Är det en lönefordran?

2021-09-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag har varit "anställd" i ett bolag, dock som konsult, men haft ett avtal som avsåg en roll på heltid i bolaget, har alltså fakturerat min lön från eget bolag. Nu har uppdragsgivaren gått i konkurs och mitt bolag har en ganska stor fordran. Kan detta räknas som prioriterad fordran eftersom det egentligen handlat om en "anställning"?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställning eller uppdragsförhållande?För att avgöra om det är fråga om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal måste en helhetsbedömning göras. Kriterier som ska beaktas vid bedömning är den arbetspresterande partens grad av självständighet, personlig arbetsskyldighet, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, om arbete sker i egna lokaler eller beställarens lokaler, om det finns andra beställare, om du tidigare varit anställd och om ersättning beräknas efter arbetad tid. I mångt och mycket handlar det om att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande är t.ex. om arbetet inte avser en på förhand bestämd och avgränsad uppgift, om arbetet utförs under huvudmannen ledning och kontroll eller om du varit inordnad i huvudmannens verksamhet, eller fyllt en permanent funktion i en bemanningsplan. Att du är garanterad viss lön samt att du helt eller väsentligen erhåller sin sysselsättning hos huvudmannen talar för ett anställningsförhållande.Utifrån den angivna informationen är det inte möjligt att avgöra om det har varit fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Att du arbetat för bolaget "på heltid" talar emellertid för att arbetsförhållandet varit varaktigt. En helhetsbedömning måste dock göras utifrån samtliga omständigheter.Prioriterad fordranEn lönefordran är en fordran som avser lön eller annan ersättning på grund av anställningen. En lönefordran är en prioriterad fordring med allmän förmånsrätt i konkursen (12 § förmånsrättslagen). Lönefordringar blir således betalda innan oprioriterade fordringar i konkursen. Om det däremot inte är en fordran som avser lön eller ersättning på grund av anställningen (t.ex. ersättning på grund av utförd tjänst) blir det en oprioriterad fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

2021-08-16 i Konkurs
FRÅGA |BAKGRUNDMin mor gick bort i april i år. Saldot på kontot vid dödsdagen täckte nästan helt begravningskostnaderna. Därtill hade hon runt 170 tkr i skulder vid dödsdagen. Varför jag önskar juridisk hjälp är på grund av en engelska pensionsförsäkring hennes bortgångne make (ej min far) tecknat åt henne. (Jag minns att den var engelsk och mamma fick brev från England i samband med utträdet ur EU.) Månatligen hade försäkringen fört in runt 8-9 tkr på mammas konto. Så också efter dödsfallet. Varken jag eller min bror hittade några papper kring denna försäkring. Via mammas bank fick vi information relaterat till transaktionerna. Det ledde till en indisk mellanhand. Min bror har informerat dem, men vi har inte fått återkoppling. Det betyder i praktiken att det finns runt 40 tkr på hennes konto som jag antar sinom tid ska betalas tillbaka till England och inte kan användas för att betala av skulderna. Så vitt jag vet fortsätter betalningarna att inkomma. FRÅGOR• givet det jag angivit, är det skäl nog att begära att dödsboet försätts i konkurs?• om nej, vad mer måste framkomma innan konkurs kan begäras, alternativt vad bör göras innan dess för att komma fram till ett beslut?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, jag uppfattar din fråga som att det saknas behållning i din mors dödsbo för att betala tillbaka hennes skulder och du vill veta vilka förutsättningarna är för att ansöka om konkurs. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningarn man kan försätta ett dödsbo i konkurs. Din fråga regleras i konkurslagen (konkl). kan man försätta ett dödsbo i konkurs? För att ett dödsbo ska kunna försättas i konkurs ska gäldenären vara på obestånd. Det vill säga att boet inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte enbart är tillfällig ( 1 kap. 2 § konkl). Det finns en presumtionsregel om att gäldenärens uppgift om obestånd ska godtas (2 kap. 1 § konkl). Under konkurs kommer en konkursförvaltare vidta åtgärder för att utreda förutsättningarna för om gäldenären kan betala av skulderna eller inte, du behöver alltså inte själv vidta den utredningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att det saknas helt enkelt behållning i boet för att betala av skulderna. Således är min uppfattning att förutsättningarna för konkurs är uppfyllda. För att ansöka om konkurs lämnas en skriftliga handling in till den tingsrätt där den avlidne är skriven (jfr 2 kap. 1 § konkl). Särskilt för konkurs av dödsbo är att till ansökningshandlingen ska det fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas (2 kap. 3 § konkl). För att kunna lämna en mer precis kommentar kring försäkringen krävs mer information.Du kan alltså inte göra så mycket mer än att konstatera att tillgångarna inte räcker för att betala skulderna. SlutsatsDu kan redan nu lämna in en ansökan om konkurs till tingsrätten i den domkrets där din mor bor. Det finns en presumtionsregel om att obestånd föreligger om gäldenären lämnar in en konkursansökan. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vem ska betala konkursförvaltarens arvode?

2021-06-06 i Konkurs
FRÅGA |Personlig konkursTingsrätten i Helsingborg håller på. Min skuld till Skatteverket är ca 51.000,- konkursförvaltare advokat – flickan tidigare arbetade i Tingsrätten – stängde min konto samma dag som Tingsrätten beslutade om konkursen. Det var ca 12.000 kr där. Jag hade inget som jag skulle kunna sälja för att betala min skuld till Skatteverket. Jag uppfattar – med Era tidigare svar, att konkurs inte befriar mig från denna skulden jag har kvar hos Skatteverket – jag blir inte skuldfri - utan de skulder som finns kvar – och det kommer att finnas hos Skatteverket trots att en del blev betald innan jag fick veta om konkursen, kan man kräva mig på senare. Men jag undrar advokatens arvode och hans krav på kostnadsersättning – ( kan vara himla höga med utgångspris typ 2.000 kr per timme) – vem ska betala dessa ? Jag blev av med mina inkomster som jag hade tidigare från min enskilda firma – näringsförbud som konkursens konsekvens. Bli hans arvode min skuld ?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattefordranDen skattefordran som kvarstår obetald kan krävas av dig ur de tillgångar du förvärvar efter konkursen. Om det däremot hade varit fråga om en juridisk person som gått i konkurs skulle fordran inte kunna utkrävas.Arvode och kostnadsersättning till förvaltarenArvode och kostnadsersättning till förvaltaren är en konkurskostnad (14 kap. 1 § konkurslagen). Det är konkursboet som står för konkurskostnaderna och de betalas först i konkursen. Om konkursboet inte kan betala konkurskostnaderna betalas de av staten (14 kap. 2 § konkurslagen). Du kommer därför inte att ådra dig förvaltarens arvode som din skuld efter konkursen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om säljaren går i konkurs innan leverans av varan skett?

2021-05-24 i Konkurs
FRÅGA |Hej! har en fråga angående konkurs/köp mellan näringsidkare. Bilfirma A säljer 2 st bilar till bilfirma B, de är specialbeställda med specifik prestanda och utrustning. Båda är betalda men ännu inte levererade. Båda bilarna är tillverkade men Bilfirma B hinner gå i konkurs innan leverans görs. Hur ser det ut angående B:s rätt här till bilarna eller pengarna?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga skriver du att det är bilfirman B som går i konkurs, det vill säga förvärvaren av bilarna. I så fall omvandlas bilfirma B till ett konkursbo. I konkursboet ingår bolagets alla tillgångar och skulder, och även bilarna kommer alltså ingå som en tillgång i bilfirma B:s konkursbo. Fortsättningsvis kommer jag besvara vad som händer om bilfirma A går i konkurs innan leverans av bilarna skett, då jag misstänker att det är vad din fråga egentligen avsåg.Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att äganderätten till bilarna övergått från bilfirma A till B i och med förvärvet.Sakrättsligt skyddTill ett konkursbo räknas bland annat all utmätningsbar egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades (3 kap. 3 § första stycket KL). Med att egendomen ska ha tillhört gäldenären (här Bilfirman A) avses att det är gäldenärens egna tillgångar som ska utgöra konkursboet. För sådan egendom som finns hos gäldenären vid konkursutbrottet tillämpas dock en presumtion om besittarens äganderätt: det presumeras att gäldenären är ägare till lös egendom i dennes besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap.18 § UB).Bilarna finns här hos A, och för att B då ska kunna bryta presumtionen om besittarens äganderätt och kunna undanta bilarna ur A:s konkurs krävs att bilarna får sakrättsligt skydd. För vad som här är aktuellt innebär det att man får bättre rätt till egendomen än gäldenärens borgenärer. Det kallas att man får borgenärsskydd. Har man sakrättsligt skydd till egendom i form av borgenärsskydd får man får separationsrätt till egendomen, vilket innebär att man får undanta egendomen från gäldenärens konkurs så att den inte ingår i dennes konkursbo.Sakrättsligt skydd till lös egendom som finns kvar hos säljarenSakrättsligt skydd i säljarens konkurs erhålls på olika vis beroende på vilken typ av vara det rör sig om samt om förvärvaren är en näringsidkare eller en privatperson. För både privatpersoner och för näringsidkare krävs dock för lös egendom att det rör sig om ett individuellt bestämt föremål som är identifierbart. Bilarna uppfyller detta krav.Avtalsprincipen och traditionsprincipenFör privatpersoner tillämpas något som kallas avtalsprincipen (49 § konsumentköplagen), vilken innebär att köparen får skydd mot säljarens borgenärer direkt genom avtalet. Detta gäller även för vissa egendomsslag, exempelvis för immaterialrättigheter.För näringsidkare som förvärvat lös egendom gäller inte avtalsprincipen utan något som kallas traditionsprincipen istället. Med detta avses i första hand att tradition av egendomen ska ha ägt rum, alltså att besittningen ska ha övergått från säljaren till köparen. Tradition kan även ske om egendom kvarlämnas hos säljaren men säljaren blir avskuren rådighet över egendomen, till exempel genom att köparen monterar ett nytt lås på egendomen. Bilar är lös egendom. Eftersom bilarna i det här fallet är kvar hos bilfirma A har något besittningsövergång inte skett. Du nämner inte heller att något rådighetsavskärande ägt rum. Sakrättsligt skydd från bilfirman A:s borgenärer kan alltså inte erhållas genom tradition.Registrering enligt lösöresköpslagenYtterligare ett sätt att få sakrättsligt skydd är registrering enligt lösöresköpslagen. Har man registrerat sitt förvärv enligt lösöresköpslagen får man separationsrätt till egendomen även om den är kvar hos gäldenären då konkurs utbryter. Av din fråga framgår inte att någon sådan registrering har skett. Sakrättsligt skydd kan inte uppnås heller på detta vis.Bilfirma B har alltså inte genomfört något sådant sakrättsligt moment som krävs för att erhålla sakrättsligt skydd och kommer därför inte få separationsrätt till bilarna i bilfirma A:s konkurs.Oprioriterad fordranOm separationsrätt saknas erhåller köparen, som blir en borgenär till säljaren, en oprioriterad fordran i säljarens konkurs. Med detta avses att köparen får en fordran utan förmånsrätt och alltså blir en av de borgenärer som får betalt sist i gäldenärens konkurs efter att borgenärer med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt. Utsikterna för att få en sådan fordran betald kan vara dåliga då det inte är säkert att konkursboet i det skedet har några medel kvar.SammanfattningFör att en näringsidkare ska få separationsrätt till egendom som kvarlämnats hos en säljare som sedermera går i konkurs krävs dels att egendomen är individuellt bestämd och identifierbar, samt att ett sakrättsligt moment i form av tradition eller registrering enligt lösöresköpslagen vidtagits. Här verkar varken tradition eller någon sådan registrering ägt rum. Bilfirma B kommer således inte få separationsrätt för bilarna i bilfirma A:s konkurs utan får istället en oprioriterad fordran.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?

2021-09-07 i Konkurs
FRÅGA |kanske är det konkurslagen ?en gäldenär blev allvarligt ekonomisk skadat av konkursens genomförandehos vem ska han söka skadestånd ?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att kräva skadestånd från konkursförvaltaren om vissa förutsättningar är uppfylldaDet stämmer att din fråga regleras i konkurslagen. Om en konkursförvaltare vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en gäldenär skada kan konkursförvaltaren bli skadeståndsansvarig (17 kap. 1 § första stycket konkurslagen). Ordet "skada" inkluderar ekonomiska skada.En sådan talan som inte grundas på brott ska föras genom klander av förvaltarens slutredovisning (17 kap. 2 § konkurslagen). En talan om klander av slutredovisning får väckas av gäldenären, tillsynsmyndigheten eller berörda borgenärer (13 kap. 7 § första stycket konkurslagen). Talan om klander av slutredovisning ska väckas genom ansökan om stämning hos den tingsrätt som fattade konkursbeslutet (13 kap. 7 § andra stycket konkurslagen). Det är alltså hos den tingsrätten han ska söka skadestånd. Denna typ av talan handläggs som ett tvistemål vid domstolen. Vad en ansökan om stämning ska innehålla finns att läsa om i 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Hur lång tid har han på sig att kräva skadestånd?Om utdelning till borgenärerna skedde i konkursen ska en sådan talan väckas inom tre månader från då kungörelsen om slutredovisningen/utdelningsförslaget kunde antas bli publicerad i Post- och Inrikes Tidningar (som har en sökfunktion). Sista dag för klander framkommer av kungörelsen. I övriga fall gäller tre månader från den dag då tingsrätten fick in redovisningen (t.ex. om konkursen blev avskriven p.g.a. otillräckliga tillgångar i boet) (13 kap. 7 § tredje stycket konkurslagen). Hur stor chans är det att lyckas med en sådan talan rent generellt?Det kan vara värt att tillägga att en konkursförvaltares huvudsakliga skyldighet är att snabbt avveckla boet och tillvarata borgenärernas intressen av att få ut så mycket pengar som möjligt ur konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen). Med andra ord finns det ingen nämnvärd skyldighet att tillvarata gäldenärens intressen i konkursen. På grund av detta finns det i allmänhet endast små möjligheter för en gäldenär att vinna framgång med en skadeståndstalan mot en konkursförvaltare. Eftersom jag inte har någon information om vad som har inträffat i hans specifika fall, kan jag inte uttala mig om hur utsikterna för beviljat skadestånd ser ut i just hans fall.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om dödsboet har stora skulder?

2021-07-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej.Om ett dödsbo har mycket stora skulder och dödsbodelägaren också har mycket stora skulder samt skuldsanering.Hur blir det då?Skall/bör man begära dödsboet i konkyrs?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer om ett dödsbo inte kan betala skulder. Om dödsboets pengar inte räckerDen avlidnas arvingar kallas för dödsbodelägare. Huvudregeln är att dödsbodelägare inte ärver någons skulder. Om det finns få eller inga tillgångar alls i dödsboet kan dödsbodelägare till exempel få bistånd till begravningskostnader av kommunen.Dödsbodelägarna ska alltså personligen inte behöva betala dödsboets skulder. Därmed ska dödsboets skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet.KonkursEtt dödsbo kan försättas i konkurs på två möjliga sätt; antingen genom att dödsboet eller dödsbodelägarna ansöker om konkurs eller genom att den som dödsboet är skyldig pengar ansöker om konkurs av dödsboet, (2 kap. 3 § 2 stycketoch 2 kap. 4 § konkurslagen, KL). Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att dödsboet måste vara på obestånd för att försättas i konkurs, (1 kap. 2 § KL). Med obestånd avses att dödsboet inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig. Ansökan om konkurs sker skriftligen till tingsrätten, (2 kap. 1 § KL). Behörig tingsrätt är den som dödsboet skulle ha svarat vid i tvistemål. Ett dödsbo svarar i sin tur där den avlidne hade sin hemvist innan dennes bortgång, (10 kap. 1 § rättegångsbalken).Prioriteringsregler för vilka av dödsboets skulder som ska betalas förstNär tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för räkningar och skulder finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras. Man brukar dock jämföra med de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs. Vid en konkurs har vissa kostnader och skulder så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset eller lägenheten som säkerhet, kallas för skuld med särskild förmånsrätt. Dessa skulder har enligt konkursreglerna företräde framför de skulder som enbart har allmän förmånsrätt.Efter att dessa skulder har betalats, fördelas resterande tillgångar på de övriga skulderna. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.Om dödsboet har tillgångar överOm det blir tillgångar över efter att dödsboets skulder har betalats tillfaller tillgångarna dödsbodelägarna. Ingår flera personer i dödsboet delas de tillgångar som finns kvar genom ett så kallat arvskifte.Om tillgångar har delats upp innan avbetalning av dödsboets skulderOm dödsbodelägarna har hunnit dela upp tillgångarna mellan sig innan dödsboets skulder har betalats av ska så mycket av tillgångarna lämna tillbaka till dödsboet, solidariskt fördelat mellan dödsbodelägarna, att det räcker för att betala dödsboets skulder.Vad Kronofogdemyndigheten gör om dödsbodelägare inte betalar skulderOm dödsbodelägare inte betalar skulder utreder Kronofogdemyndigheten vilka tillgångar dödsboet har. Skulderna kan betalas genom att de exempelvis utmäter lös egendom (såsom pengar, en bil eller en fordran såsom skatt som dödsboet ska få tillbaka), eller fast egendom, (såsom en bostad).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skydd mot säljarens borgenärer vid konkurs (avbetalningsköp)

2021-05-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag köpte en dator på avbetalning från ett företag. Jag har inte betalat av denna helt än. Nu har företaget gått i konkurs. Min fråga är därför om jag har rätt till datorn? Eller vad kommer hända med datorn och mina avbetalningar nu?
Doorsa Salehy |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att du ska ha bäst rätt till datorn krävs det att du har fått besittning över egendomen. Detta innebär att vid köpets fullbordan ska datorn ha överlämnats till dig. Detta är den så kallade traditionsprincipen och innebär kortfattad att en en lös sak, dvs datorn går över från säljarens besittning till din besittning. Genom en så kallad tradition får du som köpare sakrättslig skydd mot säljarens borgenärer vid konkurs. Traditionsprincipen finns inte lagreglerad, däremot har den förekommit mycket inom rättspraxis. (NJA 2008 s. 684, NJA 1973 s. 635, NJA 2008 s. 444 m.fl) Sammanfattningsvis, har du som köpare rätt att behålla datorn. Viktigt att komma ihåg är att du är fortfarande skyldig att betala av datorn tills dess att den är slutbetald. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få tillbaka pengar från ett företag som har gått i konkurs?

2021-04-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej jag fick rätt av ARN i mars 2020 att företag X skulle betala tillbaka pengar till mig, men inget hände, liksom för flera hundra personer. Nu hör det till saken att företaget gått i konkurs 2021 04 14. Hur går man tillväga även om det förmodligen inte finns pengar kvar i skojarföretaget.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beslut från ARNTill att börja med vill jag framhålla att ARNs beslut inte är rättsligt bindande. ARNs beslut utgör istället rekommendationer, vilka många företag visserligen väljer att följa. Företag kan dock välja att strunta i rekommendationerna utan rättslig påföljd.Konkurs När ett bolag går i konkurs sker det vanligtvis för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med pengar i bolaget för att betala alla skulder som bolaget har (1 kap 2 § konkurslagen). Vem som utfår något ur en konkurs bestäms av en särskild ordning som regleras i förmånsrättslagen (FRL).I första hand ska konkurskostnader betalas av konkursboets tillgångar. Därefter får borgenärer med särskild förmånsrätt betalt (4 § FRL). Det är exempelvis borgenärer med panträtter som har särskilt förmånsrätt. Därefter får borgenärer med allmän förmånsrätt betalat ur konkursboet (om det finns medel kvar) (15 § FRL). Det kan exempelvis röra sig om arbetstagare som har en fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (12 § FRL).Slutligen får så kallade oprioriterade fordringar betalat om det finns medel kvar för att betala dessa skulder (18 § FRL). Det är dock sällan det finns medel kvar för att betala borgenärer med oprioriterade fordringar. Din fordran är tyvärr en sådan oprioriterad fordran och du kommer därmed troligtvis inte att få någon utdelning av konkursen.Kan du få betalt på annat sätt?Om du har betalat med ett bankkort kan det hända att banken har en policy som kan ge dig viss eller full täckning för din förlust. Detta är ingen lagstadgad rättighet utan en förmån som vissa banker erbjuder till sina kunder. Jag råder dig därför att kontakta din bank för att undersöka om de erbjuder en sådan förmån. Du har då eventuellt chans att få tillbaka pengarna, eller en viss del av dessa, av banken.Om banken alltså inte har någon sådan policy och inte kan betala tillbaka dina pengar så finns tyvärr inget mer att göra. Du kommer därmed gå miste om dina pengar på grund av att bolaget försatts i konkurs.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,