Vilka är förutsättningarna för återvinning till konkursbo?

Hej Jag har en fråga som gäller återvinning vid konkurs. En fastighet såldes till en närstående och till underpris några veckor innan företaget som ägde den ansökte om konkurs. Dagen efter konkursbeslutet såldes den ytterligare en gång till samma låga pris som innan och till en person med anknytning till den ursprungliga ägaren. Nu undrar jag hur stor chansen är att fastigheten återgår till konkursboet? Har förstått att det istället kan bli så att den första köparen blir skyldig att ersätta värdet för fastigheten. Vad är det som avgör vilket utfallet blir?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konkurslagen (KonkL). Möjligheten till återvinning regleras i 4 kap. KonkL.

Förutsättningarna för återvinning återfinns i 4 kap. 5 § KonkL. Där anges att en en rättshandling varigenom gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna ska gå åter om personen var eller blev insolvent och den andre kände till eller borde känt till det här förhållandet. För tydlighetens skull kommer jag förklara orden gäldenär, borgenär och insolvent nedan;

  • Gäldenär: personen som försatts i konkurs.
  • Borgenär: den som gäldenären har en skuld till
  • Insolvent: att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KonkL). Företaget i din fråga har varit insolvent, då det är en förutsättning för att kunna försättas i konkurs (1 kap. 2 § KonkL).

Utgångspunkten är alltså att fastigheten kan återvinnas på begäran av konkursboet om (1) försäljningen inneburit att egendom fråntagits borgenärerna, (2) gäldenären varit insolvent eller blev insolvent av att sälja fastigheten och (3) personen som köpte fastigheten kände till förhållandet.

1. Har fastigheten fråntagits borgenärerna?

Svaret på den frågan är JA. Företaget har sålt fastigheten till underpris vilket innebär att egendom fråntagits borgenärerna.

2. Har gäldenären varit insolvent?

Jag utgår från att så varit fallet då företaget kort efter försäljning ansökte och försattes i konkurs. För att försättas i konkurs krävs, som nämnt, insolvens (1 kap. 2 § KonkL).

3. Kände personen som köpte fastigheten till gäldenärens insolvens?

I frågan anger du att försäljningen skedde till en närstående. Av  4 kap. 5 § 2 st. KonkL presumerar att närstående haft kännedom om insolvens. Det innebär att utgångspunkten är att närstående till gäldenären anses haft kännedom om insolvens. För att bryta presumtionen krävs att den närstående gör sannolikt att han varken haft eller borde haft kännedom om insolvensen.

Närstående begreppet definieras i 4 kap. 3 § KonkL. Där anges bland annat att personer som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led är närstående personer. I hänvisat lagrum anges fler personer som anses närstående. För näringsidkare och juridiska personer anges t.ex. den som har en väsentlig gemenskap med näringsidkaren. Jag rekomenderar dig att läsa lagtexten för att vara säker på att personen i din situation varit närstående.

I det här fallet förefaller det således föreligga förutsättningar för återvinning av fastigheten. Det innebär att fastigheten ska återbäras till konkursboet (4 kap. 14 § KonkL). Du beskriver dock att fastigheten sålts en gång till. Utgångspunkten är då att konkursboet har samma rätt till återvinning mot denne köpare, om han kände till eller borde ha känt till de omständigheter som grundar denna rätt (4 kap. 18 § KonkL). Det är svårt att göra en säker bedömning utifrån den information jag fått, men det är sannolikt att personen anses åtminstone borde haft kännedom om gäldenärens insolvens då personen haft anknytning till gäldenären. Det här kallas att personen är i ond tro. Är personen i ond tro kan således fastigheten återvinnas från köpare nr. 2.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får ni mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo