Kan en vårdnadshavare ta med sig sitt barn på semester när den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?

2021-05-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Min dotter har ansökt om skilsmässa. De har en gemensam son som är 7 år, och hon har ansökt om delad vårdnad. Pojkens pappa ville inte skriva under på det, utan har sagt att han ska ansöka om ensam vårdnad och flytta till den ort där hans mamma med familj bor. Till saken hör att han inte vill skiljas. Han anklagar nu vår dotter för att vara "en dålig mamma". Han har börjat bestämma över när hon ska vara hemma tex inte träffa vänner, inte jobba över osv. Han har varit arbetslös länge, men har nu ett säsongsarbete. Hittills har ingen skilsmässoansökan från hans sida kommit in. Semestertider nalkas. Nu till min fråga: Min dotter vill ta med sonen till sommarstället, som vanligt 3-4 veckor, under den tid som pappan arbetar. Han säger att han inte tillåter det. Vad säger lagen om detta?
Jacob Westin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en vårdnadshavare kan ta med sig sitt barn på semester om barnets andra vårdnadshavare motsätter sig det. Jag tolkar det som att din dotter och maken fortfarande bor ihop eftersom skriver att maken vill bestämma när din dotter ska komma hem.Vid gemensam vårdnad ska beslut om barnet fattas tillsammansDin fråga handlar om vårdnad av barn och regleras i Föräldrabalken (FB). Den som är vårdnadshavare för ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden, trygghet och uppfostran (6 kap. 1-2 §§ FB). Det betyder att vårdnadshavaren till exempel får bestämma vart barnet ska bo och vilka sovtider barnet ska ha. Om två är vårdnadshavare till ett barn är huvudregeln att alla beslut rörande barnet ska fattas tillsammans av båda vårdnadshavare (6 kap. 13 § 1 st. FB). Från denna huvudregel görs emellertid undantag när en av vårdnadshavarna på grund av frånvaro, sjukdom eller annan sådan orska är förhindad att delta i beslutet rörande vårdnaden. Då får den andra vårdnadshavaren själv besluta i frågan, men endast om beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får överhuvudtaget inte fattas ensamt av en av vårdnadshavarna, förutom om barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2 st. FB).Gemensam vårdnad när vårdnadshavarna inte bor ihopNär vårdnadshavarna inte bor ihop men ändå har gemensam vårdnad för barnet, kan den vårdnadshavaren som barnet just då bor hos ensamt besluta i frågor om barnets dagliga omsorg. Den dagliga omsrogen består av vardagliga, enkla beslut som inte är "livsförändrande". Det innebär i princip att vårdnadshavarna turas om med den daglia omsorgen av barnet. En del av den dagliga vårdnaden är att bestämma hur barnet ska tillbringa sin fritid hos vårdnadshavaren, vilket innebär att det är tillåtet för en vårdnadshavare, som barnet just då bor hos, att anordna resor med barnet. Ett barn har dock rätt till umgänge med båda föräldrarna, varfär en resa inte får hur lång som helst. Socialnämnden kan fatta beslut i vissa fall där ena vårdnadshavaren inte samtyckerI vissa undantagsfall kan Socialnämnden besluta att en åtgärd ändå får vidtas trots att ena vårdnadshavaren inte samtycker till det. Detta får dock bara göras om det är fråga om psykriatiska eller psykologiska behandlingar, behandling i öppna former, utseende av kontaktperson eller familj samt vid vissa instatser för funktionshindrade barn (6 kap. 13 a § FB). Undantagen inte aktuella i din dotters situation - samtycke krävs av bådaI din dotters situation är hon och sin make båda vårdnadshavare till barnet och bor tillsammans, vilket innebär att de ska besluta om alla av barnets angelägenheter tillsammans. Endast i undantagsfallen ovan kan din dotter besluta i vårdnadsfrågor utan makens samtyke. Det är uppenbart att ett beslut om en semesterresa är ett sådant beslut som inte faller in i dessa untantag och att semesterresan därför kräver makens samtycke för att få genomföras. I din dotters fall är det självklart inte heller fråga om någon sådan vårdinsats som ger Socialnämnden möjlighet att avgöra frågan. Så länge din dotter och hennes make har gemensam vårdnad och bor tillsammans måste besluten kring barnets angelägenheter alltså fattas gemensamt.Om din dotter hade haft ensam vårdnad hade hon själv kunnat fatta beslut kring barnets angelägenheter och förhållanden, och då hade hon inte behövt faderns samtycke för semesterresan. Likaså hade situationen varit annorlunda om din dotter och maken inte hade levt ihop, eftersom din dotter då i led med den dagliga omsorgen hade kunnat anordna en resa med barnet under förutsättningen att den inte kränker barnets rätt att få träffa den andra föräldern.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för ensam vårdnad

2021-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter med npf-problematik som bor heltid hos mig sedan våren 2017 Hon är snart 16. Hennes pappa valde att flytta till Norge när hon i februari 2017 inte längre klarade av att bo hos honom varannan vecka.Han har konstant motarbetat mig och dottern i våra försök att få skolan att anpassa och ge henne stöd.Han blev utkastad från samarbetssamtalen på soc och vägrar att lyssna på dottern när hon berättar hur han får henne att må. Han skuldbelägger och ifrågasätter henne.Hon vill ha så lite kontakt som möjligt med sin pappa. Hon säger att hon älskar honom, men att han bara får henne att må dåligt.Han har inte hört av sig en enda gång till mig för att fråga hur det går, hur dottern mår eller om han kan hjälpa till med något.Alla papper som ska skrivas på av båda vårdnadshavarna oavsett vad det är, ska han tjafsa om. Samtidigt är han inte delaktig i hennes vardag och skola överhuvudtaget... Dottern är autist och har andra svårigheter på det, och vill byta namn. Hon har kallat sig för något annat länge och mår mycket bättre av det. Pappan vägrar låta henne byta, men det är inte han som ser hur hon mår av sitt gamla namn vs sitt nya. Hon har försökt att resonera med honom utan framgång.Detta blev droppen och därför undrar jag om jag kan söka och få egen vårdnad för att slippa hans kontrollerande och ständiga motarbetande? Han är ändå frånvarande i allt och jag tar hand om rubbet kring dottern. Hur funkar det i så fall?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar för gemensam vårdnad Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det betyder inte att föräldrarna alltid måste vara överens men barnet får inte drabbas negativt av föräldrarnas konflikter. Du skriver att trots samarbetssamtal har du och dotterns pappa inte kunnat enas och att det på grund av era samarbetssvårigheter bland annat blir problematiskt med papper som ska skrivas på av båda vårdnadshavarna. Detta tillsammans med att pappan flyttat utomlands och saknar någon direkt kontakt med dottern tyder på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Eftersom din dotter är i övre tonåren ska henens vilja (med beaktande av eventuella diagnoser) beaktas i frågor som rör vårdnaden (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Vill du få till en ändring av vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad och du och fadern inte kan avtala om detta ska du vända dig till rätten (6 kap. 5 § föräldrabalken). Omständigheterna du angav tillsammans med dotterns vilja tyder på att det finns förutsättningar för att tillerkänna dig vårdnaden ensam. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

2021-04-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min son är tillsammans med en tjej och de har ett barn på 3 år och ett på väg . Nu ska de seperera . Hon har enskild vårdnad om treåringen och har vägrat skriva på papperna . Min son har två barn innan och delad vårdnad . Han är duktig och tar hand om sina barn mycket bra . Nu vill han att hon ska skriva på vårdnaden men hon bråkar och vägrar . Min son har en chefsbefattning och hon har inte gjort ett handtag i hela sitt liv . Hur går han till vägar för att få delad vårdnad om sin treåring och även det ofödda barnet som föds i juli ? Hon gör detta bara för att hon skall kunna leva på bidragen . Om hon vägrar går det då till rättegång ? Hur går detta till ? Tacksam för svar Med vänlig hälsning
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har föräldrarna delad vårdnad om barnen om föräldrarna är gifta vid barnens födsel 6:3 föräldrabalken. Föräldrarna kan gemensamt komma överens om att vårdnaden om den stått på ena av föräldrarna, ska bli gemensam om det upprättas ett skriftligt avtal som socialnämnden godkänner, 6:6 FB. Kommer de inte överens och din son vill få till delad vårdnad så krävs det att din son väcker talan om ändring av vårdnad i rätten, 6:5 1 st FB. Där kommer avgörande vikt läggas vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte och först finns det möjlighet till att ha samarbetsavtal där föräldrarna får tillgång till en medlare för att hitta en gemensam lösning istället för slutlig prövning i rätten, 6:18a jämte 6:5 2st FB. Därför är det bra om han sparar t.ex. sms eller liknande på att mamman till 3-åringen inte vill samarbeta, att han framhäver att han har delad vårdnad av sina andra två andra barn osv. Det som är avgörande vid bedömningen är barnets bästa och det är så länge föräldrarna i någon utsträckning kan samarbeta, i svensk rätt delas vårdnad. Det finns ingen möjlighet för henne att vägra gå till rättegång om hon blir kallad, det finns möjlighet till hämtning av polis i sista hand och att vägra från hennes sida kommer endast vara till nackdel för hennes egen del om man ser till hennes inställning om att samarbeta med pappan till barnen då kanske det är lämpligare att han har ensam vårdnad. Detta är kort beskrivning om hur det i stora drag går till vid en vårdnadstvist, först ges som sagt möjlighet till samarbetsavtal eftersom vårdnadstvist är omtumlande för alla inblandade och en sista utväg. Vad som läggs vikt vid i rätten är beroende av den enskilda situationen men jag skulle ge er rådet att dokumentera allt som visar att mamman inte vill samarbeta för barnets bästa. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsing,

Kan mitt ex bli vårdnadshavare?

2021-04-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag är ensamstående mamma och bor med min lilla son som är ett år gammal. Hans pappa lämnade oss för två månader sedan.Mitt ex (barnets pappa) är asylsökande. Jag är den ända vårdnadshavare för barnet, jag undrar om han kan bli vårdnadshavare efter att han får asyl eller inte (han har faderskap bekräftelse). Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om barnets pappa kan bli en vårdnadshavare eller inte. Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Jag kan dock redan här nämna att jag kan endast ge information om hur domstolen ska gå tillväga när den gör sin bedömning. Hur domstolen kommer att avgöra beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet.Ändring av vårdnadenFör att få en ändring av vårdnaden måste den föräldern som vill få till stånd en ändring vända sig till domstol och begära att vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen kan dock inte besluta gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB).Det är också viktigt att påpeka att barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Och vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vidrisken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).SammanfattningDet är svårt att avgöra huruvida barnets pappa kommer att kunna bli vårdnadshavare eller inte utan att veta mer om de särskilda omständigheterna i ditt fall. Barnets pappa kan dock ansöka om att få en ändring av vårdnaden hos domstol. Hur domstolen kommer att bedöma beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Men i bedömningen ska domstolen ta hänsyn till barnets bästa samt föräldrarnas förmåga att samarbeta. Här är det också viktigt att komma ihåg att domstolen inte kan besluta gemensam vårdnad om både du och barnets pappa är emot en gemensam vårdnad. Jag kan också tillägga att om barnet eller du riskerar att utsättas för övergrepp av barnets pappa kommer han inte att bli vårdnadshavare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?

2021-05-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min ex har haft samarbetssvårigheter sedan separationen fleta. Vi befinner oss i en vårdnadstvist, har gått på samarbetssamtal och medling utan resultat. Jag har sökt om ensam vårdnad för att kunna ta beslut ang. ett av våra barn med omfattande behov av vård och stöd, vilket ex ofta motsätter sig. Ett av de största problemen är ex ovilja att kommunicera kring frågor som rör barn. Vi kan inte diskutera als och han vägrar att svara enkla sakliga frågor. Även under tiden som tvisten har pågått, har ex fortsatt vägrat att svara sakliga frågor ang. medicinska beslut, när barnen är lediga på lov osv och blandar in problem som vi vuxna har. Jag vill ha en förändring till detta oberoende vårdnadsfrågan men även för att underlätta mitt arbete att följa upp och dokumentera. Jag har tidigare försökt att få kommunikationen att ske via en kanal, flytta från sms/sociala medier till mail, krävt att kommunikationen bara handlar om barn och allt sker skriftligt, men det fortfarande väldigt stökigt och svårt att följa och ex avviker från detta ofta.Jag har hört om föräldraappar som Our Family Wizard som är designade precis för detta syfte, men det är omöjligt att få ex att gå med på det frivilligt. Därmed måste jag få det beslutat av rätten. Finns det möjlighet att rätten gör ett beslut om att använda föräldraapp eller vilka alternativ kan ni rekommendera?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB). Ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheterJag tolkar din fråga som att ni har en pågående vårdnadstvist. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Dessutom ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Man kan, precis som du verkar ha gjort, ansöka om ensam vårdnad av barn (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB). Eftersom du och ditt ex, på grund av dennes beteende, har samarbetssvårigheter så är det något som talar för att du ska få ensam vårdnad. Beträffande barnet med vårdbehov bör det dessutom betraktas vara enligt barnets bästa, eftersom du skriver att kommunikationsproblemen leder till svårigheter med att ge barnet rätt vård och stöd, vilket i längden kan innebära att barnet far illa (jfr 6 kap. 2 a § FB). Generellt sett anses dock gemensam vårdnad vara det bästa för barnet, och det krävs i regel mycket för att samarbetssvårigheter ska ligga till grund från en avvikelse från detta. Till exempel får det inte handla om samarbetssvårigheter av övergående natur, utan samarbetet ska ha varit i princip obefintligt under lång tid. Varje vårdnadstvist är dock unik, och om det faktiskt påverkar barnet/barnen negativt så är det inte omöjligt att ett beslut om ensam vårdnad fattas av domstolen. Det görs således en bedömning av barnets bästa i varje specifikt fall. Vad kan man göra för att underlätta samarbetssvårigheter? Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets tillvaro har möjlighet att få hjälp hos familjerätten (som är en del av socialtjänsten) i kommunen. Familjerätten kan anordna så kallade samarbetssamtal, där överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge försöker nås. De kan också hjälpa till att skriva ett avtal i enlighet med er överenskommelse, och om avtalet i fråga godkänns av socialnämnden blir det juridiskt bindande, liksom en dom från tingsrätten. I ditt fall verkar detta dock inte ha fungerat. Domstolen kommer inte att fatta något beslut angående användning av olika appar för att underlätta kommunikationen. Det du istället kan göra är att ta hjälp av ett juridiskt ombud för att se över situationen och möjligheterna att nå en lösning. Ombudet kan därefter kontakta motparten och föreslå ett förslag på en lösning och diskutera om saken. Dessutom kan ombudet också hjälpa till med att upprätta ett avtal i enlighet med den överenskommelse som nås. På så sätt får du ett juridiskt bindande avtal rörande hur kommunikationen er emellan ska skötas. Sammanfattning och råd Samarbetssvårigheterna kan tala till din fördel i vårdnadstvisten och leda till att du får ensam vårdnad. Förutom detta kan familjerätten bistå med så kallade samarbetssamtal. Detta verkar emellertid inte ha fungerat i ert fall. Det du kan göra istället är att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i frågan och få till stånd ett avtal om hur samarbetet ska fungera er föräldrar emellan, till exempel rörande användandet av olika appar för att underlätta kommunikationen. Skulle du ha några frågor rörande mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Komma överens om en ändring av vårdnaden

2021-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Pappan till mitt 1,5-åriga barn nyttjar narkotika och vill inte ta kontakt med psykiatrin för hjälp. Han har i grunden psykisk ohälsa och nyttjar för att koppla av. Han älskar sitt barn, men jag kan aldrig lita på att det blir som vi har bestämt ang umgänge och avlastning, han brukar ha dottern ett par timmar när jag jobbar (alltid nykter såklart). Jag vill söka egen vårdnad, men avslöjar jag hans narkotikabruk är jag rädd att han kommer "straffa" mig genom att vara besvärlig och elak och försvåra tillvaron för mig. Hur ska jag gå till väga? Jag har pratat med socialtjänsten och bett om samarbetssamtal (som han inte svarade på) och sagt att jag inte kan kommunicera med honom på grund av hans psykiska mående, de säger att jag ska be honom skriva på ett bevittnat papper där han tillåter mig att fatta egna beslut gällande barnet så länge som han mår dåligt, som han sen kan återkalla när han "mår bättre". Detta tycker inte jag räcker, jag känner hela tillvaron väldigt otrygg med de premisserna. Kan jag be pappan om ensam vårdnad, eller måste det gå via tingsrätt/familjerätten? Barnet är 1,5 och jag har henne på heltid.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Du och pappan kan komma överens om att du ska få ensam vårdnad utan att vända er till rätten, men precis som du säger måste avtalet godkännas av socialnämnden för att få samma rättsverkan som en dom. Socialnämnden ska godkänna avtalet om både du och pappan är överens så länge det inte är oförenligt med barnets bästa. Kan du och pappan komma överens om att skriva ett sådant avtal finns det ingenting som tyder på att du inte skulle få ensam vårdnad. Ett muntligt avtal mellan dig och pappan angående vårdnaden kommer inte ha någon rättsverkan utan ni måste antingen skriva ett av socialnämnden godkänt avtal eller få en dom genom rätten ( 6 kap. 5, 6 §§ föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvister vid delad vårdnad

2021-04-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min fru bor tillsammans med mina två barn från mitt förra förhållande. Barnen är 5 och 8 år gamla. Mamman har varit en plågoande gentemot oss hela tiden. Mest på grund av att hon automatiskt säger nej när jag tagit upp saker vi varit oroliga över. När vi var tillsammans var hon i närheten av en BPD-diagnos och det orsakar att hon beter sig manipulativt. Det vill hon inte heller prata om, trots att det påverkar barnen, både beteende- och genetikmässigt. Jag har en ADHD-diagnos och båda barnen påvisar symtom och detta har vi påpekat för mamman. Vid ett möte vände hon på en överenskommelse vi hade, att vi skulle låta den äldste få en utredning via skolan. Detta trots att skolan är med på att låta honom få det. Och hon försökte sedan övertyga dem att det inte var läge.Den yngstes dagmamma har uttryckt oro i att han inte kan vara stilla och att de hade svårt att hålla koll på honom. Och han har tics. Likadan hemma. Jag påpekade detta och hon viftade bort det och lät sedan bli att berätta detta för läkaren vid hans femårsundersökning då jag inte kunde vara med. Jag fick kontakta BVC för att lägga till det. Vid hans utvecklingssamtal pratade hon bort det. Hon försöker även få bort min fru från barnens uppfostran.Vi är väldigt trötta på det här och vi är en aning desperata. Vi kan inte ta viktiga beslut när hon står i vägen. Finns det något lagligt vi kan göra och gör hon något hon redan gör som är fel?/Desperat pappa
Harald Myrenfors |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer att dela upp svaret i olika delar beträffande era olika frågor. Jag förstår det som att ni har delad vårdnad över era två barn.Utredningen avseende ADHD:Vårdnaden av barn regleras i 6:e kap föräldrarbalk (hädanefter FB). Inledningsvis kan konstateras att vad avser utredningen för en eventuell utredning avseende ADHD så bör 6 kap. 13 a § nämnas. Enligt bestämmelsen får socialtjänsten besluta om en sådan utredning bör genomföras trots att det saknas tillstånd från den ena vårdnadshavaren.Vårdnadshavares rätt och plikt vid uppfostran av barnet:Enligt 6.kap 11 § FB har en vårdnadshavare rätt och plikt att bestämma i frågor som rör barnet. Således är inga av de besluten hon tagit juridiskt felaktiga om hon anser att hon agerar i barnets bästa intressen.Framtida problem:Skulle ni i framtiden önska att söka ensam vårdnad för era barn så finns det rättsliga underlaget i 6 kap. 5 § FB. Enligt bestämmelsen så finns det möjlighet att ansöka om egen vårdnad. I detta fall skulle exempelvis den BPD-diagnos ni nämner kunna spela in, om det som ni skriver påverkar barnen negativt. Avslutningsvis kan det nämnas att i beslut angående barn, så utgår man alltid utifrån barnets bästa, se 6.kap 2 a § FB. Enligt bestämmelsen så lägger man då särskilt vikt vid barnets säkerhet och dess relationer med sina föräldrar.Hoppas ni känner att er fråga har besvarat och att situationen löser sig så bra som möjligt för alla inblandade.

Kan jag kräva ensam vårdnad?

2021-04-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vi är ogifta, håller på att separera och har gemensam vårdnad om vår 20 månaders son. Nu när exet flyttar ut framkommer att han har skaffat ett temporärt boende i tre månader framåt där sonen inte kan sova över. Efter det vill han inte säga vad planen är, men jag gissar att han tänker lämna landet. Jag vill ha delad vårdnad men då också att exet ska ta hand om vårt barn halva eller nästan halva tiden, inte bara när han känner för det och lämna alla morgnar och nätter åt mig, vilket blir fallet nu. Kan jag kräva att han ordnar annat boende och delar på ansvaret? Han har ekonomin till det. Om inte, kan jag kräva ensam vårdnad eftersom exet inte de facto delar på vårdnaden? Tack på förhand.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har förstått det så vill du i första hand ha kvar den gemensamma vårdnaden men vill att ditt ex ska ta mer ansvar och i andra hand att du vill ha ensam vårdnad. Din situation handlar alltså om en vårdnadstvist och det är då i föräldrabalken (FB) som vi hamnar. Barnets bästaTill att börja så är det viktigt att veta att alla frågor som rör bl.a. vårdnad måste utgå från principen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). En viktig presumtion för denna princip är att barnets bästa oftast innebär en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja beroende på dess ålder, men i och med att din son endast är 20 månader gammal så är detta inte relevant. En viktig punkt som tas upp är även om det finns en risk att barnet far illa, exempelvis om barnet skulle bortföras eller liknande. I ditt fall säger du att du tror att ditt ex vill lämna landet och om det då finns en risk att han skulle ta med sig er son så är detta en risk för att barnet far illa. Relaterat till principen om barnets bästa är kontinuitetsprincipen, som innebär att man utgår från att barn mår bra från att inte ryckas från deras invanda miljö. Det ska alltså finnas kontinuitet till förälder och boende då barnet behöver rutiner och vanor. Denna principen vägs ofta mot principen om nära och god kontakt med båda föräldrarna. När man avgör vad som är barnets bästa så gör man en helhetsbedömning över barnets situation. Utgångspunkten ska som sagt alltid vara barnets bästa och det som avgörs i vårdnadstvister är vad barnets bästa faktiskt är i varje enskild situation. VårdnadstvistÄr man förälder så har man alltid talan om vårdnad. När man skiljer sig har däremot rätten förmåga att utan yrkanden av föräldrarna anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna (alltså ensam vårdnad) om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. (6 kap. 5 § 3 stycket FB) Gemensam vårdnadSom sagt innebär principen om barnets bästa att man ska främja en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket ofta sker om man har en gemensam vårdnad. Däremot kan domstolen inte påtvinga gemensam vårdnad om båda föräldrarna inte vill ha detta (6 kap. 5 § 2 stycket 2 meningen FB). Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att beslut som rör barnets livssituation ska tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 11 och 13 § FB). Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och du har alltså rätt att inflyta vid beslutet om var ditt ex ska bo. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna så får ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam och detta ska då godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Ni får även avtala om hur barnets boende ska vara och avtalet ska då gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB). Avtalet har då samma verkan som en dom skulle ha haft och kan alltså verkställas (21 kap. 1 § FB 3 stycket). Verkställigheten av ett sådant beslut söks då hos tingsrätten i den ort som barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § 2 stycket FB). Samarbetssamtal och medlareDu har möjligheten till samarbetssamtal med den andra föräldern för att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § FB). Det är då kommunen som anordnar dessa. Detta är även något som rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden för att i barnets intresse försöka uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § 2 stycket FB). Däremot är detta ingenting ni kan bli tvingade till utan det är bara en möjlighet som ni kan ta om ni vill det. I de fall då samarbetssamtal inte hjälper för att nå en överenskommelse kan rätten utse en medlare som ska försöka förmå er som föräldrar att nå en lösning utifrån barnets bästa (6 kap. 18 a § FB) Ensam vårdnadOm båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). Fråga om ändring av vårdnaden får alltså prövas av domstol om talan väcks av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § 3 stycket FB). Rätten ansvarar för utredningenNi ska vända er till rätten i den ort där barnet har sin hemvist om en lösning inte nås (6 kap. 17 § FB). Rätten är då den som utreder frågorna om vårdnad, boende och umgänge utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). AnsökningsprocessenOm du vill att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Du kan läsa mer om detta på Sveriges domstolars hemsida. Om du skulle behöva ytterligare hjälp kan du boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,