Hur kan man återfå vårdnaden till sitt barn?

2019-07-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om man har avsagt sig vårdnaden till sitt barn kan man på något sätt återta detta och hur går man till väga för att göra detta?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om man kan få tillbaka vårdnaden av sitt barn om man tidigare har avsagt sig den och hur man går tillväga. Föräldrabalken (FB) reglerar detta och jag kommer nedan beskriva vad som gäller. Hur kan man få tillbaka vårdnaden?Det är möjligt att få tillbaka vårdnaden till ett barn på flera sätt trots att man avsagt sig den. Ett sätt är om den vårdnadshavare som har vårdnaden missköter sina uppgifter, då kan rätten nämligen belsuta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § tredje stycket FB). Detsamma gäller om vårdnadshavaren blir varaktigt förhindrad att utöva sina uppgifter (6 kap. 8 § andra stycket) eller avlider (6 kap. 9 § andra stycket FB). En annan möjlighet är att föräldrarna väljer att barnet ska stå under gemensam vårdnad. Detta gör man genom att skriva ett avtal som socialnämnden sedan måste godkänna (6 kap. 6 § FB). Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse själva så kan man begära samarbetssamtal i den kommun som man bor i (6 kap. 18 § FB).Om föräldrarna inte kommer överensSkulle föräldrarna inte kunna komma överens om ett avtal rörande vårdnad kan du som vårdnadshavare vända sig till domstol och ansöka om ensam eller gemensam vårdnad, (6 kap. 5 § FB). Vid bedömningen av vem som ska ha vårdnaden ska domstolen fästa vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga, men framförallt ska barnets bästa vara avgörande för domstolens beslut, (6 kap. 2 a § FB).Hur du bäst bör gå tillväga för att återfå vårdnaden av ditt barn beror helt på hur din situation ser ut. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har ytterligare frågor eller funderingar!Vänliga hälsningar,

Ensam vårdnad ger dig rätt att bestämma själv över barnet

2019-07-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Pappan till mitt barn vill ej ha någon kontakt eller umgänge med våran 10år gamla dotter, men han vill heller inte avsäga sig vårdnaden. (Antagligen för att ha kvar en viss makt över mig). De har inte träffats på 6 månader och när hon fyller ett börjar hon på förskola. Kan jag be personalen på förskolan att han ej får hämta henne om han skulle få för sig det? Då han för henne är en total främling? Hur är det med föräldramöten mm?Tack för svar!
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalkens sjätte kapitel. Du skriver att både du och pappan har vårdnaden om din dotter. Det innebär att ni da har rätt och skyldighet att ex. bestämma i frågor som rör barnet och se till att barnet får omvårdnad (6 kap. 1 och 11 § FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni bestämma sådana saker tillsammans (6 kap. 13 § FB). Så nej, du kan inte hindra honom från att hämta henne eller delta i barnets andra angelägenheter som föräldramöten.Eftersom du beskriver honom som ointresserad i den faktiska vårdnaden är ensam vårdnad ett alternativ. Det innebär att du får ensamrätt att bestämma i frågor som rör din dotter. Du måste i så fall få rätten att ge dig ensam vårdnad genom att väcka talan (6 kap. 5 § FB). För att du ska få ensam vårdnad krävs det att det är "barnets bästa" (6 kap. 2 a § FB). Man ser exempelvis till vem som barnet bor hos nu (då barn anses må dåligt av att flytta från sin invanda miljö), risken för att barnet ska fara illa om en förälder ex. är våldsam och behovet av en nära kontakt med båda föräldrar. Eftersom dottern verkar bo hos dig och du är den enda som är intresserad av omvårdnad av henne kan det vara så att du får ensam vårdnad. Värt att tillägga är att det kan finnas mindre allvarliga sätt att försöka lösa problemet, ex. samarbetssamtal hos socialen, men du vet såklart bäst själv om det ens är möjligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag flytta trots att den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?

2019-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter på 4 år där jag och hennes pappa har gemensam vårdnad. Dottern bor enbart hos mig och har umgänge med sin pappa 1 gång i veckan. Han har missbruksproblem men har lyckats sköta själva proverna innan umgänge. Nu är det så att jag skulle vilja flytta långt (60 mil) och jag är helt säker på att han inte kommer gå med på det. Hur ska jag göra? Jobb och boende finns i den nya staden. Barnet skulle få närmare och bättre kontakt med sin släkt och jag skulle få närmare till mitt nätverk. Pappan väntar även på en rättegång där de yrkar på 1 års fängelse.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller vårdnad och umgänge med barn vilket främst regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet. Kan jag flytta trots att barnets andra vårdnadshavare motsätter sig detta? Det finns inget som juridiskt hindrar dig från att flytta. Du är för närvarande ensam boendeförälder men det skulle ju kunna ändras om barnets pappa vill att barnet bor hos honom. Eftersom du och dotterns pappa har gemensam vårdnad så har han också rätt att bestämma i frågor om t.ex. var barnet ska gå i skola, val av sjukvård och vara folkbokförd. Därför kan du inte flytta med barnet utan att hennes pappa samtycker till det. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de nämligen båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter såsom val av skola (6 kap. 11 § FB). Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de gemensam beslutanderätt i frågor kring barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Eftersom du planerar att flytta 60 mil utgår jag från att flickan måste byta folkbokföringsadress samt skola eller förskola. Detta har alltså den andra vårdnadshavaren gemensam bestämmanderätt kring och om din dotters pappa motsätter sig att dottern flyttar är du alltså förhindrad att göra det. Mitt råd är att du försöker komma överens med barnets pappa. Kanske kan ni gå på samarbetssamtal hos Familjerätten (socialnämnden) för att nå en lösning och reglera boende och umgänge i avtal. Om ni kan komma överens om barnets boende och umgänge kan ni med hjälp av Familjerätten skriva ett avtal för att reglera boendet (6 kap. 14 a § FB). Detta avtal är giltigt i samma utsträckning som en dom. I din fråga uttrycker du dock att han "aldrig kommer gå med på det". Och med en resa på 60 mil enkel resa kan det ju även bli svårt att upprätthålla umgänget en gång i veckan varför pappan troligtvis kan komma att motsätta sig flytten. Lösningen om ni inte kan komma överens är att du söker om ensam vårdnad. Hur får jag ensam vårdnad? Inledningsvis kan nämnas att det avgörande för alla beslut av socialnämnd och domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Barnets bästa måste bedömas i det enskilda fallet men särskilt avseende ska bland annat fästas vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden fortsatt ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska domstolen särskilt fästa avseende vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om enbart en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen besluta om gemensam vårdnad men det måste finnas en realistisk möjlighet att föräldrarna kommer kunna samarbeta kring frågor som rör barnet inom en rimlig tid. Samt att detta kan ske utan regelmässig hjälp utifrån och utan konflikter som drabbar barnet. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter det (6 kap. 5 § FB).För att starta en process i domstol för att få ensam vårdnad måste du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort som den andra vårdnadshavaren är folkbokförd. Läs mer om hur du går till väga här. Måste vårt gemensamma barn träffa sin pappa?Om du skulle tilldelas ensam vårdnad blir ytterligare en fråga hur barnets umgänge med sin pappa ska se ut. Barn har en lagstadgad rätt att umgås med den förälder som den inte bor med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med, tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB). Utöver hänsynen till barnets bästa ska domstolen även beakta kontinuitetsprincipen. Denna innebär att domstolen ska beakta barnets behov av trygghet samt stabilitet och därför inte göra för drastiska förändringar i barnets livssituation.Vid en eventuell vårdnadstvist, alltså om du vänder dig till domstol för att försöka få ensam vårdnad av er dotter är det därför bra att även reglera umgänget. Det vill säga, bestämma hur ofta, när, var och hur dottern ska träffa sin pappa. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du inte flytta så långt med din dotter utan att hennes andra vårdnadshavare samtycker till det. Den juridiska lösningen när vårdnadshavare inte kan komma överens om vart barnet ska bo blir därför att söka om ensam vårdnad. Enbart flytten och att det skulle föra din dotter närmare sina släktingar är troligen inte skäl nog till att du ska tilldelas ensam vårdnad. Att flickans pappa har svårt att samarbeta kring föräldraskapet, eventuellt brister i föräldraskap p.g.a. missbruk, och annan bristande föräldraförmåga skulle dock kunna göra att du tilldelas ensam vårdnad. Enbart att pappan missbrukar är som regel inte skäl nog för ensam vårdnad att tilldelas den andre vårdnadshavaren men om det påverkar föräldraförmågan kan det vara det. Om du får ensam vårdnad av dottern kan ni flytta. Dock har din dotter rätt till umgänge med sin pappa som du kommer behöva hjälpa till att tillgodose. En flytt 60 mil bort kommer göra det lite mer komplicerat men absolut inte omöjligt. Det är viktigt att du visar en samarbetsvilja kring dottern och umgänget med hennes pappa om du ska bli tilldelad ensam vårdnad. På yrkande av dig eller barnets andra förälder kan domstolen även besluta kring hur umgänget ska se ut mellan dotter och pappa om ni har svårt att gemensamt komma överens om det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Möjligt att ändra från enskild till gemensam vårdnad

2019-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejVid separation/ skilsmässa, ändra vårdnad från gemensam till enskild.I detta fall beroende på att pappan fn ej har egen lägenhet & jobb i Sthlm,mamman bor i Nyköping, barn går på dagis där ( 3 & 5år)Om pappan i dagsläget pga av ovan förutsättningar skriver på för enskild vårdnad till mamman,vad har han för rättigheter/ möjligheter att återfå gemensam vårdnad då hans förutsättningar ändras? Mycket tacksam för svar om detta.Tack på förhand!
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En möjlighet att ändra vårdnaden från enskild till gemensam är om båda föräldrarna är överens om det och avtalar om gemensam vårdnad. För att avtalet ska bli giltigt måste det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden ( 6 kap 6 § föräldrabalken). Socialnämnden ska godkänna avtal om gemensam vårdnad, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.Ifall föräldrarna inte är överens om ändrad vårdnad är det istället möjligt att ansöka hos tingsrätten om ändrad vårdnad (6 kap 5 § föräldrabalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en domstol förordna om samarbetssamtal när ena parten motsätter sig det?

2019-07-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vid en muntlig förberedelse om den ena parten (innan huvudförhandling) yrkar på sammarbetssamtal, kan en domare döma till samarbetssamtal även om den andra parten inte vill ha detta?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i föräldrabalken (FB) och dess förarbeten framförallt.SamarbetssamtalEn domstol kan uppdra åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende (6 kap. 18 § FB). För att klargöra om det krävs båda föräldrarnas samtycke till att sådana samarbetssamtal inleds behöver man läsa propositionen till lagrummet. I propositionen framgår att en remissinstans, Sveriges advokatsamfund, menade på att samtycke från båda föräldrarna borde krävas för att samarbetssamtal ska kunna förordnas av domstol. Förslaget mynnade dock ut i att samtycke inte krävs från båda föräldrarna, men att det om den ena föräldern motsätter sig samarbetssamtal kan vara lönlöst att förordna om det eftersom det inte kommer leda någonvart. I praktiken kommer en domstol alltså troligtvis inte förordna samarbetssamtal om den ena parten motsätter sig det. Propositionen hittar du här (sidan 29-30) om du vill läsa den. Hoppas detta var till hjälp för dig!

Vad kan man göra åt en förälder som missköter vårdnaden?

2019-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Oansvarig pappa – är de här exemplen tillräckliga för att ansöka om enskild vårdnad? Barnen är 6, 8 och 11 år gamla. Pappan åker på vikingamarknader med barnen och gjort det i flera år. Barnen har berättat att pappa går på gillen på kvällarna och lämnar dem ensamma i tältet både när de sover och är vakna. Han är bakfull dagen efter och ligger och jämrar sig medan barnen själva får hjälpa varandra med att gå på toaletten och fixa frukost. Han har gjort så här i flera år. Pappan ljög nu senast när en vuxen lämnade det äldsta barnet till honom om att barnet skulle åka till en marknad med en kompis i bil. I själva verket satte pappan 11-åringen ensam på ett tåg för en resa på ca 2 ½ timme för att sedan sitta ensam på stationen i en timme i väntan på att bli upphämtad av en kompis till pappan. Med sig på resan fick barnet 1½ liter läsk och inga pengar. 11-åringen har åkt tåg två gånger i sitt liv och då tillsammans med en vuxen. Detta barn har både adhd och autism och är inte i alla sammanhang åldersadekvat. Pappan har tre orosanmälningar på sig sedan tidigare, en från mamman och två från förskola samt fritidshem. I våras låg barnen på marken med tunna fällar och undermåliga sovsäckar i minusgrader. Barnen hade gråtit, varit vakna hela natten och ropat på pappan som sov i ett annat tält (i en säng upp från markfrosten med sin flickvän och det minsta barnet). Till svar på ropen fick de "håll käften"! Räcker detta som exempel?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det låter som en väldigt jobbig situation. Jag ska försöka klargöra vad som gäller här. Regler kring till exempel barnuppfostran och vårdnadsfrågor finns i 6 kap. Föräldrabalken. Barnens rättigheter Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ska se till att dessa behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § andra stycket FB). Av vad du berättat låter det som att pappan kan ha brustit i att tillgodose barnens behov av trygghet och tillsyn när han lämnat de ensamma i olika situationer. Barn i åldrarna 6 och 8 år brukar ha ett behov av mer tillsyn än vad du beskrivit. Vad gäller det äldsta barnet på 11 år bör man även ta hänsyn till de diagnoser du beskriver samt det du påtalat om att han inte alltid är åldersadekvat. Det kan innebära att även han är i behov av mer tillsyn vad du beskriver att han fått. När man beslutar om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). För att avgöra vad som är barnets bästa ska man ta hänsyn till risken för att barnet far även, men även barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Risken för att barnen far illa skulle kunna tala till pappans nackdel medan barnets behov av kontakt med båda föräldrarna skulle kunna vara till pappans fördel. Man ska även ta hänsyn till vad barnen vill i frågan, med hänsyn till deras ålder (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Enligt praxis brukar barnets vilja få fullt genomslag från ca 12 års ålder. De här barnen kan alltså vara för unga för att få sin vilja igenom i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Jag vågar inte svara på hur rätten skulle besluta i frågan. Enskild vårdnad Jag vill börja med att påpeka att det alltid går att ansöka om enskild vårdnad. Det krävs alltså inte att något särskilt ska ha hänt för att man ska kunna ansöka om det. Vill någon av föräldrarna få ändring i vårdnaden ska rätten besluta om att den ska vara enskild eller gemensam (6 kap. 5 § första stycket FB). Frågan om en sådan ändring kan prövas på begäran av antingen den ena eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § tredje stycket FB). Rätten får inte besluta att vårdanden ska vara gemensam om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB). Skulle mamman begära att vårdnaden ska bli enskild kan rätten alltså inte besluta att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam om pappan också begär att vårdnaden ska vara enskild. Det går även att avtala om vårdnaden, föräldrarna sinsemellan (6 kap. 6 § FB). Om föräldrarna kan komma överens på egen hand kan de alltså på det sättet undvika att ta frågan till rätten. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Barnets boende Det har inte framkommit om hur barnens boendesituation ser ut. Jag vill dock påpeka att det också är möjligt att låta vårdnaden vara fortsatt gemensam men besluta om att barnen ska bo till exempel endast med mamman. Det kan vara en mindre drastisk mellanväg att gå. Frågan om boende kan beslutas om av rätten (6 kap. 14 a § första stycket FB) eller avtalas om mellan föräldrarna (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Även ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Barnets umgänge Ett barn har dock fortfarande rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6 kap. 15 § första stycket FB). Skulle det alltså beslutas att barnen ska bo med exempelvis endast mamman har barnen då ändå rätt till att träffa eller ha annan kontakt med pappan. Frågan om umgänge kan beslutas om av rätten (6 kap. 15 a § första stycket FB) eller avtalas om mellan föräldrarna (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Det kan vara värt att känna till att det också finns en möjlighet att få umgängesstöd när barnen umgås med pappan. Ett sådant umgängesstöd fastställs av rätten och får fastställas om rätten samtidigt beslutar i umgängesfrågan. Det får dock endast beslutas om umgängesstöd ifall barnen har ett behov av det (6 kap. 15 c § FB). Det är svårt för mig att avgöra, men situationen kanske inte riktigt är sådan än. Mitt råd är börja med att samtala med pappan och försöka komma till stånd med ett avtal om att barnen ska bo enbart hos mamman, alternativt att mamman får enskild vårdnad, samt avtala om barnens umgänge med pappan. Om det går att lösa utan att gå till rätten blir det antagligen enklast för alla parter. Går det inte att komma överens på den vägen är alternativet tyvärr att vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. I tingsrätten går det även att få hjälp med förlikningssamtal, samarbetssamtal och medlare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig! Vänligen,

Hur får jag ensam vårdnad?

2019-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag är gravid i vecka 17 och ska föda i december. Pappan till barnet vill absolut inte ha barnet. Han har en son sen tidigare men misst vårldnaden då han är dömd för misshandel. Han dricker och tar droger då han har en kompis som langar till honom... Mig har pappan dessutom hotat med att han ska ta mitt liv. Jag vill ha ensam vårldnad om barnet då jag känner att jag inte kommer kunna lämna mitt barn hos honom när de är fött. Hur gör jag för att få ensam vårldnad? Kan tillägga att jag och pappan gjorde slut för länge sedan och jag fick veta att jag var gravid långt efter. Har ny pojkvän nu.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska gå till väga för att få ensam vårdad av barnet. Jag tolkar det även som att du och pappan till barnet inte är gifta och att ni inte heller är tillsammans. Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB). Viktigt att påpeka är att vårdnaden beslutas när barnet är fött och inte tidigare. Om modern är ogift vid barnets födelse kommer modern att tilldelas ensam vårdande av barnet (6 kap. 3 § FB). Vilket innebär att du direkt får ensam vårdnad av barnet utan att behöva göra något eftersom du och pappan till barnet inte är gifta.Det kommer dock ske ett fastställande av vem fadern till barnet är (1 kap. 1 och 2 § FB). Vilket innebär att socialnämnden utreder och fastställer barnet far. Barnets far kan sedan, om pappan vill, ansöka om att få ensam eller gemensam vårdad av barnet. Om fadern inte gör det kommer du fortfarande ha ensam vårdnaden av barnet. Motsätter sig fadern att du ska ha ensam vårdad och ni inte kan komma överens om vårdnaden själva kommer beslutet om vem som ska ha vårdnaden att tas i domstol (tingsrätten) (6 kap. 5 § FB). Där bland annat barnets bästa och samarbetsförmågan mellan föräldrarna inverkar på beslutet av vem som ska få vårdnaden (Se tex. 6 kap. 2a § och 5 § FB). För att besvara din fråga kommer utgångspunkten vara att du får ensam vårdad av barnet när barnet föds eftersom du och pappan till barnet inte är gifta. Du kommer därför inte behöva göra något för att få ensam vårdad. Om fadern dock vill ha vårdnaden kommer och motsätter sig att du ska ha ensam vårdad kommer beslutet att tas i domstolen. Men utifrån frågan verkar det inte troligt att pappan kommer ansöka om vårdad. Du får då ensam vårdad direkt när barnet fötts.Hoppas du fick svar på din fråga!

Får en vårdnadshavare låta vänner passa barnet när den andra vårdnadshavaren inte samtycker?

2019-06-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag och mitt barns pappa har separerat. Kan han bestämma enligt lag om jag Låter min vän/vänninor passa vår dotter hemma hos mig när jag jobbar kvällar (vilket inte händer så ofta) under mina dagar då jag har vår dotter. Hon är två år och känner mina vänner väl.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i föräldrabalken.Ska fatta de stora besluten tillsammansVid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta beslut tillsammans(FB 6:13). Detta gäller dock inte vardagliga beslut, som berör t.ex mat och kläder, utan handlar istället om "stora" beslut som t.ex. barnets skolgång och semestrar utomlands. Är detta ett stort beslut?Frågan är då om det räknas som ett "stort" beslut att du vill låta dina vänner passa eran dotter. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kring situationen kan jag inte ge ett säkert svar. Men om dina vänner är ansvarstagande vuxna och sköter uppgiften väl, samt att det inte sker så ofta som du skriver så är min bedömning att du ska kunna fatta detta beslutet själv. Jag ser inte hur det skulle strida mot barnets bästa att vid ett fåtal tillfällen tas om hand av andra som barnet känner och är trygg med. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,