Umgängesrätt med gemensam vårdnad om barn

2018-06-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag har gemensam vårdnad om vår 11 åriga dotter. Fadern har henne varannan helg. Jag jobbar i butik och jobbar ibland röda dagar mitt i veckan. Han vägrar ha henne vid sådana tillfällen, och hon ska då vara hemma själv vilket hon inte är mogen för än. Nu börjar sommaren med 10 veckors ledighet för henne men endast tre semesterveckor för mig. Jag har hjälp av min mor, men tycker det är fel att en pappa inte tar sitt ansvar. Vad ska jag göra? Vem ska jag vända mig till?Umgängesrätt med gemensam vårdnad om barn
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, gäller det hur du ska gå till väga för att barnets far ska ha mer umgängestid med er gemensamma dotter. Eftersom ni har gemensam vårdnad över barnet, kan du vända dig till familjerätten (som finns i varje kommun för kostnadsfria samtal) för att prata om att fördela umgängestiden mellan dig och barnets far på ett mer balanserat sätt. Om du och barnets far inte kommer överens hos familjerätten, kommer fallet sedan gå vidare till Tingsrätten, där repektive förälders umgängestid med barnet kommer att fastställas via en dom som anses mest lämplig med bakgrund av alla framförda omständigheter. Värt att tänka på, är att varken familjerätten eller Tingsrätten kommer tvinga på någon förälder extra umgängestid. Man vänder sig oftast dit för att få mer tid än man har tillgivits. I värsta fall kan barnets far avsäga sig vårdnaden och du lämas med ensam vårdnad över barnet. Dock är det dit du ska vända dig för alla frågor du har gällande vårdnad och umgänge med barn. Jag vill även upplysa dig om att detta kan blir en långdragen process, och att du säkerligen inte kommer få igenom detta nu under sommaren. Jag rekommenderar en mer tillfällig lösning, som fritidsverksamhet under sommaren, eller liknande, tills processen med umgängesrätten kommer igång. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Överflyttning av vårdnad.

2018-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min särbos son, 10 år är på ett utredningshem med mamman då deras relation absolut inte fungerar. Och mamman är ensam vårdnadshavare. Idag fick vi veta att pojken ska fosterhemsplaceras och mamman vill detta oxå, men absolut inte min särbo. Han vill att sonen ska bo m honom. Vad kan vi göra? Finns det ngn chans att om vi blir sambo, kan söka vårdnaden?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är det viktigt att jag nämner att det i fall som rör barn är väldigt svårt att på detta sätt uttala sig om vad som kan eller inte kan fungera eller komma att hända. Domstolen gör en individuell prövning i varje enskilt fall där störst vikt läggs vid barnets bästa. Med det sagt ska jag försöka ge lite tips kring vad som kan tänkas göras mot bakgrund av den givna informationen. 6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB) - " Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden." Nu vet jag inte vad det är som gör att barnet inte kan bo hos sin mamma men denna bestämmelse skulle kunna vara ett alternativ om det är så att bristen på överenskommelse mellan dem kan ses som brist i omsorgen och fosterhemsplaceringen skulle kunna riskera barnets hälsa och utveckling. Något som även kommer spela stor roll är hur din särbos förhållande ser ut till sin son. För att överflytting av vårdnaden ska bli aktuell krävs att det finns en villig och lämplig person som har ett förhållande med barnet. Det måste även antas att barnet kan acceptera personen som vårdnadshavare.Trots att mamman har ensam vårdnad och rätt och skyldighet att bestämma över sin son enl. 6:11 FB så kan detta ändras med tanke på vad som är bäst för barnet. Enligt 6:7 3 st. så ska det i fall där förälderns som brister i omsorgen har ensam vårdnad, vårdnaden som huvudregel flyttas över till den andre föräldern. En sådan ändring kan enligt 4 st. antingen prövas av rätten på talan av socialnämnden eller lämpligt i ert fall på talan av din särbo om ändring av vårdnad i enlighet med 6 kap. 5 § FB. 6 kap. 8 a § 2 st. FB - Om föräldern med ensam vårdnad anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden av barnet ska rätten flytta över vårdnaden till den andre föräldern. Med varaktigt förhindrad åsyftas att föräldern inom en överskådlig framtid inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet. En sådan ändring av vårdnaden görs på samma vis som beskrivet för ovannämnda §. Övrigt. Det finns alltid en möjlighet för pappan till barnet att väcka en talan om ändring av vårdnaden enl. 6:5 FB. Att ni blir sambor kan spela roll om ni istället tillsammans förordnas till att bil vårdnadshavre till pojken. Detta är möjligt i din särbos fall då han inte är vårdnadshavare till pojken (hade inte gått om han var vårdnadshavre till underårig, se 10 a §). Observera dock att man vid förordnande tittar på lämplighet. Observera även att det är ett starkare skydd för vårdnadskap som din särbo kan få genom överflyttning av vårdnaden än av ett förordnande av vårdnaden. Den senare kan nämligen upphävas om en förälder (i ert fall mamman) ansöker om att återfå vårdnaden enl. 6:10 FB. Sammanfattning. Flera alternativ finns. Bästa är att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6:5 FB. I denna ansökan kan ni även stöda er på antingen 6:7 eller 6:8 a om det är så att omständigheterna kring ert fall skulle leda till att ni har en större chans att få igenom en ändring/ överflyttning med tanke på de i frågan påstådda bristerna i mammans omsorg. Bästa hälsningar,

Fadern vill inte ha vårdnaden på grund av konflikter med sitt barn

2018-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Har en 13-åring och delad vårdnad om hen. Fadern vill nu att jag ska ha ensam vårdnad då de har konflikter. Är det rimligt? (Konflikter tänker jag att de flesta har med sina ton-åringar och att lämna vårdnaden om sitt barn känns som ett svek och väldigt drastiskt från förälderns sida). Vem bestämmer ens?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är upp till fadern att bestämma om han vill ha vårdnaden om sitt barn eller inte, trots att man föredrar att ha en gemensam vårdnad vid vårdnadstvist. Men dock finns det undantag där domstolen hellre föredrar ensam vårdnad om det är förenligt med barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken.Vänliga hälsningar,

Förälders rätt till umgänge med sitt barn

2018-05-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag har separerat från min sambo och mor till mitt barn som snart fyller 2år. Vi har delad vårdnad men jag har flyttat ut för barnens skull, min ex sambo har två barn sen tidigare. Nu kommer vi inte överens om umgänget där jag tycker vi ska ha henne varannan vecka tills vi kommer överens om umgänget i familjerätten. Medan min sambo inte låter mig träffa mitt barn. Min fråga är: Har inte jag rätt att ha henne lika mycket som barnens mamma tills ett beslut om umgänge är taget? Det vill säga varannan vecka? 50/50
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i 6 kap. föräldrabalken [FB] som rör vårdnad, umgänge och boende med barn och deras föräldrar. I lagen finns ingen absolut rätt för dig att ha barnet varannan vecka hos dig utan det finns snarare en rätt för barnet att umgås med båda sina föräldrar så långt det är möjligt. Både du och barnets mor är vårdnadshavare vilket gör att ni båda två har lika mycket rätt att ha synpunkter om vart och hur mycket barnet ska bo hos respektive förälder [6 kap. 11 § FB]. Enligt föräldrabalken ska föräldrarna gemensamt sträva efter att barnet får den kontakt som barnet behöver med båda sina föräldrar. Ditt barns mor ska alltså se till att barnets behov av att umgås med dig uppfylls så långt som det är möjligt [6 kap. 15 § FB]. Den enda anledningen till att du inte skulle få träffa ditt barn är om det skulle innebära någon fara för barnet att bo med dig eller om du på något annat sätt brister i omsorgen av ditt barn. Detta skulle exempelvis vara om du aldrig är hemma, inte har tillräckligt med mat/kläder/hälsoartiklar som krävs för att ditt barn ska ha en rimlig levnadsstandard. Om inget av detta är för handen kan jag inte se någon anledning till att du inte skulle få umgås med ditt barn. Avtala om umgängetOm du skulle vilja skulle ni kunna avtala om umgänget med hjälp från socialnämnden. Det krävs då att både du och ditt barns mamma undertecknar avtalet och att socialnämnden godkänner det [6 kap.14a, andra stycket, FB]. Ett sådant avtal är dock främst ett alternativ till att låta rätten besluta hur ni ska göra med umgänget, men möjligtvis skulle ni kunna använda avtalet temporärt i väntan på att rätten ska fatta ett beslut.Låt rätten fatta ett tillfälligt beslutRätten har möjlighet att fatta ett s.k. interimistiskt beslut [tillfälligt beslut] om umgänget som gäller fram till att en slutlig dom fastställts. För att kunna fatta ett tillfälligt beslut måste rätten höra både dig och barnets mor och vad ni har att säga om saken. Rätten kan även hämta information från socialnämnden för att få ett bättre underlag om hur er situation faktiskt ser ut [6 kap. 20 § FB]. I sin bedömning kommer rätten välja det beslut som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnet utgås ifrån att barnet ska ha en god kontakt med båda föräldrarna och att barnet inte riskerar att utsättas för våld eller rent allmänt behandlas dåligt. Hänsyn kommer tas till barnets ålder och mognad, och eftersom ditt barn endast är två år gammal kommer de inte ta så stor hänsyn till vad barnet vill utan främst vad som rent objektivt sett är bra för barnet [6 kap. 2a § FB].Min slutgiltiga bedömningSom svar på din fråga skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått ta del av från dig gör jag bedömningen att du inte har en lagstadgad absolut rätt att ha ditt barn lika mycket som modern när ni har gemensam vårdnad och något slutgiltigt beslut inte tagits av rätten. Däremot får inte barnets mamma bestämma själv hur mycket du ska få träffa ditt barn eftersom ni har gemensam vårdnad, utan det är något ni som vårdnadshavare måste komma överens om tillsammans. Ni kan antingen avtala om umgänget eller låta rätten fatta ett tillfälligt beslut.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan man ändra en dom om ensam vårdnad?

2018-06-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan!Jag har efter vårdnadstvist i domstol fått ensam vårdnad för min 3-åriga dotter. Pappan fråntogs vårdnad och även umgängesrätt. Nu undrar jag dock om detta är något som kan komma att förändras? Anledningen att rätten dömde på detta sätt har naturligtvis med grovt våld att göra och vi har levt skyddat under lång tid. Men kan pappan någon gång framöver stämma mig på nytt och begära umgänge/vårdnad?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar verkligen den situation ni befinner er i! Genom överklagandeNär ett beslut meddelats i domstol så kan detta beslut överklagas till hovrätten. Den som vill överklaga måste dock göra det 3 veckor från det att beslutet fattades, 50 kap 1 § rättegångsbalken (RB). Vidare så krävs det prövningstillstånd för att ta upp tvisten till hovrätten, 50 kap 7a § RB. Genom vårdnadstvist Även om du meddelats ensam vårdnad kan man ändra detta beslut antingen genom att ni kommer överens om det samt får godkännande av socialstyrelsen, 6 kap 6 § föräldrabalken (FB), eller genom en tvist i domstol, 6 kap 5 § FB. I samtliga fall ska alltid barnets bästa vara i fokus, 6 kap 2a § FB. Sammantaget…Kan pappan antingen överklaga domen i tingsrätten inom 3 veckor från domslut och eventuellt meddelas prövningstillstånd eller så kan pappan senare väcka talan för vårdnadstvist igen. Hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för er!Vänligen,

Gifta makars gemensamma vårdnad av barn

2018-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |En vän till mig skrev på papper om att ge ensam vårdnad till sin sambo över de två sista barnen (av fem) efter inrådan av socialen för att hon skulle kunna ta hela föräldrapenningen (hon har aldrig jobbat). Några år senare gifte dem sig och i tro att det då blir automatiskt gemensam vårdnad enligt Föräldrabalken kap 6 3e paragrafen gjorde dem inget åt det. Nu är dem i en infekterad skilsmässa och då hävdar Familjerätten att hon fortfarande har ensam vårdnad. Stämmer verkligen detta?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer besvara din fråga utifrån föräldrabalkens (FB) regler. Precis som du skriver så övergår vårdnaden till din vän och dennes maka gemensamt när de gifter sig med varandra (FB 6 kap. 3 § första stycket). När de sedan skiljer sig kommer fortfarande de ha gemensam vårdnad av barnen (FB 6 kap. 3 § andra stycket). Har de avtalat om att endast hon ska vara vårdnadshavare så gäller dock detta (FB 6 kap. 6 §). Men det finns inget i din fråga som tyder på att så är fallet. Det stämmer alltså inte att hon fortfarande har ensam vårdnad.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Barnets rättigheter vid vårdnadstvist?

2018-05-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har gemensam vårdnad med en pappa som missbrukar. Min 13 åring med bland annat autism vill inte ha umgänge med sin pappa. Barnet har tydligt sagt nej. En då tänker pappan åka till oss och kräva umgänge.Vad har barnet för rättigheter? Har barnet rätt att necka umgänge?Ska kontakta familjerätten i min stad. Pappan bor inte i samma stad.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du och din förra partner har gemensam vårdnad om ert barn. Du upplever att fadern inte är en lämplig vårdnadshavare och att ditt barn inte vill ha umgänge med sin pappa. Du undrar nu vad barnet har rättigheter. Jag tolkar också din fråga som att du vill få reda på pappan kan avskäras från möjligheten till umgänge med sitt barn. Regler om vårdnad återfinns i 6 kap föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare i 6 kap 2 § andra stycket kan utläsas att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Det är alltså en vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet får den trygghet och omsorg som denne har rätt till. Barnet har i det här fallet rätt till gemensam vårdnad, vilket innebär att både du och fadern har lika mycket rätt att vårda över barnet. Däremot har ditt barn uttryckt att hen inte vill umgås med sin far. Barnets bästa står i fokus vid en vårdnadstvistVid en vårdnadstvist ska barnets bästa stå i fokus (6 kap 2a §). Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskild vikt på: risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.För dig som vårdnadshavare, kan det bli till en nackdel om du har hindrat umgängesrätten för fadern. Vid en vårdnadstvist läggs det nämligen stort fokus på föräldrarnas förmåga att samarbete och vem av parterna som underlättar för samarbetet på bästa sätt (6 kap 5 §). Detta anses svara för barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Barnets vilja vid en vårdnadstvistDet är familjerättens skyldighet att redovisa för barnets inställning till vårdnaden. Barnet ska få tillfälle att yttra sig om känslor och tankar utan att känna tillbörlig press att ta parti för någon av föräldrarna. Enligt 6 kap 2a § sista stycket ska det särskilt beaktas barnets ålder och mognad. I tidigare rättsfall rörande vårdnadstvister har rätten tagit fasta på vad barnet själv uttrycker, men att denna vilja måste framgå tydligt för att utgöra underlag för beslutandet om vårdnaden. (Se ex. NJA 1988 s. 448 där fadern fick rätt till vårdnad eftersom barnets vilja inte framgått tydligt nog för att styrka att gemensam vårdnad)Vad kan du göra?Om beteendet från fadern fortgår skulle jag rekommendera att ta kontakt med familjecentralen som bör finnas i din hemkommun. Där kan du och fadern sätta er ned med en medlare och gemensamt komma överens om regler kring vårdnaden. Lycka till och återkom gärna om du har flera frågor!

Vad gör man när andra föräldern inte respekterar ens vecka?

2018-05-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Har gemensam vårdnad om en 5:åring och han bor varannan vecka hos varje förälder. Nu har pappan trots att jag har sagt att det inte är okej hämtat vår son (mammavecka) på förskolan och dessutom utan att meddela mig om detta utan det var förskolan som sa till. Är detta verkligen ok? Det är som att jag hämtar min son på förskolan oavsett vems vecka det är och dessutom utan att meddela detta till den andre föräldern.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lagstiftning vi har kring vårdnad av barn reglerar vilka rättigheter och skyldigheter man har som vårdnadshavare gentemot barnet. Lagstiftaren har inte reglerat hur vårdnaden i detalj ska skötas utan det lämnas upp till vårdnadshavarna att komma överens om. Vi har dock lagstiftning som rycker in när vårdnadshavarna inte kan komma överens och detta går ut över barnets bästa. Det finns ingen lag som säger att man ska respektera den andras vecka på det sättet, däremot är det viktigt att man inte saboterar den andre förälderns umgänge. Det kallas umgängessabotage. Jag förstår att det är oerhört irriterande och känns otryggt att han hämtar på förskolan på din vecka, och om det i sin tur relaterar i att du får mindre tid med din son på din vecka kan det utgöra umgängessabotage. Att fadern inte heller respekterar överenskommelser kan antyda att han har svårt att samarbeta kring vårdnaden. En vårdnadstvist är extremt påfrestande på barnet och endast något som bör rekommenderas som sista utväg, däremot rekommenderar jag att du vänder dig till familjerätten i din kommun. Med deras hjälp kan ni boka samarbetssamtal där ni diskuterar hur vårdnaden ska skötas och skriver ner detta i ett avtal. Detta avtalet är då bindande att förhålla sig till och skulle han inte följa er överenskommelse kan det vara ett underlag att påbörja en vårdnadstvist där domstolen kan reglera er vårdnad, dock är detta som sagt ett sista alternativ. Första steget är att kontakta familjerätten, förhoppningsvis räcker det för att han inte ska sabotera ditt umgänge och förstå allvaret i att vårdnaden sker gemensamt och konfliktfritt, för er sons skull. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,