Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående

2021-08-31 i Återvinning
FRÅGA |Sammanfattning:Mina föräldrar har ett hus de vill sälja till oss under marknadspriset, men innan jag går med på att köpa vill jag försäkra mig om att ingen som vill åt min fars tillgångar kan komma efter mig om jag köpte husetDetaljer:En fd partner/investerare driver nu en process mot min far kring tidigare affärer och går det igenom kommer min far inte kunna betala skadeståndet, varpå Kronofogden kommer mina föräldrars hus för att reglera skulden. Jag tror även det finns andra investerare/partners som har ingått avtal med min far där en del av huset använts som pant på investering och liknande.Om jag köper huset för priset vi diskuterat kommer summan att betala vad min far är skyldig banken (lånet) samt några fordringsägare, men säkert inte alla.Min fråga är om Kronofogden samt andra fordringsägare kan komma åt mig och huset om jag köpt det av mina föräldrar, eller om jag har ryggen fri?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !I.o.m. att din pappa riskerar att inom närtiden hamna i konkurs p.g.a. framtida skadeståndsanspråk som ej kan komma att kunna betalas finns det en risk att hans försäljning av huset till dig kan återvinnas. En återvinning sker i fall där en borgenär (en person som man är skyldig pengar till) missgynnas av att gäldenären (personen som är skyldig pengar) agerat på ett sätt som är till nackdel för borgenären t.ex. om gäldenären gett bort sin bil till en kompis strax innan man gick i konkurs. Återvinningar sker i fall där gäldenären handlat på ett sätt som var till nackdel för borgenären innan gäldenären konkursen inträtt. Man kan dock inte återvinna alla handlingar som helst som skett innan konkursen, utan det måste vara inom en viss närtid innan konkursen, varav längden varierar från situation till situation. Återvinning skulle i ditt fall kunna ske antingen på grunden av att a) köpet kan anses vara en delvis gåva eller på grunden att b) du vet om att försäljningen av huset till dig kommer bidra negativt till din pappas möjlighet att betala av det framtida skadeståndsanspråket. Allt detta beror helt på om kronofogden inte lyckas utmäta tillräckligt mycket från din pappa för att täcka skulden; om han inte går i konkurs, finns ingen risk för någon process om återvinning. Risken för en återvinning a) Gåvor behöver inte alltid vara helt benefika (dvs utan motprestation) utan även köp, byten eller någon annan form av avtal kan vara att anse som gåvor om det är uppenbart att det var tänkt att vara så mellan parterna (4 kap. 6 § andra stycket KL). Det kan handla om att prestationerna som sker mellan parterna varierar kraftigt, t.ex att någon säljer sin nya bil till någon för halva priset. Gåvor som ges senare än sex månader före dagen gåvogivaren ansökt om konkurs kan återvinnas. Denna tidsrymd kan utökas ytterligare till borgenärens fördel om mottagaren av gåvan är en närstående till gäldenären (4 kap. 6 § första stycket KL). b) Det kan även ske en s.k subjektiv återvinning vilket menas med att gäldenären handlat på ett sätt som är negativt för dennes borgenärer och att motparten (personen som handlar med gäldenären) visste eller borde vetat om att gäldenären under denna utväxling var insolvent (dvs saknar förmågan att betala av sina skulder) samt omständigheterna som göra att denna utväxling egentligen är otillbörlig (4 kap. 5 § första stycket KL). Kravet på att motparten visste eller borde vetat om gäldenärens situation antas som utgångspunkt att vara uppfyllt om motparten i fråga också är en närstående till gäldenären (4 kap. 5 § andra stycket KL). Man utgår ju från att en närstående allmänt har bättre insikt i hur gäldenärens ekonomiska situation ser ut. Konsekvenserna av en återvinning i båda nyss nämnda fallen är att rättshandlingen går åter vilket betyder att mottagaren måste ge tillbaka egendomen de fått till gäldenärens konkursbo (4 kap. 14 § KL). Det finns en möjlig risk för återvinning av köpet Det eventuella problemet med att du köper huset till ett pris som ligger under marknadsvärdet är att priset kan tolkas vara en gåva fastän du ändå har betalat en summa pengar. Det beror nog såklart på hyr mycket under marknadsvärdet priset på huset är. Även om det ändå inte skulle kunna räknas som en gåva så finns även en risk att du i.o.m. vetskapen om att din pappa inte kommer kunna betala det framtida skadeståndsanspråket fortfarande kan bli av med huset på grunden av en subjektiv återvinning. Allt detta beror såklart på om tvisten skulle hamna i din pappas nackdel och att han inte hade kunnat betala av skadeståndet ! Hoppas det var svaret på din fråga !

Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

2021-05-29 i Återvinning
FRÅGA |Hej, jag har blivit stämd i och med en konkurs, detta då jag inte går med på en återvinning av ett lån till mitt aktiebolag, ca 3 månader innan konkursen lånade jag ut pengar till mitt aktiebolag, som jag efter ca en 2 veckor betalade tillbaka till mig själv, En av mina tankar är att hävda att denna summa som jag krävs på motsvarar, ca hälften av de belopp som jag i borgensåtagande betalat in för konkursboets räkning, ca 500 000.Så därför komma ifrån detta.Enligt förvaltaren får jag kräva konkursboet på,de 500 000 men jag kommer antagligen aldrig får tillbaka. Kan detta vara en vettig idé?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär återvinning?När ett bolag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en juridisk person och företräds av en konkursförvaltare. Vid en konkurs kan regler om återvinning aktualiseras. Reglerna om återvinning möjliggör att konkursboet kan få tillbaka pengar som har lämnat företaget kort tid innan konkursen. Återvinning till konkursbo får endast ske på begäran av konkursboet (4 kap. 1 § första stycket KonkL och 4 kap. 14 § första stycket KonkL).Jag kommer nedan att redogöra för två tillvägagångssätt för konkursboet att begära återvinning och under vilka förutsättningar som återvinning av beloppet kan ske.I. ÅtervinningEn betalning av en skuld kan återvinnas till konkursboet. Det förutsätter att betalningen skedde senare än tre månader före fristdagen. Med "fristdag" avses den dagen då ansökan om aktiebolagets försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap. 2 § första stycket KonkL). Eftersom aktiebolaget betalade dig pengarna inom tre månader före konkursen kan pengarna återvinnas. Det krävs också att betalningen har gjort i förtid med annat än sedvanliga betalningsmedel eller avsevärt har försämrat aktiebolagets ekonomiska ställning. Det finns inget tyder på att osedvanliga betalningsmedel har använts (4 kap. 10 § första stycket KonkL).Huruvida en betalning har skett med ett belopp som "avsevärt försämrat aktiebolagets ekonomiska ställning" ska avgöras med utgångspunkt i förhållandena vid betalningstillfället. Betalningsbeloppet ska jämförs med värdet på aktiebolagets samlade tillgångar. Som riktmärke är ett belopp som överstiger tio procent av tillgångarna ett belopp som också avsevärt försämrat den betalningsskyldiges ekonomiska ställning. Konkursbouppteckningen ska användas vid beräkningen av värdet på aktiebolagets tillgångar vid betalningstillfället. Till exempel har en betalning på 60 939 kr inte kunnat återvinnas när tillgångarna var brutto 855 237 kr (NJA 2008 s. 1208). Däremot har en betalning på 1 097 255 kr ansetts ha avsevärt försämrat den betalningsskyldiges ekonomiska ställning när tillgångarna i konkursbouppteckningen var 1 365 677 kr (NJA 1999 s. 812). Om återbetalningen från aktiebolaget till dig motsvarade tio procent av aktiebolagets tillgångar kommer beloppet att kunna återvinnas.II. ÅtervinningOm konkursboet inte lyckas återvinna beloppet genom det första tillvägagångssättet kan det återvinnas genom att följande förutsättningar är uppfyllda.Otillbörligt gynnandeBetalningen ska gå åter om den innebar att en viss fordringsägare har gynnats framför övriga fordringsägare. Det brukar uttryckas att en viss fordringsägare har gynnats på ett "otillbörligt sätt" (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Eftersom du hade lånat ut pengar till aktiebolaget är du att anse som en fordringsägare. Genom att aktiebolaget betalade tillbaka pengar till dig har också aktiebolaget undandragit egendom från övriga borgenärer. Du som fordringsägare har gynnats av betalningen framför de andra borgenärerna.InsolventFör att återvinning ska kunna ske krävs också att aktiebolaget var insolvent vid betalningen eller i samband med betalningen blev insolvent. Att betalningen i kombination med andra omständigheter gjorde att aktiebolaget blev insolvent är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Att vara "insolvent" innebär att den betalningsskyldige (aktiebolaget) inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KonkL). Om återbetalningen som aktiebolaget gjorde föranledde att bolaget blev insolvent är kravet uppfyllt, likaså om transaktionen utgjorde ett led i att aktiebolaget blev insolvent.Ond troDessutom krävs det att du som fordringsägare kände till eller i varje fall borde ha känt till aktiebolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningen otillbörlig. Du måste med andra ord ha varit i ond tro för att betalningen ska kunna gå åter (4 kap. 5 § första stycket KonkL). Eftersom du äger aktiebolaget och dessutom är fordringsägare anses du ha kännedom om bolagets insolvens. Det finns alltså en presumtion om att du känner till bolagets insolvens (4 kap. 3 § KonkL). Presumtionen bryts om du kan göra det sannolikt att du varken hade eller borde ha haft kännedom om aktiebolagets insolvens (4 kap. 5 § andra stycket KonkL).Utifrån vad som ovan konstaterats om återvinning är det sannolikt att konkursboet kommer att kunna återvinna det belopp som aktiebolaget betalade tillbaka till dig.Kan kvittning ske?Jag tolkar din fråga som att du har gått i borgen för en viss skuld i aktiebolaget. Av den anledningen har du betalat cirka 500 000 kr till konkursboet. När en borgensman betalar ett borgensåtagande har borgensmannen rätt att kräva fordringsägaren på sin andel. Du kommer därför att få en fordran på aktiebolaget, dvs. konkursboet. Fordran kommer att bli oprioriterad i konkursen (18 § FRL). Den som har en oprioriterad fordran får utbetalning i konkursen sist. Det finns därför en stor risk att man aldrig får betalt för sin fordran.Jag tolkar din invändning som att du vill kvitta borgensåtagandet mot hälften av det belopp som konkursboet vill återvinna. Kvittning möjliggör att en fordringsägare kan få betalt för (en del) av sin fordran även om den är oprioriterad. Frågan blir därför om det finns möjlighet till kvittning i detta fall.En fordran hos aktiebolaget som får göras gällande i konkursen kan av fordringsägaren användas till kvittning mot en fordran som aktiebolaget hade mot honom när konkursbeslutet meddelades (5 kap. 15 § första stycket KonkL). Med andra ord kan kvittning ske om du först och främst har en gällande fordran i konkursboet. I detta fall har du en fordran på 500 000 kr (borgensåtagandet som blivit en oprioriterad fordran). Det krävs också att aktiebolaget har haft en fordran på dig när konkursbeslutet meddelades. I detta fall hade inte aktiebolaget någon fordran på dig innan konkursbeslutet meddelades. Det är inte möjligt att kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav. Konkursboets återbäringskrav fanns inte vid tiden för konkursbeslutet. Återbäringskravet uppkom först genom återvinning i konkursen (se NJA 2001 s. 805 och NJA 1994 s. 705).SlutsatsMin bedömning är att konkursboet kommer att kunna återvinna beloppet med hänsyn till vad som sagt ovan om återvinning. Du kommer inte heller att kunna kvitta konkursfordran mot återvinningskravet eftersom aktiebolagets fordran uppstod efter konkursbeslutet. Du kommer därmed att få en oprioriterad fordran både vad gäller beloppet som du måste betala tillbaka och det borgensåtagande som du betalat.Ytterligare rådgivningOm du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå. Om du är intresserad är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.seHoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva av bostadsrätt och återvinning av gåva

2021-03-08 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva från min pappa. Ca halvår senare fick min pappa en betydande skatteskuld och hamnat i Kronofogden. Kan jag förlora lägenheten med hänvisning till återvinning av gåvan? Dagen efter Gåvobrevet utfärdades ett Testamente där det står att bostadsrätten beläggs med överlåtelseförbud, dvs jag som gåvotagare inte får sälja, byta eller skänka lägenheten utan min pappas samtycke. Jag är rädd att förlora bostaden. Hur kan jag skydda min egendom? Tacksam för hjälp!! MVH
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det fråga om en gåva?För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ha skett frivilligt av gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska ha funnits en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska ha varit överens om att något vederlag inte skulle utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte ha förekommit.Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Du skriver också att ett gåvobrev har utfärdats. Ett löfte om gåva av bostadsrätt (lös egendom) är bindande om gåvotagaren fått ett skriftligt gåvobrev och mottagaren förstår dess innebörd (1 § första stycket GåvoL). Däremot är inte gåvan skyddad från givarens fordringsägare förrän den är fullbordad (1 § andra stycket GåvoL). Om gåvan har fullbordats kan den inte utmätas för givarens skulder.Kan gåvan återvinnas?Om en fysisk person försättas i personlig konkurs kan återvinning av gåva ske i vissa fall. En gåva går åter, om den har fullbordats inom tre år före det att ansökan om konkurs inkom till Tingsrätten (den s.k. fristdagen) när gåvan har skett till någon som är närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 6 § KL). Vid återvinning ska gåvan återbäras till konkursboet (4 kap. 14 § KL). Om det däremot visas att den betalningsskyldige efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder kommer inte gåvan att återvinnas (4 kap. 6 § KL). Detta gäller endast om din pappa försätts i personlig konkurs. För att försättas i konkurs måste den betalningsskyldige ha en oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KL).ÖverlåtelseförbudHuvudregeln är att om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas så får inte heller egendomen utmätas (5 kap. 5 § UB). Eftersom du fått egendomen i gåva borde överlåtelseförbudet ha framgått i samband med gåvobrevet. Om du däremot har fått egendomen till följd av ett testamente ska villkoret framgå där.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid felaktig utbetalning?

2021-08-26 i Återvinning
FRÅGA |Hej jag har precis jobbat klart för sommaren. Jag är 19 och väntar just nu den 25:e augusti på att min första lön för året ska komma in. Det visar sig tydligen att jag har skrivit in en siffra fel i mitt kontonummer (en av siffrorna i clearingnummret), enligt min arbetsgivare. Om det skulle var så att pengarna kom in på en annan persons konto. Har jag då rätt att kräva tillbaka dem eller kan hen göra som hen vill med dem. Jag har löst lite kort om condictio indebeti men jag har inte hittat något allt för passande exempel. Skulle ni kunna hjälp mig?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så finns det en princip som kallas condictio indebeti vilket betyder ungefär återställa det icke ägda. principen finns inte reglerad i lag utan enbart i praxis. Principen säger generellt att felaktiga utbetalningar ska återgå. Dock måste man se till varje enskilt fall, och i praxis har det framkommit tre undantag från huvudregeln att felaktiga betalningar ska återgå. Dessa undantag är 1) om den som mottagit pengarna är i god tro, dvs faktiskt tror att pengarna tillhör hen. Hur stor summan är spelar stor i detta fall eftersom de flesta bör reagera om en större summa pengar oanmält sätts in på ens konto. 2) Om mottagaren av pengarna redan har använt dem eller 3) om den som felaktigt betalat ut pengarna varit passiv, dvs väntat för länge med att begära tillbaka pengarna.I ditt fall bör det röra sig om en så pass stor summa pengar (en månadslön) att personen i fråga som fått dem på sitt konto bör ha reagerat på det. Undantag två gäller således inte. Eftersom du själv upptäckt felet och agerat genom att prata med din arbetsgivare har förhoppningsvis denne kontaktat banken för att ställa felet till rätta, vilket borde innebära att den som felaktigt betalat ut pengarna inte har agerat passivt, dvs undantag tre blir inte tillämpligt. Under förutsättning att den person som rakat få pengarna på sitt konto inte hunnit använda upp dem blir inte heller undantag nummer två aktuellt, vilket torde innebära att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka pengarna och sedan sätta in dem på ditt konto. Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får din lön så snart som möjligt!

Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

2021-04-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej jag hade ett företag för ett år sedan som gick i konkurs.Ca 4 månader innan konkursen gjorde jag ett sista försök att rädda företaget genom att privat låna ut pengar för att kunna genomföra ett projekt efter detta projektet betalade jag tillbaka pengarna till mig själv utan ränta eller andra kostnader. detta var ett privat lån som jag fick kortfristigt och var tvungen att betala åter.Nu efteråt så har jag fått ett krav av konkursförvaltaren på att betala tillbaka dessa pengar till konkursboet, i min värld är det jätte konstigt då jag endast gjorde vad vilken företagare hade gjort för att försöka kunna rädda sitt bolag. om jag förstår det rätt så har jag gjort en felprioriterad betalning. och har fått ett krav på Begäran om återvinning vad kan jag göra?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det kan kännas jättekonstigt att behöva betala tillbaka pengar till ditt eget bolag. I mitt svar kommer jag att gå igenom vad syftet är med en konkurs, i vilken ordning konkursboets skulder ska betalas och slutligen vad som gäller för återvinning. Vad är en konkurs?Ett företags kan sättas i konkurs när det är insolvent. Att ett företag blir insolvent innebär att det bedöms sakna förmåga att långsiktigt eller kortsiktigt betala sina skulder (1 kap. 2 § 2 stycket konkurslag). Då företaget har skulder kallas det för gäldenär. De som företaget är skyldig pengar kallas för borgenärer. Konkurser finns till för att kvarvarande pengar i företaget ska delas ut på ett rättvist sätt till borgenärerna. Det ska alltså inte finnas möjlighet för gäldenären att på ett oschysst sätt prioritera vissa borgenärers skulder medan andra blir utan betalning när företagets tillgångar tagit slut. Förmånsrättsordning Vad som är en rättvis ordning att betala av bolagets skulder bestäms i lag enligt en så kallas förmånsrättsordning. Generellt ser förmånsordningen ut på följande sätt (1 § Förmånsrättslag): 1.Massafordran 2.Fordringar med särskild förmånsrätt 3.Fordringar med allmän förmånsrätt 4.Oprioriterade fordringar Med massafordringar avses skulder som konkursboet ådragit sig efter konkursen. Fordringar med särskild förmånsrätt avser skulder som har anknytning till viss egendom. Fordringar med allmän förmånsrätt innefattar prioriterade skulder men som saknar anknytning till viss egendom, här innefattas exempelvis anställdas löner och kostnader kring konkursen (2 § Förmånsrättslag). Sist i prioriteringslistan hamnar oprioriterade fordringar vilket ofta är den största gruppen skulder. Skulden ditt företag hade till dig räknas in till den sistnämnda kategorin med oprioriterade fordringar. Oprioriterade fordringar har endast rätt att få betalt ur konkursboet om det finns pengar kvar efter att de tre förstnämnda kategorierna av skulder har betalts. Oprioriterade fordringar är alla lika värda och betalas proportionerligt med skuldens storlek (19 § Förmånsrättslag). Väldigt sällan kan en borgenär med en oprioriterad fordran få betalt fullt ut, hade så varit fallet hade ju företaget inte satts i konkurs från första början. Att skulden betalas proportionerligt kan se ut så här:Exempel: Pengar som finns kvar efter betalning av massafordringar och fordringar med förmånsrätt: 1000 kr. Borgenärerna med oprioriterade fordringar är A, B och C. A har en skuld på 1000 kr, B en skuld på 750 kr och C en skuld på 250 kr. Skulderna uppgår till 2000 kr medan det endast finns 1000 kr kvar i konkursboet. Endast hälften av skulderna kan således betalas och betalningen sker därför proportionerligt. Innebörden blir då att A får 500 kr ur konkursen, B får 375 kr och C får 125 kr. ÅtervinningKonkurser finns som tidigare nämnt till för att gäldenären inte ska kunna favorisera betalningar till vissa borgenärer men inte andra. Därför finns även regler om återvinning som innebär att otillbörliga utbetalningar till vissa borgenärer kort innan konkursen kan få betalas tillbaka (4 kap. 14 § Konkurslag). Det finns ett flertal regler om återvinning som gäller olika typer av transaktioner. Jag misstänker baserat på de omständigheter du beskriver att det är fråga om återvinning enligt 4 kapitlet 5 § Konkurslag. För att återvinning ska kunna ske enligt nyss nämnda regel krävs att borgenären (du) genom betalningen gynnats framför andra borgenärer på ett otillbörligt sätt. Det krävs även att bolaget vid tillfället för betalningen eller genom betalningen blev insolvent. Dessutom krävs att du känt till företagets ekonomiska situation och att du genom betalningen gynnats framför andra borgenärer. Då företagets skuld till dig är en oprioriterad fordran innebär det att du inte skulle få fullt betalt vid en konkurs (se exempel ovan). Av den anledningen har du ju faktiskt gynnats framför andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Huruvida bolaget var eller blev insolvent vid tiden för betalning är svårt för mig att veta men då betalning skett så nära inpå konkursen befarar jag att så även var fallet. Det sista kravet om vetskap kan bli svårt för dig som ägare av bolaget att komma runt är jag rädd (4 kap 5 § 2 stycket konkurslag). Enligt min bedömning är det troligen så att konkursförvaltaren har rätt att rikta ett krav om återvinning mot dig. Som du märker beror förutsättningarna för kvittning på ett flertal faktorer varför den hade kunnat bli en annan vid beaktande av fler omständigheter än de som framgår av din fråga. Vad kan du göra?Om du anser att kravet om återvinning är obefogat utifrån vad jag beskrivit kan du bestrida kravet från konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren behöver då stämma dig vid domstol och bevisa att förutsättningarna för kvittning är uppfyllda (4 kap. 19 § konkurslag). Talan om återvinning får väckas 1 år från det att konkursbeslutet togs eller annars efter 6 månader från det att betalning av den omtvistade skulden kom till konkursförvaltarens kännedom (4 kap. 20 § konkurslag).Det finns även en möjlighet att jämka eventuell återvinning (4 kap. 17 § Konkurslag). Jämkning innebär att summan för återvinning sätts ned delvis eller helt. Jämkning är däremot endast reserverat till särskilda fall och ska beviljas högst restriktivt. Hoppas att mitt svar hjälpte till att belysa din situation. Du har även beställt uppföljande juridisk rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa upp dig den 19/4 kl. 09. Passar inte tiden får du gärna höra av sig till my.ohman@lawline.se så hittar vi en mer passande tid. Observera att jag ringer från dolt nummer. Hälsningar,

Kan överlåtelse till närstående förhindra utmätning?

2020-12-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej. För att undvika att kronofogden gör utmätning av fastigheten,kan jag skriva över min del av fastigheten på min fru då
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag nämna att en utmätning ska ha så lite påverkan på den skuldsatta som möjligt (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Av den anledningen är det sällan att den skuldsattes bostad utmäts i första hand. Vanligare är att annan egendom eller den skuldsattes lön utmätes innan åtgärder så som utmätning av bostad. Såvida inte skulden som den skuldsatte utmäts för hör till just bostaden (4 kap. 4 § Utsökningsbalken)Kan gåva rädda fastighet från utmätning?Vid utmätning kan kronofogdemyndigheten utmäta fast egendom som tillhör dig som är skyldig pengar (4 kap. 24 § Utmätningsbalken). Väljer du att exempel vid ge bort den del av fastigheten till din fru kan egendomen inte längre utmätas då den inte längre tillhör dig. Äger du inget finns inget att utmäta. Kan du trots försök till utmätning inte betala av dina skulder inom överskådlig tid är du insolvent. De som du är skyldig pengar eller kronofogden kan då istället begära att du sätts i personlig konkurs (1 kap. 2 § Konkurslagen). Kan gåva rädda fastighet från utmätning vid konkurs?Vid personlig konkurs förlorar du rätten att själv rå över din egendom. Istället tillsätts en konkursförvaltare som reder upp dina tillgångar och skulder i ett konkursbo (1 kap. 1 § Konkurslagen). Befinner du dig i personlig konkurs kan det begäras att gåvor som getts till närstående de senaste 3 åren går tillbaka till konkursboet (4 kap. 6 § Konkurslagen). Det gäller även om huset överlåtits till din fru till ett pris under marknadsvärdet. Sammanfattningsvis skulle en överlåtelse av fastigheten till din fru vid första anblick hindra att fastigheten utmäts. Du riskerar du istället att hamna i personlig konkurs vilket skulle innebära att överlåtelsen av fastigheten till din fru går tillbaka. Att skriva över tillgångar är därför tyvärr ingen hållbar lösning på dina problem och inte jag skulle rekommendera. Beklagar situationen men jag önskar dig lycka till!Hälsningar,

Återvinning av bilförsäljning i konkurs

2020-11-19 i Återvinning
FRÅGA |Hej Vi driver en bilförsäljning och köpte in en bil från ett AB. Bilen var leasad av företaget och lösen hos leasing bolaget var lägre än värdet/inköpspriset. Vi löste bilen från leasingbolaget den 6/11 och betalade ut övervärdet till leasingkunden samma dag. Vi ser sen att bolaget inletts i konkurs den 10/11. Kan detta bli föremål för återvinning ?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar er fråga som att ni köpte den aktuella bilen till det pris som följde av leasingavtalet mellan bilägaren och ägarens kund. Jag har svårt att förstå vad "övervärdet" syftar på, men tolkar det som att ni betalat någon form av kompensation till leasingkunden. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några särskilda kopplingar till de andra aktörerna och att ni tagit bilen i besittning. Er fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).Utredning Enligt 4 kap. 5 § KL kan en rättshandling återvinnas om den på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär framför andra, om den gjort att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller om den bidragit till att gäldenärens skulder ökats, om gäldenären dessutom var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Omständigheter som kan medföra att en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp, att den skett kort före konkursutbrottet, att medkontrahentens onda tro varit särskilt graverande eller att transaktionen över huvud taget är av extraordinär karaktär. För att en borgenär ska kunna anses gynnad eller missgynnad måste rättshandlingen, exempelvis upptagande av ett lån, ha skett utan motsvarande vederlag. Den aktuella bestämmelsen är förhållandevis komplicerad och medför ett antal svåra bevisfrågor. Avseende det nu aktuella fallet kan vi konstatera att det som krävs för återvinning är att en överlåtelse (rättshandling) skett, att den varit otillbörlig, att den gynnat en viss borgenär framför andra eller skadat samtliga borgenärer, att överlåtelsen bidrog till att orsaka gäldenärens insolvens och att ni i egenskap av köpare var eller borde varit medvetna om detta. Enligt min uppfattning framstår det, utifrån den begränsade information jag har tillgång till, som osannolikt att återvinning skulle aktualiseras i ert fall. Överlåtelsen framstår inte som otillbörlig då den av allt att döma inte avsett betydande belopp och, såvitt jag förstår, avsett en överlåtelse vars villkor dikterats av ett sedan länge föreliggande leasingavtal. Att överlåtelsen skett så nära inpå konkursens inträde skulle dock kunna tala för otillbörlighet, men sannolikt skulle det krävs mer än så. Det framstår även som svårt att argumentera för att borgenärskollektivet missgynnats av rättshandlingen eftersom det av allt att döma rört sig om en överlåtelse på marknadsmässiga (avtalsenliga) villkor; om bilen säljs till ett pris som inte är alltför långt ifrån vad den skulle sålts för i ett tänkt normalläge har ingen skada uppkommit eftersom gäldenären inte förlorat tillgångar utan bara ändrat deras form. Det framstår dessutom som osannolikt att överlåtelsen skulle kunna sägas ha varit en bidragande orsak till gäldenärens konkurs eftersom det, såvitt jag förstår, rör sig om en överlåtelse av ett fordon till ett marknadsmässigt pris. Av er fråga att döma framstår det även som osannolikt att ni skulle ha varit i ond tro om överlåtelsens hypotetiska otillbörlighet, inverkan på borgenärerna och inverkan på gäldenärens ekonomiska situation.HandlingsplanMin rekommendation till er är, förutsatt att fallet är så enkelt som det framstår i er fråga, att avvakta konkursförvaltarens agerande. Skulle en begäran om återvinning göras bör ni sannolikt bestrida den och i samband med detta kontakta en jurist för vidare rådgivning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning