätt är utgångspunkten, som du själv skriver, att det bästa för barnet i de allra flesta fall är att föräldrarna har gemensam vårdnad.När vårdnaden inte fungerar på ett godtagbart sättI de fall vårdnaden inte fungerar på ett godtagbart sätt kan det leda till att man får göra undantag från huvudregeln som jag nämnde ovan, och istället kanske överväga enskild vårdnad. Jag vill dock understryka att detta är någonting som man tar till först när ingenting annat fungerar. Det handlar främst om 1) situationer där den ena vårdnadshavaren är totalt olämplig som vårdnadshavare, eller 2) när samarbetssvårigheterna emellan vårdnadshavarna är mycket allvarliga. Innan domstolen tar beslut om enskild vårdnad brukar vårdnadshavarna få genomgå samarbetssamtal. Sådana går att få kostnadsfritt hos familjerätten i den aktuella kommunen. Om samarbetssamtal inte fungerarOm det föreligger större samarbetssvårigheter och samarbetssamtal inte fungerar, kan det trots allt bli aktuellt med enskild vårdnad – därför att det anses bäst för barnet. Fungerar inte samarbetssamtal kan det alltså vara läge att ansöka om enskild vårdnad. Detta görs genom en stämningsansökan till tingsrätten. En jurist kan hjälpa till vid en ansökan om enskild vårdnadSkulle det hela gå så långt att det blir aktuellt att ansöka om enskild vårdnad kan det vara till fördel att ha en jurist som hjälper till i processen. Vi på Lawline har duktiga jurister som jobbar med dessa typer av ärenden. Är du intresserad av att boka en tid med någon av våra jurister går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag med mer information om kostnader och berättar vad juristen kan hjälpa till med.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Underhåll, ensam vårdnad och förhindra olovligt bortförande av barn

2019-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag har ett par frågor.Min sambo har sedan ett tidigare förhållande en dotter på 4 år. Dottern bor på heltid hos henne/oss då hennes ex (pappan) inte är att lita på i något avseende vad gäller både ansvarstagande eller ekonomiskt stöd, samt att han kan ha väldigt hotfull attityd om han blir konfronterad. Han har aldrig betalat en krona i underhåll, trots att de har varit separerade i flera år, och dottern aldrig bott hos honom. Han har dock hotat med att plocka upp henne på dagis (då han trots allt har delad vårdnad) och ta med henne utomlands till hans hemland.Mina frågor är:1. Hur man bäst går till väga för att börja kräva honom på underhåll utan att göra det till en utdragen rättslig process (om det går att undvika)? Han har trots allt undvikit detta i flera år redan.2. Som en ren 'försäkran' om ett sådant krav sätts på honom, hur svårt/enkelt hade det varit för min sambo att få ensam vårdnad eller på något sätt en mer betryggande garanti för att han inte utan problem (som det ser ut idag) kan hämta dottern på dagis och försvinna iväg med henne utomlands. Jag vet att det teoretiskt sett inte ska gå att komma igenom en flygplats med småbarn utan båda föräldrars underskrift, men det har gång på gång i andra fall, bevisats att det inte går att förlita sig på.Tacksam för svar och vägledning.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhåll:Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhåll och på så sätt delta i försörjningen av barnet enligt 7 kap. 2§ Föräldrabalken (FB), detta oavsett om det föreligger gemensam vårdnad eller inte. Enligt 1§ 2 stycket gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18 år men under vissa omständigheter kan underhåll behövas betalas fram till barnet blivit 21 år. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal enligt 2§ 2 stycket.Det krävs alltså att ni upprättar ett avtal där pappan skriver under att han är underhållsskyldig för en viss summa, det andra alternativet är att vända sig till domstol för en process.Utifrån den information du lämnat så tolkar jag det som att det inte finns något avtal eller dom som förpliktar pappan att betala underhållsbidrag. Om det dock skulle finnas ett avtal/dom men pappan fortfarande inte betalar bidraget så kan ni vända er till försäkringskassan för att få underhållsstöd av försäkringskassan istället, se 18 kap. 20§ Socialförsäkringsbalken (SFB). Ni kan även vända er till försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd om din sambo och hennes ex inte kan komma överens om ett avtal och ni inte vill driva frågan i domstol.Viktigt är då att komma ihåg är att försäkringskassan kan bara besluta att underhållsstöd ska betalas ut framåt och en månad tillbaka i tiden enligt 18 kap. 13§ SFB. Om ni istället vänder er till domstol och de finner att pappan ska betala underhåll kan de besluta om att underhållsbidrag ska betalas ut framåt och även upp till 3 år tillbaka i tiden, se 7 kap. 8§ FB. Ensam vårdnad och förhindra olovligt bortförande av barn:Huvudregeln enligt 6 kap. 2§ Föräldrabalken (FB) är att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. Det enklaste vore om din sambo och hennes ex tillsammans kunde komma överens om att hon skulle ha ensam vårdnad om dottern i enlighet med 6 kap. 6§ FB. Då det inte verkar vara möjligt så finns möjlighet att försöka få vårdnaden på rättslig väg men det uppställs relativt höga krav för ensam vårdnad. I 6 kap. 5§ FB stadgas att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om både din sambo och hennes ex skulle motsätta sig det. Vid beslut gällande vårdnad, boende och umgänge av barn ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2a§ FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man bland annat titta på risken för om barnet olovligen förs bort och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utifrån den information du har lämnat så verkar det finnas en risk att barnets pappa åsidosätter dessa bestämmelser. Jag skulle rekommendera er att dokumentera de hot som pappan lämnar, tex genom att spela in eventuella samtal som ni har med pappan. På så sätt finns det bevis om en process i domstol skulle bli aktuell.I 6 kap. 1§ FB står det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. I 6 kap. 7§ FB står det att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Under förutsättning att det råder delad vårdnad skall rätten då anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam.Huruvida din sambo har möjlighet att få ensam vårdnad kan jag tyvärr inte svara på men det finns saker som verkar oroande med pappans beteende. Jag skulle rekommendera att ni börjar med att vända er till den kommun ni bor i för att få hjälp med samarbetssamtal. Det är en möjlighet för föräldrar att gemensamt komma överens om umgänge och vårdnad av barn. Om ni sedan funderar över att driva en process i domstol skulle jag rekommendera er att ta kontakt med någon som kan titta mer djupgående i ert ärende, förslagsvis en jurist från Lawline! Det ni kan göra i övrigt för att försöka förhindra ett eventuellt bortförande av dottern är att se till att hålla hennes pass inlåst. För att kunna upprätta ett nytt pass för ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas skriftliga medgivande.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Kan pappan ansöka om ensam vårdnad trots att mamman gör allt för att klara upp sin situation?

2019-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min kompis kämpar med att hon blivit feldiagnostiserad som bipolär och fått medicin för det länge, vilket såklart inte hjälper efter som hon inte lider av just bipolaritet. Hon väntar på utredning och behandling för andra eventuella diagnoser. Hon va nyligen inlagd på psyk för att hon mår dåligt av att aldrig få hjälp. Hon är hemma nu sen några dagar och idag fick hon besked av sitt ex att han vill ha ensam vårdnad, vilket kommer knäcka henne. Kan han bara göra så? Hon jobbar ju for att bli bättre och kunna ta hand om sina barn.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tyvärr är det fritt upp till varje förälder att väcka talan om vårdnad och detta när de än vill (6 kap. 5 § tredje stycket föräldrabalken). Det finns alltså ingenting som hindrar pappan från att begära ensam vårdnad av barnen i det här läget, hur mycket modern än anstränger sig för att klara upp sin situation. När hon dock fått ordning på sitt liv har hon också all möjlighet att väcka talan och begära gemensam vårdnad igen. Vänligen

Har jag rätt att neka hämtning på dagis av en annan än vårdnadshaven?

2019-02-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har jag rätt att neka hämtning på dagis förutom pappan som är vårdnadshavare?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagBestämmelser om vårdnad regleras i föräldrabalken (FB).Jag tolkar din fråga som att undrar om du har rätt att neka någon som inte är barnets pappa, men som hämtar i hans ställe, att hämta ert barn från förskolan. Jag uppfattar det även som att du ni har gemensam vårdnad. Har jag missförstått din fråga kan du lämna en kommentar så svarar jag så fort jag kan. Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet fattas av samförstånd mellan er båda med beaktning för barnets bästa (6 kap 13 § FB). Det finns inget i lagen som reglerar just hämtning från förskola men ofta har förskolorna egna riktlinjer för vem som kan hämta ut barnen. Att vårdnaden är gemensam ger båda föräldrar en "vetorätt" vad gäller beslut om barnet vilket innebär ni måste vara överens om någon annan än en vårdnadshavare ska hämta ert barn på förskolan.Ni har som föräldrar en skyldighet att beakta barnets bästa och jag rekommenderar därför att ni gemensamt försöker komma fram till en lösning som blir bäst för barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Jag har mina barn varannan helg men vill att de ska bo hos mig oftare, kan jag bara "ta barnen" eller måste jag gå via rätten?

2019-03-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Har gemensam vårdnad på mina två barn med den andre föräldern. De bor hos mig varannan helg men vill att de ska bo hos mig varannan vecka. Finns inga skäl att det inte skulle fungera och barnen 6-8år vill det. Partnern vägrar och samarbetsamtal fungerar inte, har jag rätt att ta barnen eller är det ett beslut som tingsrätten måste ta?Hur ser den vägen ut?Mvh J
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstått din fråga handlar det om hur du kan få rätt till att dina barn ska få bo hos dig mer än varannan helg. För att svara på detta måste vi gå in och kolla i Föräldrabalkens regler om just vårdnad- och umgängesfrågor som man hittar i 6de kapitlet!En kort slutsats: Du måste vända dig till rätten, eller i vart till Socialtjänsten som sedan kan hjälpa dig att gå vidare, med situationen om att ändra boendet för dina barn. Vårdnadshavare har en skyldighet att bestämma i barnens angelägenheter.Det framgår av din fråga att du, tillsammans med den andra föräldern, har gemensam vårdnad över era två barn. Detta betyder att ni två tillsammans ska bestämma i frågor som rör era barn (Föräldrabalken 6 kapitel 11§ och 13 § 1 st) och detta gäller också frågan om vart barnen ska bo.Man ska även ta i hänsyn vad barnen själva vill i relation till deras ålder, (Föräldrabalken 6 kap 11 §). Dina barn är fortfarande ganska unga men jag anser ändå att de är så pass gamla att deras röst skulle spela en roll vid en fråga om boende. I helheten så är det alltid barnets bästa som ska ligga till grund för alla beslut som fattas gällande frågor om vårdnad och umgänge (Föräldrabalken 6 kapitel 2 §). Vart barnen ska bo kan antingen rätten bestämma eller avtalas fram av vårdnadshavarna själva.Eftersom ni är två som har vårdnaden över era barn så har ni "lika mycket rätt" till att ha barnen boende hos er. Det framgår dock att barnen bor hos dig varannan helg just nu och jag antar att det är något som ni har avtalat fram emellan er. Är det ett avtal så måste socialnämnden ha godkänt det för att de ska gälla (Föräldrabalken 6 kapitel 14 a § andra stycke).Den som barnet inte stadigvarande bor hos räknas som umgängesförälder.Eftersom barnen just nu bor hos dig endast varannan helg är det inte att tolka som ett stadigvarande boende. Du räknas därför, i lagens mening, som den förälder som är umgängesförälder. Det betyder att det, antingen genom rätten eller mellan er två som vårdnadshavare, har avtalats fram ett umgänge mellan dig och dina barn, (Föräldrabalken 6 kap 15 §). Alla avtal som godkänts gäller. Samarbetssamtalen ni försökt er på har inte fungerat. Du skriver i din fråga att ni har försökt er på samarbetssamtal, som man har rätt att få enligt Föräldrabalkens 18 §, men att detta inte har fungerat. Det råder därför ingen tvekan hos mig att det inte fungerar så bra för dig och den andra föräldern att på egen hand försöka lösa frågan kring ändringen av boendesituationen av era barn. Samarbetssamtalen är inget måste utan är endast en möjlighet som socialtjänsten är skyldig att erbjuda. Jag vill dock säga att jag tycker det är bra att ni gav detta ett försök och beklagar att det inte var något som fungerade för er. Du har inte rätt att "ta barnen". Med allt detta sagt så föreligger det en rätt hos den andra föräldern att just nu ha barnen under de andra dagarna som inte utgör "din helg". Jag förutsätter att detta har avtalats fram genom ett sådant avtal som socialnämnden har godkänt. För att ändra detta avtal måste du vända dig till rätten. Där kommer det att bedömas om vårdnaden för era barn ska fortsätta att vara gemensam eller om den ska gå till någon av er. Efter det kan frågan om vart barnen ska bo prövas, (Föräldrabalken 6 kapitel 5 §). Rätten kommer att ta hänsyn till det faktum att du är villig att samarbeta mer än vad den andra föräldern är. Om du endast tar dina barn utan att vända dig till rätten direkt eller genom socialtjänsten, kan du komma att göra dig skyldig till det brott som kallas egenmäktighet med barn (Brottsbalken 7 kapitel 4 §).Slutmässigt vill jag säga till dig att jag tycker du borde kontakta Socialtjänsten och förklara situationen för dem. Berätta att dina barn själva säger att de vill bo mer hos dig och fråga sedan hur du ska gå till väga. Kanske kan socialtjänsten få den andra föräldern att gå med på att upprätta ett avtal, så ni inte behöver gå genom rätten. Jag försökte förklara så utförligt som möjligt och hoppas du blev lite klokare efter detta. Råder det fortfarande tveksamheter så skicka in en fråga till! Mvh

Växelvis boende - rätt att bestämma vecka?

2019-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag och min exman har två gemensamma barn, delad vårdnad och har barnen varannan vecka. Han har även ett barn från ett tidigare förhållande.Nu är det så att jag träffat en man i snart ett år och vi har börjat prata om att så småningom flytta ihop. Han har också barn sedan två tidigare förhållanden (dvs med två olika mammor), och vi har inte våra barn samtidigt, vilket gör att jag lyft frågan om att få byta vecka med min exman. Skulle bli konstigt att bo ihop och barnen aldrig ses hemma. Exmannen tycker inte det är hans problem utan att jag får ta det med hans tidigare ex, som då också behöver byta vecka för att det ska funka för exmannen. Hon vägrar och skyller på jobbet, men i min ögon är det "för att göra det surt för mig" (hon har aldrig gett mig en ärlig chans, har aldrig ens försökt vara trevlig mot mig). När vi först skilde oss så var det aldrig någon diskussion om vilken vecka jag skulle få barnen, utan blev tilldelad den som passar dom två. Känns konstigt att jag ska anpassa mitt liv efter exmannens ex! Kan tycka att jag och exmannen ska komma fram till vad som är bäst för oss två och våra två barn, sen får han ta samma diskussion med sitt ex vad som passar bäst för dom? Han menar på att han hamnar i kläm, men han har ju å andra sidan valt att skaffa barn med två kvinnor.Vad har jag för rättigheter i den här frågan?Mvh Sara
Greta Ekblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger att ni har gemensam vårdnad och därför utgår jag från det i mitt svar.En grundläggande förutsättning för växelvis boende är att föräldrarna har god förmåga att samarbeta men även vara lyhörda för barnets önskemål och kunna vara flexibla. Barnets behov måste alltid komma i första hand. I 6 kap. föräldrabalken finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Av 6 kap. 13 § framgår att om barnen står under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare har de tillsammans en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vid gemensam vårdnad gäller som utgångspunkt alltså att beslut gällande barnen ska tas gemensamt. Enligt 2 st. i samma bestämmelse finns ett undantag från detta, nämligen att en vårdnadshavare under vissa förutsättningar får ta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. En vårdnadshavare får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett exempel på detta är barnets boende.Om föräldrar med gemensam vårdnad har svårt att samarbeta angående barnen finns det möjlighet till hjälp med samarbetet via kommunen. Enligt 6 kap. 18a § FB får även rätten uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Frågan blir således om det är till barnens bästa att byta vecka eller inte.En sista utväg är att få ensam vårdnad om barnen. I 6 kap. 5 § 2 st. FB stadgas att vid en bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. På ansökan av någon av vårdnadshavarna kan vårdnaden avgöras av rätten.Hoppas att du fick svar på din fråga, ett alternativ är eventuellt att försöka förmå din nya partners ex att byta deras barns veckor till dina barns veckor. Sådana här frågor är emellertid svåra och det finns dessvärre inte några renodlade domstolsavgöranden gällande bestämmande av veckonummer.Du är självklart välkommen att boka in en tid med jurist för ytterligare rådgivning, via telnr: 08-533 300 04.Vänligen,

Kan jag få hjälp att betala för en advokat vid en vårdnadstvist?

2019-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är pågång om skilsmässa nu. Jag har två barn. Och jag vill ensam vårdnad. Jag tänker att ska ha en advokat. Men kosta mycket att betala för advokat. Så jag vill att få hjälp med betalning för min situation. Vad kan man göra eller går man till att kunna får hjälp av ekonomstöd.Mvh
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Till att börja med gäller som huvudregel att varje part i ett mål som rör vårdnad, umgänge eller boende, ska stå för sina egna rättegångskostnader (se 6 kap. 22 § föräldrabalken (FB)). Det finns olika alternativ för dig att bekosta en vårdnadstvist.Om du har en hem-, villa- och fritidshusförsäkring ingår något som kallas för rättsskydd, som innebär att din försäkring kan stå för en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader. Villkoren för försäkringsskyddet kan variera mellan de olika försäkringsbolagen och det är därför viktigt att du kollar upp villkoren för din försäkring. Kom även ihåg självrisken som vanligtvis ligger på cirka 20 %, samt maxbeloppet som kan betalas ut. En annan möjlighet är att ansöka om rättshjälp (se rättshjälpslagen (1996:1619)). Rättshjälp finns till för att hjälpa dem som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt och täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. För rättshjälp gäller att vissa villkor måste vara uppfyllda, bland annat ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt lagen och får inte ha en för hög årsinkomst. För mer information, se här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad gäller vid vårdnadstvist angående barnets boende?

2019-02-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min sambo har en son sedan innan, han är idag 9. Vi har sedan vi träffades haft en överenskommelse med pojkens mamma om hur vi ska göra med hans boende och hämtningar och lämningar. Pojken har bott hos sin mamma i veckorna och hos pappa på helgens sedan de separerade då han inte skulle behöva bryta upp från förskola mm. Vår överenskommelse har varit att den som ska ha hämtat pojken där han befinner sig samt att han ska gå 1-3an hos mamma och 4-6 hos pappa. Nu har mamman helt plötsligt bestämt att hon inte går med på detta längre. Vi valde att flytta tillbaka till min sambos hemstad och då satte hon sig på tvären med allt. Så hon vägrar att hämta, hon vägrar att han ska få flytta hit sen och hon bestämmer på vilka villkor vi får hämta och lämna honom, då de ska passa henne. De har gemensam vårdnad om pojken och vi har alla gått med på denna överenskommelse sedan 4 år tillbaka. Den finns skriftligt. Nu har hon även tagits sig friheten att de ska resa bort utan att prata med oss, utan bara bokat en resa och sedan säger att hon ska ha sonen för att vi inte har sagt att vi ska göra något då. Kan hon bara ta och bestämma allt på de sättet utan att vi kan säga något? Vi har även en dotter tillsammans som detta tar väldigt mycket på då hon saknat sin bror och pojken vill inte vara hos sin mamma utan här.HälsningarFrustrerad mamma
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gemensamt beslutsfattandeUtgångspunkten är att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut som rör barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)). Boendeföräldern har rätt att ensam fatta beslut inom ramen för den dagliga omsorgen. Beslut av mer ingripande betydelse, såsom val av skolgång eller bosättning ska fattas gemensamt. Av förarbeten framgår dock att det inte följer någon rättslig påföljd om den ene föräldern fattar beslut i strid mot den andres vilja. Det skulle dock kunna påverka frågan om ensam vårdnad om det skulle begäras i framtiden. Det verkar dock falla utanför frågeställningen varför jag i stället nedan kommer redogöra för möjligheten att begära verkställighet av det nämnda avtalet.Verkställighet av avtalDu nämner i frågan att vårdnadshavarna har ett skriftligt avtal om gemensam vårdnad och hur boendet ska regleras baserat på barnets skolgång. Om avtalet är godkänt av socialnämnden såsom anges i 6 kap. 14 a § andra stycket FB finns det möjlighet att hos domstol begära verkställighet av avtalet (21 kap. 1 § tredje stycket FB). Är avtalet ännu inte godkänt av socialnämnden finns det möjlighet för föräldrarna att ändra sig. Är avtalet godkänt och begäran om verkställighet begärs hos tingsrätten kan rätten utse en medlare för att inom två veckor försöka lösa tvisten på frivillig basis (21 kap. 2 § FB). I annat fall kan rätten förelägga om att vite ska utdömas mot den förälder som inte upprätthåller sin del av avtalet (21 kap. 3 § FB).Begäran om domstolsavgörande angående barnets boendeÄr avtalet inte godkänt och begäran om verkställighet är utesluten kan i stället boendefrågan på yrkande avgöras av domstol (6 kap. 14 a § FB). Avgörande för domstolens beslutsfattande är vad som är bäst för barnet, men hänsyn tas även till barnets vilja beroende på barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!Med vänliga hälsningar