Vad kan jag göra när jag fått avslag på särskild handräckning hos Kronofogden?

2019-04-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har separat, fd sambo vägrar att ge mig några av mina personliga saker samt arvegods och sånt jag ägde innan vi träffades.Detta keav har jag skicka till Kronofogden för särskild handräckning mitt ex har då bestridit detta och sagt att jag redan fått sakerna eller att de aldrig funnits.Jag bifogar då sms bilder samt tre stycken vittnen som intygade att jag inte fått sakerna samt att hon hade detta kvar i lägenheten.Jag får då avslag ifrån Kronofogden dom säger att ord står mot ord så att där är lagen verkningslös.Så vad ska jag göra nu?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BodelningDu skriver inte i din fråga hur länge sedan det var du och din sambo separerade. Om det var mindre än ett år sedan har du rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. Vid en bodelning så går man igenom vad som är ens egna möbler och tillhörigheter, och vad som är att anse som gemensamt bohag, 4 §, 6 §, 14 § Sambolagen. Eftersom att jag inte vet när ni separerade vet jag inte om du har rätt att begära bodelning eller inte. Om det fortfarande inte har gått mer än ett år sedan ni separerade, kan du begära bodelning med hjälp av en bodelningsförrättare, 26 § Sambolagen och 17 kap 1 § Äktenskapsbalken. En bodelningsförrättare gör då upp en bouppteckning med vad som är att anse som gemensamma saker och vad som är att anse som enskild egendom, och om du då inte får dina saker har du en bouppteckning som visar att du har rätt att få dessa – vilket du då även kan visa kronofogdemyndigheten vid eventuell handräckning. Olovligt förfogandeOm sakerna är just dina saker, och inte är del av ert gemensamma bohag, har din sambo ingen rätt till dessa och de ska därför återlämnas till dig. Din sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker, eftersom din sambo då gör sig skyldig till brottet olovligt förfogande, 10 kap. 4 § Brottsbalken. Brottet är tillämpligt i detta fall eftersom du har en äganderätt till saker som din sambo vägrar ge tillbaka och som finns på ett ställe som enbart din sambo har besittningsrätt till.Situationen kan jämföras med att en person parkerar sin bil på någon annans fastighet. Oavsett om bilen inte får stå där och om det är staket runt bilen, äger den personen fortfarande sin bil. Detsamma gäller för dina saker som lämnats kvar efter att du flyttat från det gemensamma hemmet. Hemfridsbrott och självtäktMen, med det sagt bör det dock påpekas att du inte har rätt att själv besöka bostaden utan din f.d. sambos samtycke, eftersom att detta skulle kunna innebära hemfridsbrott, 4 kap. 6 § Brottsbalken. Du får heller inte ta dina saker utan din exsambos samtycke, eftersom du då riskerar att göra dig skyldig till brottet självtäkt, 8 kap. 9 § Brottsbalken. Särskild handräckningVid förfarandet handräckning hjälper kronofogdemyndigheten personer att få tillbaka sin egendom. Det finns två typer av handräckning, normal och särskild, 1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (vidare benämnd LBH). Vid en särskild handräckning ska den sökande lämna bevis för att den äger sakerna, genom exempelvis kvitton, papper eller vittnen. Om motparten då vill bestrida handräckningen måste hen kunna påvisa liknande kvitton eller vittnen, om att det är hen som äger sakerna. Eftersom din exsambo säger att du redan har fått sakerna, är frågan tvistig. Din sambo kan inte påvisa kvitton för att du mottagit sakerna och du kan inte påvisa att du inte mottagit dem. När det är så tvistigt kan Kronofogden inte begära att din exsambo ska lämna över sakerna om det inte är helt säkert att du har rätt, 39 och 43 § LBH. ÖverklagandeEftersom du är missnöjd med beslutet på din begäran om särskild handräckning, kan du överklaga beslutet hos tingsrätten. Ett sådant överklagande ska ske inom 3 veckor från dagen beslutet tillkännagavs, 56 § LBH. Då kommer tingsrätten att ta över ärendet och utreda om beslutet varit riktigt eller inte. Eftersom jag inte vet hur lång tid det har gått från att du fått beslutet, tänker jag även utreda vad du kan göra om det förflutit mer än 3 veckor.Polisanmälan gällande olovligt förfogande.Ett utslag i mål om särskild handräckning innebär inte att saken är helt klar. Du kan fortfarande väcka talan avseende det bakomliggande rättsförhållandet, enligt 65 § LBH. Det bakomliggande rättsförhållandet i det här fallet är att din exsambo eventuellt gör sig skyldig till brottet olovligt förfogande, som jag nämnde tidigare. Eftersom att det är ett brott enligt brottsbalkens bestämmelser kan du välja att polisanmäla din exsambo för detta, och saken kommer då att utredas av polis och åklagarmyndigheten för att senare eventuellt kunna avgöras i domstol. Skulle domstolen finna att din sambo faktiskt begår brottet, kan du sedan när domen vunnit laga kraft, återigen be kronofogdemyndigheten om handräckning i ärendet.Du anmäler brott via polisens hemsida, på en polisstation eller genom att ringa 114 14. RekommendationMin rekommendation till dig är att prata med din exsambo igen. Det är kostsamt att gå upp i domstol, oavsett om det gäller en överklagan av beslut eller om det gäller ett brott, och din exsambo borde inte vilja göra detta om denne kan lämna tillbaka dina saker enkelt. Berätta för hen att du kan överklaga beslutet från Kronofogdemyndigheten och hen då kan bli skyldig att betala för det förfarandet, om det visar sig att beslutet varit felaktigt. Berätta även för din exsambo att denne gör sig skyldig till brott om den berövar dig rätten att hämta dina saker, och att du kan göra en polisanmälan.Hoppas att detta besvarade din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid betalningsföreläggande mot någon utanför Sverige?

2019-03-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Vem skall man hänvisa sig till om man vill lägga ett betalningsföreläggande mot kund som är bosatt i Polen?Tack på förhand
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att din fråga rör betalningsföreläggande mot någon som är bosatt i ett annat EU-land kommer EU:s Bryssel 1a-förordning att aktualiseras. I mitt svar kommer jag att utgå från att du agerat i egenskap av näringsidkare i förhållande till kunden.Allmänt om europeiska betalningsföreläggandenEU:s förordning om europeiskt betalningsföreläggande ger möjlighet att driva in skulder till ett bestämt belopp och som har förfallit till betalning. En ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ska göras med hjälp av s.k. "standardformulär A" (se här). Mer information kring ansökan om betalningsföreläggande finns att hitta på Kronofogdens hemsida (se här).Viktigt i ditt fall är att ansökningen måste lämnas in till en behörig domstol. Det är inte säkert att svensk domstol är behörig i ditt fall då polsk domstol lika gärna kan vara behörig.Vilken domstol är behörig?I frågan om vilken domstol som är behörig aktualiseras Bryssel 1a-förordningen. Enligt artikel 4 i förordningen är huvudregeln att domstolen i svarandens hemvist är behörig. Med "svarandens hemvist" avses i ditt fall det land där kunden bor, alltså Polen. Det finns däremot ett stort antal undantag från denna huvudregel.Som tidigare nämnt utgår jag från att du har agerat i egenskap av näringsidkare i förhållande till kunden. I detta fall föreskriver artikel 17 och 18 i Bryssel 1a-förordningen att behörig domstol är den EU-medlemsstat där konsumenten bor, alltså Polen i ditt fall. Detta förutsätter att din verksamhet antingen bedrivs i Polen eller på något sätt är riktad till Polen.För att hitta den behöriga domstolen kan du ta hjälp genom Europeiska kommissionens sökverktyg (se här). Jag skulle rekommendera att höra av dig till Kronofogden om du skulle vilja veta något mer.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt att få tillbaka egendom som finns i annans lägenhet

2019-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om jag flyttat in hos en kille men inte hunnit skriva över min adress innan det tog slut, vad har jag för rättigheter att få komma in och hämta mina saker? Och vad gör jag om han vägrar släppa in mig?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du står skriven på adressen eller inte spelar ingen roll för om du får hämta dina saker eller inte. Dina saker är din egendom och det har du rätt att få tillbaka. Det enklaste sättet att få tillbaka dina saker är att du tar kontakt med ditt ex och försöker komma överens om en tid när du kommer dit och hämtar dina saker. Om du har nyckel eller liknande är det viktigt att du inte går in i hans lägenhet då det kan utgöra hemfridsbrott att gå in i någons lägenhet utan tillåtelse enligt 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB). Om ditt ex däremot vägrar dig att komma in kan den personen göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Om du och ditt ex inte kan komma överens om att du ska få tillåtelse att hämta dina saker så finns en möjlighet att begära handräckning av kronofogden. Mer om vad det innebär och hur du ansöker kan du läsa här. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få ut dina saker. Försök komma överens med ditt ex om en tidpunkt när du kommer förbi. Vägrar han lämna tillbaka sakerna kan du vända dig till kronofogden och begära handräckning. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Borgensmans rätt att få pengar tillbaka

2019-03-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om jag har varit borgensman på en lägenhet där hyresgästen struntat i att betala x antal hyror och flyttat så är det min skyldighet att betala den skulden. Men min fråga är: Kan jag gå tillväga på något sätt för att hyresgästen ska betala tillbaka pengarna till mig som jag fick lägga ut för hyresskulden? En anmälan, kronofogden eller stämning t ex. Eller handlar det bara om hyresgästens egna moral att betala tillbaka de pengar jag fick lägga ut på skulden? Finns det något jag kan göra? Tacksam för svar.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver är det du som borgensman som är skyldig att betala hyresgästens skuld om hyresgästen inte gör det. Betalar du skulden får du som borgensman någonting som heter regressrätt gentemot hyresgästen. Regressrätten är din rätt att få tillbaka dina pengar från hyresgästen efter att ha betalat dennes hyra.Det första du bör göra efter att ha betalat hyran är så klart att gå till hyresgästen och begära att hyresgästen ska betala sin skuld till dig. Skulle hyresgästen inte betala det hyresgästen är skyldig dig rekommenderar jag att du vända dig till Kronofogden med ett betalningsföreläggande. Ansökan till betalningsföreläggande hittar du här. När du skickar in ett betalningsföreläggande kommer Kronofogden skicka ett brev med ett föreläggande till hyresgästen som är skyldig dig pengar. Betalar hyresgästen är skulden löst. Vill hyresgästen inte betala kan ni ta det vidare till domstol. Svarar hyresgästen inte på föreläggandet fastställs skulden och Kronofogden kan då hjälpa dig att driva in din skuld.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?

2019-04-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Ett företag är skyldig mig drygt 100 000 kr plus ränta och jag har skuldbrev från de som visar sig att det skulle vara betald oktober 2018, jag har polisanmäld fallet och det måste man väntar länge till undersökning nu undrar jag vart jag skulle vända mig för att få tillbaka mina pengar.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det enklaste sättet för dig att få betalt borde vara att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. När man ansöker om betalningsföreläggande skickar man in en blankett till kronofogden med information kring skuldförhållandet, vem som är skyldig vem pengar och vilka eventuella kostnader som sökanden vill ha ersatta i och med förfarandet (vanligtvis ansökningskostnader och kostnader för eget eller ombuds arbete). I blanketten yrkar du också på den ränta som du enligt skulden har rätt till.Blanketten som ska skickas in kan du hitta på kronofogdens hemsida, här.Kronofogden skickar sedan detta betalningsföreläggande till motparten som därigenom delges ansökningen. Motparten kan då göra på något av följande sätt:- Betala hela eller viss del av beloppet till dig. - Invända mot kravet. I detta fallet behöver du gå till domstol och genom en vanlig process fullfölja ditt krav. - Inte betala och inte invända mot kravet. I detta fall fattar kronofogden beslut om att skulden fastställs och du kan begära att utslaget ska verkställas - dvs att skulden drivs in av myndigheten. Betalningsföreläggande är det absolut smidigaste sättet att driva in en fordran som inte är tvistig, dvs skuldförhållandet är klarlagt. Om man har ett skuldebrev som tillkommit på rätt sätt och vars förfallodatum har passerat brukar denna fordran betraktas som otvistig.Ett annat sätt för dig är att gå direkt till domstol och begära att skulden betalas. Denna process är generellt sett långsammare och det kan finnas ekonomiska risker med att gå till domstol, exempelvis ombudskostnader (både dina egna och motpartens) som man riskerar att få betala för.Jag skulle därför rekommendera att du använder dig av betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du går in på kronofogdens hemsida finns i princip allting du behöver veta kring förfarandet. Jag lägger en länk här.Lycka till!

Är det lagligt att slänga saker som en vän har lämnat kvar i ens förråd?

2019-03-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har före detta polare som lämnat en del grejer i mitt förråd. Vi gärna bli av med det för det tar upp plats som jag är i behov av. Han betalar inte någon avgift eller så, utan bara lämnat grejerna.Jag har skickat meddelande på mail, FB och instagram utan att få svar. (han har raderat meddelandet jag skrev på instagram så jag vet att han har sett det) Har försökt ringa men han har bytt nummer. Jag vet inte vart han har flyttat någonstans nu.Nu har det gått över 6 mån sedan jag sist snackade med han och sakerna har stått i nästan två år.Kan jag slänga det? Eller åker jag dit för egenmäktigt förfarande?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du slänger sakerna så riskerar du att begå brottet olovligt förfarande enligt 10 kap. 4 § BrB. Det är som huvudregel inte lagligt att utan tillåtelse slänga andras saker. Om du vill bli av med sakerna bör du istället vända dig till kronofogden och begära vanlig handräckning. Detta innebär att kronofogden kommer att vända sig till din vän och uppmana honom att hämta sina saker. Om han inte hämtar sakerna så kommer istället kronofogden att hämta och förvara din väns saker på hans bekostnad, se kronofogdemyndighetens hemsida. Att ansöka om handräckning kostar i dagsläget 300 kr. I vissa fall kan ytterligare avgifter tillkomma. Exakt hur mycket handräckning kostar i ditt fall kan endast kronofogden svara på. Kontakt med myndigheten kan tas via mail eller telefon, se kontaktinformation.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Var ligger skadeståndsskulderna?

2019-03-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag har skulder efter att jag blivit dömd till skadestånd och skulderna ligger hos kronofogden. Jag försöker att få avbetalning på dom och kronofogden hänvisade mig till brottsoffermyndigheten men dom säger att jag inte har några skulder hos dom. Vart kan skulderna annars ligga? Vart ska jag vända mig?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår, med ledning av hur du formulerat dig i din fråga, ifrån att du blivit dömd till skadestånd på grund av brott. Därutöver utgår jag ifrån att Brottsoffermyndigheten är sanningsenlig, och att du inte har några skulder hos dem. Dina skulder ligger med stor sannolikhet antingen hos den som du blivit dömd att betala skadestånd till, eller hos dennes försäkringsbolagEftersom Brottsoffermyndigheten intygar att du inte har några skulder hos dem, finns det i princip bara två sannolika alternativ kvar för vem som äger fordran mot dig.Antingen så kan det vara så, att den du blivit dömd att betala skadestånd till (alltså den du begick brottet emot) är den som begärt Kronofogdemyndighetens hjälp. I så fall så måste du vända dig till denne för att förhandla fram en avbetalningsplan.Alternativt kan det också vara så, att den person du blivit dömd att betala skadestånd till fått ersättning från sitt försäkringsbolag, och att försäkringsbolaget därefter övertagit fordran. I så fall måste du vända dig till försäkringsbolaget för att förhandla fram en avbetalningsplan.Vilket av dessa två alternativ som är det korrekta, kan jag inte uttala mig om utan mer information. Mitt råd till dig är mot bakgrund att ta kontakt med den person du blev dömd att betala skadestånd till (såvida detta inte skulle utgöra ett brott, såklart) och helt enkelt höra efter vad det blivit av skulden. Sedan kan du förhandla med den som äger fordran mot dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar, eller om jag missförstod dig, är du välkommen att ställa fler frågor i stil med den du just ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Felaktigt föreläggande från KFM

2019-03-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har fått ett föreläggande från KFM. där sökanden (Ellevio elleverantör) påstår att de "trots upprepade försök inte lämnats tillträde till mätanordningen". Mätanordningen är min elmätare som är belägen i min hall. Dock är det så, att jag aldrig mottagit någon önskan från Ellevio att beredas tillträde till mätaren. Varken via brev, mejl eller telefon. Inte heller nämns något på "mina sidor" på Ellevios internetsite. Sökandens ekonomiska krav är 300:- i ansökningsavgift samt 420:- "ombud". Jag har alltså inte hört eller sett något från Ellevio bortsett från efakturorna som betalats punktligt. Vad säger lagen?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Ellevio har ansökt hos KFM att få skulden fastslagen. KFM:s uppgift är då att se till att du blir delgiven kravet, alltså inte att undersöka om kravet är riktigt eller inte. Med föreläggandet kommer ett delgivningskvitto som du ska skriva på och sända tillbaka så KFM kan se att du tagit del av innehållet, annars kommer de söka upp dig personligen för en underskrift. När du skrivit på börjar en förklaringstid (vilken anges i brevet) att löpa och du har då en viss tid på dig att betala eller bestrida påståendet. Om du inte skulle göra något inom tidsfristen så fastslår KFM skulden. Även om det skulle hända så kan du ändå ansöka om återvinning av utslaget, alltså få det omprövat av domstol. En sådan ansökan ska skickas in inom en månad från utslagets datum. Om det du anger är riktigt, att de inte kontaktat dig på något vis/du har inte fått något meddelande från dem, borde du bestrida direkt och ange detta. Jag råder dig alltså att så snart som möjligt bestrida förläggandet och att även kontakta Ellevio. När du bestrider får de välja om de vill driva ärendet vidare till domstol eller att det avskrivs. Med vänliga hälsningar