Rikta ett betalningsföreläggande mot samtliga gäldenärer?

2021-09-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag representerar en ekonomisk förening som har en fordran på en fritidsfastighet avseende fastighetens andel av kostnaderna för schaktning och indragning av vatten och avlopp. VA-anläggningen har blivit föremål för lantmäteriförrättning, som nu vunnit laga kraft. Fastigheten betalar inte hela det fakturerade beloppet, utan håller inne med 70 000 kr. Påstötningar har gjorts. Fastigheten har tre delägare. Två av delägarna (passiva delägare, äger 25% vardera) nyttjar inte fastigheten, och de engagerar sig inte i frågan. Den som nyttjar fastigheten (aktiv delägare, äger 50%) vägrar göra rätt för sig. Till saken är att de passiva delägarna inte kommer överens med den aktive delägaren.Jag överväger nu att ansöka om betalningsföreläggande. Bör jag i BF rikta kravet mot samtliga delägare, eller skall jag nöja mig med den aktive delägaren? Om svaret är JA kan jag göra det i samma ansökan?Mvh
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rikta kravet mot samtliga delägare? Min rekommendation är att du riktar kravet mot samtliga delägare. Detta beror på att Kronofogden inte gör någon materiell prövning av ärendet. Det vill säga kommer de inte att utreda huruvida ett skuldförhållande föreligger och vem som är skyldig vad. Om du endast riktar anspråket mot den aktiva delägaren ökar risken för att denne bestrider föreläggandet och att du måste ta ärendet vidare till domstol. Om du istället riktar kravet mot samtliga delägare är chansen större att de medger föreläggandet, eftersom den aktiva delägaren då inte i ett senare led behöver kräva de två passiva delägarna på deras andelar i regress. Med andra ord minskar risken för att du måste gå vidare i processen och ansöka om stämning i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande mot samtliga delägare i en och samma ansökan. Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Insolvens hos person som delägare en gård

2021-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |vad gäller sonen äger 20 procent av en jordbruksfastihet min gård o kommer på obestånd begärs i personlig konkurs vad gäller för mig måste jag sälja kan kronofogden ta gården
Kajsa Svensson |Hej,Kronofogden kan inte tvinga dig att sälja gården för att sonen äger 20 procent och är på obestånd. Beroende på hur stor din sons skulle är så kan kronofogden vilja sälja sonens 20 procent och den bästa och smidigaste lösningen för dig är att du köper ut honom. Vanligtvis vill kronofogden ta föremål som är värda att sälja men utan att de gör personen hemlös eller liknande. Om det går att komma till rätta med din sons insolvens utan att sälja hans 20 procent i gården för att det är väldigt krångligt är det troligt att de gör detta. Jag rekommenderar dig att höra av dig till kronofogden med din fråga och sen om ni kan lösa det. Om du kan köpa ut din son kommer han bli mer likvid utan att kronofogden måste lägga ner allt för mycket jobb vilket kan vara något de föredrar. Däremot kan kronofogden aldrig tvinga dig att sälja gården då du är rättmätig ägare till 80 procent och de kan inte göra vad de vill med din egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan överskott på skattekonto utmätas trots att inkomst saknas?

2021-08-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Sonen fick brev från kronofogden, får tillbaka på skatt nu,betalat för mycket skatt förut. Han har 0 inkomst ,kan kronofogden ändå ta dom 2400 han skulle få från skattemyndighetenMvh mamma
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är ja. Om din son har skulder hos Kronofogdemyndigheten kommer Skatteverket att informera Kronofogdemyndigheten om att ett överskott har uppkommit på din sons skattekonto (18 kap. 4–5 §§ skatteförfarandeförordningen). Detta överskott på 2400 kr tas då om hand av Kronofogdemyndigheten för din sons skulder (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Din son kommer därefter att få ett beslut om avräkning eller utmätning. Det spelar tyvärr ingen roll att din son inte har någon inkomst eftersom överskottet på skattekontot inte kan utgöra s.k. beneficieegendom. Det vill säga sådan egendom som din son har rätt att behålla för sin försörjning den närmaste tiden (5 kap. 1 § utsökningsbalken). Pengarna är med andra ord inte skyddade från utmätning eller avräkning trots att han saknar inkomst.Med vänliga hälsningar,

Vem kan frakta bort bilen från vår mark?

2021-07-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En bekant fick parkera sin bil på vår mark. Hon sålde den men den nya ägare som nu står på bilen hämtar inte bilen. Det har nu gått 2 år sedan hon sålde den. Vem kan frakta bort den från mark?
Fredrika Sköld |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättsliga möjligheter som du har att få bort bilen från er mark.Som utgångspunkt får man inte använda någon annans egendom utan att ägaren har samtyckt, det är endast fastighetsägaren som kan besluta om vem som får använda marken och på vilket sätt. Om det inte finns ett samtycke kan den person som olovligt brukar annans fastighet begå brottet olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § Brottsbalken eller egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalkne.Jag utgår från att ägaren till bilen är den person som din bekanta har sålt den till, och att äganderätten därför tillkommer den personen. Det innebär att du inte har rätt att flytta på bilen utan samtycke från ägaren då det skulle kunna aktualisera brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § Brottsbalken.Vad kan du göra?För att få bilen bortforslat bör du i första hand höra av dig till den nya ägaren och begära att personen flyttar på bilen. Om det inte skulle vara tillräckligt kan du i andra hand ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om vanlig handräckning. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida.Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!Vänligen,

Vad kan jag göra när en väninna som köpt min bil vägrat betala överskjutande belopp av köpeskillingen när 5 månader gått från köpetillfället, och betalningen skjutits fram gång på gång?

2021-09-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag sålde min bil till en vän som skulle ge mig 15000:-Fick 5000:- när hon hämtade bilen o hon skulle betala resterande inom någon dag!Nu har de gått 5 månader och jag får inga pengar trots att ja skrivit flera gånger o ringt o pratat med henne.. bara nya ursäkter varje månad..Hon säger att hon ska sätta över lite men skjuter bara på de varje gång o svarar sen inte på flera veckor.Vad kan jag göra?
Dani Elipas Gobraeel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättsliga utgångspunkterNär en person inte vill betala tillbaka pengar enligt avtalet kan personen som har rätt till anspråket/pengarna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. På Kronofogdens hemsida kan man läsa om hur man går tillväga för att göra en ansökan. En ansökan kostar 300 kr.I 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) kan man läsa att en ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken. I detta fall rör det sig om det överskjutande beloppet på 10000:- för köpet av din bil.När du fyller i ansökan om betalningsföreläggande ska du på ett tydligt vis förklara grunderna för din ansökan och vad du vill att den ska resultera i (yrkandet), 10 § BfL. I detta fall skulle det kunna se ut på följande sätt: Jag (ditt namn) har sålt min bil för 15000 :- till (vännens namn) den 1/1 2018. Pengarna skulle varit mig tillhanda senast den 1/6 2018. Jag har endast fått 5000:- med löfte om att få resten betald inom några dagar från köpetillfället, jag vill därför att min vän (vännens namn) betalar tillbaka den övriga delen av köpesskillingen. I ansökan kan du även förklara vilka bevis du har på köpeavtalet, köpesskillingen på 15000:- och att du endast fått 5000:-När Kronofogden fått din ansökan skickar de information till personen som är skyldig dig pengar, 25 § BfL. Personen ska fylla i ett delgivningskvitto för att visa att han eller hon har tagit del av ditt krav.Efter det att personen som är skyldig dig pengar tagit del av informationen finns tre möjliga scenarion:- Personen betalar skulden. Om personen betalar hela eller delar av skulden måste du meddela Kronofogden skriftligen.- Personen invänder med att säga att ingen skuld finns. Kronofogden tar då kontakt med dig och du får avgöra om tvisten ska drivas vidare i domstol (mot en viss kostnad), 33-34 BfL. Om du inte vill ta processen vidare till domstol kommer ärendet inte att utredas vidare.- Personen svarar inte på ditt krav. Om så är fallet blir meddelar Kronofogden ett utslag som innebär att personen är skyldig att betala det du begärt, 42 § BfL. En kostnad om 600 kr tas ut för att Kronofogden ska driva in skulden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan näringsförbud kringgås genom anställning?

2021-08-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, om en bekant som äger eget firma får näringsförbud, kan personen i fråga då feks sälja firman till mig eller någon annan i eks familjen och sedan bli anställd i firman i stället för ägare?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För information kring näringsförbud rekommenderar jag att läsa på kronofogdens sida.Informationen där grundar sig i Lag om näringsförbud. Där står att den som har näringsförbud inte får vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en verksamhet som drivs av en närstående (11 § 12 p.). Metoden du beskriver funkar alltså inte för att kringgå näringsförbudet. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?

2021-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har hyrt ut mitt hus och skrivit kontrakt på 3 år med uppsägning på 6 månader men hyresgästen vill inte flytta, hur gör jag för att få tillbaka mitt hus ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det absolut vanligaste att göra som sista utväg när man har en hyresgäst som vägrar flytta är att ansöka om avhysning hos kronofogden. Avhysning är en form av vanlig handräckning som avser ett åläggande för en nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom när besittningsrätten har upphört (se 3 § första punkten lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mer specifikt hur en ansökan om avhysning ska göras kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även alltid försöka få din hyresgäst att flytta ut självmant ytterligare en gång innan du blandar in myndigheterna. Men om personen vägrar trots dina uppmaningar råder jag dig att göra en ansökan om avhysning till kronofogden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan

2021-07-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har sagt upp min hyresgäst p.g.a. utebliven hyra skriftligen den 10/6 2021 för avflyttning den 30/6. Han bor fortfarande kvar. Vilka alternativ finns för att få honom att flytta förutom Kronofogden?MVH
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om hyra regleras bl.a. i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). Vid besvarandet av denna fråga förutsätter jag att uppsägningen har skett för förverkande enligt de krav som uppställs i lagen.En obetald hyra utgör en förverkandegrundSom hyresvärd har du rätt att säga upp din hyresgäst om hyran inte har betalats en vecka efter förfallodagen, detta är en s.k. förverkningsgrund (12 kap. 42 § första punkten JB). En obetald hyra utgör en god grund för vräkning, men notera att hyresgästen har tre veckor från delgivning på sig att betala hyran för att undvika att förlora bostaden (12 kap. 44 § JB).För att säga upp hyresgästen ska hyresgästen delges en uppsägning i samband med en underrättelse. En rekommendation är att underrättelsen sker genom rekommenderat brev som skickas till hyresgästens adress. Brevet ska upplysa hyresgästen att denne har rätt att få tillbaka hyresrätten om hyresgästen betalar hyran inom tre veckor från dagen hyresgästen tog emot det rekommenderade brevet. Vidare ska du som hyresvärd informera kommunens socialnämnd om denna uppsägning.Avhysning med hjälp av KronofogdemyndighetenOm hyresgästen inte betalar hyran inom denna treveckorsfrist kan du som hyresvärd avhysa hyresgästen två dagar efter att treveckorsfristen har löpt ut (12 kap. 44 § andra stycket JB), detta är ett förfarande som kan ske med hjälp av kronofogdemyndigheten. För att avhysa en hyresgäst kan du ansöka om en s.k. vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)), du ska i din ansökan bl.a. bifoga bevis på att du har kontaktat socialnämnden samt bevis om du har informerat hyresgästen om treveckorsfristen. Förfarandet kostar 300 kr men du kan i din ansökan begära att få kostnaden ersatt. Om du inte har underrättat hyresgästen om treveckorsfristen kommer Kronofogdemyndigheten att göra det.Efter Kronofogdemyndighetens underrättelse till hyresgästen kan hyresgästen kan välja att betala hyran, bestrida kravet, eller förhålla sig passiv. Om hyresgästen betalar hyran ska du som hyresvärd skyndsamt och skriftligt ta tillbaka din ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om hyresgästen bestrider kravet kommer Kronofogdemyndigheten att informera dig om bestridandet, då får du välja om ärendet ska handläggas av domstol eller om Kronofogdemyndigheten ska avsluta ärendet (31 § BFL, 33 § BFL, 34 § BFL). Om hyresgästen förhåller sig passiv kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett beslut om att hyresgästen ska flytta (42 § BFL). Kronofogdemyndigheten kan genomföra vräkningen (vilket grundas på beslutet). Kostnaden för vräkningen är 600 kr, Kronofogdemyndigheten kommer försöka ta ut denna kostnad av hyresgästen men om det inte går kommer du som hyresvärd få stå för denna kostnad.Förfarandet i domstolOm du som hyresvärd inte vill vända dig till Kronofogdemyndigheten finns det möjlighet att väcka talan direkt i allmän domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken), förfarandet blir ett dispositivt tvistemål och domen blir en s.k. exekutionstitel som du kan få verkställd genom att vända dig till Kronofogdemyndigheten. HandlingsplanMin rekommendation är att du kontaktar din hyresgäst och uppmanar personen att flytta från bostaden inom exempelvis en vecka. Informera hyresgästen att du, om denne inte flyttar, kommer gå vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten alternativt domstol. Min rekommendation är vidare att vända dig till Kronofogdemyndigheten istället för att väcka talan i domstol, förfarandet hos Kronofogdemyndigheten är oftast snabbare, enklare och billigare än förfarandet vid domstol. Lawlines kompetenta jurister kan hjälpa dig med en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig på runa.hansson@lawline.se om du är intresserad av vidare juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,