Vårdnad barn

2020-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min fru och jag har bråkat väldigt mycket sista tiden, ett av de stora problem som jag inte insett förrän nyligen är att jag är alkoholist. Vi bråkade och jag sa till henne att nu får det vara bra, jag vill att du flyttar ut, okej sa hon med då tar jag med mig barnen. Hon drog till Socialen och sa att jag har hotat och kränkt henne enligt kvinnofridslagen. Vilket är helt felaktigt, vi har bråkat mycket och kallat varandra namn men det gäller båda. Hon fick då en lägenhet av Socialen och de håller på med en utredning, då jag inte har gjort något annat än att vara arg och full är jag rätt säker på att socialen går på min linje. Barnen har också vittnat om att de har sett oss bråka men att det är båda som bråkar, de har också sagt att jag blir arg. Någon fysiskt våld här aldrig förekommit mot varken varandra eller barnen. Efter att hon flytta ut har jag inte druckit en droppe och går på antabus. Jag kommer aldrig dricka igen. Socialen har framfört barnens önskan till henne att träffa mig men hon vägrar. Har brutit all kontakt med mig och hela min familj samt våra vänner, hon har blockat mig på alla instanser som finns samt blockat barnen på alla instanser. Jag har beställt tid för samarbetssamtal men hon vägrar att komma dit. Hon söker nu ensam vårdnad av barnen pga att jag är en hotbild mot dem. Kan man göra så här? Vad jag läser på sidor så tar rätten väldigt hårt på att hon inte låter mig träffa mina barn och hon använder dem som spelbrickor för att såra mig.
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan konstateras att din fråga rör vårdnaden av barn, vilket innebär att det är föräldrabalken (FB) som aktualiseras. Denna hittar du här. Utifrån vad du beskriver tolkar jag det som att ni, du och barnens mamma, för tillfället har gemensam vårdnad om era barn. För att få till en ändring av vårdnadsansvaret kan talan väckas i tingsrätten om förändring av vårdnaden, (se FB 6:5), vilket barnens mamma nu gjort. Vad tingsrätten kommer att besluta i ett fall som detta är svårt att avgöra i förväg, och det krävs en ingående bedömning av alla de relevanta omständigheter som finns i just ert fall. Som utgångspunkt är det barnets bästa som ska vara styrande i mål som rör barn. Detta följer av FB 6:2a, och säger egentligen ingenting om vad som gäller i det enskilda fallet om inte en prövning utifrån dess specifika omständigheter görs. Med detta sagt vill jag betona att det rör sig om en bedömning som är mer ingående än vad som är möjligt utifrån de uppgifter jag fått nu, men vissa särskilt viktiga punkter som påverkar bedömningen vad gäller vårdnadstvister kommer redogöras för närmare nedan. Som du själv nämner, är en sådan avgörande punkt hur väl föräldern samarbetar i angelägenheter och frågor som rör barnet/barnen. Utifrån vad du berättar skulle vad barnens mamma gör när hon t.ex. bryter kontakt med dig för att du inte ska kunna umgås eller kontakta barnen vara en omständighet som talar till hennes nackdel. Sammanfattningsvis är det utifrån vad som är barnets bästa som en eventuell förändring av vårdnadsansvaret kan ske. En bedömning görs i det enskilda fallet av tingsrätten, som kan besluta om ensam vårdnad av barnet om rätten finner att det är förenligt med barnets bästa. Att ge något besked i hur vårdnadsfrågan kommer lösas vid tingsrätten blir mot bakgrund av ovanstående svårt att närmare spekulera i, även om det som du också själv är inne på, är av stor betydelse för bedömningen hur väl föräldern samarbetar i frågor som rör barnet/barnen. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna. Med vänlig hälsning,

Vårdnaden av barn

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är ihop med en kille som har gemensam vårdnad om sin 7 åriga son. Vi har varit ihop i många år. Men mamman har alltid hotat om att han inte får ha sin son om han är med mig. Vi får inte bo ihop enligt henne, inte skaffa barn eller ens vara ihop. Hon hotar hela tiden med att ta sonen ifrån han om jag är inblandad. Nu senast så sa hon "du får tillbaka din son när du inte har kontakt med henne" alltså mig.. det här har pågått sen pojken var 6 månader. Det var så jag kom in i hans liv... Det har hänt vid flera tillfällen att hon inte har gett han sonen på sina dagar och även hämtat sonen ifrån oss och sagt att han är otrygg hos oss. Fast vi är stabila, har ekonomi och uppfyller barnets behov. Vi har tröttnat.. vad ska vi göra?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan konstateras att din fråga rör vårdnaden av barn, vilket innebär att det är föräldrabalken (FB) som aktualiseras. Denna hittar du här. Av frågan framgår att din kille har en son som han har gemensam vårdnad om tillsammans med barnets mamma. Som jag förstår frågan är det en förändring av vårdnaden som du/ni eftersträvar. För att få till en ändring av vårdnadsansvaret kan talan väckas i tingsrätten om förändring av vårdnaden, se FB 6:5. Vad tingsrätten skulle besluta i ett sådant fall är svårt att avgöra om det inte görs en mer ingående bedömning av alla de relevanta omständigheter som finns i ert fall. Som utgångspunkt är det barnets bästa som ska vara styrande i mål som rör barn. Detta följer av FB 6:2a, och säger egentligen ingenting om vad som gäller i det enskilda fallet om inte en prövning utifrån dess specifika omständigheter görs. Med detta sagt vill jag betona att det rör sig om en bedömning som är mer ingående än vad som är möjligt utifrån de uppgifter jag fått nu, men vissa särskilt viktiga punkter som påverkar bedömningen vad gäller vårdnadstvister kommer redogöras för närmare nedan. En sådan avgörande punkt är hur väl föräldern sammarbetar i angelägenheter och frågor som rör barnet. Utifrån vad du berättar skulle vad barnets mamma gör när hon t.ex. inte vill planera eller hålla sig till vad ni bestämt i förväg utgöra en sådan omständighet som talar till fördel för att din kille ska ges ensam vårdnad. Sammanfattningsvis är det utifrån vad som är barnets bästa som en eventuell förändring av vårdnadsansvaret kan ske. En bedömning görs i det enskilda fallet av tingsrätten, som kan besluta om ensam vårdnad av barnet om rätten finner att det är förenligt med barnets bästa. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna. Med vänlig hälsning,

Kan en förälder kräva gemensam vårdnad?

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter har barn med en man i Norge (båda är svenskar). De har aldrig levt ihop så hon har ensam vårdnad. Barnet är nu 6 år och har varit hos sin pappa varannan helg (fre-måndag).Nu har han börjat prata om gemensam vårdnad. Det vill dock inte mamman.Kan pappan kräva det?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar i mitt svarI mitt svar kommer jag utgå från vad svensk lag föreskriver vad gäller din frågeställning. Det här svaret behöver alltså inte nödvändigtvis beskriva hur norsk lag hade bedömt situationen.Jag utgår även ifrån att din dotter i nuläget har ensam vårdnad precis som du skriver.Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? I det sjätte kapitlet föräldrabalken (som du kan hitta här) finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att båda föräldrarna till ett barn ska ha vårdnad över barnet, det vill säga gemensam vårdnad. Detta eftersom en god och nära kontakt med båda föräldrarna ligger i barnets bästa, vilket alltid är en ledstjärna när det gäller beslut och regler vad gäller barn och deras uppväxt. Om det däremot är så att någon av föräldrarna har ensam vårdnad, vilket din dotter har i det här fallet, så kan den andra föräldern, pappan till barnet i det här fallet, ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Vid en sådan bedömning kommer tingsrätten ta hänsyn till vad som är barnets bästa, och det kan variera mycket från fall till fall och därför vågar jag inte uttala mig om hur tingsrätten skulle resonera i just er situation.Som slutgiltigt svar på din fråga; pappan kan inte kräva gemensam vårdnad om din dotter redan har ensam vårdnad. Däremot kan han ansöka om det i tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gemensam vårdnad

2020-06-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har en son som är 8 år och när han var ca 2 separerade jag och hans pappa. Ca 1 år senare ansökte jag om ensam vårdnad i rätten pga hans drogproblem och försäljning av droger och misskötande av praktiska ärenden som kräver båda föräldrarnas underskrift osv. Det slutade med att han genom telefon gav mig fulla vårdnaden när vi väl var i rättssalen (han dök alltså inte upp fysiskt). Han har varit väldigt oseriös i sin roll som pappa och ställt in umgängen och aldrig kommit på en skolavslutning eller liknande. Nu vill han ansöka om delad vårdnad. Vad har han för chanser och vad borde jag tänka på? Jag vill absolut inte att han ska ha vårdnad, han vill bara ha den för att kunna kontrollera. Han har blivit dömd för misshandel för ca 4 år sedan, påverkar det?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vid vårdnadstvister är barnets bästa avgörande för målets utgång (6 kap 2a § Föräldrabalken (FB)). Vad som anses som barnets bästa beror på omständigheterna i det enskilda fallet och grundläggande är att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Att pappan tidigare dömts för misshandel är inte en omständighet som direkt gör att han inte anses som lämplig, men kommer att tas till hänsyn då det är en individuell bedömning som ska göras gällande vad som är barnets bästa. En omständighet som tas i beaktan vid bedömningen är dock risken att barnet far illa (6 kap 2a§ 2 st FB) Finns det därmed till följd av pappans drogproblem, misskötsel och misshandel en risk att barnets exempelvis utsätts för övergrepp eller inte tas omhand, bör det inte anses vara i linje med barnets bästa. Då din son är 8 år kan även viss hänsyn tas till barnets egen vilja. En annan aspekt som tas i beaktning vid bedömningen är att det för gemensam vårdnad värderas att föräldrarna har en god kontakt med varandra, vilket inte verkar vara fallet. Jag kan inte säga hur domstolen kommer att bedöma detta fall, men som nämnt ovan finns det flera aspekter som inte bör anses i linje med barnets bästa. Mycket pekar därmed på begränsade chanser för honom att hävda gemensam vårdnad. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Boende och umgänge vid gemensam vårdnad

2020-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vi gifte oss i Grekland, fick barnet i Grekland men de 3 senaste år bor vi i Sverige. Barnet har fyllt 4 år i maj. Vi kommer att skilja oss snart. Om hennes pappa flyttar tillbaka, hur fungerar barnvårdet då? Och vem bestämmer det? Hon går i förskolan och är i mitten av utredning för autism diagnos.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om barnet före skilsmässan står under gemensam vårdnad ska detta gälla även efter skilsmässan (6 kap. 3 § 2 stycket Föräldrabalken). Dock kan ett utövande av gemensam vårdnad se ut på olika sätt. En förälder kan vara boendeförälder där barnet huvudsakligen bor medan den andra föräldern har umgängesrätt och umgås med barnet enligt överenskommelser enligt avtal eller enligt ett domsslut. Hur barnet ska bo får föräldrarna avtala om, om detta godkänns av Socialnämnden (6 kap. 14 a § Föräldrabalken), men en domstol kan även besluta om vem som ska vara boendeförälder. Sannolikt kommer du eller din man bestämmas vara boendeförälder om frågan väcks i domstol eller för att Socialnämnden ska godkänna ett avtal mellan er. Detta i och med att din man flyttar till Grekland och det därför inte är sannolikt att man kommer kunna kräva varannan vecka- boende av barnet, dvs. att båda är boendeföräldrar. En anledning till detta är att barnets stabilitet och trygghet ska ingå i alla beslut om barnets vårdnad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Går barnet i förskola här och har sin rot här kommer sannolikt du bli boendeförälder om du bor kvar i Sverige. Om den ena föräldern beslutas vara boendeförälder har den andra föräldern så kallad umgängesrätt med barnet (6 kap. 15 § Föräldrabalken). Denna föräldern har alltså rätt att umgås med barnet. Dock behöver inte umgänget vara fysiskt. Det kan även ske genom Skype eller telefonsamtal. Hur umgänget sker kan avtalas om det är skriftligt och Socialnämnden godkänner detta (6 kap. 15 a § 3 stycket Föräldrabalken). En domstol kan också besluta om hur detta ska ske (6 kap. 15 a § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis Du och din man kan besluta om boende och umgänge genom avtal, om detta avtalet godkänns av Socialnämnden. Ni kan även låta en domstol besluta om detta. Vänligen,

Vårdanden av barn

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K1P1S1Hej. Jag och mitt ofödda barns pappa är separerade, får jag hela vårdnaden vid barnets födsel eller blir den delad
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnaden av barn regleras i föräldrabalken (1949:381), se här. Om ett gift par får ett barn kommer bägge föräldrarna presumeras vara vårdnadshavare när barnet föds. Detta följer av föräldrabalken (FB) 6:3 st. 1. I och med att du uppger att du inte är tillsammans med barnets pappa längre, utgår jag från att du inte är gift. Därmed gäller istället att du som moder till barnet ensam kommer tilldelas vårdnaden, vilket följer också följer av 6:3 st. 1. Socialnämnden är dock skyldig att försöka utreda vem som är barnets far, enligt FB 2:1. En sådan utredning ska bedrivas skyndsamt och som huvudregel ska faderskapet utredas innan barnet fyllt 1 år, FB 2:8. Faderskapet i sig för dock inte med sig något vårdnadsansvar. Om fadern skulle vilja ha ändring i vårdnaden, exempelvis gemensam vårdnad alternativt hela vårdnaden själv, kan han väcka talan om detta i domstol. I så fall är det tingsrätten som genom ett beslut bestämmer hur vårdnaden ska fördelas er emellan. Detta följer av FB 6:5, och beslutet ska fattas med utgångspunkt i bl.a. samarbetsförmåga vad gäller frågor som rör barnet. Sammanfattningsvis är det alltså du som ensamt kommer tilldelas vårdnadsansvaret när barnet föds. Vårdnaden kan komma att förändras om någon av er, du eller fadern till barnet, väcker talan om en sådan förändring i vårdnaden som följer av FB 6:5. I och med ett beslut i en vårdnadstvist så kan tingsrätten besluta hur vårdnaden ska fördelas. Hoppas detta var svaret på din fråga! Återkom annars gärna. Med vänlig hälsning,

Umgängesrätt vid delad vårdnad

2020-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejMåste ett barn med delad vårdnad sova över hos sin umgänges förälder? Umgängesföräldern hotar med stämning och jag inte tvingar vår dotter till övernattning, trots att hon inte vill. Hon är 7 år. Umgängesföräldern har tillgång till att möta barnet så mycket han önskar dagtid.
Makda Tesfamichael |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 16 kap 15§ Föräldrabalken (1949:381) (FB) har ett barn rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. När det gäller frågor om umgänge kan även avtal träffas mellan föräldrarna med hjälp av socialtjänsten där frågor som rör bl.a övernattning kan avtals. Om sådant avtal inte har träffats bestämmer vårdnadshavarna tillsammans gällande frågor som rör barnets angelägenheter (se 6:11 FB). Om frågan skulle gå till domstol utgår bedömningen utifrån principen om barnets bästa. I vanliga fall anses det vara barnets bästa att ha umgänge med båda föräldrar. I detta fall är dock svårt att svara på om det är i barnets bästa intresse att tvingas till övernattning emot barnets vilja med hänsyn till hennes unga ålder. Vid samarbetssvårigheter gällande vårdnad, boende och umgänge kan man vända sig för socialtjänsten för hjälp och vägledning. Det är även deras bedömning som domstolen utgår ifrån om en umgängestvist i domstol skulle uppstå. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur får man ensam vårdnad om man inte kan få tag på motparten?

2020-06-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har gemensam vårdnad med min exman. Den 15/8 2018 var vi i tingsrätten då jag sökte om ensam vårdnad . Där beslutades att vi skulle ha gemensam vårdnad och sen blev det ett dombeslut att exmannen skulle betala underhåll till pojken . Nu vill jag söka om ensam vårdnad igen. Då han inte har sett pojken på 2 1/2 år . Det kan gå månader imellan samtal via mobilen exmannen har inte betalat underhåll på 19 månader. Som sagt verkar han inte bry sig. De på skolan tycker också att jag skall söka om ensam vårdnad. De har försökt att ha kontakt med honom ang skriva under papper mm. Ang pojkens skolgång. Men han har inte svarat. Tyvärr så har vi ingen kontakt alls.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vill du ha ensam vårdnad och ej kan få kontakt med din exman så kan du vända dig till en tingsrätt och ansöka om att få ensam vårdnad. Att en vårdnadshavare inte betalar underhållet eller besöker sitt barn under långa perioder kan räknas som bristande omsorgsförmåga vilket talar till din fördel i en tvist. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,