Separationsrätt för inlämnad bil hos konkursförsatt företag

2021-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer om jag har lämnat in min bil till försäljning hos en bilfirma och företaget går i konkurs. Ingår min bil i konkursen?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bland annat sak- och konkursrätten, med särskilt fokus på den s k separationsrätten. Detta är aktuellt för just dig eftersom separationsrätten besvarar frågan huruvida du har en möjlighet att få tillbaka din bil från konkursboet (bilfirmans egendom). Mer om separationsrätten kommer nedan.Jag har tolkat det som att din bil fortfarande befinner sig hos konkursgäldenären (bilfirman) och att du fortfarande innehar äganderätten.De lagar som aktualiseras i ditt fall är särskilt konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB).Vad har skett när konkursen inleddes hos bilfirman?Orsaken till konkursen är alltså att bilfirman har misslyckats med att betala tillbaka sina skulder (1 kap. 2 § st. 2 KL). Det innebär att all egendom som bilfirman äger inte längre är under deras rådighet, utan hanteras av en konkursförvaltare (3 kap. 1 § och 7 kap. 12 § st. 1 KL).Konkursförvaltarens jobb är att samla in och värdera konkursgäldenärens (bilfirmans) egendom för att sedan dela ut allt dessa till de olika borgenärerna (de som har obetalda fordringar hos bilfirman) enligt 7 kap. 8 § KL.I vilken ordning kommer fordringsägarna få sina fordringar betalda?Nu är förmodligen konkursen i full gång, vilket innebär att konkursförvaltaren är i ett stadie då denne samlar ihop all egendom som bilfirman äger för att sedan fördela denna förmögenhet bland fordringsägarna. Men hur vet man om man som fordringsägare kommer bli återbetald vid konkursen? Jo, vid en konkurs så finns det nämligen en turordning mellan olika fordringsägare. Det är alltså vissa fordringar som prioriteras framför andra vid utdelningen.Den allra högst prioriterade fordringsgruppen är fordringsägarna vars egendom befann sig hos konkursgäldenären vid konkursens utbrott. De här fordringsägarna ska alltså ha kvar äganderätten till egendomen. Denna rätt kallas för separationsrätt.Orsaken till att denna fordringsgrupp är högst prioriterade är att egendomsmassa som ska delas ut till de andra fordringsägarna endast får bestå av sådant som tillhör konkursgäldenären (3 kap. 3 § KL). Vad som omfattas av egendomsmassan presumeras vara allt som befinner sig hos konkursgäldenären vid konkursen utbrott (4 kap. 18 § KL).Med detta i åtanke, så bör du som huvudregel ha rätt till att kräva tillbaka bilen av konkursboet (förutsatt att du fortfarande har äganderätten till den). Däremot så måste din egendom (bilen) uppfylla två till krav för att du ska få rätten att ta tillbaka din bil från konkursboet (dvs. separationsrätt)Har du separationsrätt till bilen?Den egendomsmassa som konkursförvaltaren har samlat ihop är alltså den egendom som ska användas för att betala tillbaka konkursgäldenärens (bilfirmans) skulder. Men som sagt så får inte andras egendom omfattas av egendomsmassan (3 kap. 3 § KL). För att aktualisera separationsrätten så måste du alltså ha kvar äganderätten till bilen, vilket jag förutsätter att du har.För att du ska få en möjlighet att separera din bil från konkursgäldenärens egendomsmassa så måste den uppfylla två olika krav.1) egendomen ska vara individualiserad: detta innebär att ditt anspråk ska avse ett visst individuellt bestämt föremål som du har överlämnat till bilfirman. I ditt fall så avser anspråket en särskild bil så detta krav bör du uppfylla.2) egendomen ska kunna identifieras: du ska kunna identifiera precis den bil som anspråket avser. Eftersom du vet hur din bil ser ut, vilken modell och registreringsnummer den har så borde det inte vara något större problem för dig att identifiera bilen hos bilfirman.HandlingsplanJag skulle rekommendera dig till att så snabbt som möjligt kontakta bilfirmans konkursförvaltare och kräva tillbaka din bil. Så länge du har kvar äganderätten till bilen så får inte konkursförvaltaren kvarhålla bilen då den inte ska ingå i konkursboets egendomsmassa eftersom du, enligt mig, har separationsrätt till den.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när jag satt mitt företag i konkurs?

2021-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej, jag har som över en natt hamnat i värsta tänkbara scenariot - jag blev tvungen att sätta mitt företag i konkurs. Ett välmående företag med låsta affärer framgent för åtminstone en miljon kr. Anledning. Utestående kundfordringar för 644 000 kr. Likviditetsbrist och så vart det stopp. I ena fallet en badrumsrenovering (vi är certifierade) där kunden när fakturan kom vägrade betala. Ingen bestridan - bara hörde inte av sig. Ärendet gick till KFM och då kom bestridan. Jag fick dra ärendet till TR och möttes av en ny story. Kunden hade huggit hål i fogarna med en skruvmejsel - och menade att det var luftbubblor. För all del det kan hända men det är enkelt fixat. Vi har lagt ut för material, anlitat underentreprenörer och kunden har inte betala ett öre. Minus netto 127 000 kr. I somras sade jag upp avtalet om förvaltning med en Brf, 277 lgh, 50 000 kvm. Uppsägningen gjordes skriftligen 31 juli 2020, löper ut 31 jan 2021. I mitten av december 2020 skickar vi en påminnelse för utebliven betalning nov. Ny påminnelse nu oxå för dec. Den 22 dec 2020 häver Brf hela avtalet. Minus 400 000 kr netto. Att häva avtalet när det återstår en mån av uppsägningstiden? I bestridan står tre rader. Att jag personligen inte samarbetar och att enda sättet att få mig att rätta in mig i ledet är att hålla inne betalningen. Den 27 jan tvingades jag försätta mitt fina företag i konkurs. Kunde inte betala bl a löner. Vad kan jag göra? Det här drabbar även min personliga ekonomi.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har du i ditt företag drabbats av motgångar; dels genom att en kund inte betalat för badrumsrenovering, dels på grund av att en bostadsrättsförening hävt ett avtal i förtid. Ditt företag har på grund av detta lidit sådan kapitalbrist att du blev tvungen att försätta det i konkurs. Du undrar nu vad du kan göra då det även drabbar din privata ekonomi.Det första fallet du beskriver har som jag förstår det redan varit i domstol för prövning. Jag vet dock inte vad utgången blev. Det andra fallet går det alltid att argumentera kring; det kan vara så att bostadsrättsföreningen begick ett avtalsbrott när avtalet hävdes i förtid. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning därom med den lilla information jag har. Däremot kan du genom ditt företag inte göra någonting i fallen längre. När en konkurs är för handen tas den konkurssattes samtliga tillgångar i anspråk tvångsvis genom att det skapas ett konkursbo (1 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet has om hand av en konkursförvaltare (1 kap. 3 § konkurslagen). Konkursförvaltaren utses av rätten och är ofta en advokat.Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får den konkurssatte inte råda över egendom som hör till konkursboet och inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 § konkurslagen). Eftersom en konkurs är inledd kan du inte längre göra några affärer i bolaget och inte heller inleda rättsprocesser (för det fall att du anser att en motpart gjort fel). Sådana bedömningar är upp till konkursförvaltaren. När det gäller ditt företag kan du därmed inte göra någonting alls. Alla beslut framöver tas av konkursförvaltaren som har hand om konkursboet. Konkursförvaltarens uppgift är att slutföra konkursen och se till att så många av företagets skulder som möjligt betalas utifrån de tillgångar som finns.Vad gäller din privata ekonomi vet jag inte exakt på vilket sätt den påverkas. Om du personligen har gått i borgen för krediter m.m. för företaget kan borgenärer (banker, kreditgivare m.fl.) i de fallen vända sig till dig personligen för att få betalt. I det fallet bör du betala, med risk för att du annars även personligen går i konkurs. En personlig konkurs innebär att även dina privata tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare och säljs för att betala dina skulder. Skillnaden mellan en personlig konkurs och företagets konkurs är att dina privata skulder består även efter konkursen (till den del de inte kunnat betalas). Ett företag avvecklas när konkursen är avslutad. Skulle du bli personligen skuldsatt och i förlängningen gå i konkurs finns det möjlighet att ansöka om skuldsanering. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under saneringstiden lever du på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.Min rekommendation för det fall att du personligen blir skuldsatt är att du kontaktar budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Genom rådgivningen kan du få hjälp med att planera din ekonomi, hantera och prioritera dina skulder, kontakta dem du är skyldig pengar samt få stöd före, under och efter en skuldsanering. För kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om byggföretaget går i konkurs innan arbetet är färdigt?

2021-01-14 i Konkurs
FRÅGA |Byggföretag som anlitats men ej blivit klar med arbetet och går i konkurs. Vad händer då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som vi ska kika i för att kunna besvara frågan är konsumenttjänstlagen (KtjL), konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).Eftersom byggföretaget har gått i konkurs innan de hunnit färdigställa arbetet blir det tyvärr svårt att framställa några krav mot dem. Du har dock ingen skyldighet att betala för det arbete som inte har utförts, utan har alltså rätt att hålla inne betalningen för den del av tjänsten som inte har utförts (25 § och 27 § KtjL).Är det så att du redan har betalt för hela tjänsten, som inte har hunnit bli färdigt på grund av konkursen, har du en fordran på bolaget. Du har alltså rätt att kräva tillbaka pengarna. När bolaget går i konkurs har du då en så kallad konkursfordran mot konkursboet (5 kap 1 § KonkL). Det är alltså konkursboet som ansvarar för att betala ut det byggföretaget är skyldig dig att betala. Du får dock endast en så kallad oprioriterad fordran i konkursen (18 § FRL). Det innebär att borgenärer som har säkerheter av olika slag kommer att få betalt först i konkursen. De har alltså företräde för sin så kallade prioriterade fordran (11 kap 1 § KonkL och 1 § FRL). Mycket sällan finns alltså tyvärr någonting kvar för de som har oprioriterade fordringsanspråk. Det är därmed inte troligt att du skulle få tillbaka några pengar alls.Avslutning och rådEftersom byggfirman har gått i konkurs finns tyvärr inte så mycket att göra och chanserna är väldigt små att man utan en prioriterad fordran får ut någonting alls ur konkursen. Konkursförvaltare har som uppgift att tillvarata samtliga borgenärers intresse genom att avveckla konkursboet på ett så förmånligt sätt som möjligt för samtliga borgenärer (7 kap 8 § KonkL). Konkursförvaltaren har därför en möjlighet att ta över avtal, om det är gynnsamt för konkursboet.Jag skulle därmed rekommendera dig att kontakta konkursförvaltaren och se om denna vill ta över avtalet som byggfirman hade med dig. Du får reda på vem som utsetts till konkursförvaltare genom att kontakta tingsrätten. På så sätt kan konkursförvaltaren eventuellt se till att bygget blir färdigt, men du måste då givetvis betala för tjänsten (om du inte redan har betalat för allt).Om du inte har betalat för hela arbetet ännu skulle fullföljandet av avtalet innebära att din betalning tillfaller konkursboet, vilket skulle vara förmånligt för konkursborgenärerna. En liten chans finns alltså att det skulle vara förmånligt för konkursboet att avtalet fullföljs. Har du dock redan betalat för hela arbetet, kommer konkursförvaltaren troligtvis inte ta över avtalet, eftersom det inte skulle gynna konkursboet. Om konkursförvaltaren inte tar över avtalet finns tyvärr inte så mycket att göra. Då får du helt enkelt anlita ett annat företag att slutföra bygget, men får då också stå för konstranden av det själv. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåva innan konkurs

2020-12-23 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Min svåger har ett företag som håller på att gå i konkurs. Han har en lägenhet som han äger ensam. Kan han ge bort lägenheten till sin fru som "gåva"? Eller måste dem skilja sig först? Vad kan han göra för att behålla sin lägenhet?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedan att gå igenom relevant reglering vid gåva av egendom strax innan konkurs, samt vilken egendom som ingår i en konkurs.Regler om återvinning i konkurs finns i konkurslagen (KL). Återvinning innebär att egendom som bland annat sålts, givits bort eller pantsatts innan konkursen i vissa fall kan återgå till konkursboet efter konkursutbrottet. Då har konkursboet tvångsvis rätt till egendomen, för att influtna medel från försäljning av egendomen ska kunna delas ut till borgenärerna (dvs de som din svåger har skulder till) i den ordning som föreskrivs i förmånsrättslagen. Dessa regler finns för att gäldenären (dvs din svåger i detta fall) inte ska ha möjlighet att gömma undan egendom eller ge bort egendom strax innan en konkurs.Enligt KL 4 kap 6 § st 1 går en gåva som görs till någon närstående, åter till konkursboet om gåvan fullbordades inom tre år innan konkursutbrottet, om inte det kan visas att gäldenären hade kvar utmätningsbar egendom som motsvarade skulderna. Enligt KL 4 kap 3 § är en närstående person den som är gift med gäldenären, syskon, släkting, svåger eller på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära.I detta fall innebär det att din svågers möjlighet att "behålla" lägenheten genom att ge bort den till sin fru är liten. Om han ger gåvan till sin fru, så måste det förflyta tre år innan en eventuell konkurs för att lägenheten inte ska kunna återvinnas, alternativt att din svåger kan visa att han har annan egendom som kan täcka de skulder han har. Det skulle inte spela någon roll om de gifte sig, eftersom frun skulle vara en sådan person som står din svåger särskilt nära, vilket innebär att hon fortfarande skulle omfattas av treårsfristen.Dock är det möjligen så att lägenheten inte kommer att ingå i konkursboet. Enligt KL 3 kap 3 § ingår i ett konkursbo endast sådan egendom som kan utmätas. Vad som är utmätningsbar egendom framgår av utsökningsbalken (UB) 5 kap. Enligt UB 5 kap 1 § p 6 kan en bostadsrätt i vissa fall undantas från utmätning, om den inte är värd allt för mycket, bland annat. Enligt 5 kap 2 § kan även hänsyn tas till vad gäldenärens familj behöver. Jag får inte veta särskilt mycket kring lägenhetens värde och inte heller om din svåger har familj i övrigt. Jag har därmed svårt att göra en fullständig bedömning av din svågers möjlighet att behålla lägenheten. För att få ytterligare svar rekommenderar jag därför att din svåger kontaktar Kronofogden. Kontaktuppgifter finns här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Separationsrätt vid konkurs

2021-02-18 i Konkurs
FRÅGA |Hejsan,I höstas dog min gode vän plötligt, och efterlämnade fru och barn. Han efterlämnade också ett garage, som han hyrt via sitt företag . Det visade sig dock att företaget egentligen ägdes av hans syster, som nu försatt den döda broderns företag i konkurs. Garaget hyrs numera av mig, men jag har sagt att min väns prylar får stå kvar tills ägandet retts ut. Garaget har en blandad mängd saker, och det finns anledning att tro att en del av sakerna kan tillhöra bolaget. Annat är tydligt privata, och även mina egna saker finns numera där. Allt är i en salig blandning. Vi har sagt att det enklaste vore om konkursförvaltaren för bolaget visade en inventarieförteckning och/eller inköpskvitton, så vi kan reda ut ägandet. Nu har dock konkursförvaltaren begärt att få komma in i mitt garage, och värdera sakerna. De vill dock inte visa upp några verifikat, och det låter lite som att de anser att ALLT i garaget ägs av bolaget. Hur reder man ut en sådan här sak, och har jag rätt att begära att de bara kan ta saker som de kan styrka ägs av bolaget? Eller har de rätt att ta allt, trots att jag numera hyr garaget?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!jag förstår din fråga som att du vill veta om du har möjlighet att återfå egendomen i garaget och återfå egendomen från konkursen. Vid konkurser finns det en princip som heter Specialitetsprincipen. Detta är en princip som är omskriven i juridisk litteratur, fastställd i olika lagar så som 23 § kommissionslagen och som kan läsas e contrario (motsatsvis) utifrån 1 kap 1 § och 3 kap 3 § konkurslagen (KL). Där säger 1:1 KL att all gäldenärens egendom ska tas i beslag i konkursboet för att kunna betala av alla skulder, likväl 3:3 KL säger att all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursboet.Detta innebär då att all egendom som INTE tillhör gäldenären ska tas bort från konkursboet. Denna princip innebär att om man överlämnar egendom, som man själv fått besittning över, hos någon annan och denna person har gått i konkurs så kan man separera sig egendom från konkursgäldenärens egendomsmassa. Detta genom att man kan identifiera sin egendom på något sätt, är den möjlig att identifiera så går det att separera denna. Man måste uppfylla kraven på individualiserad egendom och att egendomen går att identifiera hos konkursgäldenären enligt specialitetsprincipen för att uppnå separationsrätt. Detta anger rättsfallet NJA 1976 s 251, att egendomen måste gå att särskilja för att kunna separera Vad innebär detta för dig?Detta innebär för dig att du har rätt att kräva att få just din egendom tillbaka, genom att uppvisa kvitton eller andra sätt att påvisa äganderätten till din egendom. Din egendom måste också vara möjligt att identifiera (säg hypotetiskt sätt att du inte har ett kvitto, men säger att du ska ha tillbaka din röda cykel. Om de finns 3 röda cyklar i garaget så går det inte att visa vilken som tillhör dig, varav du inte kan kräva tillbaka cykeln). Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vad händer om banken går i konkurs?

2021-01-31 i Konkurs
FRÅGA |HejMin son har en aktieportfölj som förvaltas av en bank. Vad händer med den ifall förvaltaren (banken) går i konkurs. Tacksam för svar.Mvh Sonja
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din son har en aktieportfölj som förvaltas av en bank och du undrar vad som händer med denna ifall banken går i konkurs.Aktier och fonder är din privata egendom och ingen förutom ägaren (din son) får lov att röra eller använda denna egendom. Om en bank skulle trots detta röra din privata egendom har de begått ett brott. Vid en potentiell konkurs får du alltså i det normala fallet ut dina värdepapper och fonder. Detta eftersom dina värdepapper och fonder ska vara åtskilda från bankens tillgångar.Rent teoretiskt dock finns det en risk att du inte kan få ut dina aktie- och fondinnehav vid en potentiell konkurs. Detta skulle kunna hända om banken inte kan reda ut vad som är dina tillgångar och vad som är bankens tillgångar. Skulle detta hända har du rätt till till ersättning från investerarskyddet. Likt insättningsgarantin gäller detta skydd för alla kunder och ersättningen beräknas på det marknadsvärde som dina aktuella värdepapper har vid konkurstillfället. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet

2020-12-27 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som anställd på en bilfirma (jobbar som bilsäljare). Jag har vart med om en personlig konkurs och har i dagsläget skulder hos kronofogden. Läste en artikel i en tidning om ett bilföretag i Trollhättan där kronofogden gjort utmätning och hämtat bilar pga en anställds skulder? Detta kan ju omöjligt stämma? Det måste ju vara som så att ägaren alternativt bolaget har skulder och den har på så sätt gjort en utmätning av företagets tillgångar och då hämtat bilar på företaget? Om jag är anställd och har skulder kan dom väll omöjligtvis mäta ut ett företags tillgångar bara för att jag jobbar där? Varför tanken dök upp är ju på grund av att jag flertalet gånger kör med företagets bilar för att hämta/lämna på tvätt eller leverera dem etcetc, vid en eventuell rutinkontroll från Polis och kfm kan dom väll knappat ta företagets bil på grund av att jag har skulder? Tidningen måste väll ha skrivit fel? Känner mig lite orolig..
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i konkurslagen (KonkL) och dels i utsökningsbalken (UB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. KonkursEn gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KonkL). Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet (1 kap. 1 § KonkL). Konkursansökan kan avse en fysisk såväl en juridisk person (alltså ett företag).Till ett konkursbo räknas (…) all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning (3 kap. 3 § KonkL).Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboetTill skillnad från utsökningsbalken ställer konkurslagen inga presumtionsregler för vad som kan anses tillhöra gäldenären. De egendom som kan utmätas kan läsas i 5 kap. UB motsatsvis. Kapitlet anger de egendom som är undantagna från utmätning – dvs. allt annat som inte är undantaget enligt kapitlet får utmätas. Man skulle dock kunna ta ledning av bestämmelserna i UB för att vara säker på vilka egendom som kan utmätas. Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). Egendom som inte tillhör gäldenärenUtmäts lös egendom enligt 17, 18 eller 19 § trots att tredje man har påstått bättre rätt till egendomen, skall Kronofogdemyndigheten, om skäl föreligger, förelägga tredje mannen att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Detsamma gäller, om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning har skett. Efterkommer tredje man ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot sökanden, om ej denne inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot tredje mannen (4 kap. 20 § UB).För att tredje man ska kunna få ut sin egendom som fanns i konkursgäldenärens besittning - och numera finns i konkursboet - så måste tredje man visa att denne har separationsrätt inom en månad från att denne fick ett föreläggande. Separationsrätt innebär att man ska visa att man 1) har bättre rätt till egendomen än gäldenären, 2) att rätten avser identifierbar egendom och 3) att egendomen behållit sin identitet.Avslutande resonemangTyvärr så vet jag inte vilken artikel som du menar. Men det kan vara så att det inte var en anställd som försatts i konkurs utan bilföretaget som försatts i konkurs, precis som du har tänkt. Detta eftersom det är endast de egendom som tillhör gäldenären eller kan anses tillhöra gäldenären, genom att han har dem i sin besittning, som får utmätas. Det skulle därför strida mot bestämmelserna om man utmäter egendom som inte kan anses tillhöra gäldenären.Det skulle dock inte vara omöjligt att företagets bil som du använder utmäts för din personliga konkurs – om t.ex. bilen finns i din besittning. Men som sagt får egendom inte utmätas om den inte tillhör gäldenären. Du kan bevisa att det är företagets bil genom att t.ex. visa upp bilregistret. Risken finns att man utmäter bilen ändå för att kunna motverka skenavtal. Skulle bilen ändå utmätas kan bilföretaget väcka talan och visa att det har separationsrätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Personlig konkurs

2020-12-08 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Jag har ett företag (Aktiebolag som jag inte har ägt eller liknande) som har gått i konkurs som jag har privata skulder till. Nu tänker konkursboet sätta mig i personlig konkurs. Min fråga är hur det fungerar efter en personlig konkurs är klar och medans den pågår. Kan jag efter att konkursen är klar fortfarande ha och använda ett eget bankkonto, eller är det någon annan som styr över detta? Hur är det när själva konkursen utreds kan jag då använda och förfoga över mitt eget bank konto (använda mitt eget konto)?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har uppfattat din fråga, så har det företag som du har privata skulder till gått i konkurs, varpå konkursboet vill sätta dig i personlig konkurs. Du undrar nu vad som kommer att hända under konkursen samt om du kan förfoga över ditt bankkonto.Om konkursRegler om konkurs finns i konkurslagen (KL). En konkurs innebär att en gäldenärs (en fysisk person eller ett företag) tillgångar tas om hand om för att fördelas mellan personens borgenärer, det vill säga de som personen har skulder till. En gäldenär eller en borgenär kan ansöka om konkurs när gäldenären är på obestånd, det vill säga när den inte ens på lång sikt kan betala sina skulder. När ett företag sätts i konkurs, upphör företaget att existera. Vid personlig konkurs, upphör dock inte skulderna att existera och betalningsskyldigheten kvarstår. Möjligheten att ansöka om skuldsanering finns därför för fysiska personer.Personlig konkurs och användning av bankkontoEn ansökan om konkurs görs hos den tingsrätt där du har hemvist (2 kap 1 § KL). Konkursboet kommer då behöva bevisa att du är på obestånd, om inte domstolen anser att det finns skäl att tvivla på uppgiften (2 kap 7 § KL). Du har under konkursen flera skyldigheter, bland annat upplysnings- och närvaroplikt (6 kap 2 § KL) och du får inte heller lämna landet (6 kap 6 § KL).Verkningarna av en konkurs framgår av 3 kap KL. Sedan beslut tagits av tingsrätten, får gäldenären inte längre råda över egendom som hör till konkursboet, vilket är all egendom som tillhörde gäldenären och som är utmätningsbar när konkursbeslutet meddelades (3 kap 1, 2 §§ KL). Istället är det en konkursförvaltare som råder över egendomen. Gäldenären får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap 1 § KL). Vad som är utmätningsbar egendom och inte framgår av 5 kap utsökningsbalken (UB). Tillgodohavanden på bank (det vill säga bankkonton) undantas från utmätning om tillgångarna behövs för gäldenärens underhåll (5 kap 1 § p 7 UB).De egendomar som du har och som inkommer vid försäljning ska fördelas. Först och främst går de till sådana kostnader som konkursförvaltaren haft för konkursen (14 kap KL) och därefter fördelas skulderna mellan dina borgenärer (11 kap 1 § KL).För dig innebär detta att du inte har möjlighet att använda ditt bankkonto under konkursen, om det inte behövs för ditt underhåll såsom inköp av mat och hygienartiklar. När konkursen är avslutad återfår du rådigheten över ditt bankkonto, men de egendomar som fanns på kontot kommer troligen att ha fördelats mellan de borgenärer som du har. Som sagt kan det vara så att du då fortfarande har vissa skulder kvar att betala. Då har du möjlighet att skuldsanera.SkuldsaneringRegler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid (skuldsaneringslagen 5-10 §§). Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för dig. När du har betalt enligt avbetalningsplanen, är du klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig igen om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,