Hur kan jag få tillbaka pengar från ett företag som har gått i konkurs?

2021-04-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej jag fick rätt av ARN i mars 2020 att företag X skulle betala tillbaka pengar till mig, men inget hände, liksom för flera hundra personer. Nu hör det till saken att företaget gått i konkurs 2021 04 14. Hur går man tillväga även om det förmodligen inte finns pengar kvar i skojarföretaget.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beslut från ARNTill att börja med vill jag framhålla att ARNs beslut inte är rättsligt bindande. ARNs beslut utgör istället rekommendationer, vilka många företag visserligen väljer att följa. Företag kan dock välja att strunta i rekommendationerna utan rättslig påföljd.Konkurs När ett bolag går i konkurs sker det vanligtvis för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med pengar i bolaget för att betala alla skulder som bolaget har (1 kap 2 § konkurslagen). Vem som utfår något ur en konkurs bestäms av en särskild ordning som regleras i förmånsrättslagen (FRL).I första hand ska konkurskostnader betalas av konkursboets tillgångar. Därefter får borgenärer med särskild förmånsrätt betalt (4 § FRL). Det är exempelvis borgenärer med panträtter som har särskilt förmånsrätt. Därefter får borgenärer med allmän förmånsrätt betalat ur konkursboet (om det finns medel kvar) (15 § FRL). Det kan exempelvis röra sig om arbetstagare som har en fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (12 § FRL).Slutligen får så kallade oprioriterade fordringar betalat om det finns medel kvar för att betala dessa skulder (18 § FRL). Det är dock sällan det finns medel kvar för att betala borgenärer med oprioriterade fordringar. Din fordran är tyvärr en sådan oprioriterad fordran och du kommer därmed troligtvis inte att få någon utdelning av konkursen.Kan du få betalt på annat sätt?Om du har betalat med ett bankkort kan det hända att banken har en policy som kan ge dig viss eller full täckning för din förlust. Detta är ingen lagstadgad rättighet utan en förmån som vissa banker erbjuder till sina kunder. Jag råder dig därför att kontakta din bank för att undersöka om de erbjuder en sådan förmån. Du har då eventuellt chans att få tillbaka pengarna, eller en viss del av dessa, av banken.Om banken alltså inte har någon sådan policy och inte kan betala tillbaka dina pengar så finns tyvärr inget mer att göra. Du kommer därmed gå miste om dina pengar på grund av att bolaget försatts i konkurs.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Måste en betalning till en fordringsägare gå åter till konkursboet?

2021-04-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Vi har ett företag och varit inhyrda Hos ett företag som gick i konkurs. Vi skickade våra sista fakturor till Ett finans bolag när vi hörde att det ev skulle gå i konkurs för att säkra att vi fick betalningen. finans bolaget godkände fakturorna och vi fick betalt. Där efter skickade vi kredit fakturorna efter dem gick i konkurs. Och nu kräver finans bolaget att vi ska betala tillbaka detta till dem. Är detta något vi kan gå vidare med eller dem har rätt att vi ska betala tillbaka pengarna??
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett bolag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en juridisk person och företräds av en konkursförvaltare. Vid en konkurs kan regler om återvinning aktualiseras. Reglerna om återvinning möjliggör att konkursboet bl.a. kan få tillbaka pengar som har betalats eller lämnat företaget kort tid innan konkursen.Återvinning till konkursbo får endast ske på begäran av konkursboet (4 kap. 1 § KonkL). För att återvinning ska kunna ske måste följande förutsättningar vara uppfyllda. Betalningen ska gå åter om den innebar att en viss fordringsägare har gynnats framför andra. Om bolaget betalar er fordran framför andra fordringar innebär det att ni har gynnats framför andra som också har anspråk på finansbolaget (4 kap. 5 § KonkL).För att återvinning ska kunna ske krävs också att finansbolaget var insolvent vid betalningen eller i samband med betalningen blev insolvent. Att betalningen i kombination med andra omständigheter gjorde att finansbolaget blev insolvent är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt (4 kap. 5 § KonkL). Att vara "insolvent" innebär att den betalningsskyldige (finansbolaget) inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.Dessutom krävs det att ni, i egenskap av fordringsägare, kände till eller i varje fall borde ha känt till att finansbolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningen otillbörlig. Ni måste med andra ord ha varit i ond tro för att betalningen ska kunna gå åter (4 kap. 5 § KonkL). Eftersom ni framställde krav på betalning när ni hörde att finansbolaget eventuellt skulle gå i konkurs framstår det som att ni kände till att den betalningsskyldige var insolvent, eller åtminstone troligen skulle bli det inom kort.Om betalningen ägde rum mer än fem år före fristdagen (dvs. dagen då ansökan om finansbolagets försättande i konkurs kom in till tingsrätten) går den inte åter såvida det inte är fråga om någon närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 2 § KonkL och 4 kap. 5 § KonkL).Utifrån vad som ovan redogjorts är det troligt att betalningen måste gå åter om konkursboet begär det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller en kreditfaktura som skickats efter att bolaget gått i konkurs?

2021-04-06 i Konkurs
FRÅGA |Hej Vi undra om en kreditfaktura gäller som vi skickat efter bolaget gått i konkurs ? Med vänlig hälsning,
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni har skickat en kreditfaktura till ett företag som gått i konkurs och nu undrar ni om den kan göras gällande i konkursen.Endast fordringar som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades får göras gällande i en konkurs (5 kap. 1 § första stycket KonkL). Avgörande blir därför om fordran uppkommit innan beslutet om konkurs meddelades. Ni skriver att det är fråga om en "kreditfaktura". En faktura är att likställa med ett kvitto eller ett krav på betalning. När en faktura skickas eller når den betalningsskyldige är inte det som avgör tidpunkten för fordrans uppkomst. När en fordran ska anses ha uppkommit beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det är fråga om en kredit är det sannolikt att fordran uppstod i samband med att kreditavtalet ingicks. Dessutom får en fordran göras gällande i en konkurs även om den inte är förfallen till betalning (5 kap. 1 § andra stycket KonkL). Om kreditavtalet slöts innan konkursbeslutet meddelades får fordran göras gällande i konkursen.Om konkursen avskrivs eller att utdelningsförslaget fastställts kan inte fordran göras gällande eftersom konkursen anses avslutad.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när ett byggföretag går i konkurs innan godkänd slutbesiktning?

2021-04-22 i Konkurs
FRÅGA |Hösten 2018 anlitade jag en byggfirma för arbeten på min villa. Vi skrev två avtal:1) ABS 18, för exteriöra arbeten.2) Hantverkarformuläret, för interiöra arbeten.Respektive avtal hade en s k lyftplan, d v s en plan för hur och när arbetena skulle faktureras.Jag tog en färdigställandeförsäkring i Gar-Bo. Samtliga arbeten skulle ha varit klara i maj -19.Det var de inte. Jag reklamerade och ställde krav.Jag höll också inne med delar av betalningen. Arbetena fortsatte under 2019 och in på 2020. Våren -20 ansåg firman att man byggt färdigt enligt avtal. Jag ansåg att mycket återstod och jag upprättade därför en "restlista" som vi, jag och byggfirman, gick igenom gemensamt.Byggfirman hädade att alla utestående frågor skulle tas vid besiktningen.Våren 2020 gjordes en slutbesiktning. Den blev inte godkänd, arbetet ansågs inte var klart enligt avtal. Besiktningsprotokollet hade många anmärkningar. Byggfirman gjorde inget åt dessa.I besiktningen lyftes en fråga ut för att granskas vid en s k särskild besiktning, hösten 2020, avseende putsarbetet. Vid besiktnignsgenomgången HT -20 var alla parter närvarande, Entreprenören nämnde inte att man ansökt om konkurs ett halvår tidigare. Vi var alla ovetande om detta vid besiktningsgenomgången. Parallellt med konkursen startade entreprenören ett nytt byggföretag med ett likalydande namn.Jag står nu med ett icke klart bygge och en icke godkänd slutbesiktning. Vad kan jag göra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör ett avtal med en näringsidkare och därtill konkurs så blir konsumenttjänstlagen (KtjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL) tillämpliga. Vilka krav kan framställas när ett arbete är bristfälligt? Eftersom byggfirman har gått i konkurs så är det inte möjligt att framställa något krav på att felen ska avhjälpas. Det du kan göra är, precis som du verkar ha gjort, att hålla inne betalningen (26 och 27 § KtjL). Har du redan betalat för hela arbetet så har du istället en fordran mot konkursboet (5 kap. 1 § KonkL). Dock är en fordran av detta slag en så kallad oprioriterad fordran, vilket innebär att alla andra borgenärer vars fordringar är förenade med någon slags förmånsrätt har förtur när konkursboets medel fördelas (1 och 18 § FRL samt 11 kap. 1 § KonkL). I de flesta fall finns det inte medel kvar för att täcka de oprioriterade fordringarna, och risken är därför att man inte får sin oprioriterade fordring betald. Eftersom byggfirman har gått i konkurs finns det tyvärr inte så mycket mer man kan göra och chansen är ganska liten att man utan en prioriterad fordran får ut någonting alls ur konkursen. Konkursförvaltare har som uppgift att tillvarata samtliga borgenärers intresse genom att avveckla konkursboet på ett så förmånligt sätt som möjligt för samtliga borgenärer (7 kap 8 § KonkL). Denne kan därför ta över vissa avtal, om det är förmånligt för konkursboet. Det du kan göra (det vill säga om konkursen ännu inte är avslutad) är därför att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in ditt avtal som du hade med byggfirman. Vem som är konkursförvaltare kan du ta reda på genom att kontakta tingsrätten. Vad kan du i övrigt göra? Om du inte får någon ersättning ur konkursen så finns det inte något mer du kan göra eller kräva från det (före detta) byggbolaget. Det du istället kan göra är att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna.Sammanfattning Du kan hålla inne betalningen, men om du redan har betalat så har du istället en fordran i konkursen. Eftersom din fordran är oprioriterad är dock sannolikheten stor för att det inte kommer finnas tillräckliga medel för att täcka den. Det du kan göra är att vända dig till konkursförvaltaren för att se om denne vill lösa in avtalet. Om inte så finns det inte mycket mer du kan göra än att nyttja din försäkring och anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna. Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Kan efterlevande make/sambo ådra sig skulder från det dödsbo som gått i konkurs?

2021-04-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej min mor har stora skulder efter några år med sjuk man och dubbla boendekostnader, mannen bodde på omsorgsboende de sista åren och han dog 2019. Dödsboet gick i konkurs då det inte fanns några tillgångar utan bara skulder. Idag står min mor kvar med skulderna att betala efter hans död trots dödsbo konkursen. Avskrivs inte skulderna i en konkurs?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Makar ansvarar därför inte för varandras skulder. Detsamma gäller sambor (jfr 1 § SkbrL). Skulder kan inte gå i arv. Din mor kan därför inte bli skyldig att betala skulder som hennes tidigare man hade.Däremot kan fordringsägare som huvudregel fortfarande kräva betalt av din mor, om hon också var betalningsskyldig för vissa fordringar. Solidariskt ansvar gäller för en skuld som har flera betalningsskyldiga om det inte har avlats om förbehåll om delat ansvar (jfr 2 § första stycket SkbrL). Fordringsägaren får alltså vända sig till vem han vill av de betalningsskyldiga för att kräva betalning. Om delat ansvar har avtalats kan fordringsägaren endast kräva den andel som avtalats från din mor. Om en specifik andel inte har avtalats gäller per capita (t.ex. om A och B har en fordran på 10 000 kr, är de ansvariga för 5000 kr var).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?

2021-03-09 i Konkurs
FRÅGA |Körskoleföretag gått i konkurs i år , där jag köpte paket och har 4 inneliggande lektioner. Hur återfår jag de förlorade pengar/ lektioner. Företaget är ej kontaktbar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oprioriterad fordran i konkursenDu har en oprioriterad fordran på konkursboet. Fordringar i en konkurs som inte är förenade med förmånsrätt blir oprioriterade (18 § FRL). Därmed kommer du endast att få betalt om det skulle finnas pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild eller allmän förmånsrätt fått betalt. Då det sällan finns tillräckligt med pengar i konkursboet för alla fordringsägare finns det en stor risk att du inte kommer att få betalt för din fordran.Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för att få information om vem som sköter förvaltningen av konkursboet (konkursförvaltaren). Du kan därefter kontakta konkursförvaltaren för att informera om att du har en fordran på körskolan. Om du får utdelning i konkursen kommer du att meddelas om det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Separationsrätt för inlämnad bil hos konkursförsatt företag

2021-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer om jag har lämnat in min bil till försäljning hos en bilfirma och företaget går i konkurs. Ingår min bil i konkursen?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bland annat sak- och konkursrätten, med särskilt fokus på den s k separationsrätten. Detta är aktuellt för just dig eftersom separationsrätten besvarar frågan huruvida du har en möjlighet att få tillbaka din bil från konkursboet (bilfirmans egendom). Mer om separationsrätten kommer nedan.Jag har tolkat det som att din bil fortfarande befinner sig hos konkursgäldenären (bilfirman) och att du fortfarande innehar äganderätten.De lagar som aktualiseras i ditt fall är särskilt konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB).Vad har skett när konkursen inleddes hos bilfirman?Orsaken till konkursen är alltså att bilfirman har misslyckats med att betala tillbaka sina skulder (1 kap. 2 § st. 2 KL). Det innebär att all egendom som bilfirman äger inte längre är under deras rådighet, utan hanteras av en konkursförvaltare (3 kap. 1 § och 7 kap. 12 § st. 1 KL).Konkursförvaltarens jobb är att samla in och värdera konkursgäldenärens (bilfirmans) egendom för att sedan dela ut allt dessa till de olika borgenärerna (de som har obetalda fordringar hos bilfirman) enligt 7 kap. 8 § KL.I vilken ordning kommer fordringsägarna få sina fordringar betalda?Nu är förmodligen konkursen i full gång, vilket innebär att konkursförvaltaren är i ett stadie då denne samlar ihop all egendom som bilfirman äger för att sedan fördela denna förmögenhet bland fordringsägarna. Men hur vet man om man som fordringsägare kommer bli återbetald vid konkursen? Jo, vid en konkurs så finns det nämligen en turordning mellan olika fordringsägare. Det är alltså vissa fordringar som prioriteras framför andra vid utdelningen.Den allra högst prioriterade fordringsgruppen är fordringsägarna vars egendom befann sig hos konkursgäldenären vid konkursens utbrott. De här fordringsägarna ska alltså ha kvar äganderätten till egendomen. Denna rätt kallas för separationsrätt.Orsaken till att denna fordringsgrupp är högst prioriterade är att egendomsmassa som ska delas ut till de andra fordringsägarna endast får bestå av sådant som tillhör konkursgäldenären (3 kap. 3 § KL). Vad som omfattas av egendomsmassan presumeras vara allt som befinner sig hos konkursgäldenären vid konkursen utbrott (4 kap. 18 § KL).Med detta i åtanke, så bör du som huvudregel ha rätt till att kräva tillbaka bilen av konkursboet (förutsatt att du fortfarande har äganderätten till den). Däremot så måste din egendom (bilen) uppfylla två till krav för att du ska få rätten att ta tillbaka din bil från konkursboet (dvs. separationsrätt)Har du separationsrätt till bilen?Den egendomsmassa som konkursförvaltaren har samlat ihop är alltså den egendom som ska användas för att betala tillbaka konkursgäldenärens (bilfirmans) skulder. Men som sagt så får inte andras egendom omfattas av egendomsmassan (3 kap. 3 § KL). För att aktualisera separationsrätten så måste du alltså ha kvar äganderätten till bilen, vilket jag förutsätter att du har.För att du ska få en möjlighet att separera din bil från konkursgäldenärens egendomsmassa så måste den uppfylla två olika krav.1) egendomen ska vara individualiserad: detta innebär att ditt anspråk ska avse ett visst individuellt bestämt föremål som du har överlämnat till bilfirman. I ditt fall så avser anspråket en särskild bil så detta krav bör du uppfylla.2) egendomen ska kunna identifieras: du ska kunna identifiera precis den bil som anspråket avser. Eftersom du vet hur din bil ser ut, vilken modell och registreringsnummer den har så borde det inte vara något större problem för dig att identifiera bilen hos bilfirman.HandlingsplanJag skulle rekommendera dig till att så snabbt som möjligt kontakta bilfirmans konkursförvaltare och kräva tillbaka din bil. Så länge du har kvar äganderätten till bilen så får inte konkursförvaltaren kvarhålla bilen då den inte ska ingå i konkursboets egendomsmassa eftersom du, enligt mig, har separationsrätt till den.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,