Vem är högst prioriterad i en konkurs - bank eller borgenär?

2019-07-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej.Vad händer om ett aktiebolag går i konkurs. Vem ska ha resterande pengar först? Jag som borgenär eller banken?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken ordning man som borgenär får betalt i en konkurs. Regler om konkurser hittas i konkurslagen och regler om förmånsrätter hittas i förmånsrättslagen.När ett aktiebolag går i konkurs ska alla tillgångar säljas och skulderna ska betalas av i den mån det går. Vem som får betalt först beror på vilka typer av fordringar och/eller säkerheter man har. De fordringar som har särskild förmånsrätt kommer att vara högst prioriterade, sen kommer de fordringar med allmän förmånsrätt och sist de oprioriterade fordringarna.1. Särskild förmånsrätt. Vanligaste typen av förmånsrätt är panträtt på fast eller lös egendom. Andra särskilda förmånsrätter som kan nämnas är företagshypotek och aktiepant. Det innebär att om banken till exempel har tagit bolagets fastighet som säkerhet för sina lån så kommer banken att vara högt prioriterad. Om du som borgenär har någon typ av pant så kommer den fordfan att vara prioriterad.2. Allmän förmånsrätt. Det kan till exempel vara de anställdas lön. 3. Oprioriterade fordringar. Det är i princip alla fordringar som inte har särskild- eller allmän förmånsrätt. I den kategorin brukar till exempel leverantörers fakturor hamna. Det är sällan man får något betalt om man har en oprioriterad fordran. Om både du som borgenär och banken har oprioriterade fordringar ska ni dela på pengarna som finns kvar efter att de med särskild förmånsrätt och allmän förmånsrätt fått ut sina pengar.Jag har för lite information för att kunna ge svar på om du som borgenär eller banken kommer att få ut sina pengar först. Det som kan sägas är att om båda har oprioriterade fordringar så får ni dela på pengarna. Har någon av er en särskild förmånsrätt så kommer den parten att få betalt först.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilka borgenärer får betalt för sina fordringar först vid en konkurs?

2019-06-09 i Konkurs
FRÅGA |Vad gäller egentligen när en person begär sig själv i personlig konkurs och när denne har flera skulder till banker för lån, men när denne person även har skulder till en privatperson på 500 000:-Har bankerna automatiskt förtur vid krav från Borgenärer, eller är det fråga om vilken Tidpunkt för när lånet togs som avgör vilka som har förtur till fodringarna?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga behandlar konkurs och situationen du beskriver regleras främst i förmånsrättslagen. Allmän och särskild förmånsrättNär en person har gått i konkurs beaktar man både allmän och särskild förmånsrätt (2 § förmånsrättslagen). Särskild förmånsrätt är knuten till viss egendom och allmän förmånsrätt gäller hela gäldenärens (personen försatt i konkurs) egendom (2 § förmånsrättslagen). Särskild förmånsrätt kan vara exempelvis företagshypotek (5 § förmånsrättslagen) eller panträtt i fast egendom (6 § förmånsrättslagen). Allmän förmånsrätt har exempelvis arbetstagare som inte fått sin lön (12 § förmånsrättslagen). De fordringar som inte har någon allmän eller särskild förmånsrätt brukar kallas oprioriterade fordringar. Vem får betalt först?Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt (15 § förmånsrättslagen) och allmän förmånsrätt har företräde framför oprioriterade fordringar (18 § förmånsrättslagen). Detta betyder att alla som har särskild förmånsrätt kommer få betalt först genom att den egendom förmånsrätten är knuten till (exempelvis ett hus) säljs. Därefter får de med allmän förmånsrätt betalt och sist, om pengarna räcker, får de oprioriterade fordringarna betalt. SammanfattningDet som avgör i vilken ordning borgenärerna får betalt är vilken typ av förmånsrätt man har. Det finns många olika typer av förmånsrätter, om du vill läsa mer om vilka som finns rekommenderar jag att läsa igenom förmånsrättslagen. Skatteverket har även rättslig vägledning på området som kan läsas igenom för ytterligare information, den hittar du här. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Turordningsregler, vad gäller?

2019-05-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Vi är 98 pesonner som kräver in 85 miljoner . Finns en kvarstad. Finns ca36 miljoner i bankmedel säkrade. O en del tillgångar till kanske 45 miljoner. Min fråga är gällande verkställighet o turordning. Hur fungerar turordningen? Tacksam för svsr
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar antagit att det rör sig om en konkurs vid besvarandet av denna fråga. Om detta inte stämmer kommer inte mitt svar att göra det. Jag vet för lite kring vilka fordringar som är inblandade i konkursen och kommer ge ett allmänt svar. Turordningen hittar du i förmånsrättslagen. Lagen är delad på så vis att den skiljer mellan särskilda förmånsrätter som kommer först i turordningen (panträtt i fastighet, sjöpanträtt och andra speciella panträtter), och allmänna förmånsrätter (t.ex lön). Fordringar som inte är förenade med någon specifik egendom eller förfarande har rätt till det som är kvar efter alla andra förmånsrätter har blivit betalda, förmånsrättslag 18§. I vardagligt språk kan man säga att "vanliga" fordringsägare kommer näst sist efter fordringar som uppkommer pga brott och straff, förmånsrättslag 19§. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer då ett dödsbo försätts i konkurs?

2019-04-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Om ett dödsbo har mer skulder än tillgångar måste dödsboet försättas i konkurs? Eller kan man genomföra utbetalningar till fordringsägarna enligt samma principer som vid en konkurs?Vi kommer inom några veckor att skicka bouppteckningen till Skattemyndigheten för godkännande, men undrar så klart vad som händer efter det.Finns bara en dödsboägare.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om konkurs finns i Konkurslagen (KL). Jag kommer även att beröra bestämmelser i förmånsrättslagen (FRL).Det stämmer att om dödsboet har med skulder än tillgångar så kan dödsbodelägaren ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs (2 kap. 3 § 2 st KL). Till ansökshandlingen ska en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den avlidne bifogas. Om bouppteckningen registrerats ska bevis om det även skickas med. Har en bouppteckning inte förrättats ska uppgifter om varje delägares namn och postadress också lämnas.Ansökningen görs hos tingsrätt (2 kap. 1 § KL). Vilken tingsrätt som är behörig är där den avlidne hade sin hemvist.I svensk rätt ärver man inte skulder, det innebär att om dödsbodelägaren väljer att försätta dödsboet i konkurs, drabbar inte det denne ekonomiskt. Det som dock behöver betalas av dödsbodelägaren är ansökningsavgiften till tingsrätten. Gällande konkurser finns principer som reglerar i vilken ordning skulder ska betalas, alltså vilka fordringar som ska prioriteras framför andra. Begravnings- och bouppteckningskostnader har en "allmän förmånsrätt" som betyder att de ska betalas före andra skulder. Denna förmånsrätt gäller även för skulder med säkerhet. Bostadslån med fastigheten som säkerhet har ytterligare företräde framför bouppteckningskostnaderna, eftersom denna har "särskild förmånsrätt" (3a§ - 7§ FRL).Tillgångarna som finns i dödsboet fördelas alltså efter fordringarnas prioritet. Först betalas skulder med särskild förmånsrätt, sedan allmän förmånsrätt. Resterande tillgångar går till övriga skulder.Hoppas du fick svar på din fråga!

Aktiebolag i konkurs - hur stor chans att långivaren får tillbaka sina pengar?

2019-06-23 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer när ett akteibolag ev går i konkurs och en person har lånat ut en större summa med pengar till företaget. Företaget äger även bostad mm. Finns det möjlighet och hur stor att långivaren får tillbaka sina pengar?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vilken ordning som fordringsägare (borgenärer) får betalt från en gäldenär som gått i konkurs regleras i förmånsrättslagen. Fordringsägare är en person eller ett företag som står bakom ett lån. En fordringsägare kan således vara en långivare som har lånat ut pengar till ett aktiebolag. Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären. När ett företag har gått i konkurs finns ofta flera olika borgenärer som har lånat ut pengar. I dessa fall är det inte säkert att alla borgenärer kan få ut sin egendom av konkursboet. Förmånsrättslagen reglerar därför vilken turordning som gäller för borgenärerna, dvs. fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.Förmånsrätter finns som massafordran, särskilda förmånsrätter, allmänna förmånsrätter och oprioriterade fordringar. Läs om förmånsrätt här och förmånsrättsordningen här. Särskilda förmånsrätter är sådana som är gäller för viss egendom, exempelvis fordringar som är förenade med panträtt till lös eller fast egendom. Allmän förmånsrätt är inte förknippad med någon särskild egendom men utgör prioriterad fordran enligt förmånsrättslagen (läs här). Av din fråga så förefaller personen ha lånat ut pengar till aktiebolaget. Det kan därmed tänkas vara en oprioriterad fordran (läs här).Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt (15 § förmånsrättslagen). Den turordning som gäller för särskilda förmånsrätter räknas upp i lagen (3 a – 9 § förmånsrättslagen). Efter dessa fordringar kommer de allmänna förmånsrätterna, vilka räknas upp i 10 – 19 § förmånsrättslagen. Om det vid konkursen finns pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt så får de oprioriterade fordringsägarna dela på de pengar som finns kvar (upp till fordringarnas belopp). Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att långivarens chans att få tillbaka sina pengar beror på det konkurssatta aktiebolagets skulder och tillgångar. Av din fråga verkar aktiebolaget ha vissa tillgångar. Du nämnder t.ex. att de äger bostad m.m. Det finns dock en risk att personen inte får tillbaka sina pengar om dennes fordran är en oprioriterad fordran i konkursboet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Personlig konkurs

2019-05-14 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Kan en person gå i personlig konkurs om hen inte har några skulder?
Julia Kwapisz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet personlig konkurs innebär att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. En konkurs innebär i princip att alla ens tillgångar tas om hand och används därefter för att betala av personens skulder.Så för att svara på din fråga; nej, man kan inte gå i personlig konkurs om man inte har några skulder! Det finns mer information på Kronofogdens hemsida om du är intresserad!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur får man ut sin egendom ur en gäldenärs konkurs?

2019-04-29 i Konkurs
FRÅGA |Lämnade in min motorcykel på vinterförvaring i höstas. Bolaget som säljer och reparerar motorcyklar är nu i likvidation och jag vill få tillbaka den. Inget arbete har utförts på motorcykeln. Hur gör jag för att få ut den?mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar främst konkurslagens regler samt allmänna sakrättsliga principer. Jag kommer i mitt svar att utgå från att likvidationen sker till följd av konkurs.Vad gäller vid konkurs?Enligt 3 kap. 3 § konkurslagen ska bland annat all egendom som tillfaller gäldenären under konkursen och kan utmätas, räknas till konkursboet. I ditt fall är bolaget gäldenär. Enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken ska gäldenären anses vara ägare till lös egendom som finns i dennes besittning, om det inte framgår att egendomen tillfaller någon annan. Din motorcykel var i bolagets besittning och kommer alltså att räknas till konkursboet.Hur kan du få tillbaka din motorcykel?Du har rätt att få tillbaka din motorcykel om du kan visa att du har separationsrätt till den. Detta innebär att du ska visa att du 1) har bättre rätt till egendomen än gäldenären, 2) att rätten avser identifierbar egendom och 3) att egendomen behållit sin identitet.Bedömning i ditt fall: 1) Du kan visa bättre rätt till egendomen genom att bland annat visa upp avtalet mellan dig och bolaget, som endast avser förvaring. 2) Din motorcykel är en identifierbar egendom om den kan urskiljas från bolagets egendomsmassa. Om alla motorcyklar är identiska och du inte kan peka ut din egendom, är den inte identifierbar. 3) Motorcykeln ska ha behållit sin identitet, vilket den verkar ha gjort i ditt fall då bolaget inte har utfört arbete på den. Du har alltså troligen separationsrätt till din motorcykel.SammanfattningI en konkurs räknas den egendom som gäldenären besitter ofta in i konkursboet. För att du ska kunna få ut egendom som rätteligen tillhör dig, krävs att du kan visa att du har separationsrätt till den. Då ska du kunna visa att du har bättre rätt till egendomen än gäldenären, att egendomen är identifierbar samt att den behållit sin identitet.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur länge kan klandertalan föras mot konkursförvaltare?

2019-04-09 i Konkurs
FRÅGA |HejOm en konkurs är avslutad, kan företrädaren ställas till ansvar då?Eller måste det ske när konkursen är öppen.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har uppfattat din fråga som att du undrar hur långt efter konkursredovisningen som en konkursförvaltare kan bli skadeståndsskyldig för skada som uppkommit i konkursboet. Har konkursförvaltaren avsiktligen eller genom oaktsamhet handlat på ett sådant sätt att skador uppkommit för konkursboet så kan konkursförvaltaren bli skadeståndsskyldig (17 kapitlet 1 § Konkurslagen). Vill du att förvaltaren ska ställas till ansvar så ska din talan göras i samband med att du klandrar förvaltarens slutredovisning (17 kapitlet 2 § Konkurslagen). En klandertalan ska föras senast 3 månader efter det att en kopia av redovisningen har kommit in till domstolen som hanterat konkursärendet (13 kapitlet 7 § 3 punkten konkurslagen). Konkursföreträdaren kan alltså "ställas till ansvar" genom en klandertalan senast 3 månader efter slutredovisningen kommit in till domstol. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Med vänlig hälsning,