Hur bedömer domstolen i en vårdnadstvist?

2019-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är separerad och har en liten dotter med min ex-sambo.Vi har delade meningar om hur mycket dottern ska vara hos mig (mamman) och hos honom. Jag tycker att det är alldeles för mycket att dela v v när hon är så liten. Han respekterar inte detta och kräver ändå v v.Nu till det största problemet. När han då har vår dotter begär han barnpassning utav sin mamma för att han vill åka iväg på aktiviteter.Jag förstår verkligen inte varför han vill ha sitt barn så pass mycket och inte lämna till mig om han ändå vill ha egentid. Hur ställer rätten sig till en sådan sak om man skulle tvista i domstol om umgänge?Jag kan även tillägga att när jag försöker prata med honom i telefon om detta så slänger han alltid på i örat och blockerar mina sms.Mvh,
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Från din fråga tolkar jag det som att ni har gemensam vårdnad om dottern och att dottern även bor växelvis hos er. Jag kommer vidare besvara frågan utifrån denna uppfattning. Hur ser lagen ut?Frågor gällande barn och vårdnadshavare regleras i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Här framkommer det att barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor hos. Då jag tolkar det som att barnet bor hos er båda blir denna bestämmelse först aktuell i det fallet att barnet endast bor hos en av er. (6 kap. 15 § FB) Skulle du väcka en talan om förändring i barnets boende eller vårdnad så kommer rätten främst ta sikte på att göra bedömningen utifrån barnets bästa. (6 kap. 2a § FB) Vad som utgör barnets bästa bedöms från fall till fall och därav finns det tyvärr inte många riktlinjer att gå på. Det finns dock en kontinuitetsprincip som säger att barn mår bäst av att vardagen i princip ser densamma ut. Vidare skulle en domstol även se till att barn som sagt har rätt till umgänge med båda föräldrar (6 kap. 15 § FB). SammanfattningTyvärr kan jag inte ge ett rakt svar på hur domstolen i en tvist skulle se på de omständigheter du gör gällande. Utgångspunkten i en tvist kommer dock alltid att vara barnets bästa. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Ändring av tid med barn vid gemensam vårdnad

2019-10-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har gemensam vårdnad med mitt barns far som jag är separerad ifrån. Vi har haft en uppgörelse muntligt fram tills nu vilka helger (varannan) som min son åker till sin far. Nu vill han plötsligt byta helg. Då jag arbetar dessa helger blir det omöjligt för mig. Har han rätt att bara ändra helg?Mvh Lena
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad, umgänge och bostad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).Ni som föräldrar till barnet har rätt att avtala i frågan om vårdnad, däremot är det krav på att avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Eftersom ert muntliga avtal således inte anses vara giltigt skulle jag rekommendera dig och barnets far att upprätta ett nytt avtal som följer formkraven i föräldrabalken. Ifall ni inte kommer överens om hur ni ska dela upp tiden med barnet kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal med föräldrar. Där kan ni få hjälpa med att enas om villkor. I sista hand, ifall ni inte lyckas träffa någon överenskommelse, får ni vända er till domstol för att vidare pröva frågan.Vänliga hälsningar,

Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad

2019-10-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Har en liten fråga vilken rätt jag har angående vårt barns boende.Jag och min exfru skilde oss för ca 1 år sedan och vi har än idag bra kommunikation.Vi bor idag i samma kommun och har vårt barn på 9år varannan vecka med gemensam vårdnad och detta fungerar jättebra.Idag är har även skriven hos mig.Nu har dock min exfru fått för sig att flytta till en annan kommun 5 mil bort.Så min fråga är då, har hon någon rätt att begära han ska flytta med henne och jag bli av med honom varannan vecka och endast ha honom varannan helg vilket jag givetvis inte vill?.Eller har jag då rätten istället att ha honom alltid utom varannan helg eller hur bestäms detta?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Två alternativa sätt för att avgöra boendefråganBarnets boende kan antingen regleras genom att låta domstolen avgöra hos vem av föräldrarna barnet ska bo hos utifrån en bedömning om barnets bästa eller genom att föräldrarna kommer överens om boendet i ett avtal vilket måste godkännas av socialnämnden, där godkännandet förutsätter på att avtalet ligger i linje med att boendet är för barnets bästa (6 kap. 14 a § föräldrabalken (FB)). Barnets bästaBarnets bästa är avgörande för beslut om bland annat barnets boende, varvid lagtexten framhåller att det i den bedömningen särskilt ska beaktas risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller kvarhålls eller annars far illa samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna (9 kap. 2 a § FB). Dessutom ska barnets egna vilja beaktas utifrån dess ålder och mognad.Av lagens förarbeten framgår dessutom att växelvis boende förutsätter att föräldrarna har ett gott samarbete och att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra så att barnet exempelvis inte behöver byta mellan olika förskolor. Därutöver ska även beaktas barnets möjlighet att behålla kamratrelationer och fritidsaktiviteter samt möjlighet till skolskjuts. Vad gäller skolskjuts när barn bor växelvis hos föräldrar bosatta i olika kommuner så har det i ett rättsfall konstaterats att kommunen i det fallet inte har någon skyldighet att bekosta skolskjutsen utanför den egna kommungränsen (HFD 2014 ref. 34).BedömningDen bästa vore förmodligen att försöka komma överens genom avtal om det är möjligt. För fortsatt växelvis boende blir det avgörande att skolskjuts kan ordnas. I annat fall talar de flesta omständigheter för att barnets boende bör kvarbli hos dig eftersom kontinuitet är av stor vikt för barn, och att ruckas från sin sociala miljö ligger sannolikt inte i linje med vad som är barnets bästa. Omständigheter som kan tala emot detta är exempelvis om barnet själv uttrycker en vilja om att endast bo hos den andra föräldern. Avgörandet får göras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?

2019-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Nu är det så att jag bor 20mil ifrån mina 2 barn som är 8 och 10 år,de bor hos sin mamma och vi har gemensam vårdnad. Jag brukar ha ungarna vart annan helg. Mamman har tänkt att flytta ytterligare 10 mil längre med barnen ifrån mig och varken jag eller ungarna vill att hon flyttar så min fråga är kan hon flytta utan mitt godkännande och finns det lagar som gör att hon kan få igenom flytten ändå utan mitt godkännande?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande barn och föräldrar finner du i Föräldrabalken (FB), och bestämmelser specifikt gällande vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 Kap. FB. Vid frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge finns det en del vägledande principer som är avgörande för alla beslut gällande barnet. Den mest vägledande principen är barnets bästa och framgår av 6 kap. 2 a § FB. Innebörden av barnets bästa är svårt att fastställa eftersom alla fall är olika och därför ska varje enskilt fall bedömas individuellt, huvudsaken är att alla beslut ska göras med utgångspunkt att beslutet blir bäst för barnet. Något som däremot beaktas vid barnets bästa är barnets vilja, hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Utöver barnets bästa beaktas även barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, vilket kallas för kontinuitetsprincipen. Syftet med kontinuitetsprincipen är att man inte ska rycka upp barn från sin trygga miljö genom att exempelvis flytta och byta skolor och umgänge. Dessa två principer kan oftast krocka men enligt praxis är det oftast kontinuitetsprincipen som har företrädet. Vad gäller vid gemensam vårdnad?Vid frågor gällande barnet måste båda föräldrarna vara eniga om beslutet och besluten ska fattas gemensamt. Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte kan flytta hur som helst utan den andre förälderns samtycke. Beslut som innebär ingripande av barnets boende, skolgång och umgänge får således inte fattas av den ena vårdnadshavaren ensamt om inte det krävs för barnets absolut bästa, se 6 kap. 13 § FB. Skulle föräldrarna inte vara överens kan en domstol besluta gällande frågor om barnets boende, enligt 6 kap. 14 a § FB. När en domstol ska fatta beslut är det de två ovan nämnda principerna som särskilt beaktas för beslutet, det vill säga barnets bästa och kontinuitetsprincipen. Kan den ena vårdnadshavaren flytta utan godkännande från den andra vårdnadshavaren med stöd av lag? I ditt fall uppfattar jag det som att ni som är vårdnadshavare bor separerade med ett avstånd på 20 mil och barnen besöker dig varannan helg. Nu vill modern flytta ytterligare 10 mil från den nuvarande bostadsorten och din fråga är om hon kan göra det utan ditt samtycke och om det finns någon lag som tillåter detta utan ditt samtycke. Som nämnt ovan måste alla beslut som innebär ett ingripande i barnets boende, skolgång och umgänge samtyckas av bägge föräldrarna, detta medför att en vårdnadshavare inte kan fatta beslut själv gällande frågor av denna karaktär. Det förekommer heller inga undantag som tillåter en vårdnadshavare att självständigt besluta om ingripande frågor gällande barnets boende, se 6 kap. 13 § FB. Av det som anförts kan modern inte själv ta beslutet att flytta så länge ni inte är överens om beslutet. Skulle ni förbli oense om flytten kan ni låta domstol avgöra ärendet och i sådana fall kommer de två principerna ovan att beaktas främst. Det vill säga att domstolen gör en helhetsbedömning utifrån barnets bästa, stabilitet, kontinuitet och även behovet av en bra kontakt med båda föräldrarna. Att föredra i fall som dessa är att föräldrarna kommer överens och beslutar om barnets boende, skolgång och umgänge gemensamt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

2019-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en två månader gammal bebis och pappan till barnet vill inte vara med i bilden och valde att lämna redan i början av graviditeten. Har inte hört av honom på flera månader Jag ska skicka in hans uppgifter nu osv så han ska få betala underhåll, men jag undrar hur jag ansöker om ensam vårdnad i den här situationen? Eftersom han klart o tydligt sagt att han inte vill ha ansvaret?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en förälder vill ändra vårdnaden kan rätten besluta om ensam vårdnad åt en av föräldrarna eller besluta om fortsatt gemensam vårdnad. Vid bedömningen av vårdnaden ser rätten till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten kommer inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § föräldrabalken).Frågor om ändring av vårdnaden prövas av domstol efter ansökan från en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § tredje stycket föräldrabalken). Det görs genom att en ansökan om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Se mer information (här) om hur du skickar in din ansökan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vårdnad av barn med ”tuff” ekonomi

2019-10-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Tjena! Jag har en vän som är mamma till en dotter på 3-4 år.Pappan har flyttat 4 mil ifrån henne, har en ny tjej och ett bonusbarn, och har därefter dottern varannan vecka. Mamman har haft svårt med ekonomin sen dem separera, men det har inte påverkat barnet på något tänkbart sett överhuvudtaget.Pappan vägrar samarbeta/kompromissa med vart dottern skall vara under vissa högtider och dylikt. Bara för att han själv inte får välja allt gällande dottern, så har han börjat hota med att han ska ha ensam vårdnad. Vilket i sin tur lämnar mamman i ett läge av total rädsla och förtvivlan.Mamman är orolig att han ska använda hennes ekonomiska situation för att "ta" dottern från henne.Dottern må vara ung men visar tydligt att hon inte vill vara med någon annan än mamman. Dottern mår förövrigt bra och har god relation med bägge föräldrarna i den nuvarande situationen.Behöver hon vara orolig pga sin ekonomiska situation eller är detta bara helt ogrundade påhopp av pappan?Tacksam för svar.
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om moderns ekonomi inte har påverkat barnet sedan separationen borde det inte påverka moderns vårdnadsrätt. Barnets grundläggande behov i form av omvårdnad, trygghet och god uppfostran ska vårdnadshavaren tillgodose, enligt 6 kap 1 § föräldrabalken. Föräldern har även en lagstadgad skyldighet att kunna försörja barnet, enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Så länge en "tuff ekonomi" inte går ut över barnets grundläggande behov av trygghet bör modern enligt min bedömning inte vara orolig för att hon förlorar vårdnaden. Barnets bästa Vill fadern ha ensam vårdnad om dottern måste han väcka talan om det i rätten. Vid bedömningen av vem som föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet fäster domstolen stor vikt vid vad som är det bästa för barnet, enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken. Vid bedömningen av barnets bästa beaktas en mängd olika faktorer såsom; risken för övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa. Hänsyn tas också till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja ska också tas hänsyn till med beaktande av barnets ålder och mognad.Gemensam vårdnadVid bedömningen av ensam eller gemensam vårdnad av barnet fäster domstolen stor vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga. Domstolen uttalade i mål NJA 2007 s. 382 att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa ifall föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Vad som är bra att vara medveten om är att domstolen inte får besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det, enligt 6 kap 5 § 2 st. föräldrabalken.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Jag hoppas att situationen ordnar upp sig! Med vänlig hälsning,

Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?

2019-10-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Om man står som vårdnadshavare för ett barn man aldrig ser eller pratar med eller mamman man aldrig ser eller pratar med. Kan man ansöka om att vårdnadshavare kan upphöra?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i svaret på din fråga från att du är förälder till barnet. Frågan om vårdnad regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Möjligheten att avsäga sig vårdnaden av ett barnVårdnaden av ett barn finns till för att tillgodose barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt. Domstolen kan dock besluta att vårdnaden ska tilldelas en av föräldrarna på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § FB). Ett avtal om ensam vårdnad mellan föräldrarna är också giltigt om socialnämnden godkänner det. Vid en bedömning om ensam vårdnad står först och främst barnets bästa i fokus, men också föräldrarnas förmåga att samarbeta. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt hänseende tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Även hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB). Enligt tidigare domstolsavgöranden verkar 12 år och uppåt vara en ålder där barnet uppnått tillräcklig mognad för att få uttrycka sin vilja, dock är det endast en riktlinje.Dock lyder huvudregeln i Sverige att gemensam vårdnad är barnets bästa. Men eftersom ni redan har levt separat, och jag antar att det är ett gemensamt val av er som föräldrar, och att det är du själv som frivilligt skulle vilja avsäga dig vårdnaden, talar det för att vårdnaden skulle kunna tillfalla modern ensamt. Jag kan inte uttala mig om vad domstolen eller socialnämnden skulle avgöra. På grund av att utgångspunkten är att gemensam vårdnad är barnets bästa är omständigheterna i det enskilda fallet avgörande. En förälder har rätt till umgänge och skyldighet att betala underhållsbidragÄven en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har dock umgängesrätt och har därmed rätt att regelbundet träffa barnet. Att avsäga sig vårdnaden om ett barn är alltså inte samma sak som att avsäga sig föräldraskapet. Att vårdnaden ändras innebär inte heller att alla dina skyldigheter som förälder gentemot barnen upphör. En förälder som inte har vårdnad över ett barn måste till exempel betala underhållsbidrag tills barnet blivit myndigt (7 kap. 2 § 1 punkten FB).Du hittar mer information om ansökningsprocessen på Sveriges domstolars hemsida. Behöver du vidare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att boka någon av våra betaltjänster på info@lawline.se. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem står för rättegångskostnaden?

2019-09-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min sambo har hamnat i en vårdnadstvist , han har tagit mitt barn i från mig och låter mig inte träffa barnet. Jag har varit kontakt med advokat då min rättskydd inte täcker pga att vi bodde tillsammans tills nå vecka sen så ska vi ansöka om rätts hjälp nu! Jag undrar hur blir om jag förlorar mot min sambo ? Är det jag som ska stå hans kostnader?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Hur vårdnadstvister behandlas i Föräldrabalken (1949:381). Grundregeln är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.SammanfattningHuvudregeln är som beskrivits ovan att vardera part står för sina egna rättegångskostnader i en vårdnadstvist. Skulle du förlora målet mot din sambo behöver du alltså inte betala dennes rättegångskostnader.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,