Vad är förmånsrätter?

Hej. Jag sitter just nu med konkursarbete då min systers bolag nyligen konkade. Jag undrar nu vad som menas med att en person hon står i skuld till har förmånsrätt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt om förmånsrätter

Med förmånsrätt avses en företrädesrätt för borgenären (den som lånat ut pengar till din syster) för en fordran. Man kan säga att det blir en form av prioriterad fordran. När en fysisk eller juridisk person går i konkurs så är detta med anledning av att denne saknar förmåga att betala sina förfallna fordringar.Oftast räcker inte pengarna i konkursboet till för att betala alla borgenärer och därför är det viktigt att veta i vilken ordning respektive borgenär ska få betalt. De borgenärer som således har fordringar med förmånsrätt har företräde att få betalt framför andra borgenärer som har oprioriterade fordringar. Den lagstiftning som reglerar förmånsrätterna är förmånsrättslagen (1970:979). Bestämmelserna är tvingande till borgenärens förmån och stadgar vilken inbördes ordning borgenärer med förmånsrätt har för sina säkerheter.


Särskild och allmän förmånsrätt

Förmånsrättslagen skiljer på allmänna och särskilda förmånsrätter (2 § förmånsrättslagen). De särskilda förmånsrätterna är knutna till viss specifik egendom och innebär att borgenären har en exklusiv rätt att få täckning för sin fordran ur den specifika egendomen. Det kan exempelvis vara fråga om fordringar med panträtt i fast eller lös egendom. Särskild förmånsrätt har, med vissa undantag, generellt företräde framför fordringar som är förenade med allmän förmånsrätt (15 § förmånsrättslagen).


De allmänna förmånsrätterna regleras i 10–13 b § förmånsrättslagen, med undantag för 11 § som avskaffades 2008. Dessa är knutna till vissa utpekade typer av fordringar och betalning ska främst göras ur all gäldenärens egendom som inte är föremål för särskild förmånsrätt. Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt (14 § förmånsrättslagen). Dessa gäller vidare endast vid konkurs vilket framgår av 2 § förmånsrättslagen, då gäldenärens samtliga förpliktelser ska fördelas.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du vill ha ytterligare hjälp skulle jag varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo