Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?

2020-07-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Vad händer med min bostadsrätt som jag fick i gåva från min mamma med särskild villkor att denna inte får utmätas, överlåtas eller säljas efter att jag har dött? I fall jag har skulder skall bostadsrätten kunna utmätas efter min död? Kan jag testamentera bostadsrätten fritt?
Angelica Kaijser |Hej!Ett överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens rätt att överlåta egendomen. Förbud mot överlåtelse (det vill säga gåva eller försäljning) och utmätning behandlas i stort på samma sätt. I allmänhet är överlåtelse- och utmätningsförbud giltiga mellan avtalsparterna. Sådana förbud är även giltiga gentemot mottagarens borgenärer (det vill säga sådana som mottagaren har en skuld till), under förutsättning att egendomen överläts genom en gåva (5 kap. 5 § utsökningsbalken (UB), se även NJA 1993 s. 468 och NJA 2017 s. 289). För att överlåtelseförbudet ska vara giltigt krävs det att det rör sig om en klar gåvotransaktion, det vill säga att egendomen gavs med gåvoavsikt i utbyte mot inget eller ett mindre vederlag (se NJA 2010 s. 390 och NJA 2008 s. 457). Under förutsättning att du förvärvade bostadsrätten genom en klar gåvotransaktion, innebär alltså förbudet att du inte får överlåta bostadsrätten och den kan inte heller utmätas för dina skulder. Detta gäller alltså också efter din död (5 kap. 5 § UB).Ett överlåtelseförbud begränsar inte din rätt att genom testamente förordna över bostadsrätten. Ett överlåtelseförbud är som sagt endast ett hinder mot att du under din livstid förfogar över egendomen genom försäljning, gåva, byte eller pantsättning. Inom familjerätten finns ett förbud mot fideikommiss, alltså ett förordnade som ser till att egendom stannar inom t.ex, viss släkt. Enligt regeln kan man därför endast testamentera till den som vid testatorns död är levande (9 kap. 2 § ÄB). Det gör att vid ett överlåtelseförbud är man endast hindrat att överlåta egendomen under sin livstid, förbudet inte kan gå i arv. Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera bostadsrätten till vem du vill. Hoppas du fick svar på din fråga!

Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?

2020-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Räknas min pojkväns inkomst in om jag flyttar ihop med honom nu när jag har 6 månader kvar på min skuldsanering?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum Skuldsaneringslagen (SkusanL) är lagrummet som kommer att användas för att besvara din fråga. Räknas sambos inkomst in? Skulder är personliga enligt svensk lag. Dock räknar Kronofogden ihop sambos inkomster när man bestämmer utmätning i lön. Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer Kronofogden anse att din betalningsförmåga har förändrats. Det kommer bli aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut om ni blir sambos eftersom din betalningsförmåga anses ha förändrats. Detta sker antingen efter ansökan av borgenär (långivare) eller efter ansökan av dig som gäldenär (låntagare) (48 § 1 st. 7 p. respektive 49 § 1 p. SkusL). För att denna ansökan skall godkännas måste två rekvisit vara uppfyllda: 1. Förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte hade kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet 2. Det skall ha skett en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena. Resultatet av en omprövning kan vara att du måste betala mer varje månad. Sammanfattning Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer hans lön att påverka din skuldsanering eftersom det påverkar din ekonomiska situationHoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |Kan jag bli ekonomiskt knuten till en vän som folkbokfört sig på min adress, om han har skulder och krav som jag inte har något att göra med?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att din vän är folkbokförd på samma adress som dig innebär inte att du blir ekonomiskt knuten till hans skulder eller på annats sätt blir rättsligt ansvarig för hans handlingar. Det är endast om du gått i personlig borgen för hans skulder eller gemensamt ingått i affärer på exempelvis avbetalning eller liknande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utmätning av sambos egendom

2020-07-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag bor hos min tjej i hennes hus. Jag har skulder hos kronofogden, och undrar om dom kan utmäta hennes saker i huset om jag skulle skriva mig hos henne?Jag har inte ekonomi att betala något för mitt boende och äger heller knappt några saker.Så jag undrar om KF kan komma o mäta ut egendom i hennes hus om jag skulle skriva mig hos henne? Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan gäller samboende och utmätning vilket innebär att sambolagen (SamboL) samt utsökningsbalken (UB) är tillämpliga lagar. Egendom som förvärvats för gemensamt brukGemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk klassas som samboegendom (3 § SamboL). Det här betyder att egendom som din tjej införskaffat innan ni blivit sambor inte således är samboegendom och ska därmed i regel inte utmätas för dina skulder. Det är nämligen endast egendom som tillhör gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige, som kan vara föremål för utmätning (4 kap. 17 § UB). Egendom i den skuldsattes besittning antas tillhöra denneDet som emellertid kan ställa till det nämnda är reglerna om utmätning. När ni bor ihop kan det bli problematiskt för kronofogden att avgöra vilken egendom som tillhör respektive sambo. Mot bakgrund av detta finns det en presumtionsregel i UB som reglerar hur kronofogden går till väga när de utmäter egendom. Som utgångspunkt vid utmätningsförfarandet gäller att allt som gäldenären besitter även förutsätts ägas av denne (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom ni bor med varandra tillämpas även en presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB. Regeln innebär att det som finns i er gemensamma bostad, det vill säga även hennes egendom, antas tillhöra dig. Detta förutsatt att din tjej inte kan bevisa att egendomen de facto är hennes. Att egendomen tillhör den skuldsatte är således en presumtion som den rätte ägaren, din tjej, i sin tur är tvungen att göra invändning mot, för att egendomen inte ska utmätas för dina skulder. Förutsatt att hon kan bevisa att egendomen är hennes enskilda kan de inte utmäta egendomen och vice versa. Det måste framgå att egendomen inte är den skuldsattesVad som gäller är således att din tjej är tvungen att bevisa att hon de facto är ägare till egendomen och att egendomen således inte kan utmätas. Att framföra bevisning om detta är inte alltid helt lätt. Något som emellertid fungerar bra som ägandebevis är till exempel ett kvitto som visar att det är hon som köpt egendomen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2020-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering, men får min sambo ta lån för att köpa en bil till sig utan att min skuldsanering drabbas?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man ansvarar själv för sina egna skulder, oavsett om man är sambo men någon annan. Om din sambo tar ett lån för att köpa en bil är det viktigt att det är tydligt att bilen införskaffats enbart av honom och inte avses tillhöra er båda. Enligt 4 kap. 17-18 §§ Utsökningsbalken får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte eller om denne har egendomen i sin besittning och det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.Din skuldsanering ska inte påverkas av att din sambo tar ett lån för att köpa en bil till sig själv. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Fick inte lön utbetalad - vad kan jag göra?

2020-07-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag fick inte min lön utbetald denna månaden 23/7 och fick inte heller min lönespecifikation. Kontaktade min chef samma dag och hen hänvisade till ett annat företag som sköter utbetalning av våra löner. Men de har semester fram till mitten av augusti och nås bara på mail som besvaras en gång i veckan. Min chef sa att hen inte kunde hjälpa mig eftersom hen har semester och inte är tillbaka förrän om några veckor. Jag väntar nu på svar på mitt mail som jag skickat. Men jag undrar om det finns något mer jag kan göra? Jag är inte med i facket och jobbar som timvikarie. Som ni kanske förstår kan jag inte vänta tills allas semestrar är slut med att få min lön. Tacksam för svar!
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till avtalsförhållandet mellan dig och din arbetsgivare är denne ytterst ansvarig att se till att din lön betalas ut, och i rätt tid. Den skyldigheten försvinner inte på grund av pågående semester. Eftersom det är avtalat vilken dag din lön ska komma har du rätt till dröjsmålsränta direkt från att den dagen passerats enligt 3 och 6 §§ räntelagen.Först och främst tycker jag att du ska höra av dig till chefen igen och göra gällande ditt löneanspråk samt dröjsmålsränta. Alternativet är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogden kommer då kontakta din arbetsgivare, vilket kan fungera som ett bra påtryckningsmedel för att lönen utbetald. Bestrider arbetsgivaren din rätt till lön kan inte kronofogden göra något, utan då är domstol enda utvägen. Observera att ansökningsavgiften för betalningsföreläggande normalt ligger på 300 kronor (vilket du kan begära ersättning för av din arbetsgivare när du ansöker)Vad jag tycker du ska göra är att fortsätta kontakta din chef och göra gällande dina anspråk. Hänvisar denne till sin semester eller på annat sätt krånglar tycker jag att du upplysa chefen om dina möjligheter att gå till kronofogden eller till domstol. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |2 personer har bevittnat en namnteckning på en revers. Deras namn går ej att tyda. Är namnteckningarna giltiga trots att de inte har namnförtydliganden, adressuppgifter och telefonnummer?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrev Ett skuldebrev, eller en revers, är ett skriftligt avtal mellan två eller fler parter kring en skuld. Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med på ett skuldebrev, men det bör framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. Bevittning av skuldebrev För skuldebrevets giltighet är det inte nödvändigt med bevittning, men det är heller inte någon nackdel om bevittning ändå sker. Om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå frågor kring signaturen på skuldebrevet är det bra ur ett bevishänseende att bevittning har skett. För att bevittningen ska anses giltig bör dock kunna krävas att signaturen är kompletterad med åtminstone ett namnförtydligande. Även personnummer och datum för signering bör kunna krävas.Bedömning i ditt fall Om signaturerna är sådana att namnen inte går att tyda och övrig information saknas är min bedömning att bevittningen inte är giltig. Bevittningens ogiltighet har dock ingen betydelse för själva skuldebrevets giltighet. Är det utformat på ett tydligt sätt med all nödvändig information är skuldebrevet fortfarande giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur sent kan man få ersättning för ärr?

2020-07-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag Va med i en moppe olycka när jag va 15. Bröt benet å fick ha ställning på de. Har efter de 6 skruv ärr. Och en kvarstående "svullnad" i benet sen operation. Undrar om jag fortfarande har rätt till ersättning för detta. Är 31 idag. Så de va 16 årsen.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är försent för dig att få ut ersättning för dina ärr som uppkom vid en mopedolycka för 16 år sedan.Som utgångspunkt kan sägas att möjligheten att få ersättning från ett försäkringsbolag varierar beroende på vilket försäkringsbolag som ersättning söks från. Olika försäkringsbolag kan exempelvis ha olika försäkringsvillkor som avgör när man har rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget.Ersättning för ärr och preskriptionDin fråga handlar däremot om preskription, det vill säga om det är möjligt för dig att få ut ersättning från försäkringsbolaget trots att det gått en lång tid sedan skadan visade sig. De skador du beskrivit i din fråga är personskador och ersättning för personskada omfattas av allmänna preskriptionsregler. Enligt allmänna preskriptionsregler är det försent att anmäla skadan när det gått mer än 10 år sedan skadan visade sig, se 2 § preskriptionslagen (här). Dessutom gäller att skador som inträffat före 1 januari 2015 måste anmälas inom tre år från det att den skadedrabbade fick kännedom om att denne drabbats av en skada.SammanfattningMin bedömning är att din möjlighet att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag dessvärre är preskriberad vilket betyder att det är försent.