Undantag från utmätning vid personlig konkurs

Hej! Om man hamnar i personligkonkurs, i enlighet med vilken lag har man rätt att betala hyra, köpa mat, hygienartiklar, vad en rätten att nyttja sitt bankkonto ändå och sitt bankkort, finns det en skälig tid efter konkursen att man ska få tillgång till sitt kort och bankkonto för att kunna köpa mat, betala hyra etc, vart regleras dessa ? Hur har systemet tänkt att en person som hamnar i en personligkonkurs ska kunna leva, ha en plats att bo ? Vad är det för skyddsnät som fångar upp en person som hamnar där ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om konkurs finns i konkurslagen (KL). Vad som är utmätningsbar egendom och inte framgår av 5 kap. utsökningsbalken (UB).


Om personlig konkurs


Med en personlig konkurs menas att en privatperson går i konkurs. En person som inte kan betala sina skulder kan bli försatt i personlig konkurs och beslutet om personlig konkurs fattas av tingsrätten (2 kap. 1 § KL). Konsekvenserna av en konkurs är att gäldenärens (den skuldsattes)tillgångar tas om hand för att sedan fördelas mellan borgenärerna, dvs. de personer som gäldenären står i skuld till.


Verkningarna av en konkurs framgår av 3 kap. KL. När ett beslut om konkurs meddelats får gäldenären inte råda över egendom som hör till konkursboet (3 kap. 1 § KL). Till ett konkursbo räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas (3 kap. 3 § KL). Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten tar fast eller lös egendom från gäldenären för att kunna betala gäldenärens skuld.


Undantag från utmätning


Kronofogdemyndigheten får inte utmäta egendom som är undantagen enligt lag. Av 5 kap. UB framgår vilken egendom som undantas från utmätning. Tillgodohavanden på bank (alltså bankkonton) undantas från utmätning om tillgångarna behövs för gäldenärens underhåll (5 kap. 1 § p. 7 UB). Till underhåll räknas i första hand det som behövs till mat, hyra och liknande. Förutsättningen för att tillgången ska undantas är att den skäligen behövs för underhåll åt gäldenären under den närmaste tiden.


Även gäldenärens stadigvarande kan under vissa förutsättningar undantas. Huvudregeln är att en bostadsrätt som gäldenären har som bostad inte ska utmätas (5 kap. 1 § p. 6 UB). En bostadsrätt kan dock utmätas om den bedöms ha ett högt värde. I NJA 2004 s. 373 I och IIbedömde Högsta domstolen att en bostadsrätt med ett värde på 265 000 och där gäldenären bodde ensam inte skulle undantas. En familjelägenhet med ett värde på 400 000 kr ansågs inte heller skälig att undanta.


Hyresrätt till lägenhet som används som gäldenärens stadigvarande bostad ska undantas från utmätning (5 kap. 1 § p. 5 UB).


Sammanfattning


För en privatperson som försätts i personlig konkurs finns det alltså ett visst skyddsnät i och med att vissa saker undantas från utmätning. Detta är i första hand tillgångar som behövs för gäldenärens underhåll.


Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.


Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”