Kan överlåtelse till närstående förhindra utmätning?

2020-12-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej. För att undvika att kronofogden gör utmätning av fastigheten,kan jag skriva över min del av fastigheten på min fru då
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag nämna att en utmätning ska ha så lite påverkan på den skuldsatta som möjligt (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Av den anledningen är det sällan att den skuldsattes bostad utmäts i första hand. Vanligare är att annan egendom eller den skuldsattes lön utmätes innan åtgärder så som utmätning av bostad. Såvida inte skulden som den skuldsatte utmäts för hör till just bostaden (4 kap. 4 § Utsökningsbalken)Kan gåva rädda fastighet från utmätning?Vid utmätning kan kronofogdemyndigheten utmäta fast egendom som tillhör dig som är skyldig pengar (4 kap. 24 § Utmätningsbalken). Väljer du att exempel vid ge bort den del av fastigheten till din fru kan egendomen inte längre utmätas då den inte längre tillhör dig. Äger du inget finns inget att utmäta. Kan du trots försök till utmätning inte betala av dina skulder inom överskådlig tid är du insolvent. De som du är skyldig pengar eller kronofogden kan då istället begära att du sätts i personlig konkurs (1 kap. 2 § Konkurslagen). Kan gåva rädda fastighet från utmätning vid konkurs?Vid personlig konkurs förlorar du rätten att själv rå över din egendom. Istället tillsätts en konkursförvaltare som reder upp dina tillgångar och skulder i ett konkursbo (1 kap. 1 § Konkurslagen). Befinner du dig i personlig konkurs kan det begäras att gåvor som getts till närstående de senaste 3 åren går tillbaka till konkursboet (4 kap. 6 § Konkurslagen). Det gäller även om huset överlåtits till din fru till ett pris under marknadsvärdet. Sammanfattningsvis skulle en överlåtelse av fastigheten till din fru vid första anblick hindra att fastigheten utmäts. Du riskerar du istället att hamna i personlig konkurs vilket skulle innebära att överlåtelsen av fastigheten till din fru går tillbaka. Att skriva över tillgångar är därför tyvärr ingen hållbar lösning på dina problem och inte jag skulle rekommendera. Beklagar situationen men jag önskar dig lycka till!Hälsningar,

Återvinning av bilförsäljning i konkurs

2020-11-19 i Återvinning
FRÅGA |Hej Vi driver en bilförsäljning och köpte in en bil från ett AB. Bilen var leasad av företaget och lösen hos leasing bolaget var lägre än värdet/inköpspriset. Vi löste bilen från leasingbolaget den 6/11 och betalade ut övervärdet till leasingkunden samma dag. Vi ser sen att bolaget inletts i konkurs den 10/11. Kan detta bli föremål för återvinning ?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar er fråga som att ni köpte den aktuella bilen till det pris som följde av leasingavtalet mellan bilägaren och ägarens kund. Jag har svårt att förstå vad "övervärdet" syftar på, men tolkar det som att ni betalat någon form av kompensation till leasingkunden. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några särskilda kopplingar till de andra aktörerna och att ni tagit bilen i besittning. Er fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).Utredning Enligt 4 kap. 5 § KL kan en rättshandling återvinnas om den på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär framför andra, om den gjort att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller om den bidragit till att gäldenärens skulder ökats, om gäldenären dessutom var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Omständigheter som kan medföra att en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp, att den skett kort före konkursutbrottet, att medkontrahentens onda tro varit särskilt graverande eller att transaktionen över huvud taget är av extraordinär karaktär. För att en borgenär ska kunna anses gynnad eller missgynnad måste rättshandlingen, exempelvis upptagande av ett lån, ha skett utan motsvarande vederlag. Den aktuella bestämmelsen är förhållandevis komplicerad och medför ett antal svåra bevisfrågor. Avseende det nu aktuella fallet kan vi konstatera att det som krävs för återvinning är att en överlåtelse (rättshandling) skett, att den varit otillbörlig, att den gynnat en viss borgenär framför andra eller skadat samtliga borgenärer, att överlåtelsen bidrog till att orsaka gäldenärens insolvens och att ni i egenskap av köpare var eller borde varit medvetna om detta. Enligt min uppfattning framstår det, utifrån den begränsade information jag har tillgång till, som osannolikt att återvinning skulle aktualiseras i ert fall. Överlåtelsen framstår inte som otillbörlig då den av allt att döma inte avsett betydande belopp och, såvitt jag förstår, avsett en överlåtelse vars villkor dikterats av ett sedan länge föreliggande leasingavtal. Att överlåtelsen skett så nära inpå konkursens inträde skulle dock kunna tala för otillbörlighet, men sannolikt skulle det krävs mer än så. Det framstår även som svårt att argumentera för att borgenärskollektivet missgynnats av rättshandlingen eftersom det av allt att döma rört sig om en överlåtelse på marknadsmässiga (avtalsenliga) villkor; om bilen säljs till ett pris som inte är alltför långt ifrån vad den skulle sålts för i ett tänkt normalläge har ingen skada uppkommit eftersom gäldenären inte förlorat tillgångar utan bara ändrat deras form. Det framstår dessutom som osannolikt att överlåtelsen skulle kunna sägas ha varit en bidragande orsak till gäldenärens konkurs eftersom det, såvitt jag förstår, rör sig om en överlåtelse av ett fordon till ett marknadsmässigt pris. Av er fråga att döma framstår det även som osannolikt att ni skulle ha varit i ond tro om överlåtelsens hypotetiska otillbörlighet, inverkan på borgenärerna och inverkan på gäldenärens ekonomiska situation.HandlingsplanMin rekommendation till er är, förutsatt att fallet är så enkelt som det framstår i er fråga, att avvakta konkursförvaltarens agerande. Skulle en begäran om återvinning göras bör ni sannolikt bestrida den och i samband med detta kontakta en jurist för vidare rådgivning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Hur återvinns gåvor till närstående?

2020-04-20 i Återvinning
FRÅGA |Hej, mina frågor gäller personlig konkurs.Om en gäldenär väljer att ge bort delar av sina tillgångar via gåva innan konkursen utreds, till närstående i form av en kapitalförsäkring, sätts närstående för någon juridisk risk gällande ond tro med hänvisning till återvinning av gåva vid personlig konkurs? Som jag förstått det så kommer transaktioner från gäldenär att utredas bakåt i tiden, för att undersöka eventuella dodla tillgångar, denna gåva kan då komma att återvinnas. Vad kan hända om gäldenär får fullmakt för denna kapitalförsäkring för att exempelvis dagligen kunna handla fonder/aktier? Om exempelvis gåvan avser en kapitalförsäkring med ett värde om 100 000 kr som placeras i fonder. Om denna skulle tappa i värde pga kursutvecklingen, hur beräknas värdet av gåvan vid en eventuell återvinning till gäldenär? Blir kravet då fortfarande 100 000 kr, eller ser man kapitalförsäkringen i sig som gåvan, oavsett beloppet? Med andra ord, kan den närstående bli betalningsskyldig om försäkringen har tappat i värde? Huvudfrågan är ifall den närstående utsätts för någon juridisk risk genom att ta emot denna gåva i ond tro? Väldigt tacksam för svar!
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.När en naturlig eller juridisk person går i konkurs är konkurslagen (KL) tillämplig.Den som går i konkurs (gäldenären) har inte råd att betala de skulder hen har. För att återbetala skulderna behöver man lösgöra pengar från annat håll. Ett sätt att återbetala skulderna är genom att återkräva gåvor, köp eller andra avtal som bidrog till att personen gick i konkurs. Tre år gamla gåvor kan återvinnasBara gåvor före fristdagen räknas med (4 kap. 6 § första stycket andra meningen KL). Fristdagen är den dag domstolen får in en ansökan om konkurs (4 kap. 2 § första stycket) De gåvor som gäldenären har gett till andra sex månader före fristdagen ska ges åter. Din fråga gäller dock närstående; då räknar man tre år bak i tiden (4 kap. 6 § första stycket KL). Närstående till en fysisk person räknas som:den som är gift med gäldenären ellerär syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären ellerär besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led ellerså att den ene är gift med den andres syskon samtden som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära. (4 kap. 3 § första stycket KL).Gåvogivaren måste ha haft otillräckliga tillgångarFör närstående kräver lagen insufficiens för att kunna återvinna gåvan. Insufficiens innebär att gäldenären inte har utmätbar egendom som motsvarade de skulder hen har. Sufficiens innebär att gäldenären har utmätbar egendom som motsvarar de skulder han har. Utmätbar egendom är t. ex. pengar, lön eller bilar, som Kronofogden har beslutat om att använda för att betala en skuld gäldenären har. Detta blir alltså avgörande för att svara på din fråga. Närstående förväntas vara i ond troLagregeln om gåvor säger inget om ond tro. För att hitta vägledning kan man se till den allmänna regeln om illojala transaktioner (4 kap. 5 § andra stycket KL). Den säger att närstående förväntas vara i ond tro, dvs. medveten om att gäldenären befann sig i ekonomisk knipa. Den presumtionen kan dock brytas, om det görs sannolikt att den närstående inte visste om den finansiella situationen. Här kan det ha betydelse om vilken sorts närstående det rör sig om i det enskilda fallet.Aktierna ska återbördas med värdeökning- eller minskningNär domstolen ska behandla en konkursansökan utser den en konkursförvaltare företräder det s.k. konkursboet. Konkursboet tar hand om gäldenärens egendom under konkursprocessen. Konkursboet klargör vilka tillgångar som finns för att betala skulder. Ett rättsfall (NJA 2010 s. 709) klargjorde hur domstolen ska värdesätta egendom. Rättsfallet handlade passande nog om aktier.Huvudregeln om återbördande av egendom är att den ska återges in natura, alltså i dess naturliga form. Aktierna behöver alltså inte omvandlas till pengar. Aktier klassas som s.k. fungibel egendom, alltså sådan egendom som inte är totalt unik. För sådan egendom gäller att man inte måste ge tillbaka exakt samma, men likvärdig sådan. Alltså ska likvärdiga fonder ges tillbaka.Högsta domstolen kom fram till att värdet på egendomen, t. ex. aktierna, ska bestämmas efter dagen för avgörande om återvinning. Värdeökning respektive värdeminskning kommer alltså konkursboet till godo.Ett undantag finns om gäldenären har förfogat över aktierna och påverkat fondernas värde negativt vad angår aktiebolaget. Då klassas gäldenärens handlande som en otillbörlig åtgärd (4 kap. 5 § KL). Egendomen ska då återges med värdet från före återvinningsdomen eftersom aktierna inte längre anses likvärdiga. Då kan det bli aktuellt att återbetala kapitalförsäkringen med värdet på 100 000 kr.Närstående ska ge kapitalförsäkringen åter Om gäldenären får fullmakt och handlar med aktierna kan hen anses disponera över dem. För att de ska kunna återvinnas till 100 000 kr enligt undantaget måste gäldenären medvetet ha minskat värdet på dem. Genom att handla med aktierna kan gäldenären eventuellt ha medvetet minskat värdet på dem, t.ex. genom att köpa aktier hos bolag med en tydligt nedåtgående tendens under svåra ekonomiska tider. Då har gäldenären agerat illojalt. Vad som händer i ditt specifika fall blir avgörande. Om gäldenären har agerat illojalt ska kapitalförsäkringens ursprungliga värde om 100 000 kr återges till konkursboet av den närstående. Att upprätta en fullmakt är en risk mellan närstående och gäldenären. Huruvida gäldenärens handlande gör fullmakten giltig beror på vad som står i fullmakten. I mitt svar utgår jag från att den inte innehåller några begränsningar förutom dem du angav. Så länge gäldenärens aktiehandlande följer fullmakten och den närståendes anvisningar har gäldenären agerat korrekt och behöver inte själv återgälda. Det omvända gäller om gäldenären inte har följt anvisningarna.SammanfattningTre år gamla gåvor till närstående kan återvinnas till konkursboendet. Det krävs att gåvan bidrog ensamt eller tillsammans med andra omständigheter till att gäldenären går i konkurs. Den närstående förutsätts vara i ond tro om gäldenärens ekonomiska situation vid gåva. Värdet på gåvan beräknas i regel enligt dagen för återvinningsdomen. Undantaget gäller om gäldenären har disponerat över den och illojalt minskat dess värde. Så kan det vara om gäldenären har fått en fullmakt att handla aktier för kapitalförsäkringen. I så fall ska originalpriset betalas åter. Eftersom gåvan finns hos närstående ska närstående återbörda gåvan till konkursboet. Därefter återvinns gåvan. Alltså, närstående som tar emot gåva i ond tro står risken att behöva betala tillbaka den och eventuellt mer. Om aktierna ökar i värde går värdeökningen också till konkursboet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Borgenärsskydd

2020-02-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej, Jag har gett 55% av min lägenhet som gåva till min syster (sedan 6 månader tillbaka) och nu vill hon köpa resterande 45% så att hon äger lägenhet 100%. Om jag går i personlig konkurs kommer hennes egendom (lägenheten) blir subjekt för utmätning? Om ja, finns det möjlighet att hennes lägenhet inte blir påverkad av utmätningen? Tack på förhand
Betül Duran |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din lägenhet kommer att ingå i ditt konkursbo eller ej. De relevanta reglerna finns i 3. Och 4. kapitlet i konkurslagen. Det är ju så att all egendom som tillhör konkursgäldenären utgör konkursboets egendom enligt 3:3 Konkurslagen. De rättshandlingar som görs med konkursgäldenären till och med den dagen då konkursbeslutet kungörs i post och inrikes tidningar är giltiga enligt 3:2 Konkurslagen. För att de rättshandlingarna (t ex. köp, gåva) du företar ska vara giltiga och din syster ska ha skydd mot ditt konkursbo måste hon ha fått borgenärs skydd. Borgenärsskydd uppkommer efter olika sakrättsmoment. Enligt 3§ tredje stycket Gåvolagen uppkommer sakrättsligt skydd för gåvotagaren av en bostadsrätt genom denuntiation (underrättelse) till bostadsrättsföreningen. När det gäller den delen du säljer gäller samma sak. Sammanfattningsvis om du har underrättat föreningen om att det är din syster som är ägare, ingår inte din lägenhet i ditt konkursbo. Trots att din syster har sakrättslig skydd mot konkurs förvaltaren, öppnar konkurslagens 4. kapitel möjlighet till återvinning. De rättshandlingar som är giltiga kan återgå. Att avtalet ska återgå betyder att varje part lämnar tillbaka det som den fick av den andra parten. När det gäller rättshandlingar mellan närstående ( t ex du och din syster), är återvinningsfristerna är längre. Med fristdagen anses den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, 4:2 § Konkurslagen.När det gäller den delen du sänkte som gåva: En gåva går åter om det sänktes 3 år innan fristdagen (4:6 Konkurslagen)När det gäller den delen du sålde:Om du var insolvent eller blev insolvent med försäljningen och din syster visste om det, går köpet åter. Insolvent betyder att du inte kan betala dina skulder och detta är inte tillfälligt. Enligt 4:5 2 St Konkurslagen, måste din syster bevisa att hon inte visste att du var insolvent eller du blev insolvent med försäljningen. Det finns ingen bortre tidsgräns för just denna situation. Sammanfattningsvis kan ditt konkursbo återvinna den delen som du sänkte som gåva, om transaktionen skedde 3 år före fristdagen. När det gäller den delen du sålde kan också återgå till ditt konkursbo om inte din syster kan bevisa att hon inte visste om att du var insolvent eller du blev insolvent med den transaktionen. Med vänlig hälsning Betül Duran

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan återvinning ske av egendom som sålts till en vän vid konkurs?

2020-10-01 i Återvinning
FRÅGA |En person jag känner har gått i personlig konkurs , strax innan sålde han allt han ägde till en vän ,till underpris ,för att bevara hus och bil till senare . Till saken hör att det var hans syster via en advokat som satte han i konkurs ,då han undanhållit hennes del av arv , och som nu resulterade att hon har krav på honom . Dom kom från tingsrätten i Maj 2020 ,om konkurs. Kan advokat återvinna hus ,bil etc ,eftersom det är hennes del av arv ?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar över huruvida en konkursförvaltare kan återvinna egendom i en konkurs, vilket gör konkurslagen tillämplig. Återvinning En rättshandling som orsakat att gäldenärens (det vill säga din bekantas) egendom har undandragits borgenärerna (det vill säga de han är skyldig pengar) ska gå åter om gäldenären var eller genom handlingen ensamt, eller i förening med någon annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde rättshandlingen otillbörlig (4 kap. 5 § konkurslagen). Med insolvens avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder varefter de förfaller till betalning och denna oförmåga inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen). I och med att du anger att personen har gått i konkurs är han insolvent då det är en förutsättning för att försättas i konkurs (1 kap. 2 § konkurslagen). Du anger även att han strax innan konkursen sålde i stort sett all egendom till underpris till en vän, och därför finns anledning att anta att vännen kände till personens ekonomiska situation. Det bör alltså föreligga förutsättningar för återvinning, och i och med att personen är skyldig sin syster pengar så räknas systern som borgenär och har rätt till betalning i den mån medel finns. Sammanfattning Återvinning kan ske när egendom har sålts till underpris precis innan en konkurs, och de inkomna medlen fördelas då mellan borgenärerna efter deras förmånsrätter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Brott att undandra pengar från kronofogden?

2020-04-10 i Återvinning
FRÅGA |Är det olagligt att föra över pengar som man tex fått i bidrag eller tjänat till någon annans konto för att undvika att kronofogden tar pengarna om man har skulder? Vad är isåfall straffet för det?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mig veterligen utgör det inget brott att föra över pengar till någon annans konto i syfte att undandra pengarna från kronofogden. Jag vill dock uppmärksamma dig på återvinningsreglerna i konkurslagen. Om du skulle försättas i konkurs så kan nämligen konkursboet under vissa förutsättningar begära att vissa rättshandlingar, exempelvis pengaöverföringar, återvinns till konkursboet. Det innebär att rättshandlingen återgår så att tillgången istället kan användas för att betala av dina skulder. Den grundläggande bestämmelsen om återvinning återfinns i konkurslagen 4 kapitel, 5 §.För att en rättshandling enligt denna bestämmelse ska kunna återvinnas krävs det:Att nackdelsrekvisitet är uppfyllt. Om detta villkor kan det sägas att ett ömsesidigt förpliktande avtal, ex kontaktköp, normalt inte ger upphov till någon nackdel för borgenärerna om konkursgäldenären samtidigt med att han lämnar sin prestation erhåller ett motsvarande godtagbart vederlag. Ett vederlag ska klassas som godtagbart om det vid tidpunkten för transaktionen har ett värde som motsvarar konkursgäldenärens prestation. Det ska även vara fråga om en rättshandling och en pengaöverföring kan klassas som detta. Otillbörlighetskrav. Omständigheter som kan medföra ett en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp eller att den skett kort tid före konkursutbrottet. Det viktiga är att en helhetsbedömning görs. Undandragande av egendom kan ske exempelvis genom en gåva. Kravet på insolvens innebär du som gäldenär antingen vid tidpunkten för rättshandlingen inte kunde betala dina skulder och att denna oförmåga inte enbart är på kort sikt eller att du genom rättshandlingen fick denna oförmåga. Den person som mottar pengarna ska dessutom befinna sig i ond tro angående insolvensen och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. För att pengarna ska kunna återvinnas vid en eventuell konkurssituation så vill jag uppmärksamma dig om att det är konkursboet som måste bevisa att alla dessa kriterier är uppfyllda för att en återvinning ska kunna ske. Vilket inte alltid är alldeles lätt. Sammanfattningsvis. Även om det inte är brottsligt att undandra pengar från borgenärer på det sätt du beskriver så vill jag ändå betona att det finns bestämmelser som syftar till att försvåra sådana här dispositioner och som gör att dina pengar ändå kan komma att användas för att betala dina skulder. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Bolag köptes med bolagets egna pengar och har sedan gått i konkurs - kan det bli återvinning?

2019-11-13 i Återvinning
FRÅGA |För ca 2 år sedan sålde jag ett bolag. 100.000 kr skulle betalas på överlåtelsedagen till mig för bolaget. Av dom pengarna betalades endast 50.000 kr dagen efter överlåtelsen. Jag fick aldrig resterande 50.000 kr. Nu har bolaget gått i konkurs och konkursförvaltaren upptäckte att dom 50.000 kr som överfördes till mitt privat konto dagen efter överlåtelsen kom från bolaget egna pengar. Något jag inte visste eller tänkte på överhuvudtaget, då jag inte längre hade fullmakt till bolagets konto. Nu kräver konkursförvaltaren pengarna tillbaka från mig. Inte nog att jag aldrig fick resterande 50.000 kr från köparna så ska jag betala tillbaka 50.000 kr nu. Han vill ha pengarna inom 9 dagar. Bolagsnamnet skulle bytas skyndsamt men det gjordes inte heller. Bolagsnamnet är mitt varumärke som jag har varumärkesskyddat. Nu när bolaget gått i konkurs så kopplar många av mina kunder mitt varumärke med bolaget då det är samma namn. Jag förlorar kunder på detta sätt.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad krävs för återvinning? En konkursförvaltare kan kräva återvinning när följande förutsättningar är uppfyllda: 1. otillbörlig rättshandling som antingen inneburit att en borgenär gynnats framför andra, gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller att gäldenärens skulder ökat, 2. gäldenären var eller blev insolvent genom rättshandlingen ensamt eller tillsammans med annan omständighet, och 3. att motparten kände till eller borde ha känt till gäldenären insolvens samt att rättshandlingen var otillbörlig (4 kap. 5 § konkurslagen). Villkoret "otillbörlig" innefattar en helhetsbedömning där man beaktar omständigheter såsom att rättshandlingen skett kort före konkursutbrottet, att motparten varit väldigt medveten om gäldenärens insolvens eller att transaktionen i allmänhet är väldigt atypisk. Rättshandlingen ska utöver att vara otillbörlig även bidragit till att gäldenären blev insolvent, vilket innebär att det inte krävs att rättshandlingen direkt bidragit till den senare effekten utan också att den indirekt gjort det.Vad gäller i det här fallet? Att betala ett företagsköp med företagets egna pengar bör enligt min mening i allmänhet vara otillbörligt. Dels finns det regler i aktiebolagslagen som förbjuder s.k "förvärvslån", där syftet är att köp av bolagets egna aktier inte ska finansieras av bolaget självt, och dels är rättshandlingen i sig extraordinär på det sätt att det inte är ett typiskt förfarande att finansiera ett köp av ett bolag med bolagets egna pengar.För att återvinning ska vara möjligt dock krävs det att du också varit eller borde ha varit medveten om dels dessa omständigheter som gjort rättshandlingen otillbörlig, och dels att gäldenären varit insolvent. Härmed blir det aktuellt att resonera kring om du inte borde ha upptäckt att pengarna kom ifrån bolaget (exempelvis genom att du borde ha reagerat på kontonummer eller sett vem kontoinnehavaren var), och att du också borde ha varit medveten om att bolaget haft svårigheter med ekonomin och varit i riskzonen för konkurs. Vad kan du göra? För att återvinna pengarna måste konkursförvaltaren väcka talan i domstol (4 kap. 15 § konkurslagen). Skulle det vara så att du vägrar att betala tillbaka pengarna, kan konkursförvaltaren alltså ta det till domstol. Problemet med detta är att eftersom det rör sig om ett konkursbo, så finns det en risk att du inte får dina rättegångskostnader ersatta om det skulle vara så att du vinner i rätten (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Konkursförvaltaren har nämligen ingen skyldighet att se till så att det finns medel i boet för att kunna betala eventuella rättegångskostnader vid en förlust (se rättsfallet NJA 2006 s. 420). För att undvika att konkursförvaltaren väljer denna väg kan du försöka övertyga denne om att återvinning inte kan komma på fråga genom att exempelvis skicka köpeavtalet samt kontoutdrag. Frågan är dock om du kan vända dig till köparna för att få ut de 50 000 som har gått till konkursboet om konkursförvaltaren inte fått pengarna genom att ha väckt talan om återvinning. För i annat fall, om det finns ett domstolsbeslut på återvinning, finns det därmed också en klar fordran på köparna eftersom du därigenom inte fått betalt för försäljningen och också för att de orsakat att återvinningen skett. Men risken finns då att du får stå för rättegångskostnaderna själv om konkursboet inte har medel att ersätta dig för dessa. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en jurist för frågan i dess helhet. Vad gäller i fråga om företagsnamnet? Om varumärket är registrerat och skyddat under ditt namn och en del av överenskommelsen varit att bolagsnamnet skulle ändras efter köpet kan det bli fråga om varumärkesintrång (8 kap. 4 § varumärkeslagen). Intrånget har inneburit att varumärkets anseende har tagit skada i och med den senare konkursen. Detta måste man väcka talan om i Patent- och marknadsdomstolen. Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 08.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!Vänligen,