Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?

2021-09-07 i Konkurs
FRÅGA
kanske är det konkurslagen ?en gäldenär blev allvarligt ekonomisk skadat av konkursens genomförandehos vem ska han söka skadestånd ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går att kräva skadestånd från konkursförvaltaren om vissa förutsättningar är uppfyllda

Det stämmer att din fråga regleras i konkurslagen. Om en konkursförvaltare vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en gäldenär skada kan konkursförvaltaren bli skadeståndsansvarig (17 kap. 1 § första stycket konkurslagen). Ordet "skada" inkluderar ekonomiska skada.

En sådan talan som inte grundas på brott ska föras genom klander av förvaltarens slutredovisning (17 kap. 2 § konkurslagen). En talan om klander av slutredovisning får väckas av gäldenären, tillsynsmyndigheten eller berörda borgenärer (13 kap. 7 § första stycket konkurslagen). Talan om klander av slutredovisning ska väckas genom ansökan om stämning hos den tingsrätt som fattade konkursbeslutet (13 kap. 7 § andra stycket konkurslagen). Det är alltså hos den tingsrätten han ska söka skadestånd. Denna typ av talan handläggs som ett tvistemål vid domstolen. Vad en ansökan om stämning ska innehålla finns att läsa om i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.

Hur lång tid har han på sig att kräva skadestånd?

Om utdelning till borgenärerna skedde i konkursen ska en sådan talan väckas inom tre månader från då kungörelsen om slutredovisningen/utdelningsförslaget kunde antas bli publicerad i Post- och Inrikes Tidningar (som har en sökfunktion). Sista dag för klander framkommer av kungörelsen. I övriga fall gäller tre månader från den dag då tingsrätten fick in redovisningen (t.ex. om konkursen blev avskriven p.g.a. otillräckliga tillgångar i boet) (13 kap. 7 § tredje stycket konkurslagen).

Hur stor chans är det att lyckas med en sådan talan rent generellt?

Det kan vara värt att tillägga att en konkursförvaltares huvudsakliga skyldighet är att snabbt avveckla boet och tillvarata borgenärernas intressen av att få ut så mycket pengar som möjligt ur konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen). Med andra ord finns det ingen nämnvärd skyldighet att tillvarata gäldenärens intressen i konkursen. På grund av detta finns det i allmänhet endast små möjligheter för en gäldenär att vinna framgång med en skadeståndstalan mot en konkursförvaltare. Eftersom jag inte har någon information om vad som har inträffat i hans specifika fall, kan jag inte uttala mig om hur utsikterna för beviljat skadestånd ser ut i just hans fall.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (268)
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

Alla besvarade frågor (96369)