Separera vinterdäck från ett konkursbo

2018-11-16 i Konkurs
FRÅGA |Bilföretaget som förvarade mina vinterdäck har konkursat. Jag har skickat kvitto till förvaltaren. Har trots förfrågan inte fått veta var däcken är, inte heller fått erbjudande om att hämta ut dem innan de ev flyttats. Däcken är ju min egendom och ingår inte i konkursboet. Ska jag tvingas skaffa däck o fälgar för minst 10 000 för att köra lagligt? Är på väg norröver. Vad råder ni mig att göra?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om konkurs Den egendom som tillhörde företaget när konkursbeslutet meddelades tillfaller konkursboet, 3 kap. 3 § konkurslagen. Det innebär att när bilföretaget gick i konkurs så blev dina däck en del av konkursboet.Är separation av egendom från konkursboet möjlig? Om du vill få tillbaka (separera) dina vinterdäck måste den så kallade separationsprincipen vara uppfylld. Den egendom som man vill separera från konkursboet måste vara tydligt identifierbar. Det måste kunna gå att peka ut exakt vilka som är dina däck. Du måste också kunna bevisa vilka som är dina däck. T.ex. genom att det på däcken är tydligt markerat att de är dina eller att de är tydligt avskilda från andra däck.Sammanfattning Om du kan peka ut just dina däck och bevisa att de är dina så kan du nå framgång med att separera däcken. Om du inte kan separera däcken så tillfaller de tyvärr konkursboet. Jag rekommenderar att du kontaktar konkursförvaltaren och kräver att få separera dina vinterdäck. Skulle det vara så att konkursförvaltaren inte svarar eller accepterar din begäran råder jag dig att ta kontakt med Lawlines juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i processen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Får en konkursförvaltare börja arbeta innan tiden för överklagan har löpt ut?

2018-10-26 i Konkurs
FRÅGA |Får en konkursförvaltare starta sitt arbete innan tiden för överklagan är slut (3 veckor) Mvh
Lisa Gustafsson |Ja, en konkursförvaltare börjar vanligtvis sitt arbete direkt efter konkursbeslutet i samband med att ägaren av företaget eller privatpersonen förlorar sin rådighet över egendomen, 3 kap. 1 § Konkurslagen.Vänligen

Reparatören gick i konkurs. Kan jag få tillbaka min egendom?

2018-10-03 i Konkurs
FRÅGA |Jag hade en luftvärmepump i mitt hus som gick sönder och blev hämtad av en reparatör. Reparatörens företag gick flera månader senare i konkurs utan att jag fått tillbaka min luftvärmepump. Jag skulle vilja veta vem som är ansvarig för min egendom i ett sånt här läge.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om konkurser och konkursboetNågon som går i konkurs kallas i konkurslagen (KonkL) för gäldenär. En konkursförvaltare tilldelas konkursen och kommer att försöka få in pengar för att kunna betala av så många skulder som möjligt till gäldenärens borgenärer. Ett sätt att få in pengar är att sälja av egendom som tillhör gäldenären. Den egendom som kan säljas ingår i det så kallade konkursboet.Den egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades tillfaller konkursboet, 3 kap. 3 § 1 stycket KonkL. Det innebär att när reparatören gick i konkurs så blev din luftvärmepump en del av konkursboet. Kan jag separera min egendom från konkursboet?Om du vill kunna separera (få tillbaka) din värmepump måste den så kallade separationsprincipen vara uppfylld. Det är tre förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att du ska kunna separera din värmepump: Det ska vara ett identifierbart objekt Objektet ska vara intakt Besittaren besitter med begränsad rätt För att värmepumpen ska vara identifierbar måste du kunna peka ut, och bevisa, att just den pumpen är din. Om det finns ett lager med flera identiska pumpar, utan märkning eller dylikt, så kan du inte separera den. Men om du har märkt pumpen på något sätt, om det finns ett serienummer som du har dokumenterat tillhör dig, eller kanske om reparatören själv märkt ut vilken pump som tillhör vem, så kan den anses vara identifierbar.Att objektet är intakt innebär att det inte får ha ändrats eller förlorat sin form. Till exempel om den byggts om och delar av den blivit en del av ett annat objekt. Men om den är sönderplockad och alla delar finns kvar, märkta som dina, så anses den fortfarande vara intakt. Om pumpen står kvar, orörd eller inte isärplockad, är den självklart också att anses som intakt.Om reparatören endast får reparera pumpen så besitter han den med begränsad rätt. Men om du till exempel gett reparatören rätt att använda pumpen själv så besitter han den inte med begränsad rätt. Sammanfattning Om du kan peka ut just din pump och bevisa att den är din, om pumpen är intakt och reparatören endast fick reparera den, så kan du nå framgång med att separera pumpen. Om du inte kan separera pumpen så tillfaller den konkursboet. Jag rekommenderas att du kontaktar konkursförvaltaren och ber om att få separera din värmepump.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med leasingavtal när företaget går i konkurs?

2018-09-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer med min privata leasing på bilen då bilföretaget har gått i konkurs?
Sara Hill |Hej!Vad händer med bilen?Bilföretaget har äganderätt medans du har nyttjanderätt till bilen. Eftersom bilen ägs av bilföretaget kommer bilen troligtvis att säljas som tillgång i samband med konkursen för att kunna betala av skulder. Det innebär att bilen kommer behöva lämnas tillbaka till bilföretaget och ditt leasingavtal avbryts.Skadestånd?Förutsatt att avtalet skulle fortsätta löpa har bilföretaget begått avtalsbrott. Det innebär att du rent faktiskt skulle kunna kräva skadestånd för ekonomisk skada som kanske kan uppstå i och med att leasingavtalet upphör.Eftersom företaget går i konkurs är det dock mest troligt att det saknas medel att betala skadestånd med. Skadeståndsanspråket skulle då räknas som en oprioriterad skuld i konkursen eftersom den saknar sådan säkerhet som exempelvis banker oftast har (säkerhet i form av pant i bilföretagets fastighet osv). Det innebär att det mest troliga utfallet är att du inte alls får ut några pengar genom skadeståndsanspråk. Med det vill jag alltså säga att det knappast är mödan värt. Sammanfattningsvis kommer alltså bilen mest troligen krävas tillbaka av företaget. Jag råder dig att inte lägga allt för mycket energi på att försöka få ut någon slags kompensation utan vänd dig helt enkelt till ett annat bilföretag som kan teckna nytt leasingavtal.(Tillägg: det kan också vara så att bilen säljs med leasingavtalet vidhängande, dvs. att något annat bilföretag övertar leasingkontrakten och du på så vis kan behålla bilen. Det beror dock helt på omständigheterna). Hoppas att det här besvarade de funderingar du kan tänkas ha! Tack för att du vände dig till Lawline och hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade.

Försätta dödsbo i konkurs

2018-11-07 i Konkurs
FRÅGA |Min bror har en liten fastighet, torp, som han missköt så den inte går att sälja. Han har dessutom så stora stora skulder att dödsboet går i konkurs när han dör. Vad hände då?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om dödsboet har mycket skulder kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs, vilket framgår av 2 kap 3 § andra stycket konkurslagen. Ansökningshandlingen ska fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter de döde och, om bouppteckningen har registrerats, ska bevis om detta skickas med. Har inte en bouppteckning förrättats ska uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas.Ansökan görs hos behörig tingsrätt enligt 2 kap 1 § Konkurslagen. Behörig tingsrätt är där den avliden hade sin hemvist innan sin död.Om ni försätter dödsboet i konkurs så drabbar detta inte arvtagarna ekonomiskt på så vis att ni tar över skulder. Enligt svensk lag ärver man alltså inte skulder. Däremot får dödsbodelägarna eventuellt betala ansökningsavgiften till tingsrätten. Om ni redan har hunnit dela upp tillgångarna mellan er innan ni med dödsboets tillgångar betalat de skulder som går att betala, ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. I en konkurs finns fordringar med olika prioritet, dvs. i vilken ordning som de ska betalas. Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader s.k. allmän förmånsrätt och ska betalas före andra "vanliga" skulder. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset eller lägenheten som säkerhet, har dock enligt konkursreglerna företräde både framför "vanliga" skulder och begravningskostnader eftersom de har särskild förmånsrätt.De pengar som eventuellt finns kvar i dödsboet, efter att en skuld med en säkerhet och begravningskostnaderna har betalats, fördelas på de övriga skulderna. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Personligt ansvar och makes ansvar vid konkurs av AB

2018-10-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Har en fråga i två delar: 1. Min man har ett aktiebolag och driver verksamhet i en lokal. Om bolaget skulle försättas i konkurs, hur fungerar det då med betalningskuld gentemot hyresvärden (uppsägning 9 månader). 2. Om min mans AB går i konkurs, blir han så personligen betalningsskyldig? Kan han bli tvingad att sälja sina privata tillgångar för att täcka upp bolagets skulder? Jag vet att han har en företagskredit som han personligen är borgenär för. Vi har gemensam bostad som vi äger, så om det är så att min make blir betalningsskyldig, går det då även över på mig som maka och även min del (inget äktenskapsförord så jag antar 50/50) av tillgången måste in i konkursboet?Tack på förhand!
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Om jag förstått det rätt så ska bolaget betala 9 månaders hyra när hyreskontraktet upphör. Den fordran som hyresvärden får på bolaget hamnar under ''övriga fordringar'' enligt förmånsrättslagen, såvida inte hyran är kopplad till säkerhet i företaget. Alltså kan hyresvärden kräva bolaget på pengar så länge det finns pengar i konkursboet, men i och med att det är en oprioriterad fordran så är chansen liten att hyresvärden får betalt.Huvudregeln för aktiebolag är att man inte kan förlora mer än man satsat (investerat), enligt 1 kap. 3§ Aktiebolagslagen. Såvida inte din make har fortsatt verksamheten trots vetskap om att företaget måste likvideras, eller inte tagit de korrekta stegen för en likvidation, kan han inte bli personligt ansvarig (25 kap. 18 - 19 §§). Endast skulder han personligt gått borgen för, så som företagskrediten, kan han personligen bli ansvarig för.Huvudregeln vid äktenskap är, trots vad många tror, att var och en svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Alltså kan de inte mäta ur dina pengar. De kan dock tvångsförsälja fastigheten, men då får du pengar till värde av hälften av vad fastigheten såldes till. Dessutom så måste de ta hänsyn att endast sälja saker som täcker skulden, alltså om fastigheten är värd 1 miljon men skulden endast är på 30 000 kr, ska att de ta egendom som enklast kan täcka skulden, exempelvis en bil värd 30 000 kr.Hoppas det här hjälpte!

Vem vänder jag mig till för att få tillbaka mina investerade pengar om bolaget har gått i konkurs?

2018-09-29 i Konkurs
FRÅGA |HejJag har investerat i ett bolag som gått i konkurs. Kan jag få tillbaka mina pengar på något sätt?Försökte få tag på företaget då jag anade oråd, men de gömde sig.Nu har de som sagt gått i konkurs och jag vet inte vad jag ska göra, var jag ska vända mig.
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett bolag går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare som har i uppdrag att konstatera vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget. Därefter ska förvaltaren i en bestämd turordning, prioriteringsordningen, betala bolagets borgenärer som har en fordran om ersättning. Eftersom du har investerat i bolaget har du en fordran på bolaget och är således en borgenär.Ett bolag som går i konkurs har vanligen större skulder än det har tillgångar, något som dessvärre innebär att alla borgenärer inte kommer få full ersättningar för sina fordringar, men för att överhuvudtaget ta del i konkursboet ska du kontakta konkursförvaltaren och meddela denne om din fordran på bolaget.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen,Vänligen,

Hur lång tid tar en personlig konkurs? Finns skulderna kvar efter konkursens slut?

2018-09-17 i Konkurs
FRÅGA |Hur lång tid tar en personlig konkurs?Kan fordringsägare kräva skuld efter konkursens slut?
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid tar en personlig konkurs?Hur lång tid det tar att genomföra en personlig konkurs är olika från fall till fall, och jag kan därför inte ge något rakt svar på tidsåtgången. Kanske kan du höra med konkursförvaltaren?Upphör skulderna när konkursen är avslutad?Regelverket skiljer sig åt när det är en privatperson eller en juridisk person som går i konkurs. En juridisk person är ett företag, en organisation eller en verksamhet som kan ha rättigheter och skyldigheter.När en juridisk person går i konkurs så upphör skulderna när konkursen är avslutad.När en privatperson går i konkurs så upphör inte skulderna när konkursen är avslutad. När personen får in tillgångar igen efter konkursen så fortsätter skulderna att betalas av. Om det känns alldeles för betungande att fortsätta betala av skulderna så kan en privatperson ansöka om att genomgå en skuldsanering. Man ansöker hos Kronofogdemyndigheten. På deras hemsida finns mycket information om vad en skuldsanering innebär och hur man ansöker.Sammanfattning När det gäller tidsåtgången för en personlig konkurs så kan jag inte ge ett bra svar; det beror på omständigheterna! Hör med konkursförvaltaren om denne har en uppskattning om hur lång tid det kan ta.Vid en personlig konkurs så upphör inte skulderna efter konkursens slut, utan kommer att fortsätta betalas av. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,