När kan en dom om ensamvårdnad ändras, och under vilka förutsättningar?

2020-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, vet inte om denna fråga är besvarad. Men jag har ensamvårdnad efter att exet sa upp vårdnaden när vårdnadsfrågan togs upp i tingsrätten. Jag har vart själv med mitt barn sedan hen föddes, och exet var aldrig i våra liv. Han har inte vart intresserad i något, varken hjälpt eller betalat underhållsstöd. Han är extremt manipulativ och farlig. Han gjorde reseförbud och ville inte ens ha vårt barn. Han planerade att ge bort barnet utomlands. Nu till kärnfrågan, vi bor inte i samma land, kan han tvinga till sig delad vårdnad eller umgänge? Jag pratar med mitt barn ofta och har sagt vad hen än vill så ställer jag upp. Hen vägrar totalt och börjar gråta och tror att hen ska få reseförbud och skadas. Vad har mitt barn för rättigheter i detta läge? En dag kommer hen vilja träffa men just nu är hen inte redo.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga!Om en förälder har ensam vårdnad över barnet kan vårdnaden endast ändras genom dom eller avtal. Relevant är här – antar jag utifrån din fråga – huruvida din rätt till ensamvårdnad kan ändras genom dom.Alldeles grundläggande och vägledande för domstolens beslut är hänsyn till barnets bästa, 6 kap. 2 a § föräldrarbalken. Särskilt avseende fästs vid t.ex. risken för att barnet olovligen förs bort. Den risken torde finnas i detta fallet. Hänsyn tas också till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Domstolen fäster därtill avsevärd vikt vid att barnet inte ska bortföras från sin hemmastadda miljö (kontinuitetsprincipen), var skola och kompisar finns.Ditt barn har alltså rättigheter och barnets vilja väger tungt samtidigt som man i ung ålder ofta är lättpåverkad, i synnerhet av föräldrars påtryckningar. Därför kan barnets uttalade vilja inte alltid tillmätas avgörande betydelse. Till underlag för beslut i vårdnadsärende utför socialnämnden vårdnadsutredning som förhoppningsvis ska ge en rättvisande bild av barnets situation; dvs. var barnet går i skolan, om risk finns för att barnets förs bort av ena föräldern, barnets kontakt med föräldrarna etc.Sammantaget bedömer jag, mot bakgrund av den information du uppgivit, risken att du förlorar ensamvårdnanden som liten. Om du behöver vidare konsultation, rekommenderar jag dig att boka tid med någon av Lawlines jurister. https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Går inte med på att barnen flyttar

2020-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Vi har gemensam vårdnad o bägge bor i Malmö men exfrun vill flytta till svedala o få barnen att byta skola till en i svedala, men jag vill inte det eftersom dom har redan byta skola engång o minstingen är lite blyg av sig så vill inte dra upp dom från sina kompisar engång till, vilka retligheter har jag? Om jag inte vill gå med på flytten
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du har rätt att inte gå med på att dina barn flyttar till en annan ort och byter skola. Vad som gäller i ditt fall finns reglerat i föräldrabalken (FB). Här under går jag igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har när det kommer till att fatta beslut som rör dina barn.Gemensam bestämmanderättOm ett barn har två vårdnadshavare har vårdnadshavarna en gemensam bestämmanderätt. För enklare beslut som rör den dagliga omsorgen kan en vårdnadshavare fatta beslut själv, men när det kommer till större frågor måste vårdnadshavarna komma överens. Exempel på stora frågor är sådana som handlar om att ett barn ska flytta till en annan ort eller byta skola. (6 kap. 13 § FB). Din situationEftersom du och din exfru har gemensam vårdnad har du både en rätt och en skyldighet att vara med och fatta större beslut som rör dina barn. Om dina barn ska flytta till en annan ort eller gå på en annan skola måste du och din exfru komma överens om det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Trakasserier på sms och vårdnad om barn

2020-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min guddotter separerade från sin sambo som hon har två barn tillsammans med för cirka två år sedan. De är mitt uppe i en vårdnadstvist och har en gång varit i tingsrätten där han blev tilldömd att ha barnen en efter middag varannan vecka samt fredag eftermiddag till lördag eftermiddag samma vecka. Han trakasserar min guddotter via messenger, kallar henne för könsord när hon hämtar barnen och dom hör på, barnen är livrädda för att pappa ska bli arg för då hånar han dem etc. Under fyra dygn så kan hon få upp till 60 - 70 meddelanden. Han säger att hon är prostituerad för att hon får ihop pengar till mat och hyra och det ska han minsann skriva om på sociala media så att folk får veta hur hon är. Hon är egen företagare och jobbar hårt för att barnen ska ha det bra. Nu har han av någon anledning även börjat trakassera mig som är faster till min guddotter och barnens lekkamrater och deras föräldrar. Det här går inte längre utan jag är rädd för vad han kan göra när min guddotter hämtar barnen och vad han kan göra med barnen då de är hos honom. Han självmedicinerar sin ADHD, hans advokat vill inte ha med honom att göra. Nu ska en stor en stor utredning sättas igång för att det hela ska avgöras i tingsrätten. Han kan inte få hålla på så här , han har ett syfte och det är att knäcka min guddotter. Kan jag polisanmäla honom för det han har börjat utsätta mig för där han ärekränker och hotar i sina mess.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att situationen är mycket jobbig, både för din guddotter, barnen och dig. Nedan försöker jag bena ut dina frågor och nämna lite om vad ni har för handlingsmöjligheter.Spara meddelandena! Till att börja med vill jag påtala att både du och din guddotter bör se till att spara alla sms, messengermeddelanden, osv. som styrker att barnens pappa uppvisar detta beteende. Din guddotter bör sedan visa dessa för sin advokat i vårdnadstvisten för att avgöra om det kan vara något som hjälper henne att få ensam vårdnad om barnen. Barnets bästa är det som ska vara avgörande när tingsrätten fattar beslut i vårdnadsfrågan, enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Meddelanden av det slag som du beskriver visar ju på trakasserier av din guddotter och även andra människor i barnens närhet, vilket i förlängningen kan påverka i tingsrätten eftersom det möjligen inte ses som förenligt med barnens bästa att uppleva denna konfliktsituation. Samtidigt är den gällande uppfattningen att barn, så långt som möjligt, ska ha rätt till sina båda föräldrar. Min egen åsikt är att detta ibland faller ut lite tokigt eftersom föräldrar som kanske egentligen inte är helt lämpliga som vårdnadshavare fortfarande kan få behålla vårdnaden med tanke på att det anses bäst för barnet. Enligt 6 kap. 2 a § 3 st. FB ska tingsrätten även ta hänsyn till barnens vilja med beaktande av ålder och mognad. Detta innebär att om barnen är något äldre har dem mer att säga till om i frågan. Slutsatsen av detta är att din guddotter kommer behöva alla bevis mot pappan som bara är möjligt för att kunna bevisa att ensam vårdnad är förenligt med barnets bästa. Spara därför alla meddelanden, även sådana som kanske vid en första anblick inte verkar ha något bevisvärde, och ha en diskussion med guddotterns advokat om vad ni ska göra med dessa. När frågan om vårdnaden avgörs ska rätten enligt 6 kap. 5 § FB fästa särskild vikt vid hur väl föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnen. Att din guddotters ex inte verkar klara av att samarbeta är för mig ganska uppenbart och något som bör framhållas i rätten. Polisanmäl Självklart kan du även polisanmäla barnens pappa för vad han skriver till dig. Beroende på vad meddelandena har för innehåll skulle det kunna bli fråga om några olika rubriceringar. Om det är meddelanden som hotar med brottsliga gärningar, exempelvis hot om våld, skulle det kunna bli fråga om olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Om det inte är fråga om hotfulla meddelanden skulle det istället kunna rubriceras som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB eftersom du utsätts för upprepade och störande kontakter. Vilken rubricering som är lämpligast i ditt fall kommer polisen avgöra när du ringer för att anmäla detta och berättar om meddelandenas innehåll, du behöver med andra ord inte själv ha klart för dig vilket brott det rör sig om innan du anmäler. Jag hoppas att du känner att du fått lite klarhet i frågan av detta svar. Du är välkommen att kontakta oss igen om något är oklart eller om fler frågor uppstår!Med vänliga hälsningar

Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?

2020-09-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt x separera för 1 år sen. Våra barn bor hos honom heltid pga psykisk ohälsa. Nu har jag en ny partner som har ett förflutet med narkotika för 4 år sen. Han är ren och håller inte på längre.Mitt x hotar att ta ifrån mig barnen helt och hållet om jag träffar honom. Kan han juridiskt sett få ensam vårdnad om dom fast jag aldrig gjort något brottsligt?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).Kan en förälder på egen hand begära gemensam vårdnad?Som utgångspunkt vid vårdnadsfrågor gäller att barnets bästa ska beaktas, 6 kap. 2 § a FB. I denna bedömning ska särskild hänsyn tas till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar. Ofta anses det nämligen ligga i barnets bästa att behålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna. Däremot beaktas även vilken risk som finns för att barnet kan far illa. Med detta menas främst risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. I denna bedömning lägger man ofta vikt vid tidigare omständigheter kring föräldern som exempelvis attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar.Det kan även tilläggas att barnets egen vilja beaktas i relation till ålder och mognad. Barnets åsikt får alltså större betydelse desto äldre barnet är.En förälder har ensam rätt att begära gemensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Detta innebär att en förälder - mot den andra förälderns vilja - kan begära att få vårdnaden prövad av rätten. I sin bedömning beaktar rätten utöver barnets bästa bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, då den gemensamma vårdnaden ska kunna skötas på ett någorlunda konfliktfritt sätt, 6 kap. 5 § stycke 2 FB. Detta innebär dock inte att föräldrarna måste ha samma uppfattning. Delade meningar får förekomma om de kan hanteras utan att barnet drabbas. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad används med stor försiktighet och lyhördhet av rätten. Detta kan nämligen anses vara oförenligt med barnets bästa även om konflikt mellan föräldrarna inte är så svår och djup att samarbete är omöjligt.Kan en förälder på egen hand begränsa umgängesrätten?Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 15 § FB. Detta gäller oavsett vem som barnet bor tillsammans med eller vem som har vårdnaden om barnet. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte stänga ute den förälder som inte har vårdnaden. Det är endast om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa som det är möjligt att vägra en förälder umgänge. Denna bedömning ankommer på socialtjänsten att göra som även har möjlighet att föra talan i domstol.SammanfattningsvisSammanfattningsvis kan konstateras att ditt barns fader har rätt att ansöka om gemensam vårdnad. Utfallet från en sådan vårdnadstvist är dock inte möjlig för mig att bedöma, då det normalt krävs ganska omfattande utredningar. Det kan dock konstateras att ensam vårdnad inte är beroende av frågan om någon av föräldrarna begått ett brott. Även andra omständigheter kan nämligen vägas in vid exempelvis bedömningen om huruvida barnet riskerar fara illa.Det kan även vara bra att veta att det inte finns någon särskild rätt för barnets fader att hindra dig från att umgås med ditt barn. Om det uppstår konflikt gällande umgängesrätten kan du vända dig till familjerätten och upprätta ett avtal om hur umgänget ska utövas. Hoppas du fick svar på din fråga.

Rätt till umgänge med sitt barn

2020-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min make och hans ex har en son på 8 år tillsammans och dom har varit skilda och legat I tvist sen sonen föddes. För ett år sedan gick föräldrarna till domstol och kom överens om att pojken skulle bo och gå i skola hos mamman och pappan skulle ha umgänge varannan helg samt lov. När överenskommelsen gjordes så bodde båda föräldrarna på samma ort men mamman visste att pappan snart flyttar till annan ort 16 mil ifrån pga arbete och tycke att detta var okej och var införstådd med att barnet snart skulle börja åka buss och tåg själv mellan mamman och pappan.Umgänget funkade ett tag så länge pappan hade vägarna förbi orten där mamman bor och kunde hämta upp pojken eller om pojken kunde åka mellan destinationerna med någon släkting. När pappan köpt pojken en telefon och tränat med pojken att åka tåg för att försäkra sig om att pojken fixar resan själv så vägrar plötsligt mamman skicka pojken med tåget, köpa biljett eller skjutsa honom till tåget eller låta någon annan skjutsa pojken till tåget och säger att det är upp till pappan att hämta honom med bil om han vill att umgänget ska bli av. Mamman har en kortare sträcka att köra barnet till tåget och har dessutom inget arbete att förhålla sig till.I domen från tingsrätten så framkommer ingen överenskommelse om att pappan ska hämta barnet med bil vid umgänget eller att mamman är fri från ansvar. Så min fråga är vad gäller? Kan mamman hålla pappan från umgänge med den gemensamma sonen trots domen I tingsrätten?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I din fråga framgår det inte om det är gemensam vårdnad eller inte vilket kan påverkar svaret något. Reglerna om umgänge, boende och vårdnad finns i föräldrabalken (FB) och främst i 6 kap. FB. Här stadgas en viktig utgångspunkt när det gäller barn, nämligen att barnets bästa ska vara avgörande. Med barnets bästa presumeras detta vara att umgås med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Som jag förstår det bor barnet hos mamman och har endast umgänge med pappan. Föräldrarna kan själva skriftligt avtala om boende och, om det godkänns av socialnämnden, ska detta avtalet gälla istället för domen (6 kap. 14 a § FB). Här är ju dock föräldrarna inte överens, varför de förmodligen inte heller kommer att nå en överenskommelse. Dock finns det även bestämmelser om just umgänge. Här stadgas att barnet har en rättighet att umgås med den förälder som den inte bor med (6 kap. 15 § 1 st. FB). Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att detta ska kunna ske (6 kap. 15 § 2 st. FB). Mamman är skyldig att lämna upplysningar om barnet till pappan för att främja umgänget, till exempel förslag på hur de ska kunna träffas (6 kap. 15 § 3 st. FB). Även här kan föräldrarna själva avtala om umgänget under samma förutsättningar som för boendet, men förutsättningarna i det här fallet ser inte ut som att föräldrarna kommer att komma överens (6 kap. 15 a § 3 st. FB). Mamman har en skyldighet att även hon bekosta resorna som krävs för att barnet ska få umgås med sin pappa (6 kap. 15 b § FB). Sammanfattningsvis kan alltså sägas att mamman har en skyldighet att underlätta för att umgänget med pappan ska kunna fungera. Om mamman till exempel är orolig för att barnet reser själv är det något som pappan å sin sida måste ta hänsyn till. De får då försöka komma överens om hur umgänget ska ske, men barnet har en rättighet att umgås med sin pappa enligt domen och mamman måste vara samarbetsvillig för att detta ska ske. Kan de inte komma överens rekommenderar jag er att vända er till kommunen som har en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal för att föräldrarna ska kunna komma överens (5 kap. 3 § socialtjänstlagen & 6 kap. 18 § FB). Hoppas er situation löser sig på ett bra sätt. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag er att vända er till vår juristbyrå genom att boka en tid här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?

2020-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har ensamvårdnad till en ettårig son. Pappan ville först ha barnet men ändrade sig under min graviditet. Han önskade livet ur mig. Vi är inte gifta och jag flyttade innan min son föddes. Han har försökt att komma undan att skriva på faderskap men sociala myndigheter har sett till att han har gjort det. Det jag undrar över är att om jag skulle gå bort om man kan göra så att min bror kan ta hand om min son?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Som jag uppfattar det undrar du vad du kan göra för att ska vara din bror som tar hand om din son om du skulle gå bort. Det finns regler i föräldrabalken (FB) som säger vad som gäller om ett barns vårdnadshavare dör. Här under går jag igenom vad reglerna säger och sedan tar jag också upp vad jag rekommenderar att du gör i just din situation.Om en vårdnadshavare dörOm ett barn stått under vårdnad av endast en förälder och den föräldern dör ska rätten ge vårdnaden till den andra föräldern. Är det lämpligare kan rätten istället ge vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. (6 kap. 9 § andra stycket FB). En särskilt förordnad vårdnadshavare är för det mesta någon som stått barnet nära, till exempel en nära släkting.Din situationJag förstår helt att du hellre vill att det är din bror som ska ta hand om din son om du skulle gå bort. Jag tror att den bästa lösningen i ditt fall är att upprätta något typ av dokument där du skriver att du vill att din bror ska ta hand om din son om du skulle gå bort och att du där också skriver varför du tycker att det är den mest lämpliga lösningen.Eftersom det är en så pass viktig fråga rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för att få mer kvalificerad juridisk rådgivning. Där kan du få kontakt med någon som kan ge dig bättre och mer detaljerade råd kring vad du kan göra.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2020-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om pappan missbrukar droger och struntar helt i sina barn. Hur kan jag som mamma då få vårdnaden?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken, som jag härefter kommer att benämna som "FB". Hur ansöker man om ensam vårdnad? Om föräldrarna har gemensam vårdnad av barnen och någon av föräldrarna vill ansöka om ensam vårdnad kan detta göras i domstol (6 kap. 5 § FB). Rent praktiskt går det till så att den förälder som vill få ensam vårdnad ansöker om stämning hos tingsrätten i den ort där barnen bor. När man ansöker om stämning får man vidare betala en avgift på 900 kr. På Sveriges domstolars hemsida finns ytterligare förklaring om hur man går tillväga när man skickar in en stämningsansökan. Det finns vidare även färdiga blanketter som man kan använda sig utav om man är osäker på hur man ska utforma sin ansökan. Möjlighet till samarbetssamtalJag vill även nämna att det finns en möjlighet till samarbetssamtal med den andra föräldern. Detta är anordnat av kommunen och är till för att försöka få föräldrarna att enas i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal är vidare helt kostnadsfria och ansökan görs till familjerätten i den kommun där ni bor i (6 kap. 18 § FB). Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om du har fler funderingar, får du gärna höra av dig till oss så ska vi göra allt för att besvara dina frågor. Hälsningar,

Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

2020-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och mina barns far bor i samma stad nu. Vi har gemensam vårdnad och de bor växelvis hos oss. Nu flyttar han till en annan kommun, 7 mil bort. Barnen kommer fortsätta vara bokförda hos mig och gå kvar i skolan som de har gått i tidigare. Däremot är planen att de även fortsättningsvis kommer att bo hos oss växelvis (50/50).Barnens far kommer att skutsa till och från skolan de veckor han har barnen. Han tycker att vi ska dela på skjutsandet mellan kommunderna vid andra tillfällen. Vad är det juridikt rätta för detta, dvs vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?Tack för er hjälp!
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inget korrekt juridisk svar på vem som ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen. Eftersom ni har gemensam vårdnad så ska ni fatta beslut angående barnen gemensamt med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 § Föräldrabalken)( FB). Beslut som handlar om den dagliga omsorgen (kläder, mat, fritid, det vill säga saker som hör till vardagen) kan dock göras av endast en vårdnadshavare. Vem som ska skjutsa barnen är alltså något ni måste lösa tillsammans. -Ni kan få hjälp i form av så kallade samarbetssamtal av kommunen där barnen är bokförda om ni har svårt att komma överens. (5 kap. 3 § socialtjänstlagen) ( 6 kap. 17 a § FB).-Ni kan också avtala om en ändring i vårdnad, umgänge och boende utan att gå till domstol. Ni kan även få hjälp att träffa avtal angående vårdnad, boende eller umgänge av socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört. (5 kap. 3 § socialtjänstlagen) ( 6 kap. 17 a § FB). -Du kan väcka talan i domstol om ändring av vårdnad, boende eller umgänge. (6 kap. 17 § FB). Barnets bästa kommer vara avgörande för alla beslut. (6 kap. 2 a § FB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,