Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

2021-04-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej jag hade ett företag för ett år sedan som gick i konkurs.Ca 4 månader innan konkursen gjorde jag ett sista försök att rädda företaget genom att privat låna ut pengar för att kunna genomföra ett projekt efter detta projektet betalade jag tillbaka pengarna till mig själv utan ränta eller andra kostnader. detta var ett privat lån som jag fick kortfristigt och var tvungen att betala åter.Nu efteråt så har jag fått ett krav av konkursförvaltaren på att betala tillbaka dessa pengar till konkursboet, i min värld är det jätte konstigt då jag endast gjorde vad vilken företagare hade gjort för att försöka kunna rädda sitt bolag. om jag förstår det rätt så har jag gjort en felprioriterad betalning. och har fått ett krav på Begäran om återvinning vad kan jag göra?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det kan kännas jättekonstigt att behöva betala tillbaka pengar till ditt eget bolag. I mitt svar kommer jag att gå igenom vad syftet är med en konkurs, i vilken ordning konkursboets skulder ska betalas och slutligen vad som gäller för återvinning. Vad är en konkurs?Ett företags kan sättas i konkurs när det är insolvent. Att ett företag blir insolvent innebär att det bedöms sakna förmåga att långsiktigt eller kortsiktigt betala sina skulder (1 kap. 2 § 2 stycket konkurslag). Då företaget har skulder kallas det för gäldenär. De som företaget är skyldig pengar kallas för borgenärer. Konkurser finns till för att kvarvarande pengar i företaget ska delas ut på ett rättvist sätt till borgenärerna. Det ska alltså inte finnas möjlighet för gäldenären att på ett oschysst sätt prioritera vissa borgenärers skulder medan andra blir utan betalning när företagets tillgångar tagit slut. Förmånsrättsordning Vad som är en rättvis ordning att betala av bolagets skulder bestäms i lag enligt en så kallas förmånsrättsordning. Generellt ser förmånsordningen ut på följande sätt (1 § Förmånsrättslag): 1.Massafordran 2.Fordringar med särskild förmånsrätt 3.Fordringar med allmän förmånsrätt 4.Oprioriterade fordringar Med massafordringar avses skulder som konkursboet ådragit sig efter konkursen. Fordringar med särskild förmånsrätt avser skulder som har anknytning till viss egendom. Fordringar med allmän förmånsrätt innefattar prioriterade skulder men som saknar anknytning till viss egendom, här innefattas exempelvis anställdas löner och kostnader kring konkursen (2 § Förmånsrättslag). Sist i prioriteringslistan hamnar oprioriterade fordringar vilket ofta är den största gruppen skulder. Skulden ditt företag hade till dig räknas in till den sistnämnda kategorin med oprioriterade fordringar. Oprioriterade fordringar har endast rätt att få betalt ur konkursboet om det finns pengar kvar efter att de tre förstnämnda kategorierna av skulder har betalts. Oprioriterade fordringar är alla lika värda och betalas proportionerligt med skuldens storlek (19 § Förmånsrättslag). Väldigt sällan kan en borgenär med en oprioriterad fordran få betalt fullt ut, hade så varit fallet hade ju företaget inte satts i konkurs från första början. Att skulden betalas proportionerligt kan se ut så här:Exempel: Pengar som finns kvar efter betalning av massafordringar och fordringar med förmånsrätt: 1000 kr. Borgenärerna med oprioriterade fordringar är A, B och C. A har en skuld på 1000 kr, B en skuld på 750 kr och C en skuld på 250 kr. Skulderna uppgår till 2000 kr medan det endast finns 1000 kr kvar i konkursboet. Endast hälften av skulderna kan således betalas och betalningen sker därför proportionerligt. Innebörden blir då att A får 500 kr ur konkursen, B får 375 kr och C får 125 kr. ÅtervinningKonkurser finns som tidigare nämnt till för att gäldenären inte ska kunna favorisera betalningar till vissa borgenärer men inte andra. Därför finns även regler om återvinning som innebär att otillbörliga utbetalningar till vissa borgenärer kort innan konkursen kan få betalas tillbaka (4 kap. 14 § Konkurslag). Det finns ett flertal regler om återvinning som gäller olika typer av transaktioner. Jag misstänker baserat på de omständigheter du beskriver att det är fråga om återvinning enligt 4 kapitlet 5 § Konkurslag. För att återvinning ska kunna ske enligt nyss nämnda regel krävs att borgenären (du) genom betalningen gynnats framför andra borgenärer på ett otillbörligt sätt. Det krävs även att bolaget vid tillfället för betalningen eller genom betalningen blev insolvent. Dessutom krävs att du känt till företagets ekonomiska situation och att du genom betalningen gynnats framför andra borgenärer. Då företagets skuld till dig är en oprioriterad fordran innebär det att du inte skulle få fullt betalt vid en konkurs (se exempel ovan). Av den anledningen har du ju faktiskt gynnats framför andra borgenärer med oprioriterade fordringar. Huruvida bolaget var eller blev insolvent vid tiden för betalning är svårt för mig att veta men då betalning skett så nära inpå konkursen befarar jag att så även var fallet. Det sista kravet om vetskap kan bli svårt för dig som ägare av bolaget att komma runt är jag rädd (4 kap 5 § 2 stycket konkurslag). Enligt min bedömning är det troligen så att konkursförvaltaren har rätt att rikta ett krav om återvinning mot dig. Som du märker beror förutsättningarna för kvittning på ett flertal faktorer varför den hade kunnat bli en annan vid beaktande av fler omständigheter än de som framgår av din fråga. Vad kan du göra?Om du anser att kravet om återvinning är obefogat utifrån vad jag beskrivit kan du bestrida kravet från konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren behöver då stämma dig vid domstol och bevisa att förutsättningarna för kvittning är uppfyllda (4 kap. 19 § konkurslag). Talan om återvinning får väckas 1 år från det att konkursbeslutet togs eller annars efter 6 månader från det att betalning av den omtvistade skulden kom till konkursförvaltarens kännedom (4 kap. 20 § konkurslag).Det finns även en möjlighet att jämka eventuell återvinning (4 kap. 17 § Konkurslag). Jämkning innebär att summan för återvinning sätts ned delvis eller helt. Jämkning är däremot endast reserverat till särskilda fall och ska beviljas högst restriktivt. Hoppas att mitt svar hjälpte till att belysa din situation. Du har även beställt uppföljande juridisk rådgivning via telefon. Jag kommer därför att ringa upp dig den 19/4 kl. 09. Passar inte tiden får du gärna höra av sig till my.ohman@lawline.se så hittar vi en mer passande tid. Observera att jag ringer från dolt nummer. Hälsningar,

Kan överlåtelse till närstående förhindra utmätning?

2020-12-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej. För att undvika att kronofogden gör utmätning av fastigheten,kan jag skriva över min del av fastigheten på min fru då
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag nämna att en utmätning ska ha så lite påverkan på den skuldsatta som möjligt (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Av den anledningen är det sällan att den skuldsattes bostad utmäts i första hand. Vanligare är att annan egendom eller den skuldsattes lön utmätes innan åtgärder så som utmätning av bostad. Såvida inte skulden som den skuldsatte utmäts för hör till just bostaden (4 kap. 4 § Utsökningsbalken)Kan gåva rädda fastighet från utmätning?Vid utmätning kan kronofogdemyndigheten utmäta fast egendom som tillhör dig som är skyldig pengar (4 kap. 24 § Utmätningsbalken). Väljer du att exempel vid ge bort den del av fastigheten till din fru kan egendomen inte längre utmätas då den inte längre tillhör dig. Äger du inget finns inget att utmäta. Kan du trots försök till utmätning inte betala av dina skulder inom överskådlig tid är du insolvent. De som du är skyldig pengar eller kronofogden kan då istället begära att du sätts i personlig konkurs (1 kap. 2 § Konkurslagen). Kan gåva rädda fastighet från utmätning vid konkurs?Vid personlig konkurs förlorar du rätten att själv rå över din egendom. Istället tillsätts en konkursförvaltare som reder upp dina tillgångar och skulder i ett konkursbo (1 kap. 1 § Konkurslagen). Befinner du dig i personlig konkurs kan det begäras att gåvor som getts till närstående de senaste 3 åren går tillbaka till konkursboet (4 kap. 6 § Konkurslagen). Det gäller även om huset överlåtits till din fru till ett pris under marknadsvärdet. Sammanfattningsvis skulle en överlåtelse av fastigheten till din fru vid första anblick hindra att fastigheten utmäts. Du riskerar du istället att hamna i personlig konkurs vilket skulle innebära att överlåtelsen av fastigheten till din fru går tillbaka. Att skriva över tillgångar är därför tyvärr ingen hållbar lösning på dina problem och inte jag skulle rekommendera. Beklagar situationen men jag önskar dig lycka till!Hälsningar,

Återvinning av bilförsäljning i konkurs

2020-11-19 i Återvinning
FRÅGA |Hej Vi driver en bilförsäljning och köpte in en bil från ett AB. Bilen var leasad av företaget och lösen hos leasing bolaget var lägre än värdet/inköpspriset. Vi löste bilen från leasingbolaget den 6/11 och betalade ut övervärdet till leasingkunden samma dag. Vi ser sen att bolaget inletts i konkurs den 10/11. Kan detta bli föremål för återvinning ?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar er fråga som att ni köpte den aktuella bilen till det pris som följde av leasingavtalet mellan bilägaren och ägarens kund. Jag har svårt att förstå vad "övervärdet" syftar på, men tolkar det som att ni betalat någon form av kompensation till leasingkunden. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några särskilda kopplingar till de andra aktörerna och att ni tagit bilen i besittning. Er fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).Utredning Enligt 4 kap. 5 § KL kan en rättshandling återvinnas om den på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär framför andra, om den gjort att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller om den bidragit till att gäldenärens skulder ökats, om gäldenären dessutom var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Omständigheter som kan medföra att en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp, att den skett kort före konkursutbrottet, att medkontrahentens onda tro varit särskilt graverande eller att transaktionen över huvud taget är av extraordinär karaktär. För att en borgenär ska kunna anses gynnad eller missgynnad måste rättshandlingen, exempelvis upptagande av ett lån, ha skett utan motsvarande vederlag. Den aktuella bestämmelsen är förhållandevis komplicerad och medför ett antal svåra bevisfrågor. Avseende det nu aktuella fallet kan vi konstatera att det som krävs för återvinning är att en överlåtelse (rättshandling) skett, att den varit otillbörlig, att den gynnat en viss borgenär framför andra eller skadat samtliga borgenärer, att överlåtelsen bidrog till att orsaka gäldenärens insolvens och att ni i egenskap av köpare var eller borde varit medvetna om detta. Enligt min uppfattning framstår det, utifrån den begränsade information jag har tillgång till, som osannolikt att återvinning skulle aktualiseras i ert fall. Överlåtelsen framstår inte som otillbörlig då den av allt att döma inte avsett betydande belopp och, såvitt jag förstår, avsett en överlåtelse vars villkor dikterats av ett sedan länge föreliggande leasingavtal. Att överlåtelsen skett så nära inpå konkursens inträde skulle dock kunna tala för otillbörlighet, men sannolikt skulle det krävs mer än så. Det framstår även som svårt att argumentera för att borgenärskollektivet missgynnats av rättshandlingen eftersom det av allt att döma rört sig om en överlåtelse på marknadsmässiga (avtalsenliga) villkor; om bilen säljs till ett pris som inte är alltför långt ifrån vad den skulle sålts för i ett tänkt normalläge har ingen skada uppkommit eftersom gäldenären inte förlorat tillgångar utan bara ändrat deras form. Det framstår dessutom som osannolikt att överlåtelsen skulle kunna sägas ha varit en bidragande orsak till gäldenärens konkurs eftersom det, såvitt jag förstår, rör sig om en överlåtelse av ett fordon till ett marknadsmässigt pris. Av er fråga att döma framstår det även som osannolikt att ni skulle ha varit i ond tro om överlåtelsens hypotetiska otillbörlighet, inverkan på borgenärerna och inverkan på gäldenärens ekonomiska situation.HandlingsplanMin rekommendation till er är, förutsatt att fallet är så enkelt som det framstår i er fråga, att avvakta konkursförvaltarens agerande. Skulle en begäran om återvinning göras bör ni sannolikt bestrida den och i samband med detta kontakta en jurist för vidare rådgivning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Hur återvinns gåvor till närstående?

2020-04-20 i Återvinning
FRÅGA |Hej, mina frågor gäller personlig konkurs.Om en gäldenär väljer att ge bort delar av sina tillgångar via gåva innan konkursen utreds, till närstående i form av en kapitalförsäkring, sätts närstående för någon juridisk risk gällande ond tro med hänvisning till återvinning av gåva vid personlig konkurs? Som jag förstått det så kommer transaktioner från gäldenär att utredas bakåt i tiden, för att undersöka eventuella dodla tillgångar, denna gåva kan då komma att återvinnas. Vad kan hända om gäldenär får fullmakt för denna kapitalförsäkring för att exempelvis dagligen kunna handla fonder/aktier? Om exempelvis gåvan avser en kapitalförsäkring med ett värde om 100 000 kr som placeras i fonder. Om denna skulle tappa i värde pga kursutvecklingen, hur beräknas värdet av gåvan vid en eventuell återvinning till gäldenär? Blir kravet då fortfarande 100 000 kr, eller ser man kapitalförsäkringen i sig som gåvan, oavsett beloppet? Med andra ord, kan den närstående bli betalningsskyldig om försäkringen har tappat i värde? Huvudfrågan är ifall den närstående utsätts för någon juridisk risk genom att ta emot denna gåva i ond tro? Väldigt tacksam för svar!
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.När en naturlig eller juridisk person går i konkurs är konkurslagen (KL) tillämplig.Den som går i konkurs (gäldenären) har inte råd att betala de skulder hen har. För att återbetala skulderna behöver man lösgöra pengar från annat håll. Ett sätt att återbetala skulderna är genom att återkräva gåvor, köp eller andra avtal som bidrog till att personen gick i konkurs. Tre år gamla gåvor kan återvinnasBara gåvor före fristdagen räknas med (4 kap. 6 § första stycket andra meningen KL). Fristdagen är den dag domstolen får in en ansökan om konkurs (4 kap. 2 § första stycket) De gåvor som gäldenären har gett till andra sex månader före fristdagen ska ges åter. Din fråga gäller dock närstående; då räknar man tre år bak i tiden (4 kap. 6 § första stycket KL). Närstående till en fysisk person räknas som:den som är gift med gäldenären ellerär syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären ellerär besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led ellerså att den ene är gift med den andres syskon samtden som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära. (4 kap. 3 § första stycket KL).Gåvogivaren måste ha haft otillräckliga tillgångarFör närstående kräver lagen insufficiens för att kunna återvinna gåvan. Insufficiens innebär att gäldenären inte har utmätbar egendom som motsvarade de skulder hen har. Sufficiens innebär att gäldenären har utmätbar egendom som motsvarar de skulder han har. Utmätbar egendom är t. ex. pengar, lön eller bilar, som Kronofogden har beslutat om att använda för att betala en skuld gäldenären har. Detta blir alltså avgörande för att svara på din fråga. Närstående förväntas vara i ond troLagregeln om gåvor säger inget om ond tro. För att hitta vägledning kan man se till den allmänna regeln om illojala transaktioner (4 kap. 5 § andra stycket KL). Den säger att närstående förväntas vara i ond tro, dvs. medveten om att gäldenären befann sig i ekonomisk knipa. Den presumtionen kan dock brytas, om det görs sannolikt att den närstående inte visste om den finansiella situationen. Här kan det ha betydelse om vilken sorts närstående det rör sig om i det enskilda fallet.Aktierna ska återbördas med värdeökning- eller minskningNär domstolen ska behandla en konkursansökan utser den en konkursförvaltare företräder det s.k. konkursboet. Konkursboet tar hand om gäldenärens egendom under konkursprocessen. Konkursboet klargör vilka tillgångar som finns för att betala skulder. Ett rättsfall (NJA 2010 s. 709) klargjorde hur domstolen ska värdesätta egendom. Rättsfallet handlade passande nog om aktier.Huvudregeln om återbördande av egendom är att den ska återges in natura, alltså i dess naturliga form. Aktierna behöver alltså inte omvandlas till pengar. Aktier klassas som s.k. fungibel egendom, alltså sådan egendom som inte är totalt unik. För sådan egendom gäller att man inte måste ge tillbaka exakt samma, men likvärdig sådan. Alltså ska likvärdiga fonder ges tillbaka.Högsta domstolen kom fram till att värdet på egendomen, t. ex. aktierna, ska bestämmas efter dagen för avgörande om återvinning. Värdeökning respektive värdeminskning kommer alltså konkursboet till godo.Ett undantag finns om gäldenären har förfogat över aktierna och påverkat fondernas värde negativt vad angår aktiebolaget. Då klassas gäldenärens handlande som en otillbörlig åtgärd (4 kap. 5 § KL). Egendomen ska då återges med värdet från före återvinningsdomen eftersom aktierna inte längre anses likvärdiga. Då kan det bli aktuellt att återbetala kapitalförsäkringen med värdet på 100 000 kr.Närstående ska ge kapitalförsäkringen åter Om gäldenären får fullmakt och handlar med aktierna kan hen anses disponera över dem. För att de ska kunna återvinnas till 100 000 kr enligt undantaget måste gäldenären medvetet ha minskat värdet på dem. Genom att handla med aktierna kan gäldenären eventuellt ha medvetet minskat värdet på dem, t.ex. genom att köpa aktier hos bolag med en tydligt nedåtgående tendens under svåra ekonomiska tider. Då har gäldenären agerat illojalt. Vad som händer i ditt specifika fall blir avgörande. Om gäldenären har agerat illojalt ska kapitalförsäkringens ursprungliga värde om 100 000 kr återges till konkursboet av den närstående. Att upprätta en fullmakt är en risk mellan närstående och gäldenären. Huruvida gäldenärens handlande gör fullmakten giltig beror på vad som står i fullmakten. I mitt svar utgår jag från att den inte innehåller några begränsningar förutom dem du angav. Så länge gäldenärens aktiehandlande följer fullmakten och den närståendes anvisningar har gäldenären agerat korrekt och behöver inte själv återgälda. Det omvända gäller om gäldenären inte har följt anvisningarna.SammanfattningTre år gamla gåvor till närstående kan återvinnas till konkursboendet. Det krävs att gåvan bidrog ensamt eller tillsammans med andra omständigheter till att gäldenären går i konkurs. Den närstående förutsätts vara i ond tro om gäldenärens ekonomiska situation vid gåva. Värdet på gåvan beräknas i regel enligt dagen för återvinningsdomen. Undantaget gäller om gäldenären har disponerat över den och illojalt minskat dess värde. Så kan det vara om gäldenären har fått en fullmakt att handla aktier för kapitalförsäkringen. I så fall ska originalpriset betalas åter. Eftersom gåvan finns hos närstående ska närstående återbörda gåvan till konkursboet. Därefter återvinns gåvan. Alltså, närstående som tar emot gåva i ond tro står risken att behöva betala tillbaka den och eventuellt mer. Om aktierna ökar i värde går värdeökningen också till konkursboet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Gåva av bostadsrätt och återvinning av gåva

2021-03-08 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva från min pappa. Ca halvår senare fick min pappa en betydande skatteskuld och hamnat i Kronofogden. Kan jag förlora lägenheten med hänvisning till återvinning av gåvan? Dagen efter Gåvobrevet utfärdades ett Testamente där det står att bostadsrätten beläggs med överlåtelseförbud, dvs jag som gåvotagare inte får sälja, byta eller skänka lägenheten utan min pappas samtycke. Jag är rädd att förlora bostaden. Hur kan jag skydda min egendom? Tacksam för hjälp!! MVH
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det fråga om en gåva?För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ha skett frivilligt av gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska ha funnits en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska ha varit överens om att något vederlag inte skulle utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte ha förekommit.Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Du skriver också att ett gåvobrev har utfärdats. Ett löfte om gåva av bostadsrätt (lös egendom) är bindande om gåvotagaren fått ett skriftligt gåvobrev och mottagaren förstår dess innebörd (1 § första stycket GåvoL). Däremot är inte gåvan skyddad från givarens fordringsägare förrän den är fullbordad (1 § andra stycket GåvoL). Om gåvan har fullbordats kan den inte utmätas för givarens skulder.Kan gåvan återvinnas?Om en fysisk person försättas i personlig konkurs kan återvinning av gåva ske i vissa fall. En gåva går åter, om den har fullbordats inom tre år före det att ansökan om konkurs inkom till Tingsrätten (den s.k. fristdagen) när gåvan har skett till någon som är närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 6 § KL). Vid återvinning ska gåvan återbäras till konkursboet (4 kap. 14 § KL). Om det däremot visas att den betalningsskyldige efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder kommer inte gåvan att återvinnas (4 kap. 6 § KL). Detta gäller endast om din pappa försätts i personlig konkurs. För att försättas i konkurs måste den betalningsskyldige ha en oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KL).ÖverlåtelseförbudHuvudregeln är att om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas så får inte heller egendomen utmätas (5 kap. 5 § UB). Eftersom du fått egendomen i gåva borde överlåtelseförbudet ha framgått i samband med gåvobrevet. Om du däremot har fått egendomen till följd av ett testamente ska villkoret framgå där.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?

2020-10-01 i Återvinning
FRÅGA |En person jag känner har gått i personlig konkurs , strax innan sålde han allt han ägde till en vän ,till underpris ,för att bevara hus och bil till senare . Till saken hör att det var hans syster via en advokat som satte han i konkurs ,då han undanhållit hennes del av arv , och som nu resulterade att hon har krav på honom . Dom kom från tingsrätten i Maj 2020 ,om konkurs. Kan advokat återvinna hus ,bil etc ,eftersom det är hennes del av arv ?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar över huruvida en konkursförvaltare kan återvinna egendom i en konkurs, vilket gör konkurslagen tillämplig. Återvinning En rättshandling som orsakat att gäldenärens (det vill säga din bekantas) egendom har undandragits borgenärerna (det vill säga de han är skyldig pengar) ska gå åter om gäldenären var eller genom handlingen ensamt, eller i förening med någon annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde rättshandlingen otillbörlig (4 kap. 5 § konkurslagen). Med insolvens avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder varefter de förfaller till betalning och denna oförmåga inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen). I och med att du anger att personen har gått i konkurs är han insolvent då det är en förutsättning för att försättas i konkurs (1 kap. 2 § konkurslagen). Du anger även att han strax innan konkursen sålde i stort sett all egendom till underpris till en vän, och därför finns anledning att anta att vännen kände till personens ekonomiska situation. Det bör alltså föreligga förutsättningar för återvinning, och i och med att personen är skyldig sin syster pengar så räknas systern som borgenär och har rätt till betalning i den mån medel finns. Sammanfattning Återvinning kan ske när egendom har sålts till underpris precis innan en konkurs, och de inkomna medlen fördelas då mellan borgenärerna efter deras förmånsrätter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Brott att undandra pengar från kronofogden?

2020-04-10 i Återvinning
FRÅGA |Är det olagligt att föra över pengar som man tex fått i bidrag eller tjänat till någon annans konto för att undvika att kronofogden tar pengarna om man har skulder? Vad är isåfall straffet för det?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mig veterligen utgör det inget brott att föra över pengar till någon annans konto i syfte att undandra pengarna från kronofogden. Jag vill dock uppmärksamma dig på återvinningsreglerna i konkurslagen. Om du skulle försättas i konkurs så kan nämligen konkursboet under vissa förutsättningar begära att vissa rättshandlingar, exempelvis pengaöverföringar, återvinns till konkursboet. Det innebär att rättshandlingen återgår så att tillgången istället kan användas för att betala av dina skulder. Den grundläggande bestämmelsen om återvinning återfinns i konkurslagen 4 kapitel, 5 §.För att en rättshandling enligt denna bestämmelse ska kunna återvinnas krävs det:Att nackdelsrekvisitet är uppfyllt. Om detta villkor kan det sägas att ett ömsesidigt förpliktande avtal, ex kontaktköp, normalt inte ger upphov till någon nackdel för borgenärerna om konkursgäldenären samtidigt med att han lämnar sin prestation erhåller ett motsvarande godtagbart vederlag. Ett vederlag ska klassas som godtagbart om det vid tidpunkten för transaktionen har ett värde som motsvarar konkursgäldenärens prestation. Det ska även vara fråga om en rättshandling och en pengaöverföring kan klassas som detta. Otillbörlighetskrav. Omständigheter som kan medföra ett en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp eller att den skett kort tid före konkursutbrottet. Det viktiga är att en helhetsbedömning görs. Undandragande av egendom kan ske exempelvis genom en gåva. Kravet på insolvens innebär du som gäldenär antingen vid tidpunkten för rättshandlingen inte kunde betala dina skulder och att denna oförmåga inte enbart är på kort sikt eller att du genom rättshandlingen fick denna oförmåga. Den person som mottar pengarna ska dessutom befinna sig i ond tro angående insolvensen och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. För att pengarna ska kunna återvinnas vid en eventuell konkurssituation så vill jag uppmärksamma dig om att det är konkursboet som måste bevisa att alla dessa kriterier är uppfyllda för att en återvinning ska kunna ske. Vilket inte alltid är alldeles lätt. Sammanfattningsvis. Även om det inte är brottsligt att undandra pengar från borgenärer på det sätt du beskriver så vill jag ändå betona att det finns bestämmelser som syftar till att försvåra sådana här dispositioner och som gör att dina pengar ändå kan komma att användas för att betala dina skulder. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,