Kan barn besluta själva var de vill bo?

2020-01-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min fråga till er är.. Om den ena föräldern har ensam vårdnad men den andra har umgängesrätt kan då Om min son fyllt tolv kan han välja själv och va hos den föräldren som har umgängesrätt bara eller är det nått som föräldren med vårdnaden har bestämmelse för?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningsvisUtifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din son självmant kan bestämma att han vill bo hos den föräldern med umgängesrätt istället för den med ensam vårdnad. Vidare i mitt svar kommer jag utgå från denna situation.Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Inledningsvis ska sägas att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. (6 kap. 15 § Föräldrabalken) Utgångspunkten är vidare att barnet ska bo hos den förälder som genom dom eller avtal har tilldelats vårdnaden om barnet. Vårdnaden i det här läget innebär den rättsliga vårdnaden, alltså möjligheten och skyldigheten att besluta i angelägenheter som berör barnet. Denna vårdnad består tills barnet fyller 18 år och blir myndig (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Dock ska hänsyn tas till barnets egna önskemål i takt med att barnet blir äldre. (6 kap. 11 § Föräldrabalken)Vad blir resultatet?Barnet som är omyndigt kan inte själv bestämma var barnet vill bo, utan det är föräldern med vårdnad som beslutar om frågor av det slaget. Dock ska denne föräldern ta större hänsyn till vad barnet själv tycker ju äldre barnet blir. Den förälder som inte har vårdnaden om barnet kan dessutom begära att vårdnaden ska tillfalla denne antingen ensam eller gemensamt med den andre föräldern och på så vis ha möjlighet att påverka var barnet ska bo. En sådan ändring kan fastslås genom dom eller avtal (6 kap. 5 § och 6 kap. 6 § Föräldrabalken). Dock kommer barnets bästa att vara avgörande vid en vårdnadstvist. (6 kap. 2a § Föräldrabalken)Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Avtala om gemensam vårdnad vid interimistisk beslut

2019-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har via en överenskommelse mellan mig och den andra föräldern fått interimistiskt vårdnad över våra 2 barn (fastställt i domstol). Detta efter 3års förhandlingar i domstolen. Idag känner jag att vi kommer bra överens och allt flyter väldigt smidigt mellan mig och den andra föräldern vi har pratat om att barnen ska börja bo mer växelvis och lika mycket hos henne. Så jag undrar om man kan gå tillbaka till delad vårdnad då det känns som att det är bra om båda har lika mycket rättigheter att fatta beslut när barnen ska bo lika mycket hos båda. Hur går man tillväga isånt fall?
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Barnets bästa är alltid utgångspunkten för beslut som avser vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).Ett interimistiskt beslut gäller tills vidare, men kan när som helst ändrasDet framgår av din fråga att det finns ett interimistiskt beslut om vårdnaden. Det beslutet gäller tills vidare (tillfälligt), men fram tills domstolen fattar sitt slutliga dom eller om ni föräldrar kommer överens om annat. Ett interimistiskt beslut får dock ändras av rätten när som helst (6 kap. 20 § tredje stycket FB). En huvudregel är att barnets bästa är att vårdnaden är gemensam. Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna ska rätten särskilt beakta föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Socialnämnden prövar ett avtal om vårdnadNi föräldrar kan avtala om att ha gemensam vårdnad. Socialnämnden måste då pröva och godkänna det avtalet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet har sin folkbokföringsadress som prövar detta avtal och den har samma verkan som en dom. Avtalet får inte vara uppenbart oförenligt med barnets bästa. 6 kap. 6 § FB.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man flytta med barn vid gemensam vårdnad?

2019-12-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som avser barns boende finns i föräldrabalken (FB). Förutom det finns en del principer som är vägledande i beslut och domar som rör barn och barns boende. En av de viktigaste principerna är barnets bästa - som alltid är utgångspunkten för beslut som avser vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB)Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om barnets boende. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstol fatta beslut om var barnet ska bo (6 kap. 14 a § FB). Om en domstol skulle fatta beslut i barnets boende är det principerna och faktorerna ovan som (bland annat) är avgörande för domstolens beslut.Om två föräldrar har gemensam vårdnad innebär det att alla beslut ska fattas gemensamt, detta betyder att den ena vårdnadshavaren inte kan flytta med barnen hur som helst. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. ett barns boende och skolgång, får vid gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett barns boende ses som ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse, som därför kräver båda föräldrarnas samtycke (6 kap. 13 § FB). Sammanfattningsvis kan flytten för din vän som är fem mil bort vara ett sådant beslut som borde ses som ingripande för barnens framtid. Om de inte är överens om flytten så kan din vän inte flytta med barnen som de har gemensam vårdnad över. En ansökan hos domstol kan göras för att fatta beslut i frågan. Domstolen kommer då ta beslut i frågan med beaktande av faktorer som barnets bästa, stabilitet, behov av en bra kontakt med båda föräldrar m.m. - en helhetsbedömning görs.

Vad avgör om en förälder kan få ensamvårdnad?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur kommer domstolen att döma i vår vårdnadstvist? Hej, Jag har barn med en man som återfaller i sitt drogmissbruk titt som tätt. Pappan blev senast dömd för narkotikabrott för 2 månader sen ( ej fängelse ) . Pappan vägrar behandlingshem. Jag har stämt pappan på vårdnaden och jag har fått ett interimistiskt beslut att vårt barn ska bo hos mig. Enligt tingsrättens beslut, får pappan ha umgänge på dagtid 1 gång i veckan mellan kl 10.00-17.00, förutsatt att han lämnar drogprover innan umgänget 1 gång i veckan. Han har ibland inte följt tingsrättens beslut att lämna tillbaka mitt barn kl 17.00, utan lämnat barnet kl 18-19 och har inte lämnat drogprover som han skulle 1 ggn i veckan. Kan pappans slarv komma att påverka vårdnadsfrågan? Hur stor är min chans att få ensam vårdnad om vårt gemensamma barn?
Felicia Fredin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan redogör jag för vad som är avgörande för en dom om vårdnad. Barnets bästa ska vara avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. (6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB)). Inga intressen får lov att gå före barnets bästa, även om det såklart andra faktorer finns med i bedömningen. Barnets bästa avgörs i det enskilda fallet. Det finns inget som bestämt är barnets bästa, utan det beror till exempel på barnets ålder. Man tar vid bedömningen av barnets bästa hänsyn till bland annat om barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Man beaktar även barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vid bedömningen om barnet far illa, kan man även beakta om barnet visats i en olämplig miljö. Det kan till exempel vara en olämplig miljö, om en förälder har problem med missbruk. Vad gäller i ert fall? Det är tyvärr helt omöjligt för mig att svara vad domstolen kommer besluta i ert fall eftersom bedömningen är individuell för varje enskilt fall. Barnets bästa kommer i alla fall vara avgörande, och ett missbruk kan absolut komma att spela stor roll. Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Hör gärna av dig vid eventuella funderingar! Hälsningar,

Är det möjligt att upprätta ett avtal som avser vårdnaden av barn?

2020-01-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ligger i skilsmässa och vi har två barn som vi ska ha 50-50 vårdnad alltså delad. Man jag skulle vilja ha det på ett beslut av en domare inte för vi inte kan komma överens utan för att ingen av oss ska i senare tillfälle börja strula. Alltså ha det som en säkerhet för båda oss föräldrar och barnen. Hur kan man gå till väga? Mvh
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB). Är det möjligt att upprätta avtal som avser vårdnad av barn?Du och din fru kan upprätta ett avtal mellan er om ni är överens om hur ni vill att vårdnaden ska fördelas (6 kap. 6 § första stycket FB). Avtalet behöver vara skriftligt och måste också godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Du kan vända dig till socialnämnden i din kommun så kommer de att hjälpa er med upprättande samt godkännande av vårdnadsavtalet så länge avtalet också är förenligt med vad som är bäst för era barn (6 kap. 6 § andra stycket FB). Avtalet kommer att få samma rättsliga verkan som en dom. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Åtgärder mot umgängessabotage vid vårdnadstvist

2019-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min exfru har efter en vårdnadstvist där hon inte fick det resultat hon ville anklagat mig för sexuella övergrepp och våldtäkt på våra gemensamma barn. Jag välkomnade en utredning då jag är oskyldig men nu när åklagare lagt ner utredningen efter att polisen haft samtal med barnen så vägrar hon ändå att låta mig få träffa mina barn. Hon säger att hon varken bryr sig om vad polisen eller åklagaren kommit fram till utan jag är visst skyldig och hon kommer inte låta mig träffa barnen. Enligt dommen i vårdnadstvisten så har jag umgänge med barnen varannan helg, vi har gemensam vårdnad. Jag vet att jag kan begära verkställande av dom i vårdnadstvist målet men i verkställande ärenden så har man varken rätt till rättshjälp eller rättsskydd vilket gör det en nästan omöjlig väg för mig att ta. Kan jag istället stämma henne för umgängessabotage?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en domstol har att ta ställning till en fråga rörande vårdnaden om ett barn skall enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken (se här) barnets bästa vara vägledande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fokus läggas vid risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar och barnets behov av en nära och göd kontakt med båda föräldrarna och även.Högsta domstolen har i praxis (se här) uttalat att den situationen att den ena vårdnadshavaren aktivt motverkar all möjlighet till umgänge mellan den andra vårdnadshavaren och barnet är en faktor som talar för att vårdnaden bör överflyttas till den vårdnadshavare som nekas umgänge. Förekommande umgängessabotage är således en faktor som domstolarna beaktar vid vårdnadsfrågor om du skulle stämma din exfru för vårdnaden om era barn.Det finns även en möjlighet att polisanmäla för brottet egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § brottsbalken (se här) förutsett att barnen är under 15 år. Förutsättningen är att en gemensam vårdnadshavare utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Vid bedömningen om brott har begåtts ska avskiljandet ha skett med avsikt att barnet varaktigt ska skiljas från den andra vårdnadshavaren. Så kan vara fallet om barnet hålls oåtkomligt för den andra vårdnadshavaren eller annars hålls dolt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Kan en förälders nya partner få vårdnad om tidigare barn?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Ett par skiljer sig. De har gemensam vårdnad om deras två biologiska barn. Efter några år ansöker mamman om enskild vårdnad. Hon och pappan kommer överens om detta just innan huvudförhandlingen och mamman får vårdnaden. Mamman är gift med en annan man och de önskar att den nya mannen ska få delad vårdnad om mammans två tidigare barn. Är detta möjligt? Hur gör man? Är adoption ett alternativ annars?
Felicia Fredin |Tack för att du vänder dig till Lawline.De regler i svensk rätt som reglerar boende, umgänge och vårdnad av barn finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Föräldrar är vårdnadshavareEnligt 6 kap 2 § FB är det föräldrarna som är vårdnadshavare för barnet, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En särskilt förordnat vårdnadshavare kan till exempel utses när båda föräldrarna har avlidit. Kan man bli vårdnadshavare åt sin partners barn?Att någon som inte är barnets förälder ska kunna bli vårdnadshavare för barnet kan inte ske av sig själv eller genom särskild process. Det gäller även om du är i en relation, eller till och med gift, med barnets vårdnadshavare. Den enda möjligheten du som utomstående har till att bli vårdnadshavare för barnet är genom adoption.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Beslut om var barnet ska stå skrivet och gå i förskola vid gemensam vårdnad

2019-12-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej LawLine.Jag och pappan till min 3åriga son har separerat precis.Jag och sonen står skriva i en kommun 2,5 mil ifrån där pappan bor. Och det är också där barnet går i förskola (och har gjort i snart 2 år).Nu tycker pappan att vår son ska bli skriven i och byta dagis till kommunen där han bor. Detta för att han har ett barn sedan tidigare (9år) som bor 1 mil åt andra hållet, och logistiken inte fungerar för honom.Jag förstår att hans logistik inte fungerar, men kan han få igenom att vår son ska byta folkbokföringsadress och dagis p.g.a det ?mvh S
Nora Tengnér |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor om vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter finns aktuella bestämmelser i föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma kring barnets personliga angelägenheter. Svaret på din fråga beror på huruvida du och barnets pappa har gemensam vårdnad eller inte. Om ni har gemensam vårdnad över barnet ska besluten kring barnets personliga angelägenheter tas av er båda tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Enligt paragrafens andra stycke kan en av vårdnadshavarna ta beslut av enklare karaktär själv, exempelvis vad barnet ska ha på sig för kläder. Beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid måste dock tas av vårdnadshavarna tillsammans. Vilka beslut din sons pappa kan ta utan dig beror alltså på om det är beslut av ingripande betydelse för sonens framtid. Om det bedöms vara det, kan din sons pappa inte ta besluten utan ditt samtycke. Angående folkbokföring ska man folkbokföras där man är bosatt enligt 6 § folkbokföringslagen. En person anses bosatt där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila enligt 7 § folkbokföringslagen. För barn som har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans, som i ditt fall, får barnet folkbokföras hos den vårdnadshavare som båda är överens om, förutsatt att barnet bor ungefär lika mycket hos båda. Detta enligt 7 a § folkbokföringslagen. Även där behövs det alltså att vårdnadshavarna är överens. En princip som är viktig att nämna är principen om barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB. Den innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla typer av beslut kring barnet. Mitt råd till dig är att i första hand förklara för din sons pappa att du motsätter dig dagisbytet och var din son ska stå skriven. Jag kan inte på rak arm lova huruvida förskolebytet i ert fall räknas som ett beslut av ingripande betydelse för ditt barns framtid, men om det bedöms vara det är det inte möjligt för din sons pappa att ta beslutet utan ditt samtycke. Om det är svårt för er att komma överens kan en idé vara att höra av sig till kommunen, de brukar kunna erbjuda hjälp och stöd i den här typen av situationer. Jag kan även rekommendera att höra av dig till Lawline via mail eller telefon, där du kan få ytterligare rådgivning kring ditt ärende. Vänligen,