Beneficium vid personlig konkurs

2018-06-07 i Konkurs
FRÅGA |I samband med en skuldsanering får man behålla ett s.k. förbehållsbelopp. Är det sak samma i samband med en personlig konkurs?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en personlig konkurs pratar man inte om något förbehållsbelopp. Däremot talar man om att man vid en personlig konkurs har rätt till något som kallas för Beneficium, vilket är pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning. Detta framgår av Kronofogdemyndighetens ordförklaring av begreppet (se länk).Vänliga hälsningar,

Fråga om förmånsrätt vid förskottsbetalning

2018-05-30 i Konkurs
FRÅGA |Har förskottsbetalat en byggfirma som gått i konkurs, kan man få tillbaka dem pengarna för ej utfört arbete?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det är generellt sett ganska svårt att få ut sina fordran från ett företag som har gått i konkurs. I förmånsrättslagen kan man se i vilken ordning borgenärerna ska få pengar från konkursboet. Först är det de "prioriterade borgenärerna" som får ut sina pengar. Dessa har fordringar med särskild förmånsrätt eller allmän förmånsrätt, 2 § förmånsrättslagen. Det kan vara någon som har panträtt i gäldenärens egendom eller arbetstagare som inte fått ut sin lön.Det är troligt att din fordran inte har någon sådan förmånsrätt, du har då isåfall en oprioriterad fordran, 18 §. Dessa fordringar betalas ut med inbördes lika stor rätt efter de prioriterade fordringar. Det är därför svårt att säga om du kan få dina pengar tillbaka. Det beror på hur många "prioriterade fordringar" som finns och på hur stora belopp. Tyvärr är det oftast så att man inte får tillbaka alla sina pengar, även om man kan få en liten del. Om du kontaktar kronofogden och ber om kontaktuppgifter till konkursförvaltaren till byggfirman så kan du meddela att du har en fordran på bolaget och sedan få pengar återbetalda om det finns några sådana kvar när turordningen har lett till din fordran.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Begära någon försatt i konkurs.

2018-05-21 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag och min make har inte fått lön sedan i januari i år av vår arbetsgivare utan har fått driva in det via KF och har nu fått beslutat att dom är skyldiga att betala oss. Det finns inga som helst tillgångar i företaget. Nu vill vi driva detta på egen hand och försätta företaget i konkurs så vi kan ta del av statlig lönegaranti. Hur gör vi nu? MVH
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om konkurs regleras i 2 kap. konkurslagen. I 2 kap. 1 § konkurslagen så framgår det att du och din make måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. För att ni ska vara behöriga att göra detta så framgår det av 2 kap. 4 § konkurslagen ni som borgenärer måste ange uppgifter om eran fordran och omständigheter i övrigt vilket ni grundar ert yrkande på. Ni ska även i original eller kopia bifoga de handlingar som ni vill åberopa. Ansökningshandlingen och de handlingar som har bifogats skall ges in i två exemplar. Förutom det så måste ni under rättegång bevisa att företaget är insolvent. Det finns lagar som reglerar själva bevisningen och dem återges i bland annat. 2 kap. 8 eller 9 §§ konkurslagen. Den förstnämnda paragrafen (8 §) handlar om att kronofogden försökt mäta ut egendom sen 6 månader tillbaks men inte lyckats. Som jag förstår det så har detta inte hänt så denna paragraf bortfaller. Den sistnämnda paragrafen (9 §) handlar om att företaget är bokföringsskyldig och du och din make separat begärt in fordringen av företaget men betalning inte skett inom en vecka då måste du och din make separat begära att företaget försatts i konkurs. Observera att du och din make separat måste upplysa om att en konkursansökan kan följa om de inte betalar in fordringen. Det finns även konkurshinder som kan bli aktuellt. Det jag ovan beskrivit är huvuddragen i hur händelseförloppet går till ifall en borgenär vill få en gäldenär försatt i konkurs. Det är inte möjligt för mig att avgöra om ni uppfyller kraven för bevisning som krävs eftersom jag endast har den information som är angiven i frågan. Mitt råd är att läsa igenom 2 kap. konkurslagen. Men jag hoppas detta svar var till någon hjälp och skulle du/ni behöva mer hjälp så är det bara att återkomma med mer frågor eller kontakta någon av våra jurister genom att trycka här. Med vänliga hälsningar!

Separationsrätt av egendom vid motpartens konkurs

2018-05-01 i Konkurs
FRÅGA |Jag har lämnat in mina bilhjul för förvaring till ett företag som (förutom vanlig däckservice) sysslar med detta. Vad händer med mina hjul om firman går i konkurs? Ingår hjulen i konkursen så att jag blir av med dom?
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det som blir aktuellt i din fråga är huruvida du har separationsrätt till bilhjulen gentemot företagets borgenärer. För att separationsrätt ska föreligga krävs det dels att anspråket på egendom avser ett individuellt bestämt föremål och dels att det måste vara identifierbart hos innehavaren. Då du har lämnat in dina hjul är detta att se som individuellt bestämd egendom. Genom ett, antagligen, upprättat avtal mellan dig och företaget styrks att du lämnat in hjul som tillhör dig, samtidigt som din ställning stärks ifall tvist med företaget skulle uppstå. Det som dock kan bli problematiskt är huruvida hjulen går att identifiera hos företaget. Speciellt om de förvaras tillsammans med flertalet andra snarlika hjul. Det enklaste sättet att uppnå detta kriteriet är om företaget tydligt märkt ut att just de hjulen som du har lämnat in tillhör dig. Om inte dessa två kriterier är uppfyllda är tyvärr sakrätten förlorad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ska reglerna i utsökningsbalken eller reglerna i konkurslagen tillämpas vid en konkurs?

2018-05-31 i Konkurs
FRÅGA |Kan man tillämpa reglerna i 4:17-19 UB vid konkurs eller bör man lämpligen kolla på 3:3 KonkL istället? Är det så att reglerna i UB endast tillämpas vid vanlig utmätning och inte konkurs?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan konkurs och utmätningJag tänker inledningsvis förklara begreppen konkurs och utmätning för att tydliggöra att det finns en skillnad mellan dessa två begrepp. En konkurs innebär att tillgångar tas i anspråk och används för att betala av skulderna som en person eller ett bolag har. En utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten efter ansökan av en borgenär (den som har en fordran) beslutar att något du äger, exempelvis en bil, en TV eller en del av lönen ska användas för att betala av en skuld. En utmätning omfattar alltså endast viss individuellt bestämd egendom, medan konkurs är en sk. tvångslikvidation av den skuldsattas hela förmögenhet, där egendom och utestående fordringar tas i anspråk.Vad regleras i 3:3 KonkL respektive 4:17-19 UB?I 3:3 KonkL beskrivs att all egendom som tillhörde gäldenären när beslutet om konkurs meddelades eller tillfaller honom under konkursen och kan utmätas ska räknas till konkursboet. Regeln nämner alltså vad som ska ingå i ett konkursbo.4:17-19 UB reglerar förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom. Av reglerna framgår det att huvudregeln vid en utmätning är att gäldenären ska anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning.Vilka regler bör tillämpas vid konkurs?Vid konkurs bör man tillämpa reglerna i konkurslagen och vid utmätning reglerna i utsökningsbalken. Reglerna i 4:17-19 UB omfattar som tidigare nämnt utmätning och bör därför inte tillämpas vid konkurs. Du har alltså rätt i att regler om konkurs finns i konkurslagen medan regler om utmätning finns i utsökningsbalken i och med att en konkurs och en utmätning inte är samma sak. Vänligen,

Vad händer med mitt aktiebolag om jag går i personlig konkurs?

2018-05-27 i Konkurs
FRÅGA |Om jag som privatperson äger ett aktiebolag, och jag går i personlig konkurs, vad händer då med aktiebolaget?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. När tingsrätten har beslutat om personlig konkurs utses en förvaltare som gör en genomgång av privatpersonens tillgångar och skulder. Alla tillgångar som kan omsättas i kontanter säljs för att frigöra medel att betala skulderna. Typiska tillgångar är bilar, hemelektronik, kontanter på sparkonton, med mera. Det finns dock några undantag. Sådana tillgångar som en privatperson behöver för att kunna leva ett drägligt liv får inte säljas. Det gäller till exempel vissa möbler och andra nödvändiga saker i hushållet. Löneutmätning får ske för konkursboets räkning och för underhållsbidrag. Egendom som borgenären har panträtt i får också utmätas. En privatperson kan krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.När en fysisk person försätts i konkurs (gäldenären) får denne ett förbud att utöva näringsverksamhet under konkursens gång (6 kap. 1 § konkurslagen). Gäldenären återfår sin ekonomiska handlingsfrihet först när konkursen har avslutats. Efter konkursens slut kan du fortsätta att driva ditt aktiebolag. Vänligen

Företagets adress på anställds namn

2018-05-18 i Konkurs
FRÅGA |Jag undrar, som ekonomiansvarig, anställd, suppleant. Där bolaget har sin adress registrerad som min hemadress (villa). Nystartat och det sades att det var enklare att ta min hemadress, så fakturorna kommer till rätt ställe direkt. Vilket jag håller med om, väldigt smidigt.Löper jag några risker, ekonomiskt eller praktiskt, vid en eventuell konkurs eller ekonomiskt obestånd, pga. företagets adress? Det finn inga kopplingar förutom adressen och att jag är anställd tjänsteman, inga aktier eller ägande.Bör jag skaffa Box adress och adress ändra företaget, lite jobbigare att åka och hämta posten, men kanske säkrare också om någon får för sig att det finns en massa pengar hemma. (finns ej bara massa papper)MVH: Ekonomen
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du vill veta om du löper några risker om det bolag du är anställd på är registrerad på din villa. Du nämner inte vilken sort av bolagsform det handlar, så i mitt svar inkluderar jag alla möjliga. Du vill veta om det finns några risker om bolaget hamnar på obestånd. Om villan inte har några kopplingar till företaget, löper du inte några risker. Jag kan dock bara utgå från att det är som du säger, att det inte finns några kopplingar, och jag hoppas då att du inte själv bortsåg något viktigt. Annars behöver du bara beakta att vid utmätning av företagets egendom måste Kronofogden bevisa att egendomen tillhör företaget. Står den på dig kan de få det svårt. I en eventuell konkurs ingår vidare bara egendom som tillhörde företaget. Finns det inte, som du säger, några kopplingar till villan, kan inte villan ingå i konkursboet. Bara om villan exempelvis tillhört företaget tidigare som konkursförvaltaren skulle kunna kräva tillbaka villan, på så sätt att villan hamnar i företaget/konkursboet igen. Du kan ta hänsyn till detta. Din villa skulle vara säker så länge: - villan står på ditt namn - du är villans ägare, du har lagfart - villan stått på ditt namn under hela tiden företaget existerat - du bara är anställd - du inte är ansvarig för företaget - du inte äger företaget - du inte köpt villan från företaget - du inte fått villan på annat sätt från företaget, t ex som gåva osv - villan aldrig redovisats på företagets konton - villan aldrig tillhört företaget tidigare - ingen egendom från företaget använts för att köpa villan - villan inte pantsatts för företagets skulder Bara om en skadeståndstalan (t ex pga. redovisningsfelaktigheter) riktades mot dig för något fel du gjort i företaget, är villan inte säker. I så fall skulle din egendom, exempelvis villan, kunna utmätas hos dig, om du inte kunde betala med egna medel (i detta fall behöver dock inte finnas något samband med företagets obestånd). Du bör nog själv överväga om du hellre vill att företaget skaffar en Box. Men, ja, den är nog mer säkert, för att få bort alla kopplingar till din villa, på så sätt att inga som helst komplikationer behöver uppstå vid företagets obestånd. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kommer begravningskostnaderna kunna betalas framför andra skulder?

2018-04-25 i Konkurs
FRÅGA |Kan man öronmärka dödsboets tillgångar?Problemet är: När personn i fråga avlider kommer hon fortarande att ha en mängd skulder. Som tur är ärver inte hennes arvingar skulderna. Men hon har en livförsäkring på 44 000 kr som hon tecknat för att det ska användas till begravningen. Så frågan är: kan man öronmärka detta belopp att gå till begravning eller måste de gå till att betala hennes skulder?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om skulderna i dödsboet överstiger tillgångarna finns i regel förutsättning att försätta dödsboet i konkurs efter ansökan hos tingsrätten (dödsboet eller dödsbodelägare kan ansöka enligt 2 kap. 3 § konkurslagen). Dödsboets skulder ska då betalas efter en viss prioriteringsordning enligt förmånsrättslagen. Begravningskostnader har som regel prioritet framför andra skulder i dödsboet (10 §). Men detta kan vara beroende av vad för andra skulder som finns i dödsboet, t.ex. kan huslån ha särskild prioritering. Men som regel går begravningskostnader före "vanliga" skulder.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!Vänligen,