Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?

2021-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har hyrt ut mitt hus och skrivit kontrakt på 3 år med uppsägning på 6 månader men hyresgästen vill inte flytta, hur gör jag för att få tillbaka mitt hus ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det absolut vanligaste att göra som sista utväg när man har en hyresgäst som vägrar flytta är att ansöka om avhysning hos kronofogden. Avhysning är en form av vanlig handräckning som avser ett åläggande för en nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom när besittningsrätten har upphört (se 3 § första punkten lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mer specifikt hur en ansökan om avhysning ska göras kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även alltid försöka få din hyresgäst att flytta ut självmant ytterligare en gång innan du blandar in myndigheterna. Men om personen vägrar trots dina uppmaningar råder jag dig att göra en ansökan om avhysning till kronofogden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan

2021-07-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har sagt upp min hyresgäst p.g.a. utebliven hyra skriftligen den 10/6 2021 för avflyttning den 30/6. Han bor fortfarande kvar. Vilka alternativ finns för att få honom att flytta förutom Kronofogden?MVH
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om hyra regleras bl.a. i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). Vid besvarandet av denna fråga förutsätter jag att uppsägningen har skett för förverkande enligt de krav som uppställs i lagen.En obetald hyra utgör en förverkandegrundSom hyresvärd har du rätt att säga upp din hyresgäst om hyran inte har betalats en vecka efter förfallodagen, detta är en s.k. förverkningsgrund (12 kap. 42 § första punkten JB). En obetald hyra utgör en god grund för vräkning, men notera att hyresgästen har tre veckor från delgivning på sig att betala hyran för att undvika att förlora bostaden (12 kap. 44 § JB).För att säga upp hyresgästen ska hyresgästen delges en uppsägning i samband med en underrättelse. En rekommendation är att underrättelsen sker genom rekommenderat brev som skickas till hyresgästens adress. Brevet ska upplysa hyresgästen att denne har rätt att få tillbaka hyresrätten om hyresgästen betalar hyran inom tre veckor från dagen hyresgästen tog emot det rekommenderade brevet. Vidare ska du som hyresvärd informera kommunens socialnämnd om denna uppsägning.Avhysning med hjälp av KronofogdemyndighetenOm hyresgästen inte betalar hyran inom denna treveckorsfrist kan du som hyresvärd avhysa hyresgästen två dagar efter att treveckorsfristen har löpt ut (12 kap. 44 § andra stycket JB), detta är ett förfarande som kan ske med hjälp av kronofogdemyndigheten. För att avhysa en hyresgäst kan du ansöka om en s.k. vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)), du ska i din ansökan bl.a. bifoga bevis på att du har kontaktat socialnämnden samt bevis om du har informerat hyresgästen om treveckorsfristen. Förfarandet kostar 300 kr men du kan i din ansökan begära att få kostnaden ersatt. Om du inte har underrättat hyresgästen om treveckorsfristen kommer Kronofogdemyndigheten att göra det.Efter Kronofogdemyndighetens underrättelse till hyresgästen kan hyresgästen kan välja att betala hyran, bestrida kravet, eller förhålla sig passiv. Om hyresgästen betalar hyran ska du som hyresvärd skyndsamt och skriftligt ta tillbaka din ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om hyresgästen bestrider kravet kommer Kronofogdemyndigheten att informera dig om bestridandet, då får du välja om ärendet ska handläggas av domstol eller om Kronofogdemyndigheten ska avsluta ärendet (31 § BFL, 33 § BFL, 34 § BFL). Om hyresgästen förhåller sig passiv kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett beslut om att hyresgästen ska flytta (42 § BFL). Kronofogdemyndigheten kan genomföra vräkningen (vilket grundas på beslutet). Kostnaden för vräkningen är 600 kr, Kronofogdemyndigheten kommer försöka ta ut denna kostnad av hyresgästen men om det inte går kommer du som hyresvärd få stå för denna kostnad.Förfarandet i domstolOm du som hyresvärd inte vill vända dig till Kronofogdemyndigheten finns det möjlighet att väcka talan direkt i allmän domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken), förfarandet blir ett dispositivt tvistemål och domen blir en s.k. exekutionstitel som du kan få verkställd genom att vända dig till Kronofogdemyndigheten. HandlingsplanMin rekommendation är att du kontaktar din hyresgäst och uppmanar personen att flytta från bostaden inom exempelvis en vecka. Informera hyresgästen att du, om denne inte flyttar, kommer gå vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten alternativt domstol. Min rekommendation är vidare att vända dig till Kronofogdemyndigheten istället för att väcka talan i domstol, förfarandet hos Kronofogdemyndigheten är oftast snabbare, enklare och billigare än förfarandet vid domstol. Lawlines kompetenta jurister kan hjälpa dig med en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig på runa.hansson@lawline.se om du är intresserad av vidare juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Kronofogden har gjort fel i utmätning?

2021-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. KFM var hemma hos mig och gjorde en utmätning som inte var föranmäld och vi var inte hemma Dom tog med sig en bil som jag har fått i gåva och med ett överlåtelseförbud som innebär att den inte får utmätas, säljas, ges bort m.m Jag har förklarat detta för KFM men ingenting händer Min fråga är Vad ska jag göra Hur ska jag gå till väga Får KFM göra såhär och om det visar sig att kronofogden har gjort fel när måste dom lämna tillbaka bilen Hur lång tid har dom på sig i denna situation Har skickat in en rättelse och överklagan Har även skickat in en kopia på gåvobrevet Men inga svar Det har nästan gått 4 veckor sen dom var här KFM tog även 1 Hilti cirkelsåg 1Bosch borrhammare 1 TGB 525i 2 Gräsklippare 1 trädgårdskärra 1 Cadillac Eldorado inget av detta var mitt Får KFM göra såhär Jag står utan bil och + en massa nya skulder för ägarna till sakerna vill ha pengar eller sin sak Vi bor en bit ut på landet så jag har svårt att komma så att jag kan hämnta ut mina medeciner handla mat och lite sånt så vad tycker ni att jag ska göra M.V.H.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att Kronofogden har drivit in en fordran på dig genom att utmäta en del egendom som fanns hemma hos dig, men att dessa föremål inte var dina utan tillhörde någon annan, eller omfattas av överlåtelseförbud. Vad får Kronofogden göra?Utmätning ska endast göras om det belopp som beräknas flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig, och KFM ska som utgångspunkt börja med att utmäta sådant som är av minst olägenhet för dig (4 kap. 3§ utsökningsbalken, UB). Utgångspunkten är också att du ska underrättas om utmätningen innan den utförs, men det finns undantag om de bedömer att det finns risk att gäldenären skulle undanskaffa eller förstöra egendom, eller om det är brådskande (4 kap. 12§ UB). Utmätningen får då ske utan att du är närvarande (4 kap. 13§ UB). KFM får endast utmäta egendom om det framgår att den tillhör dig, eller om du kan presumeras vara ägare (4 kap. 17§ UB). Det föreligger en presumtion att du anses vara ägare till egendom som du har i din besittning, alltså exempelvis som finns i ditt hem, om det inte framgår att det tillhör någon annan (4 kap. 18§ UB). Det är KFM som ska bevisa att egendomen tillhör dig. Vad gäller verktygen och dylikt som inte är ditt, kan både du och den rättmätiga ägaren framföra detta till KFM, och då får de inte utmäta egendomen om ni kan bevisa att så är fallet. Det är ni som har bevisbördan för detta. Om den rättmätiga ägaren är din sambo eller maka, och ni äger den gemensamt, så får KFM endast utmäta din del i egendomen, om ni kan göra det sannolikt att den delvis samägs med en maka (4 kap. 19§ UB). När KFM då har utmätt egendom som egentligen tillhör någon annan, ska KFM förelägga den rättmätige ägaren att väcka talan i saken mot den som sökt utmätningen och dig. Om tredje man inte ansöker om detta inom en månad från dess att föreläggandet delgivits denne, så förlorar denne sin rätt (4 kap. 20§ UB). Vad gäller din bil, så får KFM inte utmäta egendom som genom föreskrift i gåvobrev ej får överlåtas, om det inte finns särskilda skäl att ändå göra det (5 kap. 5§ UB). Om det alltså finns ett överlåtelseförbud, är detta giltigt. Men vid särskilda skäl, så som vid exempelvis löneutmätning eller skatteutmätning, får även gåvor med överlåtelseförbud utmätas. I det fall det är svårt att visa att det finns ett överlåtelseförbud, skulle du också kunna göra invändningen att bilen utgör ditt så kallade beneficium, alltså att den är essentiell i ditt levnadssätt, för att du behöver den i arbete, att ta dig till affären och liknande. KFM kan då antingen medge detta, eller medge att du får tillbaka ett värde som du kan köpa en billigare bil för om den som de tagit är värd mycket. Vad kan du göra?Om egendom tagits för utmätning som inte får utmätas, är ert första steg att begära rättelse. Du kan inte överklaga ett beslut att inte göra en rättelse, utan du får i stället överklaga utmätningsbeslutet till domstol. Vad gäller hur snabbt detta måste gå, så gäller att det ska utredas så snart som möjligt, och utmätningen får inte slutföras undertiden ägandeförhållandena utreds. Detta innebär ju att så länge ägandeförhållandena utreds kommer du inte få tillbaka bilen. Har egendomen dock redan hunnit säljas, så finns det en risk att ni förlorat äganderätten, och endast får pengarna tillbaka. I beslutet från KFM lär det stå hur du ska gå till väga vid överklagande, och även sannolikt en tidsfrist inom vilken du måste skriftligen skicka in ditt överklagande. Du kan till ditt överklagande bifoga bevis, så som gåvobrevet, skriftliga vittnesberättelser och liknande. Både du och den rättmätige ägaren får överklaga beslutet att utmäta verktygen m.m. (18 kap. 2§ UB). Om du skickat in överklagandet i rätt tid, så ska KFM översända det till tingsrätt så snart som möjligt (18 kap. 10§ UB). Det är alltså som utgångspunkt du/ni som ska bevisa att egendomen tillhör dig/er, och även väcka talan i saken för att behålla sin rätt till egendomen. Om det kan bevisas så ska KFM häva utmätningen, och om egendomen hunnit säljas ska pengarna tillfalla den rättmätige ägaren (4 kap. 33§ UB). Återlämnandet ska därefter ske skyndsamt om KFM väljer att rätta beslutet. Om domstol fattar beslut i frågan, så gäller samma sak. De ska alltså återlämnas så snart som möjligt, men vad jag kan hitta finns det inga närmare bestämmelser om vad detta innebär. Sammanfattning och rådDet är alltså som utgångspunkt inte fel av KFM att omhänderta egendomen, om den fanns i din besittning då detta innebär en presumtion för att det är ditt. Men om den tillhör annan än dig, får de inte utmäta den. Det svåra är att du, eller egentligen den rättmätige ägaren, ska lägga fram bevis för att göra detta sannolikt. Om KFM ändå utmätt egendomen, har både du och den rättmätige ägaren rätt att väcka talan i domstol, även avseende din bil. Om KFM begår ett fel, bör du såklart som utgångspunkt först vända dig till avdelningen på KFM, handläggaren i fråga eller dennes chef. Du kan även framföra kritik till Justitieombudsmannen, eller om du lidit skada på grund av att KFM handlagt ärendet felaktigt, kan du söka skadestånd hos Justitiekanslern. I detta skede finns det inte så mycket annat du kan göra, om det är så att du överklagat beslutet. Jag känner inte till alla omständigheter i ärendet, så det är svårt för mig att avgöra dina chanser. Men om du har ett gåvobrev som utfäster ett överlåtelseförbud, så är detta är bra utgångsläge. Om utmätningen sker så som löneutmätning eller skatteutmätning, kan överlåtelseförbudet sättas ur spel. Då kan du försöka göra gällande att bilen utgör ett basalt behov för dig som du måste få tillgodosett. Du och den rättmätige ägaren måste göra sannolikt att bilen inte får utmätas och att verktygen och dylikt inte tillhör dig, vilket kan vara lite svårare. Vittnesutsagor, kvitton, kontoutdrag och liknande kan tjäna som bra bevisning för detta, och generellt är bevisbördan inte jättestark. Det ska räcka att ni gör det sannolikt, vilket är en låg ribba.Om du önskar vidare hjälp eller företrädas i tvisten mot Kronofogden, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Är det värt att vända sig till Kronofogden för att driva in en skuld från en vän?

2021-05-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har lånat ut pengar till en polare eller ja nu ex-polare. Jag har lånat ut ca 28k och jag har både chatloggar och swish bevis på att jag har swishat pengarna till honom.Han säger att han ska skicka pengarna men det kommer liksom aldrig till att han faktiskt skickar. Jag undrar är detta värt att gå till kronofogden för att kunna få tillbaka pengarna eller är dem pengarna borta? Det står klart och tydligt att han lånat pengar. Men dem är i mindra summor högsta var kanske 4k och resterande är mellan 50 kr - 3000 kr ca. Han säger att han behöver pengarna för att sen kunna skicka tillbaka pengarna till mig och dum som jag är så har jag skickat pengarna för att hjälpa han men sen så verkar aldrig pengarna gå till mig då jag inte fått pengar sen 2020 oktober och har tills nu skickat pengar.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är värt eller inte att vända sig till Kronofogden med sin situation som du har angående skulden från din f.d. vän.Är det värt att vända sig till Kronofogden?Mitt korta svar på din fråga är att det kan vara värt att vända sig till Kronofogden för att driva in den skuld din f.d. vän har till dig. Om någon är skyldig en pengar som inte betalar och man vill ha hjälp med att få skulden betald så är det Kronofogden man ska vända sig till.Kronofogden kan i situationer så som din fungera som ett påtryckningsmedel för att få skulden betald. Denna funktion tillsammans med att du verkar ha en hel del bevis på att skulden/skulderna finns är grunden till varför mitt svar är att det absolut kan vara värt att vända sig till Kronofogden.Det första du då ska göra är att ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande. Det innebär att Kronofogden hjälper dig med att fastställa skulden. Betalningsföreläggandet blir som ett bevis på att personen faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar sedan betalningsföreläggandet till personen du vill ha betalt av, dvs. din f.d. vän, tillsammans med ett delgivningskvitto som personen ska skriva under och skicka tillbaka.Här är en länk till att göra en ansökan om betalningsföreläggande: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlEfter att du ansökt om ett betalningsföreläggande kommer din f.d. vän antingen att betala dig eller bestrida betalningsföreläggandet. Betalas skulden är ju problemet löst. Bestrider personen dock skulden löses inte problemet. Tvisten kan då t.ex. tas vidare till domstol men eftersom din fråga inte avser själva processen stannar jag här i mitt svar.SammanfattningMitt råd till dig är att vända dig till Kronofogden med skulden för att på så sätt få hjälp med att driva in betalningen. Kronofogden kan fungera som ett påtryckningsmedel i din situation.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem kan frakta bort bilen från vår mark?

2021-07-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En bekant fick parkera sin bil på vår mark. Hon sålde den men den nya ägare som nu står på bilen hämtar inte bilen. Det har nu gått 2 år sedan hon sålde den. Vem kan frakta bort den från mark?
Fredrika Sköld |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättsliga möjligheter som du har att få bort bilen från er mark.Som utgångspunkt får man inte använda någon annans egendom utan att ägaren har samtyckt, det är endast fastighetsägaren som kan besluta om vem som får använda marken och på vilket sätt. Om det inte finns ett samtycke kan den person som olovligt brukar annans fastighet begå brottet olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § Brottsbalken eller egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalkne.Jag utgår från att ägaren till bilen är den person som din bekanta har sålt den till, och att äganderätten därför tillkommer den personen. Det innebär att du inte har rätt att flytta på bilen utan samtycke från ägaren då det skulle kunna aktualisera brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § Brottsbalken.Vad kan du göra?För att få bilen bortforslat bör du i första hand höra av dig till den nya ägaren och begära att personen flyttar på bilen. Om det inte skulle vara tillräckligt kan du i andra hand ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om vanlig handräckning. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida.Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!Vänligen,

Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

2021-07-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej min fråga lyder en person har en skuld till mig på en ganska så stor summa vi har inget kontrakt endast muntligt avtal men jag har flera vittnen till detta muntliga avtal så det jag undrar är kan ja driva in pengarna på ett lagligt sätt via kronofogden?. eller hur ska jag gå till väga? vill inte att mina pengar brinner inne och personen har betalat innan men summorna minskade som han betalade och sen slutade han göra det helt och skyller på att han inte har några pengar alls men månad efter månad går och ja vill ha mina pengar
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du som borgenär (part som lånat ut pengar) inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Du kan också vända dig till tingsrätten och få ett exekutionstitel som kronofogden sedan kan verkställa. Du kan inte "ta lagen i egna händer", utan du måste alltså använda dig av något av dessa forum som existerar. Ansökan om betalningsföreläggande Eftersom fordran (pengarna du har lånat till personen) i ditt fall är ostridig (det råder ingen tvist om fordrans existens eller belopp) och gäldenären (personen som lånat pengar av dig) saknar betalningsförmåga är det mest lämpligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM). (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats.Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter. Vad händer efter du har ansökt?KFM kommer att delge svaranden (gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att hen ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det. Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten om du vill det (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor om det handlar om ett större betalningskrav. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Eftersom du har endast ett muntligt avtal kan detta bli problematiskt ur ett bevishänseende, dock kan muntliga avtal såklart också bevisas, exempelvis genom vittnen. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra om min kollega vägrar att betala tillbaka lånet?

2021-05-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejjag har lämna pengar till min kollega 1 år senare , men hon vill inte lämna tillbaka till mig .vad ska jag göra ?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att du har lånat ut pengar till din kollega som nu vägrar att betala tillbaka. Du kan få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att fastställa och driva in skulden, vilket du gör genom att ansöka om så kallad betalningsföreläggande. När du fått ett beslut om betalningsföreläggande är huvudregeln att myndigheten börjar driva in skulden för dig. Mer om hur det går till och hur mycket det kostar att ansöka om betalningsföreläggande hittar du här. Du kan ansöka digitalt om betalningsföreläggande här. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?

2021-04-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har lånat ut en hund till en bekant och även sagt att denne bekant kan få hunden, men hon skrev då i sms att hon inte ville ha hunden. Hon vill inte stå som ägare på hunden. Nu har denna människa hållit på att krångla fram och tillbaka och inte velat skriva papper så nu vill jag ha tillbaks min hund. Nu vägrar hon dock att lämna ifrån sig hunden. Vad kan jag göra?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är viktigt att konstatera vad ett husdjur faktiskt är för något. Kontentan är att husdjur är en sak och utgör således lös egendom. Det finns ingen paragraf som konstaterar att husdjur är lös egendom utan detta görs genom att allt som inte är fast egendom anses vara lös egendom (1 kap. 1 § jordabalken). Frågan blir således hur kan man återfå sin egendom som är i någon annans besittning. Svaret är handräckning, mer specifikt vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning ansöks hos Kronofogden där man ansöker om att man vill få egendom återlämnad, sakligheten i den ansökan är inget som kronofogden tar ställning till. Det som sker är att detta förmedlas vidare till den som har din egendom som sedan måste ta ställning, antingen bekräfta eller motsätta sig kravet som du framställer. Detta går sedan vidare till domstol ifall personen motsätter sig och där det blir det en bevisfråga. Utifrån vad jag kan tyda från omständigheterna ser bevisläget bra ut för din del. En ansökan om handräckning, kan göras genom en blankett eller på "Mina sidor". Informationen har du här.Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,