Ändring av vårdnad och boende vid flytt

2021-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om barnen står skrivna på min adress i deras födelseort, där de vuxit upp och går på förskolan och så småningom skolan nästa år. Kan jag ansöka om ensam vårdnad eller i alla fall att de bor hos mig alltid förutom varannan helg om pappan väljer att flytta 6 mil härifrån? Alltså 12 mils pendling för barnen till förskola och skola hans vecka som det ser ut nu.. Hur ser mina odds ut?Jag bor i stort hus där de har eget rum, barnens pappa flyttar in i en bostadsrätt på 106 kvm med hans nya tjej där barnen inte har egna rum och vad jag förstått det som på barnen, sover de på varsin madrass på golvet.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall vårdnaden och boendet kan ändras om pappan flyttar 6 mil från barnen. Vid domstolens ställningstagande av vårdnadsfrågan gör man en samlad bedömning med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte men om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt är utgångspunkten att vårdnaden bör vara gemensam. Några förhållanden som kan förutsätta ensam vårdnad är att föräldrarna har grova samarbetsproblem eller att en förälder är olämplig som vårdnadshavare på grund av till exempel ett missbruk. En omständighet som en flytt på några mil är i normala fall inne tillräckligt för att ändra vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad, med förutsättning att det inte föreligger några andra omständigheter som skulle förespråka en ensam vårdnad. Du kan vända dig till domstol om du ändå skulle vilja få en ändring av vårdnaden prövad, är du och den andra vårdnadshavaren överens kan ni även skriva ett avtal om en ändring av vårdnaden. Avtalet får då samma rättsverkan som en som (6 kap. 5,6 § § föräldrabalken).Likaså kan du vända dig till domstol eller avtala om barnets boende (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Precis som vid vårdnadsmål är det avgörande för domstolens vid bedömningsfrågan av boendet vad som är förenligt med barnets bästa. Ett för stort avstånd mellan föräldrarnas bostadsorter kan vara en anledning till att växelvis boende inte är optimalt för barnet om det är ert nuvarande arrangemang. Om domstolen kommer ändra från växelvis boende till att barnet bor större delen hos dig på grund av ett avstånd på 6 mil är svårt att säga, går det att köra det avståndet på någon timme så att barnens skola och fritidsaktiviteter fungerar pekar det på att det växelvisa boendet ska bestå. Det avståndet behöver således inte ensamt föranleda en ändring av boendet men även här kommer man att göra en samlad bedömning utifrån alla omständigheter i just ditt fall vid bedömningen av frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?

2021-02-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min sons mamma vill flytta från Sverige till Danmark och jag har inte gett ett godkännande då vi har gemensam vårdnad. Hon kommer antagligen söka ensam vårdnad BARA för att få flytta utomlands med min son som jag har varannan vecka. Han går i förskolan och umgås med vänner och kusiner när han är hos mig i mina veckor. Hur kommer detta att gå. Då jag absolut inte vill att min son flyttar till ett annat land pga att mamman vill det.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver så kan mamman till sonen söka om enskild vårdnad för att ditt samtycke till flytten inte ska behövas. Så länge ni har gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare samtycka till en flytt (se 30 § folkbokföringslagen). Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur en eventuell framtida vårdnadstvist kommer gå till och hur dina chanser ser ut i en kommande process. Regler för detta hittar du i föräldrabalken (FB). Vad kommer domstolen ta hänsyn till i en kommande process? Eftersom ni nu har gemensam vårdnad om er son har ni båda rätt att bestämma i frågor som rör honom, som exempelvis flytt, val av skola, osv. Detta ansvar följer av 6 kap 11 § FB och 6 kap 13 § FB. Om mamman till barnet vill få till en förändring av vårdnaden genom att ansöka om enskild vårdnad måste hon stämma in om det till tingsrätten och starta en rättsprocess (6 kap. 5 § FB). I en sådan process är det en rad olika faktorer som domstolen tar hänsyn till, jag kommer här försöka att presentera några av de variabler som domstolen skulle titta på. Jag kommer utgå ifrån att ingen av er föräldrar är uppenbart olämplig, dvs ingen av er har brukat våld mot barnet eller på annat sätt skapar en skadlig uppväxtmiljö för honom. Snarare uppfattar jag din fråga som att ni är två, i grunden lämpliga föräldrar, med olika åsikter om barnets uppväxt och var han ska bo. Barnets bästa och barnets egen åsikt Oftast inleds en process med att en utredning görs av socialnämnden, både av er föräldrar och av barnet. Detta för att kartlägga lämpligheten hos er båda samt att ta reda på er sons åsikt i frågan. Eftersom barnets bästa alltid ska vara vägledande när det kommer till vårdnadsfrågor kommer vad er son tycker också att spela in, och det fäst större vikt vid hans egen åsikt ju större han blir. Eftersom du skriver att han går på förskolan antar jag att han är omkring sex år och en sexåring är stor nog för att kunna ha en åsikt som ska tillmätas betydelse (även om han är för liten för att hans åsikt ska vara utslagsgivande). Föräldrarnas förmåga att samarbeta Förutom barnets egen åsikt och lämpligheten av er som föräldrar kommer domstolen även ta hänsyn till hur ni föräldrar klarar av att samarbeta (6 kap. 5 § 2 st FB). Om ni har stora samarbetsproblem som inte bedöms vara övergående talar detta för att ni inte ska ha gemensam vårdnad. Vårdnaden brukar i sådana fall anförtros den av parterna som är mest samarbetsvillig och som kommer säkerställa att umgänge kan ske med den förälder som inte får vårdnaden. I ditt fall tjänar du alltså på att visa dig samarbetsvillig och visa en vilja att främja umgänget mellan din son och hans mamma, exempelvis genom att föreslå samarbetssamtal som socialtjänsten brukar erbjuda. Var tydlig och visa att du önskar ett samarbete och att du är villig att möta mamman halvvägs men att du inte tänker acceptera att sonen flyttar till ett annat land. Kontinuitetsprincipen Ytterligare en faktor som domstolen kommer ta in i beräkningen är den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär i stora drag att man inte ska rycka upp ett barn från en invand miljö, om det kan undvikas. Kontinuitetsprincipen talar till din fördel eftersom sonen verkar ha ett fungerande liv här i Sverige, med förskola och kompisar. Ofta brukar domstolen döma till fördel för den förälder som kan erbjuda barnet att stanna kvar i en invand miljö, vilket skulle bli du om mamman väljer att flytta. Detta under förutsättning att det inte finns andra faktorer som talar emot dig som enskild vårdnadshavare. Gemensam vårdnad som huvudregelNågot ytterligare som jag tycker är värt att notera är att gemensam vårdnad ofta ses som det bästa för barnet. Därför ska det till ganska mycket för att domstolen ska döma till enskild vårdnad. Så länge båda föräldrarna inte motsätter sig att vårdnaden ska vara gemensam har domstolen möjlighet att döma till gemensam vårdnad enligt 6 kap 5 § 2 st. FB. Detta innebär att bara det faktumet att mamman till din son önskar flytta till Danmark inte kommer vara tillräckligt för att hon ska få enskild vårdnad, det måste finnas flera faktorer som talar för att vårdnaden inte längre ska vara gemensam. Avslutande kommentarerJag råder dig att inte godkänna flytten till Danmark utan istället kontakta socialtjänsten och be om samarbetssamtal för att kunna arbeta fram en bra lösning. Om sonens mamma väljer att ta detta till domstol bara på den grunden att hon önskar flytta med barnet är min bedömning att det inte kommer vara framgångsrikt. Det är viktigt i din situation att du visar dig samarbetsvillig och att du säger att du inte önskar en flytt för att sonen inte ska tappa relationen med dig och övrig familj i Sverige samt inte ryckas upp från en fungerande vardag. Jag tror att samarbetssamtal skulle hjälpa er eftersom mamman under dessa samtal också kommer få information av socialtjänsten om hur svårt det kan vara att få enskild vårdnad och att viljan att flytta inte räcker som skäl för detta. Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning av mitt svar. Du är varmt välkommen att höra av dig med ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar

Frånta förälder umgängesrätt

2021-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har ända sedan jag vänta vår son fått höra från socialen att jag ska ha ensam vårdnad.Jag har ensam vårdnad och har försökt ha ett sunt umgänge med barnets fader.Men fadern till barnet har gjort sexuella påhopp på mina äldra flickor. Samt påpekat att han ville skaffa syskon till vår son med dem. Socialen har pratat med fadern och sedan sagt till mig att bryta all kontakt mellan fadern och sonen (18månader). Även stödet från familjebehandlarna råder mig att inte låta barnet ha någon kontakt med fadern då han är extremt gränslös samt hans mamma och hans syster.Hela situationen är spänd och han säger att han har sin umgängesrätt och då kan han komma och gå hur han vill. Historian är lång och det är för mycket för att veta vart man ska börja. Hur ska jag gå tillväga?Mina andra barn är obekväma i hans sällskap och flickorna gömmer sig när han kommer.Han förstår inte att han ej kan komma när han vill.Han har även stått och tjuvlyssnat utanför vår ytterdörr.Polisen kan ej sätta en anmälan om kontaktförbud säger de då han juridiskt fortfarande har umgänge.Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till.Är trött på sexuellt ofredande samt kränkningar och nedvärderingar.Vad kan jag göra för vår sons bästa??
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer nedan att besvara din fråga med utgångspunkt i Föräldrabalken.Vad har du rätt att göra enligt lagDu har rätt att neka pappan umgänge om han vill umgås med barnet på andra än de bestämda tiderna, om ni har ett umgängesavtal. Detta kan du göra i egenskap av ensam vårdnadshavare enligt 6 kap. 11 § FB. Om ni inte kommer överens i familjerätten finns det möjlighet för dig att vända dig till domstol och begära att du får enskild vårdnad. Vid bedömningen om frågan om vårdnad fästs särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa".Om ena vårdnadshavaren struntar i att utöva sin vårdnad om barnet, alltså att inte hämta barnet när barnet ska vara hos hen, kan detta vara en anledning till att hen kanske inte är en lämplig förälder och den andre föräldern kan ta till rättsliga åtgärder därefter för att få ensam vårdnad. (6 kap. 8a§ föräldrabalken). Sexuella trakasserier är brottsligt och olagligt enligt 1 kap 4 § Diskrimineringslagen, för ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken eller sexuellt ofredande 6 kap. 7 § Brottsbalken. Detta är brott som bör anmälas. Vad innebär detta för dig - Sammantaget har du rätt att neka pappan rätt att umgås med barnet under icke bestämda tider samt att om du vill ha ensam vårdnad om barnet ska du vända dig till domstol. För att upphäva umgängesrätten krävs det att du går till domstol med detta för att upphäva den. Om du är intresserad av detta rekommenderar jag att du hör av dig till våra duktiga jurister på lawline för vidare konsultering angående möjligheterna till att begränsa faderns umgängesrätt.Brott som har begåtts gentemot dig av denne man bör även anmälas till polisen.Hoppas att de var svar på din fråga!

Vilka rättsliga möjligheter finns för att få ensam vårdnad av barn?

2021-02-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Lawline!Jag och min 4,5 åriga sons pappa separerade för 1,5 år sen. Jag har sedan dess bott 2 mil ifrån honom och sonen är folkbokförd hos mig. Jag har honom 75% och pappan 25% .. När sonen väl är hos sin pappa så vantrivs han verkligen .. Han ringer och gråter otröstlig.. Samtidigt i bakgrunden står alltid pappan å gapar å skriker .. Han skäller på honom konstant och mitt i samtalen kan han ta över samtalet å passa på å berätta hur dum I huvvet han tycker att jag är .. När sonen sedan kommer tillbaka hem till mig så uttrycker han tydligt hur skönt han tycker att det är att vara hos mamma igen .. "För pappa skriker bara hela tiden" .. Detta får mig att må så oerhört dåligt inombords.. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra .. Har vid flera flera tillfällen försökt prata lungt och sakligt med pappan .. Men han påstår bara att allt är mitt fel. Jag har kommit till den punkten där jag tycker att det gör mer skada för sonen att vistas där hemma än vad det faktiskt gör nytta .. Vad har jag för rättigheter och vilken väg ska man gå ?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i Föräldrabalk (FB).Vårdnads-, boende- och umgängestvisterGemensam och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnets boende regleras genom domstolsbeslut eller avtal (6 kap. 14 § a FB). Den gemensamma vårdnaden består som huvudregel även när barnens föräldrar inte lever tillsammans. Att gemensam vårdnad är huvudregel manifesteras genom domstols möjlighet att besluta om gemensam vårdnad också mot en förälders vilja (6 kap. 5 § 1 st. FB) liksom av det förhållandet att domstol enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB och socialnämnd enligt 6 kap. 6 § 2 st. FB ska godkänna föräldrars överenskommelse om gemensam vårdnad så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Vid prövning om vad som är barnets bästa ska en riskbedömning göras och det är viktigt att tillgodose barnets behov av båda föräldrarna. Vad som är stadgat i 6 kap. 1 § kan användas som vägledning av vilket bland annat framgår att barnet har rätt till trygghet och en god fostran. Barnets vilja ska även i förhållande till barnets ålder och mognad vägas in i prövningen kring barnets bästa. Väcka talan i domstolKan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap. 5 § FB). I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, 6 kap. 2 § FB. Processen kring vårdnad, boende och umgänge är ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har en skyldighet att själva pröva om överenskommelser är till barnets bästa. Domstolen har en egen utredningsskyldighet att se till att frågorna kring barnet blir ordentligt belysta. Även under en process i domstol söker man i stor utsträckning få föräldrarna att hitta samförståndslösningar för att undvika vidare tvistande.SamarbetssamtalDomstolen kan förordna att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal hos Socialnämnden eller annat organ för att därigenom hitta en lösning, 6 kap. 18 § FB. Samarbetssamtal som förordnats av tingsrätten brukar pågå under cirka tre-fyra månader. Om samtalsledarna redan innan finner att det inte finns någon förutsättning att komma överens meddelas domstolen detta och handläggningen i domstolen återupptas. Om parterna hittar en överenskommelse kan denna godkännas av Socialnämnden och gäller då som en dom, varvid det pågående målet i tingsrätten kan avskrivas, eller så förordnar domstolen i enlighet med parternas överenskommelse i dom.UtredningOm föräldrarna inte når enighet kan domstolen förordna om att Socialnämnden ska utreda de frågor som är tvistiga; en vårdnads-, boende-, och umgängesutredning. I denna utredning ska parternas uppfattning redovisas och barnomsorg och skola ska tillfrågas om deras iakttagelser kring barnen och föräldrarna. Handläggarna brukar träffa respektive förälder tillsammans med barnen och iaktta deras samspel. Vidare ska barnen ha rätt att få komma till tals i barnsamtal, om deras ålder och mognad tillåter och vårdnadshavarna ger sitt samtycke. Ett riktmärke är att man börjar prata redan med sexåringar. Även andra referenspersoner kan höras, som exempelvis umgängesstöd. Utredningen ska som huvudregel utmynna i en rekommendation kring hur domstolen ska besluta i frågan som är uppe för prövning.OlämplighetOm en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet brister i omsorgen om barnet på sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten enligt 6 kap. 7 § FB frånta denna förälder vårdnaden. Skulle domstolen finna att det föreligger olämplighet hos någon av föräldrarna kan således domstolen inte ge den föräldern vårdnaden.Sammanfattningsvis är det jag redogjort för ovan de rättsliga vägar som du kan välja och du får gärna återkomma till oss om du har ytterligare frågor.Vänliga hälsningar,

Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?

2021-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag undra om man är överens när man skiljer sig om barnen hur dom ska bo men det är muntligt Kan den andra föräldren plötsligt neka den andra bara så där att o sätta egna regler när den andra får träffa barnen fins inget missbruk eller våld från någon sidaO det är delad vårnad om barnen
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du undrar över giltigheten av muntliga överenskommelser avseende umgänge med barnen. Som huvudregel gäller det att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § tredje stycket första meningen föräldrabalken). För att detta avtal ska anses giltigt krävs dels att det är upprättat skriftligen samt att Socialnämnden har godkänt det (6 kap. 15 a § tredje stycket andra meningen föräldrabalken). I detta fall har den andra föräldern juridiskt sett inte gjort sig skyldig till umgängessabotage eftersom överenskommelsen om umgänge mellan er i grunden inte är giltig. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

2021-02-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min sambos barn bor hos oss på heltid sedan våren -20. Modern har under föregående år träffat barnet vid 3 tillfällen och 1 gång under detta påbörjade år och barnet har inte fått bo hos modern via beslut från socialnämnden.Barnet går i skola där modern bor och är i en helt annan kommun än där vi bor. Det innebär att min sambo och hans son får resa ca 1,5h enkel väg mellan skola och hem vilket både barnet och vi är trötta på och önskar byta till närliggande skola. Barnet är nu (efter lång utredning på skatteverket) folkbokförd hos oss. DOCK vägrar modern skriva på skolbyte och socialnämnden menar på att de inget kan göra. Barn- och ungdomsnämnden i vår hemkommun säger att de kan heller inget göra då de menar på att modern måste skriva under och kan inte erbjuda en plats i skola i hemkommunen eftersom han uppfyller kravet för skolplikt. De vägrar dessutom barnet skolskjuts trots att vi befinner oss i en situation som vi inte själva har valt, utan tvingas till att barnet går kvar i skolan. Vad gör vi och vart vänder vi oss? Kan min sambo avsäga sin skolplatsen han går på idag då han inte godkänner att barnet går kvar? Vem ansvarar för barnets rättigheter när en vårdnadshavare inte ser till barnets bästa?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta vart ni ska vända er för att få skolbyte om mamman vägrar att gå med på detta. Vidare vill du veta om det vore en bra lösning ifall din sambo avsäger skolplatsen. Frågan regleras främst i föräldrabalken (FB). Skolplikten Som du själv skriver finns det skolplikt för barnet enligt skollagen. Därför rekommenderar jag inte att din sambo avsäger skolplatsen förrän ni har en plats på en skola i er hemkommun. Jag förstår att det är en jättejobbig situation och att det blir krångligt i vardagen. Men det är viktigt att beakta skolplikten eftersom detta är en del av föräldrarnas ansvar för barnet. Dessutom måste båda vårdnadshavare signera en eventuell uppsägning av skolplatsen (där barnet går nu).Ändring i vårdnaden I nuläget har din sambo och barnets mamma delad vårdnad. Det innebär att de tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därför är det korrekt att de måste vara överens om skolbyte. Vårdnadshavarna ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets önskemål och synpunkter (6 kap., 11 §, FB).Det verkar inte vara en hållbar situation, när mamman inte vill skriva på skolbyte och barnet bor hos er och sällan har umgänge med henne. Därför kan ni försöka att ändra vårdnaden, så din sambo får ensam vårdnad och därmed själv kan ta beslut om till exempel skolval. Om mamman går med på detta, kan de tillsammans ansöka om att rätten på talan av båda vårdnadshavare ändrar vårdnaden (6 kap., 4 §, FB). Om vårdnadshavarna är överens går det även bra att avtala att vårdnaden ska ändras från att vara gemensam till ensam. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna avtalet (6 kap., 6 §, FB).Om din sambo och barnets mamma inte kommer överens om att vårdnaden ska ändras, kan ni vända er till domstolen och försöka få ändring i vårdnaden genom en domstolstvist (6 kap., 5 §, FB). Innan en eventuell domstolstvist är det bra att försöka nå en gemensam lösning genom samarbete. Ni kan vända er till familjerätten (detta är inte en domstol) eller familjerådgivningen i er kommun, de kan hjälpa er med att försöka hitta en lösning, utan att behöva gå till domstol.Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap., 2 a §, FB).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

2021-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad på alla mina tre barn, men den yngsta som är 8 år vill bo med sin pappa och mår bra med honom. Kan han bo med sin pappa fast jag har ensam vårdnad och gå i skolan där hans pappa bor? Vi bor i två olika kommuner.När jag fick ensam vårdnaden så var det pga jag hade bättre situation både med ekonomi och bostad.Vi båda ansåg att det var bäst för barnen att bo med mig, då han hade inte så bra ställt med boende.Nu har hans pappa fast boende och båda (barnet och pappa) vill bo tillsammans?Pappan är en fin människa han tänkte på barnens bästa då när han gav ensam vårdnaden till mig.Jag undrar hur det går till i vår situation behöver han söka gemensam vårdnad eller kan vi komma överens så barnet kan få bo med sin pappa ändå?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar kan avtala om ändring av vårdnad, umgänge eller boende. Detta avtal måste vara skriftligt och ska dessutom godkännas av socialnämnden. Som utgångspunkt ska socialnämnden godkänna ett avtal om ändring av vårdnad, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken [FB]) (6 kap. 15 a § FB) (6 kap. 14 a § FB). Det är socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört som prövar om ett avtal ska godkännas eller ej (6 kap. 17 a § FB). Om ni är osäkra på hur ni ska formulera avtalet kan ni få gratis hjälp av kommunen (5 kap. 3 § socialtjänstlagen). En ändring av vårdnaden behöver inte ske för att ert barn ska kunna bo hos pappan, utan ni kan avtala om en ändring i boende utan att förändra vårdnaden. Enligt domstolsverkets hemsida går det bra att komma överens om ändring om boende och umgänge (dock inte vårdnad) utan att behöva upprätta ett avtal som ska godkännas av socialnämnden. Det negativa med detta är att ni inte kommer ha ett juridisk bindande dokument på er överenskommelse. Jag rekommenderar därför att ni avtalar om ändringen och får avtalet godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Har barn rätt till ombud i samband med en vårdnadstvist?

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag och min dotter vill att jag ska ha ensam vårdnad för henne. Hon är 15 år gammal. Min fråga är om en 15 åring kan ha en egen advokat i vårdnadstvistå.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller vårdnadsmål saknar barn processbehörighet. Detta innebär att barnet är inte behörig att föra sin talan domstolen. Talerätten tillkommer istället dig i form av din dotters ställföreträdare. Du som ställföreträdare kan i sin tur anlita ett ombud. Ett ombud är i regel en advokat eller en person med juridisk utbildning. Du väljer dock själv om du vill ha ombud eller inte. Kostnaden för ombudet ska du stå för själv. I vissa fall finns det möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en vårdnadstvist. Detta kallas för rättsskydd. Är det så att du inte har den möjligheten kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp, där staten betalar delar av kostnaderna (domstol.se). Mer info om rättshjälp kan du läsa under Rättshjälp.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,