Undanta egendom från utmätning eller konkurs genom gåva

Om man är gift utan skulder hos Kronofogden. Kan man då skänka allt som finns i ens hem till sin make eller maka genom att skriva ett gåvobrev?

Och då följaktligen om det någon gång i framtiden uppstår skulder ha säkrat allt i hemmet från utmätning av Kronofogden.

Är detta juridiskt hållbart?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns lite olika regler för gåvors giltighet makar emellan beroende på om skulderna senare endast kommer utmätas eller om de ska ingå i en konkurs. Jag kommer därmed redogöra för båda nedan.

Utmätning

Vid utmätning kan endast gäldenärens (den skuldsattas) egendom tas i anspråk för att betala dennes skulder, 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB). Är gäldenären gift anses lös egendom tillhöra gäldenären om de har den lösa egendomen i sin gemensamma besittning - om det ej går att visa på att egendomen ägs av någon annan, 4 kap 19 § UB. Här hade det alltså varit möjligt att ge bort egendom i gåva till den andra maken.

För att en gåva ska vara giltig mellan makar ska den registreras enligt 16 kap äktenskapsbalken.

Konkurs

Om ni för över egendom genom gåva och någon utav er går i konkurs skulle gåvan eventuellt kunna återvinnas. Det innebär att gåvan går åter till konkursboet. Makar anses som närstående (4 kap 3 § konkurslagen (1987:672) (KonkL)), vilket innebär att att tidsfristen för återvinning utökas. En gåva som har fullbordats tre år före fristdagen går åter (4 kap 6 § 1 st. KonkL), dvs. att gåvan återvinns om den som gett bort egendom i gåva går i konkurs mindre än 3 år från den dagen ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, 4 kap 2 § 1 st. KonKL.

Sammanfattning

Det går alltså att överföra egendom genom gåva så länge ni har ovan nämnda regler i åtanke. En annan metod är att göra en bodelning men den får samma resultat, eftersom även en ojämn bodelning kan återvinnas vid konkurs enligt 4 kap 7 § KonkL.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Josefine JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”