Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

2021-10-03 i Konkurs
FRÅGA
Hej,Jag har hittat en fastighet som jag tror är herrelös. Fastigheten tillhörde tidigare ett företag som gick i konkurs. I konkurshandlingarna stod det "fastigheten saknade värde och därför lämnas osåld".Kan jag bara skriva över denna fastighet i mitt namn eller hur kan jag överta denna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan först diskuteras huruvida en fastighet kan vara herrelös. Med herrelös avses att fastigheten skulle sakna ägare, det vill säga att ingen äger fastigheten. Den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (s.k. lagfart) (20 kap. 1 § jordabalken). Av den anledningen ska alla fastigheter vara upptagna i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Det är i fastighetsregistret det framgår vem som äger en viss fastighet. En fastighet kan som utgångspunkt inte bli herrelös eftersom det inte är möjligt att avsäga sig äganderätten till denna. Äganderätten kan endast övergå till en ny ägare genom till exempel köp, gåva eller arvskifte.

Möjligen kan fastigheter bli herrelösa genom att en juridisk person upplöses i de fall då fastigheten inte går att sälja. Problemet är att det bolaget som ursprungligen ägde fastigheten saknar förmåga att förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Bolaget kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. Eftersom den juridiska personen inte existerar kan de inte sälja fastigheten.

När en juridisk person upplöses genom konkurs övergår tillgångarna till konkursboet, som är en egen juridisk person (3 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet kan avstå från egendom och därigenom låta gäldenären (bolaget som försattes i konkurs) disponera över fastigheten om den saknar värde. Däremot kan det ifrågasättas om fastigheten överhuvudtaget ska ingå i en konkurs eftersom den saknar förmögenhetsvärde, vilket är en förutsättning för utmätning (3 kap. 3 § konkurslagen och 4 kap. 3 § utsökningsbalken).

Det är möjligt att egendomen ingått i konkursboet men att den avståtts till förmån för gäldenären. Därmed bör den som gick i konkurs (gäldenären) ha övertagit fastigheten. Problemet blir att den juridiska personen inte längre existerar, såvida det är fråga om just en juridisk person. En lösning är att ägarna till bolaget får äganderätten till egendomen. Det är dock tveksamt om detta kan vara ett tvång. Någon närmare reglering kring detta finns inte.

Min rekommendation är först och främst att vända dig till Lantmäteriet för att se vem som äger fastigheten och därigenom kontakta ägaren. I andra hand kontakta konkursförvaltaren för att därigenom ta reda på vem som förvärvat fastigheten.

Du har också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och föra en diskussion kring ärendet. Jag kommer därför att ringa dig på onsdag den 6/10 kl. 17.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per e-post om den föreslagna tiden inte skulle passa: mathias.nilsson@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (268)
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

Alla besvarade frågor (96428)