Utmätning

2018-08-29 i Återvinning
FRÅGA |HejKan min sambo ta över ägandet av vårat hus då jag dragit på mig skulder på mig själv. Kan jag stå kvar på lånet men inte äga fastigheten.
Sara Bohlin |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag tolkar dig så att du har tagit upp pant i fastigheten och att du kanske även har andra skulder. Därför undrar du nu om du kan skriva över huset på din sambo för att skydda det ifrån utmätning. Jag tänkte dela upp mitt svar i två delar den ena kommer att behandla lån på själva huset och den andra övriga lån. Lån på huset I praktiken kan du skriva över fastigheten på sin sambo och själv stå kvar på lånet. Däremot är jag osäker om du kommer att uppnå ditt mål om du gör det. Om lånet har en säkerhet i fastigheten (alltså ett pantbrev) så kommer den att kvarstå även om du skriver över fastigheten. Detta innebär att om du inte kan betala ditt/dina lån kan huset ändå säljas för att betala din skuld. Övriga lån I Sverige har vi en del skyddsregler för de som lånar ut pengar. Det gäller bland annat de så kallade återvinningsreglerna som finns i 4 kapitlet konkurslagen här .Där har lagstiftaren gjort det väldigt svårt för den som är skuldsatt att ge bort egendom/ge ett väldigt förmånligt avtal till någon, om detta skulle göra att den han har lånat pengar av (även kallat borgenärerna) inte får betalt/sämre betalt. Den innebär mer eller mindre att om man ger bort något som gör så att man inte kan betala sina skulder eller betala mindre av dem så finns det möjlighet för borgenärerna att få tillbaka gåvan och exempelvis sälja den. Då du och din sambo även är närstående enligt 3 § samma kapitel så kan man kräva tillbaka gåvan inom 3 år ifrån dess att den har givits.Svar på fråganI praktiken kan du alltså skriva över huset på din sambo men du kommer inte på denna väg att kunna skydda det ifrån försäljning pga. Skulder om det är syftet. Det finns även risk att ni drabbas av lite andra kostnader i form av skatter som kanske gör att det är värt att avstå.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med allt!

Hur fungerar återvinning i konkurs enligt konkurslagen 4 kap 5 §?

2018-06-05 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Jag företräder en vän som lånat ut pengar till en privatperson som försatts i konkurs. Min vän har fått brev från konkursförvaltare där man till konkursboet kräver återbetalning av belopp (amortering av lån) som utbetalats månaderna innan personen försattes i konkurs. Min vän har under 4 år, enligt reglerat skuldebrev totalt lånat ut 600 000 SEK till gäldenären. Återbetalningsplan finns tydligt beskrivet i ett avtal. Gäldenären har återbetalat (amortering + 4% ränta) totalt 425 000 SEK. 175 000 SEK återstår och kan genom konkursen konstaterande anses förlorade. Sista återbetalningarna om tot. 70 000 SEK gjordes inom de 3 sista månaderna innan gäldenären försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt. Gäldenären har regelbundet varje månad under lånets löptid sänt borgenären ekonomiska rapporter som vi nu i efterhand kan bekräfta varit förvrängda och felaktiga.I brevet hänvisar konkursförvaltaren till konkurslagen 4 kap. § 5.Jag förstår det som att man i ovan nämnd paragraf beskriver att borgenär som anses gynnats i förhållande till andra samtidigt som han haft vetskap om gäldenärens insolvens skall återbetala erhållet belopp till konkursboet om borgenären erhållit betalning de sista tre månaderna innan gäldenären försattes i konkurs. Kan dessa amorteringar isf krävas åter? isf, med vilket stöd?Min vän lider stor ekonomisk skada och har inte tillgång till de medel som nu konkursförvaltaren kräver åter till konkursboet. Läget är kritiskt.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker där jag behandlar de olika rättsliga aspekterna av din fråga. Denna fråga aktualiserar framför allt konkurslagen (KL).Eftersom att det verkar som att konkursförvaltaren först och främst tänker göra gällande KL 4:5 är det den bestämmelsen jag i det följande ska redogöra för.Konkurslagen 4:5Bestämmelsen i KL 4:5 är en av flera bestämmelser i 4 kap KL som handlar om återvinning i konkurs. Detta institut existerar för att skydda borgenärer från att gäldenärer utför oschyssta transaktioner som gör att borgenärerna inte kan få betalt för sina krav. När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som varit oschyssta eller så kallat otillbörliga, så att gäldenären till exempel får tillbaka pengar som betalats kort tid innan konkursen. Detta gör konkursförvaltaren för att vissa borgenärer på ett orättvist sätt gynnats framför andra borgenärer precis innan konkursen. Institutet innebär alltså att konkursförvaltaren tvångsvis kan kräva en återgång av vissa transaktioner som uppfyller någon av bestämmelserna om återvinning i 4 kap KL.Det finns flera bestämmelser i 4 kap KL som handlar om återvinning. De andra verkar dock inte relevanta i denna situation och det verkar vara just KL 4:5 som konkursförvaltaren åberopat som stöd för sitt krav. Jag ska därför gå igenom vad som krävs för att en konkursförvaltare med hjälp av KL 4:5 ska kunna få till en återvinning, och därmed få tillbaka pengar till konkursboet.KL 4:5 är den återvinningsbestämmelse som faktiskt är svårast att uppfylla. Den har många förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den ska kunna användas och den är som en så kallad generalbestämmelse som används om ingen annan av återvinningsbestämmelserna kan tillämpas.Jag kommer nu att räkna upp de så kallade rekvisiten (förutsättningarna) som måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Jag kommer även att förklara dessa för att göra dem mer begripliga.Bestämmelsen inleds med begreppet "rättshandling". Med detta menas till exempel en betalning eller något annat som har en juridisk effekt (det kan också handla om ett köp eller en gåva som ska gå åter).Således ska en rättshandling återgå om:1. På ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra borgenärer eller gäldenärens egendom undandragits borgenärerna eller att gäldenärens skulder har ökat.Det relevanta här är att en borgenär (din vän) ska ha gynnats framför andra borgenärer på ett otillbörligt sätt. Detta innebär att betalningen i detta fall ska kunna anses "illojal" mot de andra borgenärerna, på så sätt att gäldenären velat på ett oschysst sätt gynna din vän framför de andra borgenärerna. Detta skulle till exempel kunna vara att gäldenären börjat amortera av större summor än vanligt de tre sista månaderna innan konkursen. Det skulle även kunna anses otillbörligt om din vän fått dessa betalningar genom hot eller utpressning mot gäldenären trots att gäldenären sagt sig inte rätteligen kunna fortsätta betala av skulden.Personligen ser jag inget som är otillbörligt i denna situation om gäldenären betalat av ett lån till din vän som vanligt enligt en betalningsplan. För att transaktionen ska vara otillbörlig krävs det något mer än att gäldenären bara gjort en rutinmässig avbetalning av en skuld.Vad gäller orden "gynnats framför andra" menas att din vän egentligen inte skulle ha fått betalt för sina krav om gäldenären varit i konkurs, eftersom att din vän är en så kallat oprioriterad borgenär. De pengar som din vän mottagit skulle alltså egentligen ha gått till någon eller några andra borgenärer med högre prioritet. Betalningen ska alltså ha varit till nackdel för andra borgenärer.2. Förutom det i punkten ett krävs dessutom att gäldenären vid tillfället för betalningen var eller genom betalningen blev insolvent, antingen endast på grund av betalningen eller i förening med annan omständighet.Inledningsvis kan sägas att "insolvent" innebär att man är i ett sådant ekonomiskt tillstånd att man inte kan betala sina skulder i tid. Av punkten två krävs alltså att gäldenären antingen ska ha varit insolvent vid tillfället för betalningarna, eller att gäldenären på grund av betalningarna blev insolvent.3. Det krävs även att din vän antingen kände till, eller borde ha känt till att gäldenären var eller blev insolvent såsom sägs i punkten två och att betalningen var otillbörlig såsom sägs i punkten ett.För att bestämmelsen i KL 4:5 ska vara tillämplig krävs således att förutsättningarna i alla de tre ovan beskrivna punkterna är uppfyllda. Om en enda förutsättning brister, som till exempel att din vän inte kände eller borde ha känt till att betalningarna var otillbörliga, går det inte att tillämpa bestämmelsen. Om bestämmelsen inte går att tillämpa har konkursförvaltaren inget fog för sitt krav och då ska din vän inte behöva återbetala det han fått.SlutsatserSom du säkert märkt är det flera förutsättningar som måste vara uppfyllda och som inte är helt okomplicerade. Jag kan därmed inte utifrån de omständigheter du givit mig säga något om vem som har rätt eller fel.Jag kan dock ge er vissa viktiga hållpunkter. Det viktigaste är att konkursförvaltaren inte tvångsvis kan få tillbaka pengarna från din vän utan att stämma henne eller honom. Om konkursförvaltaren skulle göra det är det konkursförvaltaren som måste bevisa alla de förutsättningar som räknas upp i punkterna 1-3 ovan som alltså finns i KL 4:5, inklusive att din vän kände till eller borde ha känt till insolvensen och otillbörligheten. Detta är inte helt lätt för konkursförvaltaren och enligt mig har ni goda skäl att påstå att din vän inte alls var medveten om omständigheterna eftersom din vän blivit lurad av gäldenären genom de förvrängda och felaktiga rapporterna. Dessutom verkar det som att betalningarna inte faktiskt varit otillbörliga, vilket talar för att återvinning inte ska kunna ske.Vad kan ni göra?Det ni bör göra är således att se över din väns situation och omständigheterna som förelegat vid betalningarna. Ni bör göra en utvärdering av om förutsättningarna kan vara uppfyllda för att KL 4:5 ska kunna tillämpas eller inte. Om ni inser att det är mycket osannolikt att KL 4:5 kommer kunna tillämpas utifrån den redogörelse som jag givit er, kan ni fundera på att bestrida kravet från konkursförvaltaren. Om ni istället inser att det finns goda skäl att tro att KL 4:5 kommer att kunna tillämpas och att konkursförvaltaren har goda chanser att vinna i domstol, bör ni fundera på att medge kravet och betala tillbaka pengarna.Hur som helst kan det vara bra att undvika en rättegång då det kan ge upphov till stora summor i rättegångskostnader som den förlorande parten måste ersätta. Ni bör dock vara medvetna om att det inte alls är säkert att konkursförvaltaren tar vidare ärendet till domstol bara för att din vän bestrider kravet. 70 000 kronor må vara mycket pengar, dock är det förmodligen inte så mycket i konkursförvaltarens ögon då han eller hon tar mycket i betald och eftersom hans eller hennes tid är mycket kostsam. Konkursförvaltaren kommer därför förmodligen inte ta vidare ärendet såvida han eller hon inte är mycket säker på att han eller hon kommer att vinna processen.Jag inser att detta är mycket information och att ämnet inte är helt okomplicerat. Jag hoppas dock att mitt svar är belysande och att ni härmed får en bättre uppfattning av läget. Tveka inte att ställa följdfrågor angående mitt svar, vilket kan göras via min mail till Joel.Herrault@Lawline.se.Du har även beställt telefonuppföljning. Jag kommer därför att ringa dig klockan 15:30 på fredag. Hör av dig via mail om tiden inte passar eller om du vill att jag ringer en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Är rädd att kronofogden tar mitt hus, kan jag skriva över huset på nån annan?

2018-04-01 i Återvinning
FRÅGA |Är rädd att kronofogden tar mitt hus kan jag skriva över huset på nån annan?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man försätts i personlig konkurs innebär detta att man förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär, att om man ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har man exempelvis sålt eller gett bort egendom ska detta inte anses vara del av konkursboet. Det krävs dock att mottagaren av egendomen har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till "saker", så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om egendomen sålts eller överlåtits som gåva en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursboet. Detta gäller även om personen som köpt egendomen eller mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Har egendom sålts och någon borgenär gynnats ska egendomen återgå. Har egendomen givits i gåva och är det inte till en närstående, är denna tid sex månader innan ansökan om konkurs, är det en närstående (exempelvis familjemedlem) är det istället fråga om upp till tre år innan ansökan om konkurs (4 kap. 5-6 § konkurslagen).I sådana fall har man tekniskt aldrig gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättsligt skydd genom att få gåvan i sin besittning. Du kan alltså ge bort huset, men det kan återvinnas till konkursboet. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Vilka regler tillämpas i första hand på en transaktion: Regler om ogiltighet eller konkurslagens återvinningsregler?

2018-02-11 i Återvinning
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall konkurslagens återvinningsregler är sekundära till ogiltighetsreglerna i lagen om ekonomiska föreningar? Alltså ifall en ekonomisk förening har utdelat en vinstutdelning eller gottgörelse och sedan går föreningen i konkurs, ska denna vinstutdelning eller gottgörelse återvinnas enligt KonkL regler eller EFL:s ogiltighetsregler? Vilka regler har företräde?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konkurslagens återvinningsregler utgör en sorts sista skyddsmekanism mot otillbörliga transaktioner som till exempel ett företag gör inför en konkurs för att gynna någon av borgenärerna. Återvinningsreglerna är ganska ingripande och utgör endast en sorts sista skyddsmekanism som förutsätter att den transaktion som ska återvinnas faktiskt är giltig. Återvinning aktualiseras alltså endast i de fall där det föreligger en faktiskt rättsligt giltig transaktion som inte kan "återvinnas" till konkursen på något annat sätt, som exempelvis genom att transaktionen enligt andra regler är ogiltig.Med det sagt är det alltså så att om en transaktion redan är rättsligt ogiltig på grund av andra regler, behöver återvinningsreglerna inte tas till. Återvinningsreglerna är sekundära eller så kallat subsidiära på så sätt att de endast tas till i sista hand. Transaktionerna ska istället återgå på grund av deras rättsliga ogiltighet. Det finns på så sätt ingen transaktion att återvinna genom återvinningsreglerna. Den ska ju ändå återgå på grund av ogiltighet.Regler som gör en transaktion ogiltig tillämpas alltså alltid framför konkurslagens återvinningsregler. Om det (hypotetiskt) skulle visa sig att transaktionerna inte är ogiltiga, utan att de faktiskt härrör från rättsligt giltiga avtal, kan istället återvinningsreglerna bli aktuella om förutsättningarna därför är uppfyllda.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en till fråga eller att kommentera nedan om du har flera funderingar! Med vänliga hälsningar,

Utmätning och återrvinning

2018-06-29 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag har skulder på 600000 som jag funderar på att skuldsanering på.Jag o min sambo på i ett hus där vi äger 50/50.Vi har lån på ca 1 700 000 o huset är värderat till ca 2 400 000.Vi är rädda att kronofogden kommer utmäta huset o att vi behöver sälja.Hur kan man göra för att inte behöva få en utmätning eller sälja huset?E de lättast att ta ett lån med huset som säkerhet eller jag kan ge min del som gåva?Mvh
Sara Bohlin |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att du vill försöka skydda eran gemensamma bostad ifrån utmätning men är osäker på hur. Jag tänker börja med att prata om att ge bostaden som gåva till din sambo och sedan gå in på "lånsituationen". I Sverige har vi en del skyddsregler för de som lånar ut pengar. Det gäller bland annat de så kallade återvinningsreglerna som finns i 4 kapitlet konkurslagen https://lagen.nu/1987:672 . Gåva: regleras i 4 kapitlet 6 paragrafen.Där har lagstiftaren gjort det väldigt svårt för den som är skuldsatt att ge bort egendom/ge ett väldigt förmånligt avtal till någon, om detta skulle göra att den han har lånat pengar av ( även kallat borgenärerna) inte får betalt/sämre betalt. Den innebär mer eller mindre att om man ger bort något som gör så att man inte kan betala sina skulder eller betala mindre av dem så finns det möjlighet för borgenärerna att få tillbaka gåvan och exempelvis sälja den. Då du och din sambo även är närstående enligt 3 § samma kapitel så kan man kräva tillbaka gåvan inom 3 år ifrån dess att den har givits. Det är alltså inte möjligt för dig att hindra huset ifrån att utmätas genom att ge din del i gåva till henne. Angående nytt lån med säkerhet: regleras i 4 kapitlet 12 §.Denna gör det omöjligt för dig att efter det att en skuld har förfallit (alltså att dagen för betalning har passerat eller senare) ställa en säkerhet till en ny/speciell äldre borgenär. Alltså att gynna en borgenär framför en annan. Detta vet bankerna om och därför så ger det nog dig inte lånet och om de gör det så kan de andra borgenärerna trots allt återvinna det. Om du däremot bara har en borgenär så kan du utan problem ställa säkerhet i huset till denna om din sambo är okej med det. Denna missgynnas nämligen inte av det. Om du har flera så kanske det finns möjlighet att slå ihop dessa till ett lån och pantsätta huset. Ett annat alternativ är att din sambo tar över dina skulder och att du blir skyldig henne istället, men det kanske inte är något hen är villig att göra. Men dessa saker är något som du borde ta upp med hen och någon som är mera insatt i din privata ekonomi än jag är. Jag ser tyvärr inte ett juridiskt sätt för dig att kunna lösa ditt problem. Inom det här området har lagstiftaren verkligen försökt att täcka igen alla hål. Hoppas att det löser sig ändå!

Kan återvinning till ett konkursbo ske trots sakrättsligt skydd?

2018-05-30 i Återvinning
FRÅGA |Kan återvinning till ett konkursbo ske enligt 4 kap konkurs lagen trots sakrättsligt skydd på t.ex fastighetstillbehör enligt 2:4 JB?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att återvinning till ett konkursbo över huvud taget ska bli aktuellt krävs att sakrättsligt skydd uppkommit till det som överlåtits. Återvinning kan därför ske av ett tillbehör om överlåtelsen fått sakrättsligt skydd. Förutsättningarna för återvinning finns i 4 kap. 5–13 §§ i konkurslagen. Beroende på hur omständigheterna kring överlåtelsen av tillbehöret ser ut kan det bli aktuellt att tillämpa någon av dessa bestämmelser för att återvinna saken. Förutsättningarna för återvinning skiljer sig åt beroende på vilken situation som är aktuell men en förutsättning som är gemensam för alla paragraferna är att den rättshandling som ska återvinnas ska ha varit till nackdel för åtminstone någon av konkursborgenärerna. För ytterligare förutsättningar får man gå till respektive paragraf. Om den egendom som ska återvinnas inte finns i behåll ska ersättning för dess värde utgå istället. Likaså är fallet om återbäring av egendomen är förenad med särskild olägenhet för den som ska återge egendomen. Det kan alltså bli aktuellt att istället för att utge egendomen, utge ersättning motsvarande egendomens värde.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan min före detta mans borgenärer kräva återvinning av mitt hus?

2018-03-29 i Återvinning
FRÅGA |Efter nu avslutad skuldsanering har jag för avsikt att lösa min fd man sedan sju år, från hans halva andel av vårt gemensamt ägda hus, dvs jag ska äga huset själv och ta över lånen. Han har fortfarande kvar skulder. Min banks kravavdelning hyser dock farhåga att om min fd man skaffar nya skulder så ska dessa presumtiva borgenärer i framtiden kunna hävda att mitt övertagande av totala äganderätten till huset har gått felaktigt till. I mina öron låter detta synnerligen långsökt. Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!Mvh Cecilia
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis behandlar jag bankens godkännande, därefter hur man genomför gåva av fastighet (om det är gåva som är tänkt) och sedan kravet på lagfart. Sist behandlar jag huruvida borgenär kan anse att övertagandet av huset gått felaktigt till.Överta lånDet finns ingen lagregel som ger dig rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån dina ekonomiska förutsättningar.Gåva av fast egendomAccepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kapitlet i jordabalken (JB).Reglerna i 4 kap. 1-3 § och 7-9 § JB måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev (4 kap. 29 § JB). Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (din sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till dig. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.LagfartOm du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap. JB).ÅtervinningEn gåva kan återvinnas enligt 4 kap. 6 § konkurslagen om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om man säljer huset till ett mycket förmånligt pris.I ert fall gäller, att om det är så att din före detta man får rimlig betalning för huset, så är överlåtelsen acceptabel. Överlåter mannen huset genom gåva till dig, är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att han blev insolvent (oförmögen att betala) genom transaktionen och att hans borgenärer inom tre år vill försätta honom i konkurs. Visserligen kan inte borgenärerna med rätt säga att överföringen var felaktig (om den genomförs korrekt), men det är inte otänkbart att borgenärerna framöver kommer anse att huset ska gå åter till din före detta make för att betala dennes skulder. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Återvinning av transaktion som inte varit till konkursgäldenärens nackdel

2017-12-22 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Fråga gällande återvinning efter konkurs.I augusti i år så sålde jag av med hela mitt inventarie till ett annat bolag jag själv äger. Jag valde att göra så för att på så vis kunna driva vissa delar av företaget vidare under nytt namn och starta med blankt papper även om jag ägt båda före tagen under en längre tid. Vid tidpunkten av försäljningen fanns inget konkurshot mot företag A som sålde till företag B även om förtag A hade vissa skulder. Företag A fakturerade företag B varpå betalning för inventarierna skedde enligt konstens alla regler. Inventarierna såldes för en skälig peng dels baserad på värdet i företaget och på andrahandsvärdering. Det handlar alltså inte om någon billig peng.Efter lite drygt en månad och efter mycket funderande så beslutade jag mig för att avveckla företag B och sålde således alla inventarier på nytt till ett flertal intressenter varpå samtliga betalt för sig utom ett företag vilket vi kan kalla C.Ca 3 månader senare går företag A i konkurs och nu vill inte företag C betala sin faktura till företag B för att företag C tror att inventarierna de köpt av företag B kan komma att bli återvunna till företag A.Frågan lyder således om det finns någon som helst risk att konkursboet företag A kan begära återvinning från företag C när företag C har köpt inventarierna från företag B?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst konkurslagen 4 kap, vari finns reglerna om så kallad återvinning i konkurs.När det gäller just återvinning i konkurs finns ett flertal regler som kan aktualiseras vid olika situationer. Det som dock är gemensamt för alla de reglerna är att transaktionen, alltså den rättshandling som ska återvinnas, har varit till nackdel för den som nu är i konkurs. Detta framgår inte uttryckligen i lagen men anses vara ett generellt krav för att återvinning ska kunna komma till stånd överhuvudtaget. Om transaktionen inte varit till konkursföretagets nackdel är det alltså helt uteslutet att få till en återvinning. Eftersom du tydligt uttrycker att du inte sålt till underpris så tror jag konkursförvaltaren inte kan återvinna, och denne skulle ju ändå knappast vinna något på att försöka göra det. Bara av den anledningen är det alltså föga sannolikt att konkursförvaltaren kommer att föra talan om återvinning.Ännu en förutsättning för att återvinning ska kunna ske är att företaget C visste om eller borde ha vetat att ditt företag B skulle ha köpt inventarierna till underpris och på så sätt utfört en otillbörlig handling. Vad jag kan se utifrån det du berättat är alltså att det verkar mycket osannolikt att konkursförvaltaren skulle försöka få till en återvinning. Det skulle förmodligen vara mycket svårt att vinna (förmodligen omöjligt) och det finns knappast någonting att tjäna på det.Sammanfattnings skulle jag säga, utifrån vad jag kan utläsa ur din beskrivning, att det inte finns anledning att oroa sig för att en återvinning ska äga rum. Men kan jag tyvärr inte säga med 100% säkerhet eftersom jag inte vet alla omständigheter. Återvinningsreglerna är mycket komplexa och det finns många undantag och undantag från undantagen som kan aktualiseras från fall till fall. Regeln som skulle aktualiseras i ditt fall om transaktionen varit otillbörlig eller till nackdel och konkursförvaltaren förde talan om återvinning finns i konkurslagen 4 kap 18 §. Den handlar om att återvinna en transaktion som vidareöverlåtits till annan.Som jag ser det har du rätt till betalt och det finns ingen anledning för företag C att i efterhand på detta sätt neka dig betalning. Framför allt eftersom att risken för återvinning i detta fall är nästan obefintlig!Jag hoppas att jag har givit dig lite klarhet i frågan. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,