Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?

Hej!

Jag är bosatt i Sverige men min far jobbade i Norge.

Han har nu avlidit och jag fick en summa pengar från Norge, från en livsförsäkring.

Nu visar det sig att de har betalat ut summan två gånger och de har bett om att jag ska återbetala summan.

Jag undrar vad som kan hända,rättsligt, om jag ej betalar tillbaka dessa pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Det måste inledningsvis sägas att jag inte kan redogöra för norsk rätt varför den här skrivelsen endast kommer att utgå från svenska förhållanden. Men mig veterligen gäller principen om condictio indebiti (se nedan) även i Norge.

Läran om condictio indebiti är synonymt med begreppet återkravsrätt, principen är dock inte lagstadgad utan har istället kommit till uttryck i rättspraxis. Högsta domstolen (HD) har uttalat att huvudregeln i den här typen av situationer är att betalningar som sker av misstag ska återbetalas, se exempelvis avgörandena NJA 1999 s. 575 och NJA 2015 s. 1072. Men från huvudregeln finns emellertid undantag, dvs. omständigheter som kan göra att den som felaktigt mottar en betalning faktiskt inte behöver betala tillbaka denna.

Ovanstående förutsätter att mottagaren är i god tro och att denne har inrättat sig efter betalningen. Med god tro menas att vederbörande inte förstod eller att han eller hon inte hade skäl att misstänka att betalningen var felaktig. Med formuleringen "inrättat sig efter betalningen" avses när någon redan har förbrukat pengarna eller planerat sin ekonomi på grundval av den erhållna betalningen. Slutligen ska även nämnas att betalarens passivitet kan få viss betydelse, vilket i klartext innebär att ju längre tid som har förflutit sedan dagen för misstagsbetalningen desto mindre skäl föreligger för mottagaren att ombesörja en återbetalning.

I det här fallet bedömer jag dock att du inte kommer att kunna åberopa god tro. Du har, såvitt jag förstår, redan insett att du har fått för mycket pengar utbetalt och dessutom har försäkringsbolaget också påtalat detta. Du är således försatt i ond tro, dvs. medveten, om den felaktiga utbetalningen varför du är skyldig att betala tillbaka det felaktigt mottagna beloppet. Om så inte sker riskerar du sannolikt, som svar på din faktiska fråga, att bli stämd av motparten i Norge.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo