Personligt ansvar och makes ansvar vid konkurs av AB

2018-10-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Har en fråga i två delar: 1. Min man har ett aktiebolag och driver verksamhet i en lokal. Om bolaget skulle försättas i konkurs, hur fungerar det då med betalningskuld gentemot hyresvärden (uppsägning 9 månader). 2. Om min mans AB går i konkurs, blir han så personligen betalningsskyldig? Kan han bli tvingad att sälja sina privata tillgångar för att täcka upp bolagets skulder? Jag vet att han har en företagskredit som han personligen är borgenär för. Vi har gemensam bostad som vi äger, så om det är så att min make blir betalningsskyldig, går det då även över på mig som maka och även min del (inget äktenskapsförord så jag antar 50/50) av tillgången måste in i konkursboet?Tack på förhand!
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Om jag förstått det rätt så ska bolaget betala 9 månaders hyra när hyreskontraktet upphör. Den fordran som hyresvärden får på bolaget hamnar under ''övriga fordringar'' enligt förmånsrättslagen, såvida inte hyran är kopplad till säkerhet i företaget. Alltså kan hyresvärden kräva bolaget på pengar så länge det finns pengar i konkursboet, men i och med att det är en oprioriterad fordran så är chansen liten att hyresvärden får betalt.Huvudregeln för aktiebolag är att man inte kan förlora mer än man satsat (investerat), enligt 1 kap. 3§ Aktiebolagslagen. Såvida inte din make har fortsatt verksamheten trots vetskap om att företaget måste likvideras, eller inte tagit de korrekta stegen för en likvidation, kan han inte bli personligt ansvarig (25 kap. 18 - 19 §§). Endast skulder han personligt gått borgen för, så som företagskrediten, kan han personligen bli ansvarig för.Huvudregeln vid äktenskap är, trots vad många tror, att var och en svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Alltså kan de inte mäta ur dina pengar. De kan dock tvångsförsälja fastigheten, men då får du pengar till värde av hälften av vad fastigheten såldes till. Dessutom så måste de ta hänsyn att endast sälja saker som täcker skulden, alltså om fastigheten är värd 1 miljon men skulden endast är på 30 000 kr, ska att de ta egendom som enklast kan täcka skulden, exempelvis en bil värd 30 000 kr.Hoppas det här hjälpte!

Blir min make skuldsatt om mitt AB går i konkurs?

2018-09-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har startat ett AB och vi har (delägarna) skrivit ett kompanjonsavtal. Nu skulle min man och jag skriva ett äktenskapsförord. I detta står att all egendom som jag har äganderätt i företaget, all avkastning är förvärvarens (min) egendom som den andre saknar giftorätt i. Då undrar min man vad som gäller om det blir konkurs? Så de inte då kan ta tex "hans" pengar, aktier... Eller måste vi skriva något mer? Eller blir det automatiskt mina skulder då vid en konkurs eftersom vi skrivit äktenskaps förord gällande bolaget.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som så att du har ett aktiebolag tillsammans med någon annan än din man.Oavsett om ni har skrivit ett äktenskapsförord så stadgar 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att varje make svarar för sina egna skulder. Det innebär att om du ådrar dig skulder så åligger det endast dig att betala dem.Fördelen med ett aktiebolag är att aktieägarna inte blir personligt ansvariga för företagets skulder i samma utsträckning som för en enskild filma vilket framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen, dock finns vissa undantag som jag inte nämner här men som du kan läsa mer om genom att klicka här. Dessutom är det inte ovanligt att bankerna kräver att firmatecknaren går i borgen för företaget och att man på så vis ådrar sig ett betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Oavsett hur du gjort så gäller att det är du och inte din man som svara för dina skulder. Om Kronofogdsmyndigheten påkallar utmätning av din egendom så är din makes enskilda egendom skyddat genom äktenskapsförordet. Skulle utmätning av ert gemensamma bohag, dvs. lös egendom bli aktuellt så finns en presumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken som innebär att allting som finns i gäldenärens (d.v.s. den som är skyldig pengar) besittning tillhör denne, dock räcker det att det framgår att egendomen tillhör din man för att han ska få behålla denna. Att det ska framgå är ett lågt ställt beviskrav och äktenskapsförordet är ett skydd som är mer än tillräckligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min man drabbas av att mina skulder går till kronofogden?

2018-06-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min man o jag gifte oss förra året och skrwv då äktenskapsförord om enskild egendom.Han har två barn i tidigare äktenskap och vi har två gemensamma barn.Vi bor i varsin lägenhet nära varandra.Han har banktillgångar i aktier.Jag har lån o skulder.Vad händer om mina skulder går till KF?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga är om din man kan drabbas av att dina skulder går till kronofogden. Om dina skulder går till kronofogden finns en risk att de kommer vilja utmäta din egendom. Det är din skuld och det är dina saker som kan mätas ut. Vid utmätning förutsätter kronofogden att egendom i det gemensamma hemmet ägs av den som blir utsatt för utmätning, vilket innebär att kronofogden kan utmäta den egendomen, Utsökningsbalken 4:19. Eftersom ni inte bor tillsammans kommer kronofogden istället att utgå från att egendomen som finns i din bostad ägs av dig, och den kan således utmätas. Har din man egendom i din bostad måste han bevisa, tex genom att visa kvitton, att den är hans för att den inte ska bli föremål för utmätning, Utsökningsbalken 4:18. Kan din man visa att egendomen är hans egna genom att tex visa kvitto så kan kronofogden alltså inte mäta ut egendomen. Din man kan dock påverkas på andra sätt om du har skulder hos kronofogden, tex kan hans ekonomi påverkas då hans uppgifter kommer tas med i beräkningen om kronofogden skulle utmäta din lön. Du kan läsa mer om utmätning på kronofogdens hemsida, https://www.kronofogden.se/Utmatning2.html. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan bostad utmätas för den ena makens/makans skulder?

2018-04-23 i Utmätning
FRÅGA |Hej nu är det så att jag har gått i borgen för jätte mycket grejer och lån i min brors företag,Nu börjar det gå åt fel håll pch min bror betalar inte skulderna,jag är gift och min man står som ensamägare till sommarstugan samt en lägenhet,kan kronofogden utmätta dom grejerna?vi har inget äktenskapsförord.
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att makar råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att din make som står som ägare på sommarstugan och lägenheten inte ska behöva svara för dina skulder.SommarstuganJag tolkar din fråga som att sommarstugan utgör fast egendom och inte är byggnad på annans mark. Utmätning av fast egendom får endast ske om det framgår att det tillhör gäldenären, t.ex. genom att det finns lagfart (4 kap 24 § utsökningsbalken). I ditt fall står din make på sommarstugan vilket innebär att det framgår tydligt att det inte är du som äger den. Sommarstugan utgör inte heller er gemensamma bostad eftersom den är avsedd att användas för huvudsakligen fritidsändamål (7 kap 4 § tredje stycket äktenskapsbalken). Det innebär att Kronofogden inte är berättigade att utmäta sommarstugan.LägenhetenEftersom ni är gifta antas du vara ägare till all egendom som finns i din besittning om det inte framgår att det tillhör din make (4 kap 19 § utsökningsbalken). Trots att din man står som ensam ägare till lägenheten utgör den er gemensamma bostad och antas av den anledningen vara samägd då ni är gifta (7 kap 4 § tredje punkten äktenskapsbalken). Hyres- och bostadsrätt till lägenhet som tjänar till gäldenärens stadigvarande bostad är däremot undantagen utmätning (5 kap 5 § utsökningsbalken). Det innebär att inte heller lägenheten kan utmätas.SammanfattningEftersom sommarstugan inte är avsedd för er gemensamma bostad och det framgår att det är din make som är ägare av den kan kronofogden inte utmäta den för dina skulder. Lägenheten som din make också står på som ägare utgör er gemensamma bostad men är undantagen från utmätning. Kronofogden kan därför inte utmäta varken sommarstugan eller lägenheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan min hustrus hus utmätas för min skuld?

2018-09-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej . Vi är gifta jag har skulder hos kronofogden min fru äger vårat hus som vi bor i vi har inget äktenskapsförord kan kronofogden ta vårat hus när min fru äger det till 100 procent ?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min utgångspunkt Baserat på din fråga utgår jag från att ert hus utgör fast egendom för vilken din fru ensamt besitter lagfart. Ni har inget äktenskapsförord. Frågan som kommer besvaras är om din hustrus hus (fastigheten) kan utmätas för din skuld. Jag kommer även förklara om lös egendom som finns i huset riskerar att utmätas, varvid jag utgår från att ni bor gemensamt i huset. Kan fast egendom tillhörandes min hustru utmätas för min skuld? Utmätning av fast egendom får endast ske om det framkommer att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte). Det förutsätts att gäldenären är ägare om denne har lagfart på egendomen (4 kap. 24 utsökningsbalken, hädanefter UBL). Äktenskapsförord påverkar inte vilken egendom som kan ligga till grund för utmätning utan angår istället enbart regleringen av egendomsfördelning vid eventuell bodelning (7 kap. 3 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Såtillvida att det är din hustru som ensamt äger fastigheten kan den således inte utmätas för din skuld, även om ni inte har något äktenskapsförord som reglerar förhållandet (se återigen 4 kap. 24 § UBL). Som exempel härvid kan nämnas rättsfallet NJA 1985 s. 615 från högsta domstolen. I rättsfallet, som visserligen angår en annorlunda men ändock jämförbar situation, uttrycker domstolen att fastigheten inte kunde utmätas "för den 'dolde' ägarens gäld innan dennes äganderätt manifesterats genom en formenlig överlåtelse från den "öppne" ägaren eller den "dolde" ägaren fått lagakraftvunnen dom på sin äganderätt." Innebörden är således att om den skuldsattes ägande inte kan bevisas får utmätning inte ske. Mindre välgrundade sannolikhetsspekulationer om egentligt men inte manifesterat ägande utgör inte sådant bevis. Utmäts fastigheten detta till trots kan din hustru väcka talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL. Kan lös egendom i huset utmätas? Även om fastigheten inte kan utmätas riskeras dock att lös egendom som finns i fastigheten utmätas. Lös egendom är allt som inte är fast egendom jämte 1 kap. 1 jordabalken (hädanefter JB). Fast egendom är jord (1 kap. 1 § JB) samt så även bland annat byggnader som uppförts på denna jord för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Även fast inredning i sådan byggnad utgör fast egendom. Med fast inredning i en bostad avses exempelvis badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp, kylskåp samt tvättmaskin (2 kap. 2 § andra stycket 1 p. JB). Allt annat är som regel lös egendom som får utmätas om egendomen tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UBL). Egendom som finns i ert gemensamma boende (huset) anses tillhöra gäldenären med följden att egendomen fullt ut kan utmätas. Om ni gör sannolikt att egendomen ägs gemensamt eller om ni får det att framgå att din hustru är ensamägare får egendomen inte utmätas eller i vart fall inte utmätas fullt ut (4 kap. 19 § första stycket UBL). Utmätning sker då proportionerligt mot gäldenärens andel i egendomen (8 kap. 8 § UB), vilket i realiteten innebär att egendomen utmäts vartefter proportionerlig ersättning ges i form av pengar. Även angående lös egendom kan din hustru föra talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL) Sammanfattning Fast egendom som tillhör enbart ena parten i ett äktenskap kan inte utmätas för den andres skuld (4 kap. 24 UBL). Däremot riskerar lös egendom i fastigheten utmätas oavsett faktiskt ägande eftersom det förutsätts att den skuldsatte är ensam ägare till all sådan egendom i det gemensamma boendet (4 kap. 19 § UBL). Den som får egen egendom felaktigt utmätt för annans skuld kan föra talan om ersättning mot den som sökt utmätning eller gäldenären, varav den senare i detta fall är du själv (4 kap. 20-21 § UBL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan jag skydda makens egendom från att bli utmätt pga mina skulder genom skilsmässa?

2018-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skulder som jag inte kan betala. Jag är gift och bor i en fastighet min man har lagfart på och ägt i 30 år. Jag har bott där i 15. Kan vi skriva ett giltigt äktenskapsförord och skydda honom från utmätning av fastigheten. Jag har aldrig haft intresse av att vara ägare. Kan vi skydda hans övriga egendom genom äktenskapsförord med total äktenskapsskillnad .. eller bör vi skiljas?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående fastigheten Huvudregeln är att det måste framgå att den skuldsatte är ägare till fastigheten för att den ska kunna utmätas (4 kap. 24 § utsökningsbalken). Om din man både har lagfart och står på köpeshandlingarna behöver du inte oroa dig angående fastigheten. Eftersom du bott i fastigheten i 15 år medan din man ägt den i 30, riskerar du inte heller ha så kallad "dold samäganderätt" eftersom det då är omöjligt att ni köpt den tillsammans trots att hans namn står i handlingarna. Kan du skydda hans egendom genom äktenskapsförord? När den skuldsatte är gift eller sambo med någon antar man att all egendom som de har i gemensam besittning (till exempel i hemmet) tillhör den skuldsatte (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Det innebär att det måste bevisas att egendomen tillhör din make för att den inte ska kunna utmätas.Ett äktenskapsförord kan dock inte utgöra ett bevis om äganderätt eftersom det inte reglerar ett sådant förhållande. Genom äktenskapsförord bestämmer man bara vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, och alltså vilken egendom som ska fördelas mellan makar vid äktenskapets upplösning (10 kap. 1 § och 7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken). Kan du skydda hans egendom genom skilsmässa?Nej, en skilsmässa ensamt kan inte skydda hans egendom eftersom regeln i 4 kap. 19 § utsökningsbalken, som säger att man ska utgå från att all egendom tillhör den skuldsatte bara den finns i gemensam besittning och inget annat kan bevisas, även gäller sambos. Ni måste därmed flytta isär för att kunna skydda hans egendom.Vänligen

Hur driver jag in en skuld som avtalats om muntligen?

2018-06-18 i Fordringar
FRÅGA |När jag gifte mig för 15 år sen skrev vi ett äktenskapsförord sägande att allt som ägdes av vardera make skulle så förbli. Jag ägde ett hus som jag belånat och genom muntligt avtal om återbetalning delat med min fd fru i ett gemensammt företag. Vi har nu skiljt oss och bolaget ska upphöra. Min fd maka vill dock inte betala tillbaka pengarna som jag lånat ut. Vad göra?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vad kan du göra med den obetalda skulden? Du kan vända dig till kronofogden och begära hjälp med handräckning. Om din föredetta maka bestrider kravet från kronofogden har du fyra veckor på dig att väcka talan i tingsrätt, annars förfaller ditt krav och du kommer inte kunna kräva de pengarna igen, 34 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ett problem som uppstår är bland annat hur du ska bevisa att skulden finns eftersom att den avtalats muntligen. Mitt råd till dig är låta en jurist titta på din situation för att avgöra om bevisningen kan hålla i tingsrätt eller om juristen kan hjälpa till att driva in din fordran. Boka en jurist här. Vänliga hälsningar

Kan KFM utmäta pengarna på min frus konto?

2018-02-26 i Utmätning
FRÅGA |Jag gifte mig med en kvinna for 8 ar sedan i utlandet, jag hade dessvarre redan skulder innan vi gifte oss utan aktenskapsforord !Min fraga ar : Kan kronofogden i Sverige utmatta pengarna avsedda for mina skulder fran min makas bankonto aven om hon inte har nagon skuld sjalv till nagon...och pengarna som hon har pa sitt konto ar hennes egna sparade pengar fran hennes anstallning ? For jag har sett fragestallningar fran inkasso bolag dar de papekar att vi ar gifta och att det inte finns nagon aktenskapsforord registrerad !Jag hade varit tacksam for er radgivning i detta arendeHalsningarGabriel
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var och en svarar för sina egna skulder, även när man är gift, och oavsett om man har ett äktenskapförord eller inte. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta tillgångar som bevisligen tillhör din fru. Eftersom detta gäller pengar på ett bankkonto får pengarna endast utmätas om det framgår att de tillhör dig. Det är därför viktigt att bankkontot står i din frus namn och att du inte har tillgång till kontot via exempelvis en fullmakt. På så sätt borde det inte uppstå några oklarheter kring vem pengarna faktiskt tillhör, och Kronfogdemyndigheten kan inte utmäta pengarna på din frus konto. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.