Föräldrar kan inte komma överens om barnets skolgång

2020-04-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har en bonusdotter på 9år, som verkligen vill byta skola till sin halvsysters skola, bonusdotterns pappa säger blankt nej. Finns det nåt vi kan göra för att hon ska kunna få byta skola? hon är fortfarande skriven hon sin pappa, då hennes mamma, min nuvarande sambo. Ville ut från det hemmet så fort som möjligt, för att hon var rädd för honom.Mvh J---y
Adam Novak |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er frågaDen gemensamma vårdandenDen situation som ni beskriver förutsätter att barnet är under gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att barnets personliga angelägenheter bestäms av båda föräldrarna gemensamt, och respektive föräldrer har vetorätt (6 kap 11, 13 §§ Föräldrabalken). Detta har medfört den situation som ni nu befinner er i.Det enda sättet att hindra honom från att ha en talan i frågan är att frånta honom vårdanden.LösningenDen tydligaste lösningen på problemet, bortsett från att övertyga fadern, är att försöka väcka talan om ensam vårdnad(6 kap 5 § Föräldrabalken). Om ni lyckas med detta kommer inte längre fadern ha möjlighet att påverka dotterns angelägnheter på samma sätt som han gjorde som vårdnadshavare.Det här är inte en garanterat fungerande lösning, eftersom utgångspunkten i svensk rätt är att barnet mår bäst av att stå under föräldrarnas gemensamma vårdnad. Gemensam vårdnad kan dock inte dömas ut ifall båda föräldrarna vägrar det.Det som talar för att ni får ensam vårdnad är den s.k. kontinuitetsprincipen. Denna innebär att rätten försöker, som ett led av att följa barnets bästa, rubba barnets vardag så lite som möjligt genom sitt domslut. Därför är utgångspunkten i ett vårdnadsmål där föräldrarna vägrar gemensam vårdnad att barnet blir kvar hos den förälder som det redan bor hos. Vidare hävdar ni att barnet hyser rädsla för sin far, vilket talar kraftigt till er fördel, men utgör fortfarande ingen garanti. Om modern får ensam vårdnad finns fortfarande möjlighet att fadern tilldöms umgängesrätt. Ni kan också få underhållsbidrag i så fall.Överväganden i att väcka talanInledande av ett vårdnadsmål är inte ett beslut som skall tas lättvindigt. Det riskerar dels barnets välmående i sig, dels finns det inget som hindrar den förlorande föräldern från att väcka talan igen.Barn mår inte bra av att vara föremål för vårdnadstvister. De skadar deras relation till sina föräldrar, och de reagerar sällan positivt på socialnämndens utredningsförfaranden, då tjänstemän från kommunen övervakar deras vardag, och ställer frågor som ofta rör obehagliga och personliga teman. Vidare innebär ett domslut ingen garanti för att processandet är över. Pricnipen om förbudet mot dubbelprövning finns inte inom vårdnadsmål, och det är möjligt att väcka talan igen efter att ett mål i samma fråga avslutats. Det enda praktiska hindret som finns är den processande partens förmåga att betala sin advokat.Sammanfattning och slutsatsNi kan lösa situationen ni befinner er i på två sätt. Antingen kommer ni överens med fadern och övertygar honom om er sak, eller så vänder ni er till rätten i syfte att få ensam vårdnad till modern. Om ni ska vända er till rätten behöver ni överväga om det är värt det. Hur kommer detta påverka dotterns relation till er, till fadern och till sin omgivning? Finns det sannolikhet att fadern väcker talan på nytt när processen avslutats? Kommer fadern tilldelas umgängesrätt och hur kommer denna påverka relationen till er och dottern?Motiverar ändamålet tillvägagängssättet?Jag hoppas ni får ett bra slut på denna konflikt, och om ni har fler frågor kommer det alltid finnas möjlighet att vända er till os igenMed vänlig hälsning,

Skäl till ensam vårdnad

2020-03-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande vård av barnet.Jag har en son som är 6 år gammalt jag och hans pappa bor inte ihop.Barnet bor under vecka med pappa men jag brukar hämta barnet från skolan på fredagar eller ha sonen på helgen från lördag till söndag. Hans pappa säger att han vill gå till domstolen och få ensam vårdnad på grund av att han har barnet under vardagen. Då min fråga är om det är möjligt att han ska få ensam vårdnad på grund av det eller inte?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring vårdnad finns i 6 kap föräldrabalken (FB).Barnets bästa är avgörande för vårdnadenVem som ska ha vårdnaden om ett barn avgörs efter vad som anses vara bäst för barnet (6 kap 2 a § FB). Vad som är det bästa för barnet är olika från situation till situation. I bedömningen tar man bland annat in barnets egna vilja, barnets rätt till bra kontakt med båda föräldrarna och hur hemförhållandena ser ut.Utgångspunkten är gemensam vårdnadMan utgår från att det bästa för barnet är gemensam vårdnad så att barnen får bibehålla en stark relation till båda föräldrarna. Det är endast i undantagsfall som en förälder tilldelas ensam vårdnad. Vad som kan utgöra skäl till ensam vårdnad är samarbetsproblem mellan föräldrarna gällande frågor om barnet (6 kap 5 § FB). Problemen behöver dock vara av allvarlig art. En konflikt av övergående natur är till exempel inte tillräckliga skäl för att ändra vårdnaden från gemensam till ensam (NJA 2007 s.382). Ett annat skäl till ensam vårdnad är om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller på annat sätt brister i omsorgen på ett sätt som innebär en bestående risk för barnets hälsa eller utveckling (6 kap 7 § FB). Vad jag kan utläsa ur din fråga finns ingenting som tyder på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Det är därför mycket osannolikt att du skulle förlora vårdnaden endast på grund av att pappan har barnet under vardagarna. SamarbetssamtalOm ni inte kan komma överens gällande vårdnaden om sonen är mitt råd att ni vänder er till familjerättsenheten i er kommun. De lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning i frågar om vårdnad, boende och umgänge. Där erbjuds även så kallade samarbetssamtal, där du och pappan tillsammans med en oberoende part kan diskutera frågan. Dessa samtal är kostnadsfria. SammanfattningEftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut är det svårt för mig att svara på ifall din sons pappa kan få ensam vårdnad eller ej. Det är dock mycket osannolikt att han skulle få ensam vårdnad endast för att han har barnet under vardagarna, men avgörande är som sagt vad som är bäst för er son.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Utgångspunkter och hjälp av få i vårdnadstvister

2020-03-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min man har tänkt att eventuellt skilja oss. Vi har en liten son som är sex månader. Min man har en bostad och en bra lön. Just nu bor vi i en liten stad, innan jag träffade honom bodde jag i en stor stad 50 min från den lilla staden vi bor nu. Jag hade en lägenhet sedan innan men var tyvärr tvungen att säga upp den. Men jag känner ifall att vi skiljer oss vill jag inte bo kvar här jag vill flytta med min son till min gamla stad. Jag känner liksom alla hans vänner och släktingar här, jag har själv ingen person jag känner bra här. Att stanna här för mig kommer bli jätte jobbigt och jag kommer att bli påmind om honom varje dag .Jag har min tjänst kvar i min gamla stad det enda jag behöver fixa är boende. Spelar hans kapital stor roll om han skulle begära att han vill ha kvar min son i sin hemstad? Det är en liten stad och jag känner att jag orkar eller klarar inte av att stanna kvar här efter detta jobbiga förhållandet. Kompromissa med honom går inte. Vad kan jag göra för att ha min son med mig ?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår från att du och din man har gemensam vårdnad för er son, på grund av att ni var gifta när han föddes eller att ni efter er sons födsel gifte er (se 6 kapitlet 3 § föräldrabalken). Jag vet inte riktigt om jag ska tolka din fråga som att du vill fortsätta ha gemensam vårdnad tillsammans med fadern, eller om du vill ha ensam vårdnad. Därför kommer jag försöka ge en allmän överblick över vad lagen säger om vårdnad och umgängesrätt med barn, både när det gäller gemensam och ensam vårdnad.Gemensam vårdnad är utgångspunkten I alla typer av vårdnadstvister och andra överenskommelser som påverkar barns vårdnad, umgänge och boende är det barnets bästa som ska stå i centrum, se 6 kapitlet 2 a § FB. Av föräldrabalken framgår att föräldrar som varit gifta men skiljer sig ska fortsätta ha gemensam vårdnad för barnet. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet. I vårdnadstvister i domstol (om det går så långt), är utgångspunkten alltid gemensam vårdnad eftersom det anses vara bäst för barnet.Hjälp att få i vårdnadstvisterFöräldrar kan komma överens om att en förälder ska ha ensam vårdnad, och då får den andra föräldern vanligtvis umgängesrätt (det vill säga rätt att umgås med barnet). Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden av barnet kan utomstående hjälp behövas för att hitta en lösning. Sådan hjälp kan föräldrar få hos socialtjänsten eller familjerätten i den kommun de bor i. Det sker i form av samarbetssamtal, med hjälp av en tjänsteman vid kommunen, och syftar till att hitta en lösning för vårdnad och umgänge av barnet i fråga.Om föräldrar inte kan komma överens, varken själv eller med hjälp av kommunen, kan en förälder ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Som jag nämnde ovan så är tingsrättens utgångspunkt alltid att hitta en lösning där föräldrarna har gemensam vårdnad eftersom det som utgångspunkt anses vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna är olämpliga kan dock den utgångspunkten förändras. Det kan till exempel vara om en av föräldrarna missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är våldsam. Det kan leda till att tingsrätten anser att den andra föräldern ska ha ensam vårdnad. Andra ageranden som kan leda till att en förälder blir av med vårdnad för barnet är om denne medvetet hindrar barnet från att få träffa den andra föräldern eller talar illa om den andra föräldern inför barnet.Mitt tips till digEftersom det verkar som att din man inte vill kompromissa, så skulle jag tipsa dig om att försöka få till ett samtal med familjerätten i den kommun som ni bor i. Att få hjälp av en utomstående person kan ofta leda till överenskommelser.Det faktum att din man har en bra inkomst och en bostad behöver i sig inte leda till att han kommer få ensam vårdnad i en eventuell vårdnadstvist. Framför allt bostad kan vara en aspekt som spelar in eftersom en trygg bostad är viktig för barnets bästa, men om du hittar en bostad i din stad som du planerar att flytta till så kommer förmodligen inte din mans lön och bostad ge honom någon fördel i att få ensam vårdnad, om det skulle bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skilda åsikter om hur gemensam vårdnad ska utövas

2020-03-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K6P3S1https://lagen.nu/1949:381#K6P3S1HejMin fru och jag skilde oss för drygt ett år sedan efter att hon varit otrogen och hittat en ny.Till saken hör att vi var med i en frikyrka som jag nu tagit avstånd ifrån. Jag har nu träffat en ny och vi har snart träffats i ett års tid. För någon månad sedan bjöd jag hem henne för första gången med barnen hos mig (vi har varannan veckas vårdnad) barnen tyckte att det var jättekul och ville att hon skulle sova över vilket hon också gjorde. Jag sa till barnen att det bara var en vän för att undvika dramatik. Veckan efter när exet får veta detta så sätter cirkusen igång och hon säger att barnen aldrig ska behöva vara hos mig om jag är med någon som inte tillber samma gud som hon och barnen gör.När jag veckan senare pratar med barnen om det och frågar varför de inte vill träffa henne igen så är det enda argumentet de har "för att hon inte tillber vår gud" . Sedan dess har vi bara träffats när jag är barnfri, men det är ju ohållbart i längden om vi ska ha en långsiktig relation. Kan hon använda barnen på detta vis för att kontrollera mitt liv? Barnen är 11 och 8.
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer berör familjerättens område och vårdnad av barn. Eftersom att du och barnens mamma kommit överens om delad vårdnad, dvs varannan vecka så är det som är primära överenskommelsen. Har inte vårdnaden varit ett ärende för rätten och ni varit gifta så utgår man från att vårdnaden är gemensam, 6:3 föräldrabalken. Har ni gemensam vårdnad är ni fullt ut likställda och ena vårdnadshavarens åsikter har i regel inte företräde.I första hand skulle jag rekommendera er att sätta er ner och försöka nå en överenskommelse på egen hand för att få det att fungera och att se till barnens bästa. Skulle ni inte lyckas nå en överenskommelse blir det i sista hand att du får vända dig till domstolen för att avgöra frågan om hur vårdanden ska fördelas. 6:5 3 st FB I Sverige är utgångspunkten att delad vårdnad är det barnets bästa. Vid ett avgörande om vården ska vara fortsatt gemensam kommer domstolen se till hur ni kan samarbeta, motsätter ni er båda gemensam vårdnad så kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6:5 FB. Vad domstolen annars övrigt kommer att se till, är så att ingen av er gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnen som riskerar att era barn utsätts för fara för bestående men i deras hälsa eller utveckling, 6:7 FB. Ni som vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma gällande barnens personliga angelägenheter, men desto äldre de blir desto mer hänsyn ska tas till era barns synpunkter och önskemål. Av den information som du delar om era skilda åsikter om trosuppfattning är det inget som domstolen beaktar utan så länge du inte brister i omsorgen av barnen och ni kan som föräldrar inte båda motsätter er gemensam vårdnad, kommer ni förmodligen ha fortsatt gemensam vårdnad. Domstolen kommer med andra ord att lägga viss vikt till vad barnen själva uttrycker men så länge du inte brister i omsorgen eller på annat sätt medför fara för barnens utveckling eller hälsa så ska du kunna ha barnen hos dig på dina villkor, 6:11 FB.Som sagt, jag rådgiver dig att i första hand att försöka samtala med barnens mamma för att komma överens om fortsatt delad vårdnad då det i de flesta fall är förenat med barnens bästa och lägga andra meningsskiljaktigheter bakom er. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem får vårdnaden när föräldrarna inte är gifta?

2020-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag ska bli far om några veckor. Modern valde att bryta all kontakt med mig och förbjuder mig från att kontakta henne. Detta började tidigt i graviditeten. Den enda kontakt jag har med henne har varit under möten hos familjerådgivningen. Dessa har dock inte lett till några konkreta överenskommelser, en stor del av tiden går till falska anklagelser om hur jag som person. Vi kommer att börja med samarbetssamtal efter barnets födsel, något hon har gått med på. Misshandel eller missbruk har aldrig förekommit, varken från min eller hennes sida, men hon menar att hon är rädd för att jag ska göra något ont mot henne i framtiden, något jag tror kommer från det faktum att hon tidigare har erfarit liknande med andra män samt erfarenhet från arbete på kvinnojour. Hon har tydligt visat att hon vill exkludera mig från barnets liv så mycket som möjligt, tex att jag ska träffa mitt barn sporadiskt när hon känner för det, och att allt ska vara på hennes villkor. Jag tror inte detta räcker för att barnet ska bilda anknytning till mig. Hon har också uttryckt att hon vill att barnet ska ha en "tuff" uppväxt, något som oroar mig. Min fråga är följande; vad kan jag förvänta mig under samarbetssamtalen, vad säger praxis och doktrin om vårdnad, umgänge och boende för nyfött barn, och hur kan upplägget se ut? Lagen verkar inte säga mycket. Vilka rättigheter har barnet till mig, vilka skyldigheter har mamman? Vi är inte gifta, och bodde inte tillsammans under förhållandet.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör bland annat vårdnaden när föräldrarna inte är gifta och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta är det mamman som ensam får vårdnaden (6 kap. 3 § FB). För att ogifta föräldrar ska kunna få gemensam vårdnad om sitt barn krävs det att faderskapet är fastställt genom en faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § FB). Om faderskapet är fastställt kan du vända dig till rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a FB). Domstolen tar vid sitt ställningstagande om vårdnaden ska vara gemensam hänsyn till flera faktorer, några av de mest utmärkande är föräldrarnas lämplighet, föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar. Har föräldrarna väldigt svårt att samarbeta i frågor som rör barnet talar det mot en gemensam vårdnad. En föräldrar kan även anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar eller inte medverkar till en kontakt med barnet och den andra föräldern. Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte och vårdnadsfrågan avgörs alltid utefter barnets bästa, men domstolen dömer gärna till gemensam vårdnad om det inte föreligger exempelvis grova samarbetsproblem eller att ena föräldern anses olämplig som vårdnadshavare av andra skäl. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med (6 kap. 14 a FB). Eftersom ett nyfött barn är i stort behov av sin mamma är det mest naturligt att modern blir boendeförälder även om vårdnaden blir gemensam. Den som inte är boendeförälder kan genom rätten få ett beslut om umgänge. Sammanfattningsvis är det modern som ensam får vårdnaden om barnet eftersom ni inte är gifta. Får du faderskapet fastställt kan du ansöka om gemen vårdnad. Om vårdnaden blir gemensam eller inte beror på flera faktorer så som exempelvis din och mammans samarbetsförmåga. Ni kan även under samarbetssamtalen få hjälp att komma överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om ni bestämmer er för att avtala om gemensam vårdnad blir vårdnaden gemensam om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 6 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Flytta över vårdnaden

2020-03-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag har 2 döttrar med en exfru som jag inte haft umgänge med i 8 år pga att det blev för mycket bråk med deras Mamma. Hon har ensam vårdnad efter att jag skrivit över det 4 år sedan för att det ansågs i barnets bästa. I Fredags tog den äldsta dottern (13år) kontakt med mig via Facebook och sedan har vi pratat på telefon. Då visar det sig att dottern samt exfrun blir misshandlade av exfrun's man. Det visar sig även att misshandeln sker på rutin och att det har hänt många gånger att dottern får gå emellan dom eller hjälpa sin nerslagna mamma upp från golvet. Dottern mår psykiskt dåligt och har flyttat ut till sin Morfar. Eftersom dottern har nu en drös psykiska besvär pga allt misshandel och psykiskmisshandel så behöver hon se läkare och få medicinering samt psykolog hjälp. Problemet är nu att Mamman är arg på henne och vägrar hjälpa henne med läkarbesök och dottern vill helst inte träffa henne. Jag har ingen vårdnad och kan då inte hjälpa heller. Flertal Socialanmälningar har gjorts av skola, skolkurator, dottern, samt mig själv, övriga släktingar. 8 år sedan dömdes mannen till exfrun för misshandel mot exfrun men redan då ansåg socialen att det var bäst att barnen var hos Mamman. Min fråga är hur jag enklast kan få vårdnaden över ena dottern som desperat vill bort från den miljön. Är det stämning som gäller och har man ens någon chans där? Dottern vill själv att jag har vårdnaden. Kan socialen bedöma efter sin utredning att ge vårdnaden till den andra föräldern?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I korthet tolkar jag din fråga på så sätt att du och dottern önskar att flytta över vårdnaden, då mamman inte på ett tillfredsställande sätt vårdar dottern, enligt din uppfattning. Jag kommer först och främst att redogöra för vilka rättigheter dottern har i förhållande till sin vårdnadshavare, därefter behandla förutsättningarna för att flytta över vårdnaden till dig och slutligen betydelsen av barnets bästa i vårdnadstvister. Frågor som avser vårdnad av barn behandlas i 6 kap. Föräldrabalken. Vårdnadshavarens skyldigheterBarn, det vill säga alla personer under 18 år har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och får inte utsättas för kränkande behandling. Det är skyldigheter om ankommer på vårdnadshavaren att tillgodose. Det innebär bland annat att man som vårdnadshavare måste se till barnet personliga förhållanden och utöva tillsyn över barnet i enlighet med dennes ålder, utveckling och andra omständigheter, se 6 kap. 1-2 §§ FB. Detta i sig är väldigt brett och innebär i allmänt språkbruk att vårdnadshavaren måste se till att barnet växer upp under så goda förhållanden som möjligt. Att vägra hjälpa barnet med läkarbesök eller någon annan typ av behandling kan strida mot bestämmelsen och således föreligger brister i omsorgen. Flytta över vårdnaden Eftersom din exfru har vårdnaden över ert gemensamma barn ska hennes agerande bedömas, för att därefter avgöra om det är tillräckligt för att flytta över vårdnaden. 6 kap. 7 § st. 3 FB anger att om en förälder vid utövandet av vårdnaden bland annat brister i sin omsorgsskyldighet på ett sådant sätt som kan medföra bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska domstolen göra ändringar i vårdnaden. Detta gäller trots om denne föräldern har ensam vårdad, samt om det lämpligen bör flyttas över till den andra föräldern (som alltså inte har vårdnaden). Med hänsyn till ditt fall skulle det innebära att domstolen först och främst bedömer om mamman brister i sin omsorgsskyldighet, skulle man komma fram till att sådan är fallet, ska man i andra hand bedöma om det är lämpligt att vårdnaden flyttas över till dig. Ändringar i vårdnaden ska prövas på talan av socialnämnden, 6 kap. 7 § st. 4 FB. Jag råder dig därför att återigen ta kontakt med dem, och förklarar hur situationer ser ut och att du därför önskar att vårdnaden övergår till dig. Barnets bästaBarnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnaden. Eftersom dottern är 13 år gammal ska hennes vilja med hänsyn till hennes mognad tillmätas betydelse. När rätten har att bedöma vad som är barnets bästa ska man huvudsakligen se till om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa, se 6 kap. 2a § FB. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det föreligger sådana omständigheter som talar för att vårdnaden flyttas över till dig, under förutsättningen att det är för dotterns bästa. Ta därför gärna kontakt med socialnämnden och tala om hur det står till och önskan om att flytta över vårdnaden. Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline. Vänligen,

När kan en vårdnadshavare anses som olämplig?

2020-03-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Tack för snabbt svar på tidigare fråga! En 15 åring som känner sig lite lugnare! Tack!En komplettering till tidigare ställd fråga om adoption av 13 och 15 åring:Jag har både barnens vilja och godkännande att bli adopterade och min frus/deras moders vilja och godkännande att adoptera barnen.Barnen har av sin biologiska far varit utsatta för psykiskt och fysiskt våld, dock har han aldrig blivit dömd eller ens åtalad. Det finns mängder med utredningar och dokument om detta våld, det finns polisanmälningar och orosanmälningar, barnen har i detalj beskrivit vad de varit utsatta för, både hos socialen och socialjouren, och familjerätten har skrivit i sin utredning att barnen ej bör ha umgänge eller ens umgängesrätt med honom, men inget har resulterat i mer än att fadern har fått förklara att han anser att det inte var så allvarligt som barnen påstår, och att tingsrätten tilldömt barnen viss umgängesrätt med sin far trots avrådan från mor, socialjour och familjerätt.Tänker på ordalydelsen "olämplig som förälder", går det att säga att han är det med dessa fakta, dvs han är ju inte dömd i dagsläget?Kan man vara olämplig som förälder, utan att det bevisats mer än det är gjort idag, dvs enbart på grund av barnens och moderns utsagor och reaktioner på fadern. Hur ser tingsrätten på detta och kommer de att själva ta reda på de dokument och utsagor som barnen gjort hos socialjouren och familjerätten, eller är jag tvungen att ta reda på och bifoga dessa i adoptionsansökan? Tack!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad det i praktiken innebär att vara "olämplig som förälder", och dels i vilken utsträckning tingsrätten självmant kommer utreda olämpligheten i samband med ansökan. Regler om föräldraansvar finns i föräldrabalken (FB).När kan en vårdnadshavare/förälder anses olämplig? Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet lägger domstolen särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket är anledningen till att domstolen i stor utsträckning tilldömer föräldrarna gemensam vårdnad. Något som talar emot gemensam vårdnad är situationer då en förälder anses vara olämplig som vårdnadshavare. Det finns ingen tydlig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig, men det kan exempelvis vara att: 1. Barnet far illa hos föräldern, exempelvis på grund av alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom, 2. Föräldern brister i omsorgen av barnet, exempelvis genom att barnet inte får i sig tillräckligt med mat eller inte har lämpliga kläder på sig i skolan, eller 3. Föräldern har utsatt barnet för övergrepp eller gjort sig skyldig till fysiskt eller psykiskt våld mot barnet eller någon annan familjemedlem.Jag vill dock poängtera att det krävs relativt allvarliga missförhållanden för att en förälder ska anses vara olämplig som vårdnadshavare. En förälder som agerat våldsamt anses inte per automatik vara olämplig som vårdnadshavare, utan domstolen gör en speciell bedömning i varje enskilt fall för att avgöra olämpligheten. I en situation där den ena föräldern har agerat våldsamt beaktar domstolen bland annat hur lång tid som har gått sedan våldsamheterna ägde rum, samt om våldsamheterna uppstått i en redan upprörd situation.Hur kan domstolen veta vad som är barnets bästa?Som utgångspunkt är det parterna som ansvarar för att införa relevant bevisning i målet, men domstolen får självmant inhämta bevisning i familjemål (35 kap. 6 § rättegångsbalken). I praktiken försöker domstolen dock förmå parterna in inhämta all bevisning som är relevant för målet, då detta förenklar och skyndar på handläggningen av målet.Domstolen har ett utredningsansvar i mål om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 19 § första stycket FB). Utredningsansvaret innebär att domstolen självmant ska inhämta upplysningar som kan bli aktuella för bedömningen i frågan. Innan domstolen avgör ett mål eller ett ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen. (6 kap. 19 § andra stycket FB). Socialnämnden har en skyldighet att lämna sådana upplysningar till domstolen.Domstolens utredningsansvar gäller även i adoptionsärenden (4 kap. 13 § FB). Domstolen får alltså grunda domen på omständigheter som inte åberopats av parterna i målet, eftersom domstolen har en skyldighet att beakta barnets bästa. Vid en adoptionsansökan av ett barn ska rätten ge socialnämnden i uppdrag att utföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § första stycket FB). Adoptionsutredningen har till syfte att klarlägga om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, samt barnens och föräldrarnas inställning till adoptionen (4 kap. 15 § första stycket FB).SammanfattningDet är svårt att ge ett tydligt svar på vad det innebär att vara olämplig som förälder eller vårdnadshavare, eftersom det är svårt att säkert säga hur domstolen skulle resonera i det enskilda fallet. Mycket talar dock för att barnens far är olämplig, eftersom han utsatt barnen för både fysiskt och psykiskt våld.Du har ingen skyldighet att leta reda på de relevanta dokumenten avseende de utsagor barnen gjort, på grund av att domstolens utredningsansvar inbegriper att ta fram dessa dokument. Min rekommendation är att du trots detta tar fram dokumenten och bifogar dem i din ansökan, då handläggningstiden kan kortas ner och handläggningen av ärendet kan underlättas. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Flytta med barn utan godkännande av den andra föräldern?

2020-03-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag bor med mina 2 barn varav ett av barnen bor hos mig på heltid (varannan helg hos pappa) och den andra varannan vecka. Jag är förlovad med en man som bor i Gävle sedan en tid tillbaka.Nu vill jag och flickan som bor hos mig flytta till honom i Gävle medans pojken vill gå färdigt skolan och bo kvar med pappa här för att sedan flytta vidare till oss. Barnens pappa vägrar skriva under för en flytt. Kan jag flytta ändå? Vi går hos familjerätten för samarbetssamtal och barnen har även där fått berätta vad de känner.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja är det jättebra att ni redan idag har kontakt med familjerätten för samarbetssamtal. Att vända sig till familjerätten brukar vara ett första steg att ta, för sådana situationer som ni befinner i er. Det som kan rådas, utifrån det du beskriver i din fråga är att INTE flytta ändå, trots att det är vad barnen vill. För om du flyttar ändå, utan den andra förälderns godkännande, kan du göra dig skyldig till umgängessabotage eller egenmäktigt förfarande med barn. Umgängessabotage innebär att en förälder hindrar sitt barn från dess rätt om att umgås och ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB). Den förälder som gör sig skyldig till umgängessabotage kan bli av med vårdanden av barnet. Detta eftersom den förälder som utgör umgängessabotage anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen av sitt barn, vilket strider mot "barnets bästa", eftersom barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § FB. I ditt fall innebär detta att barnets pappa i sådant fall kan hävda att du utgör umgängessabotage till familjerätten, som sedan kan ta ärendet vidare till domstol där du sedan eventuellt kan bli av med vårdanden om ert barn. Egenmäktig förfarande med barn innebär ett tillgreppsbrott och döms den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon av vårdnadshavarna till barnet. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Anledningen till ovanstående beror på att en flytt med ett barn anses som ett ingripande beslut för barnet, eftersom flytten påverkat barnets boende, skolgång, sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Därmed krävs ett godkännande från den andra föräldern/vårdnadshavaren. Om godkännande saknas, har den andra föräldern därmed ingen rätt att flytta med barnet enligt lag. Om det är som så i ditt fall, det vill säga att ni inte har den andra förälderns godkännande, måste du ansöka om ensam vårdnad, för att få beslutanderätt och därmed kunna flytta med ditt barn utan den andra förälderns godkännande. Dock ska det nämnas att det är sällsynt att rätten dömer ensam vårdnad till en förälder som vill flytta med sitt barn eftersom det som tidigare nämnt påverkar barnet på många sätt och som dessutom inverkar negativt på umgänget med det andra föräldern. I sådan mål är det "barnets bästa" och perspektiv som ges störst hänsyn, rätten kommer därmed att döma enligt vad som är bäst för barnet och inte utifrån förälderns önskemål.Med detta sagt, råder jag dig till att INTE flytta med ert barn utan den andra förälderns godkännande. Jag råder er till att fortsätta med era samarbetssamtal. Men om du anser att samtalen inte leder någonstans eller att situationen inte blir något bättre, kontakta gärna någon av våra skickliga jurister här på Lawline, som kan hjälpa dig om att eventuellt ansöka om ensam vårdad. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,