Konkurs och företagsrekonstruktion

2019-01-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Så om jag förstår rätt så MÅSTE jag vara på obestånd om jag ska söka konkurs? Är det det enda kriteriet för att en konkursansökan ska beviljas? Eller finns det fler? Är det skillnad på kriterierna om jag som gäldenär skulle söka eller någon av mina borgenärer? Finns det alternativa åtgärder till en konkursansökan som du kan rekommendera?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 kap 2 § konkurslagen kan en gäldenär som är på obestånd försättas i konkurs efter egen eller en borgenärs ansökan. Med obestånd avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Ansökan skickas in till tingsrätten som därefter tar beslut i frågan om gäldenären ska försättas i konkurs enligt 2 kap 1 § konkurslagen. Insolvenskravet är ett krav och gäller oavsett om ansökan görs av såväl gäldenären själv som borgenären.I det fall en konkursansökan görs av gäldenären, det vill säga företaget själv, ska beslutet om ansökan fattas av bolagets styrelse eller bolagsstämman enligt 8 kap 4 § aktiebolagslagen. I övrigt är det inga större skillnader avseende om du som gäldenär eller dina borgenärer ansöker om konkursen.Utöver konkurs finns det ett antal alternativ hur man kan gå tillväga vid eventuella betalningssvårigheter. Ansökan om företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som på sikt tros ha en möjlighet att överleva. Både företaget själv eller borgenären kan ansöka om rekonstruktion i domstol. Företagsrekonstruktion innebär att företagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Vidare kan inte borgenärer utmäta sina fordringar via Kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. Syftet med förfarandet är att ditt företag ska komma på fötter igen. Sammanfattningsvis kan man säga att du bör ansöka om konkurs om du har stora svårigheter med att betala skulder till borgenärer och dessa svårigheter inte är övergående. Om du däremot tror att det finns möjligheter för ditt företag att komma på fötter igen kan du ansöka om företagsrekonstruktion. För att gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta oss på info@lawline.se. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Förutsättningar och hinder för att begära någon i konkurs

2019-01-03 i Konkurs
FRÅGA |Hej, hoppas ni kan svara på dettaVad är mina möjligheter att få igenom följande konkursansökningar:- Mot Bolaget "A" som dock har ställt en båt som säkerhet till mitt bolag som överstrider min fordran.- Skickade även en betalningsanmaning med hot om konkurs till ÄGAREN av bolaget A, denne svarar att hen inte befinner sig på obestånd och inte heller är näringsidkare varvid min konkursansökan inte kommer beviljas, säger han till mig...- Mot bolaget "B" skickade jag också en konkursansökan eftersom denne inte betalar min fordran. Bolaget B har som säkerhet låtit ägaren gå i borgen för sin skuld till mig. Skulle detta vara ett hinder för konkurs?Tack
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!När kan någon försättas i konkurs?Förutsättningarna för att någon ska hamna i konkurs regleras i konkurslagen. Enligt konkurslagen ska en fysisk eller juridisk person sättas i konkurs om denne är på obestånd och personen eller en borgenär (fordringsägare) ansöker om konkurs hos tingsrätten (1 kap. 2 §). Definition av obestånd är att personen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig.Om personen själv ansöker om konkurs brukar det räcka med att personen uppger att denna inte längre kan betala sina skulder (2 kap. 7 §). Om ansökan inkommer från en borgenär gäller dock ett högt beviskrav för att ansökan ska bifallas. Typiskt sett måste en borgenär visa på mycket tydliga och omfattande betalningssvårigheter hos den som man avser att försätta i konkurs. Enstaka dröjsmål eller vägran att betala räcker inte. Enligt lagen finns det två fall när obestånd kan presumeras. Det rör sig dels om när en utmätning hos personen har misslyckats med att hitta tillräckligt med egendom för att täcka den skuld utmätningen rör och dels om personen har förklarat sig ställa in sina betalningar (2 kap. 8 och 9 §)Andra hinderFörutom att borgenären alltså måste nå över högt ställda beviskrav finns det dessutom i vissa fall hinder där en borgenär aldrig har rätt att försätta en person i konkurs. Ett hinder är att om personen har ställt betryggande säkerhet till borgenären för de fordringar borgenären har så kan en konkursansökan inte beviljas (2 kap. 10 § 1 p). På grund av detta skulle du inte kunna försätta bolag A i konkurs eftersom bolag A har ställt en båt som säkerhet.Om någon annan än den betalningsskyldige har ställt en säkerhet för fordran kan även detta utgöra ett hinder, om konkursansökan strider mot villkoren för säkerhetens ställande. Att någon har gott i borgen för en skuld anses utgöra en ställd säkerhet (10 § andra stycket). Även mot bolag B skulle det på grund av detta bli svårt att få igenom en konkursansökan.Med vänliga hälsningar

Hur sätter man ett dödsbo i konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA |Måste man sätta ett dödsbo med skulder i konkurs för att slippa fler kravbrev från inkassobolag.De tyder boupptecningen som visar minus som det i alla fall finns tillgångar kvar.Hur sätter man ett dödsbo i konkurs där Kronofogden genomfört en tillgångsutredning och konstaterat följande:"Utredningen är avslutadGäldenären saknar kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden."Jag som ställer frågan var sambo med personen det gäller.Är inte dödsbodelägare utan försöker enbart hjälpa min döde sambos barn som har vissa funktionshinder. Har ingen fullmakt utan ska något göras får jag kontakta dem och de får skriva under om och när det behövs.Någon måste ju hjälpa dem och jag lovade deras pappa att göra det.
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns några tillgångar i dödsboet som kan täcka skulderna så kan man ansöka om att dödsboet ska försättas i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen). Eftersom kronofogden har kommit fram till att det inte finns några tillgångar som kan täcka skulderna så verkar det som att det finns anledning att ansöka om konkurs i detta fall.Antingen ett dödsbo eller en dödsbodelägare kan ansöka om konkursen. När man ansöker ska man skicka med en kopia av bouppteckningen och ett bevis för att den registrerats om så har skett. Om det inte finns någon bouppteckning så ska man bifoga dödsbodelägarnas kontaktuppgifter i form av namn och adress. Ansökan om konkursen ska skickas in till den tingsrätt som ligger närmast där den avlidne hade sin hemvist. När dödsboet/dödsbodelägarna ansöker om konkurs så behöver man oftast inte bevisa att dödsboet är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder, eftersom tingsrätten godtar dödsboets uppgift om detta. Om dödsboet försätts i konkurs kommer en konkursförvaltare tilldelas som kommer utreda vilka tillgångar och skulder som finns och sälja egendomen för att sedan använda pengarna till att i första hand betala konkursförvaltaren och i andra hand betala de skulder som finns. På domstolarnas hemsida kan du läsa mer om hur man gör för att ansöka om konkurs.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kriterier för konkursansökan

2018-12-28 i Konkurs
FRÅGA |Vilka kriterier ska egentligen vara uppfyllda för att en konkursansökan ska beviljas???
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om en person eller ett företag (skriver endast bolaget nedan, men samma saker gäller för det fall att konkursen handlar om en privatperson som försätts i konkurs) inte anses ha förmåga att betala sina skulder varken för tillfället eller för en längre tidsperiod framöver så ska bolaget försättas i konkurs. En borgenär som inte fått betalt kan ansöka om att bolaget ska försättas i konkursFör att en konkursansökan ska beviljas måste bolaget som ansökan görs mot vara på obestånd, d v s inte kunna betala sina skulder. Detta märks ofta genom att bolaget ställer in betalningar eller att ett misslyckats utmotningsförsök gjorts den senaste tiden.Därutöver måste det finnas en fordran. Fordran ska vara klar, d v s det ska inte finnas någon invändning så att den är bestridd. Sammanfattningsvis måste bolaget1) vara på obestånd, och2) ha fordringar mot sig som det inte kan betala.Vill en borgenär ansöka om att försätta ett bolag i konkurs måste en ansökningsavgift betalas. Den ligger i dagsläget (28 dec 2018) på 2800 kr och betalas in till tingsrätten vid ansökan (läs mer om ansökan här).Bolaget kan själv ansöka om konkursEtt alternativ till att en borgenär ansöker om att bolaget ska försättas i konkurs är att bolaget själv ansöker om konkurs. Samma kriterier som ovan gäller då. När bolaget själv ansöker om konkurs tas dock ingen ansökningsavgift ut, utan ansökan sker gratis. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är turordningsregler vid konkurs?

2019-01-05 i Konkurs
FRÅGA |I vilken ordning kommer fordringsägare vid en konkurs? Hyresvärd osv.
Binh Tran |Hejsan! Begreppet fordringsägareFordringsägare är ett brett begrepp. Men jag antar här att du menar fordringsägare som endast har ett skuldebrev eller liknande utan en speciell anknytning till en viss egendom eller sak. Exempelvis kan man vara fordringsägare på så vis att man har panträtt i fastigheten eller panträtt i annan egendom. Man kan även vara lönetagare som ger en bättre ställning i vid konkurs. Turordningen Turordningen hittar du i förmånsrättslagen. Lagen är delad på så vis att den skiljer mellan särskilda förmånsrätter som kommer först i turordningen (panträtt i fastighet, sjöpanträtt och andra speciella panträtter), och allmänna förmånsrätter (t.ex lön). Fordringar som inte är förenade med någon specifik egendom eller förfarande har rätt till det som är kvar efter alla andra förmånsrätter har blivit betalda, förmånsrättslag 18§. I vardagligt språk kan man säga att "vanliga" fordringsägare kommer näst sist efter fordringar som uppkommer pga brott och straff, förmånsrättslag 19§. Hyresvärd Om du är hyresvärd har du en retentionsrätt enligt förmånsrättslag, 4§ 3p. Det betyder att du har rätt att hålla inne lös egendom som finns i hyreslägenheten för säkerhet för din fordran. Du får däremot inte sälja egendomen förrän konkursen är avklarad. Du har retentionsrätt för maximalt 12 månader innan konkursen, månaderna efter konkursen tills dess konkursboet har sagt upp avtalet. Om du t.ex har 3 månaders obetalda hyror innan konkursen har du en säkerhet genom retentionsrätt (hålla kvar egendom) för de 3 månadshyrorna och de månaderna som kommer till dess avtalet är uppsagd (läs vidare här). Slutliga kommentarerVid konkurser på företag så kan sägas att vanliga fordringsägare oftast inte får någon utdelning alls eller, om de får utdelning, endast får en bråkdel av det som fordran uppgick till. Lagen är omfattande och Lawline är knappast rätt forum att redogöra för hela lagens turordning och vilka omständigheter som behöver vara uppfyllda för olika situationer. Eftersom jag inte har specifika omständigheter att gå på kan jag endast göra en kort redogörelse och hänvisa till lagen eller våra jurister om du behöver mer hjälp. Med vänliga hälsningar.

Om säkerheten inte täcker fordran vid en konkurs, blir då resterande del en oprioriterad fordran?

2019-01-03 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Om jag har ett företagshypotek som säkerhet i en konkurs, och jag har en säkerhet som understiger min fordran, låt säga Säkerhet 150 000 Fordran 200 000. Då har jag förstått det som att jag har rätt till tillägg på 15%, vilket alltså blir 172 500. Om jag får en utdelning på 155 000 (då det var det som fanns i företagshypoteket) blir resterade 45 000 en oprioriterad fordran eller bara en rest fordran som jag inte kommer kunna få?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Precis som du säger så har du rätt till tillägg i de fall då din fordran överstiger säkerheten i företagshypoteket och då det finns tillräckligt med underlag i företagshypoteket för det (2 kap. 5 § andra stycket Företagshypotekslagen).Då säkerheten är mindre än fordran kommer du att efter din utdelning på 155 000 kr för din säkerhet i företagshypoteket att ha kvar en oprioriterad fordran i konkursen. I fall du har en fordran på 200 000 kr kommer du alltså att ha en oprioriterad fordran på 45 000 kr kvar i konkursboet (18 § Förmånsrättslagen). Det är dock oftast så att tillgångarna i en konkurs inte räcker till utdelning för de med oprioriterade fordringar och det är därför möjligt att du inte kommer att få någon utdelning för de resterande 45 000 kr. Hoppas du har fått hjälp på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är mitt bolag på obestånd och kan jag ansöka om konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA |Om jag har ett lager med sandaller i mitt AB som inte går att sälja under vinter, kan jag då ansöka om konkurs? Jag har inga pengar kvar pga att köpet av sandalerna betalades i förskott men leveransen tog så lång tid att de kom i fel årstid, har därmed inga pengar kvar att betala mina skulder. Är jag på obestånd och kan jag då ansöka om konkurs? Sandalerna kommer säkert kunna säljas i sommar, men just nu är det stopp och jag har inga pengar kvar.
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En förutsättning för att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs är att gäldenären är på obestånd (se 1 kap. 2 § första stycket konkurslagen (KL)). Det innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och att oförmågan att betala inte är tillfällig utan kan förväntas bli mer varaktig (se 1 kap. 2 § andra stycket KL). Vid prövningen om ett bolag är insolvent görs alltså en samlad bedömning av dess tillgångar och skulder, och förutsättningar att - vid behov genom realisation av tillgångar - kunna betala sina skulder i rätt tid. Det räcker inte med att skulderna är högre än tillgångarna (insufficient), då bolaget trots detta faktum kan vara kapabel att betala sina skulder i tid (solvent). I undantagsfall kan en gäldenär vara oförmögen att betala sina skulder i tid (insolvent) utan att för den delen vara insufficient, exempelvis för att en betydande tillgång av någon anledning inte inom en behövlig tid kan säljas som motsvarar dess värde (se prop. 1975:6 s 72). Bedömningen huruvida ett bolag kan betala sina skulder allteftersom de förfaller ska bygga på en prognos över den närmaste överblickbara framtiden. Av denna anledning kan jag inte bedöma om ditt AB är på obestånd eller inte. Jag kan inte heller uttala mig närmare om detta då jag vet väldigt lite om din situation och skulder. Du kan emellertid själv genom bolaget ansöka om konkurs. I dessa fall finns en regel som innebär att dina egna uppgifter om att bolaget är på obestånd i allmänhet ska godtas (se 2 kap. 7 § KL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag skydda min blivande make från min eventuella konkurs?

2018-12-27 i Konkurs
FRÅGA |Jag ska starta en enskild firma. Därefter ska jag gifta mig. Kan jag skydda min blivande make från eventuell konkurs eller eventuella skulder från min firma i framtiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder är personligaNär du gifter dig med din blivande make är vardera makes skulder fortfarande personliga (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att huvudregeln är att din make inte blir betalningsskyldig för skulder du ådrar dig (oavsett om du går i konkurs eller ej). I ett första skede sker en utmätningOm du inte kan betala dina skulder kan det i ett första skede ske utmätning av dina tillgångar. Om det sker en utmätning i ert hem för dina skulder kommer utgångspunkten vara att all lös egendom ägs av dig, om det inte görs sannolikt att egendomen samägs av er eller att din make eller någon annan äger egendomen (4 kap. 19 § Utsökningsbalken, UB). Om din make kan bevisa att egendomen är hans får den inte utmätas, om det görs sannolikt att ni är samägare till egendomen kan den utmätas, men efter försäljning kommer hälften att gå till betalning av dina skulder, hälften kommer att gå till din make. Detsamma gäller om ni äger en fastighet tillsammans; äger din make hela fastigheten får den inte utmätas. Äger du den får den utmätas. Äger ni den tillsammans får den utmätas, hälften av försäljningssumman går till betalning av dina skulder, hälften går till din make. För det fall att du försätts i konkurs kommer får du inte råda över någon av din egendom (3 kap. 1 § Konkurslagen). Även i detta fall innebär det att egendom kan säljas (som vid utmätning enligt ovan). Observera att även om ni inte är gifta utan endast sambos är utgångspunkten för ägande detsamma som vid giftermål.Vad du kan göraMin rekommendation för att så långt som möjligt "skydda" din make vid en eventuell konkurs är att ni separerar er ekonomi så långt det går. Det innebär t.ex. att ska ni köpa ett boende bör din make köpa fastigheten och betala allt som har med fastigheten att göra. Har ni redan en bostad ni köpt är det tyvärr inte tillräckligt att du skänker din andel i bostaden till din make eller att du säljer den billigt. I en konkurs kan det återvinnas och ska gå åter för att betala skulderna du har.Ni bör ha separata bankkonton i vilka var och en råder över sina tillgångar. Har ni ett gemensamt konto kommer det att anses som samägt och hälften av tillgångarna kommer att mätas ut för dina skulder. Om du flyttar över pengar till din makes privata konto kan det räknas som gåva vilken kan återvinnas i en konkurs.När det gäller lös egendom är utgångspunkten att den skuldsatte äger allt som finns i makarnas gemensamma besittning. För att skydda sådan egendom måste din make ha möjlighet att bevisa att egendomen är hans. Så kan ske t.ex. om han köper något i sitt eget namn, med medel som är från hans eget konto. Skulle din make få egendom i form av arv, testamente eller gåva (av annan än dig) kan gåvogivaren eller testatorn skriva att villkoret för gåvan/arvet är att den är din makes enskilda egendom. Då framgår det tydligt att det är hans enskilda egendom och den får inte utmätas för dina skulder.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,