Kan återvinning till ett konkursbo ske trots sakrättsligt skydd?

2018-05-30 i Återvinning
FRÅGA |Kan återvinning till ett konkursbo ske enligt 4 kap konkurs lagen trots sakrättsligt skydd på t.ex fastighetstillbehör enligt 2:4 JB?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att återvinning till ett konkursbo över huvud taget ska bli aktuellt krävs att sakrättsligt skydd uppkommit till det som överlåtits. Återvinning kan därför ske av ett tillbehör om överlåtelsen fått sakrättsligt skydd. Förutsättningarna för återvinning finns i 4 kap. 5–13 §§ i konkurslagen. Beroende på hur omständigheterna kring överlåtelsen av tillbehöret ser ut kan det bli aktuellt att tillämpa någon av dessa bestämmelser för att återvinna saken. Förutsättningarna för återvinning skiljer sig åt beroende på vilken situation som är aktuell men en förutsättning som är gemensam för alla paragraferna är att den rättshandling som ska återvinnas ska ha varit till nackdel för åtminstone någon av konkursborgenärerna. För ytterligare förutsättningar får man gå till respektive paragraf. Om den egendom som ska återvinnas inte finns i behåll ska ersättning för dess värde utgå istället. Likaså är fallet om återbäring av egendomen är förenad med särskild olägenhet för den som ska återge egendomen. Det kan alltså bli aktuellt att istället för att utge egendomen, utge ersättning motsvarande egendomens värde.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan min före detta mans borgenärer kräva återvinning av mitt hus?

2018-03-29 i Återvinning
FRÅGA |Efter nu avslutad skuldsanering har jag för avsikt att lösa min fd man sedan sju år, från hans halva andel av vårt gemensamt ägda hus, dvs jag ska äga huset själv och ta över lånen. Han har fortfarande kvar skulder. Min banks kravavdelning hyser dock farhåga att om min fd man skaffar nya skulder så ska dessa presumtiva borgenärer i framtiden kunna hävda att mitt övertagande av totala äganderätten till huset har gått felaktigt till. I mina öron låter detta synnerligen långsökt. Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!Mvh Cecilia
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis behandlar jag bankens godkännande, därefter hur man genomför gåva av fastighet (om det är gåva som är tänkt) och sedan kravet på lagfart. Sist behandlar jag huruvida borgenär kan anse att övertagandet av huset gått felaktigt till.Överta lånDet finns ingen lagregel som ger dig rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån dina ekonomiska förutsättningar.Gåva av fast egendomAccepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kapitlet i jordabalken (JB).Reglerna i 4 kap. 1-3 § och 7-9 § JB måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev (4 kap. 29 § JB). Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (din sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till dig. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.LagfartOm du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap. JB).ÅtervinningEn gåva kan återvinnas enligt 4 kap. 6 § konkurslagen om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om man säljer huset till ett mycket förmånligt pris.I ert fall gäller, att om det är så att din före detta man får rimlig betalning för huset, så är överlåtelsen acceptabel. Överlåter mannen huset genom gåva till dig, är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att han blev insolvent (oförmögen att betala) genom transaktionen och att hans borgenärer inom tre år vill försätta honom i konkurs. Visserligen kan inte borgenärerna med rätt säga att överföringen var felaktig (om den genomförs korrekt), men det är inte otänkbart att borgenärerna framöver kommer anse att huset ska gå åter till din före detta make för att betala dennes skulder. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Återvinning av transaktion som inte varit till konkursgäldenärens nackdel

2017-12-22 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Fråga gällande återvinning efter konkurs.I augusti i år så sålde jag av med hela mitt inventarie till ett annat bolag jag själv äger. Jag valde att göra så för att på så vis kunna driva vissa delar av företaget vidare under nytt namn och starta med blankt papper även om jag ägt båda före tagen under en längre tid. Vid tidpunkten av försäljningen fanns inget konkurshot mot företag A som sålde till företag B även om förtag A hade vissa skulder. Företag A fakturerade företag B varpå betalning för inventarierna skedde enligt konstens alla regler. Inventarierna såldes för en skälig peng dels baserad på värdet i företaget och på andrahandsvärdering. Det handlar alltså inte om någon billig peng.Efter lite drygt en månad och efter mycket funderande så beslutade jag mig för att avveckla företag B och sålde således alla inventarier på nytt till ett flertal intressenter varpå samtliga betalt för sig utom ett företag vilket vi kan kalla C.Ca 3 månader senare går företag A i konkurs och nu vill inte företag C betala sin faktura till företag B för att företag C tror att inventarierna de köpt av företag B kan komma att bli återvunna till företag A.Frågan lyder således om det finns någon som helst risk att konkursboet företag A kan begära återvinning från företag C när företag C har köpt inventarierna från företag B?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst konkurslagen 4 kap, vari finns reglerna om så kallad återvinning i konkurs.När det gäller just återvinning i konkurs finns ett flertal regler som kan aktualiseras vid olika situationer. Det som dock är gemensamt för alla de reglerna är att transaktionen, alltså den rättshandling som ska återvinnas, har varit till nackdel för den som nu är i konkurs. Detta framgår inte uttryckligen i lagen men anses vara ett generellt krav för att återvinning ska kunna komma till stånd överhuvudtaget. Om transaktionen inte varit till konkursföretagets nackdel är det alltså helt uteslutet att få till en återvinning. Eftersom du tydligt uttrycker att du inte sålt till underpris så tror jag konkursförvaltaren inte kan återvinna, och denne skulle ju ändå knappast vinna något på att försöka göra det. Bara av den anledningen är det alltså föga sannolikt att konkursförvaltaren kommer att föra talan om återvinning.Ännu en förutsättning för att återvinning ska kunna ske är att företaget C visste om eller borde ha vetat att ditt företag B skulle ha köpt inventarierna till underpris och på så sätt utfört en otillbörlig handling. Vad jag kan se utifrån det du berättat är alltså att det verkar mycket osannolikt att konkursförvaltaren skulle försöka få till en återvinning. Det skulle förmodligen vara mycket svårt att vinna (förmodligen omöjligt) och det finns knappast någonting att tjäna på det.Sammanfattnings skulle jag säga, utifrån vad jag kan utläsa ur din beskrivning, att det inte finns anledning att oroa sig för att en återvinning ska äga rum. Men kan jag tyvärr inte säga med 100% säkerhet eftersom jag inte vet alla omständigheter. Återvinningsreglerna är mycket komplexa och det finns många undantag och undantag från undantagen som kan aktualiseras från fall till fall. Regeln som skulle aktualiseras i ditt fall om transaktionen varit otillbörlig eller till nackdel och konkursförvaltaren förde talan om återvinning finns i konkurslagen 4 kap 18 §. Den handlar om att återvinna en transaktion som vidareöverlåtits till annan.Som jag ser det har du rätt till betalt och det finns ingen anledning för företag C att i efterhand på detta sätt neka dig betalning. Framför allt eftersom att risken för återvinning i detta fall är nästan obefintlig!Jag hoppas att jag har givit dig lite klarhet i frågan. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Gåva till barn återvinningsbar vid konkurs?

2017-12-14 i Återvinning
FRÅGA |Mitt barn är 15 år gammal. Jag fick ärva en bil efter min fars bortgång. Jag har anmärkning därför tänkta jag sätta bilen på mitt barn eftersom hon kommer börja övningsköra nästa år och småningom ta körkort. Går det att göra så, så att inte kronogfogden tar bilen från oss?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver regleras i konkurslagen (KonkL) och handlar om återvinning. I 4 kap. KonkL finns bestämmelser om återvinning i konkurs. Genom att ge bort bilen som gåva är det inte säkert att bilen skyddas från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Vad som menas med fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. KonkL ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. Vem som anses vara närstående till gäldenären regleras i 4:3 KonkL och i den personkretsen som anges återfinns släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Din dotter ingår därför i denna personkrets. Beroende på i vilken ekonomisk situation du är kan gåvan vara olika starkt skyddad mot dina borgenärer. Om du efter att ha gett bort bilen kan uppvisa att du fortfarande äger egendom som uppenbart motsvarar dina skulder och ansökan om din konkurs inte lämnas in till tingsrätt inom sex månader har gåvan ett starkt skydd. I annat fall finns risk för att den kan återvinnas och ingå i din konkurs.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Råder någon oklarhet eller har du en annan fråga är du välkommen att ställa en till.

Är rädd att kronofogden tar mitt hus, kan jag skriva över huset på nån annan?

2018-04-01 i Återvinning
FRÅGA |Är rädd att kronofogden tar mitt hus kan jag skriva över huset på nån annan?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man försätts i personlig konkurs innebär detta att man förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär, att om man ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har man exempelvis sålt eller gett bort egendom ska detta inte anses vara del av konkursboet. Det krävs dock att mottagaren av egendomen har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till "saker", så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om egendomen sålts eller överlåtits som gåva en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursboet. Detta gäller även om personen som köpt egendomen eller mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Har egendom sålts och någon borgenär gynnats ska egendomen återgå. Har egendomen givits i gåva och är det inte till en närstående, är denna tid sex månader innan ansökan om konkurs, är det en närstående (exempelvis familjemedlem) är det istället fråga om upp till tre år innan ansökan om konkurs (4 kap. 5-6 § konkurslagen).I sådana fall har man tekniskt aldrig gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättsligt skydd genom att få gåvan i sin besittning. Du kan alltså ge bort huset, men det kan återvinnas till konkursboet. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Vilka regler tillämpas i första hand på en transaktion: Regler om ogiltighet eller konkurslagens återvinningsregler?

2018-02-11 i Återvinning
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall konkurslagens återvinningsregler är sekundära till ogiltighetsreglerna i lagen om ekonomiska föreningar? Alltså ifall en ekonomisk förening har utdelat en vinstutdelning eller gottgörelse och sedan går föreningen i konkurs, ska denna vinstutdelning eller gottgörelse återvinnas enligt KonkL regler eller EFL:s ogiltighetsregler? Vilka regler har företräde?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konkurslagens återvinningsregler utgör en sorts sista skyddsmekanism mot otillbörliga transaktioner som till exempel ett företag gör inför en konkurs för att gynna någon av borgenärerna. Återvinningsreglerna är ganska ingripande och utgör endast en sorts sista skyddsmekanism som förutsätter att den transaktion som ska återvinnas faktiskt är giltig. Återvinning aktualiseras alltså endast i de fall där det föreligger en faktiskt rättsligt giltig transaktion som inte kan "återvinnas" till konkursen på något annat sätt, som exempelvis genom att transaktionen enligt andra regler är ogiltig.Med det sagt är det alltså så att om en transaktion redan är rättsligt ogiltig på grund av andra regler, behöver återvinningsreglerna inte tas till. Återvinningsreglerna är sekundära eller så kallat subsidiära på så sätt att de endast tas till i sista hand. Transaktionerna ska istället återgå på grund av deras rättsliga ogiltighet. Det finns på så sätt ingen transaktion att återvinna genom återvinningsreglerna. Den ska ju ändå återgå på grund av ogiltighet.Regler som gör en transaktion ogiltig tillämpas alltså alltid framför konkurslagens återvinningsregler. Om det (hypotetiskt) skulle visa sig att transaktionerna inte är ogiltiga, utan att de faktiskt härrör från rättsligt giltiga avtal, kan istället återvinningsreglerna bli aktuella om förutsättningarna därför är uppfyllda.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en till fråga eller att kommentera nedan om du har flera funderingar! Med vänliga hälsningar,

Kan en gåva till mitt barn återvinnas?

2017-12-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Min dotter fick via mig överta min mors sommarstuga när vi gjorde bodelning efter hennes död! Vi skrev ett gåvobrev till henne! Jag har skulder, skatteskulder på 300.000 och stugan har ett värde på ca 100.000:- ! Nu vill skatteverket försätta mig i personlig konkurs och är det möjligt för dom att återvinna stugan. Stugan gavs i gåva för 3 år och 4 månader sen.Tacksam för svar!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det var du som ärvde sommarstugan och därefter skrev ett gåvobrev till din dotter. Din dotter anses enligt konkurslagen vara närstående till dig (4 kap 3§). I detta fall är det en rad omständigheter som blir relevanta för om sommarstugan ska återvinnas. Hur länge du varit insolvent är väldigt viktigt. Insolvent är du om du inte kan betala dina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig (1 kap 2§). Om du var insolvent när du gav din dotter sommarstugan kan detta anses som att du undandragit egendom från de du är skyldig pengar (borgenärerna) och eftersom din dotter är närstående till dig och anses därför veta om din insolvens, skulle sommarstugan kunna återvinnas. (4 kap 5§). Gåvor till närstående återvinns om gåvan fullbordats inom 3 år (4 kap 6§). Hade gåvan fullbordats inom tre år från ansökan om konkurs hade det varit väldigt troligt att sommarstugan kunde återvinnas. Men så är inte ditt fall.Svar:För att sommarstugan ska kunna återvinnas måste du varit insolvent i 3 år och 4 månader eller mer. Det finns även en risk för återvinning om konkursförvaltaren kan bevisa att du blev insolvent till följd av gåvan. Har du däremot någon gång under denna tid varit skuldfri kan stugan inte återvinnas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återvinning av hus efter personlig konkurs

2017-12-10 i Återvinning
FRÅGA |Sålde huset 8 månader innan jag jag i personlig konkurs, kan konkursförvaltaren begära återvinning på huset?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om återvinning hittas i 4 kap. konkurslagen. Förvaltaren har två möjligheter att begära återvinning. Antingen på grund av betalning av skuld enligt 4:10 konkurslagen eller enligt 4:5 konkurslagen som ger förvaltaren möjlighet att begära återvinning om vissa förutsättningar är uppfyllda.Enligt 4 kap. 5 § konkurslagen ska en rättshandling återvinnas om den innebär att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Det krävs dessutom att gäldenären var, eller genom rättshandlingen, blev insolvent. Med insolvens avses enligt 1 kap. 2 § konkurslagen att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att du var eller blev insolvent genom försäljningen.Enligt 4 kap. 5 § 3st konkurslagen kan alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet återvinnas. Om köparen är en närstående föreligger ingen tidsgräns. Närstående definieras i 4 kap. 3 § konkurslagen och är t.ex. make, syskon eller släkting i upp- eller nedstigande led. I ditt fallFrågan om förvaltaren kommer att begära återvinning i ditt fall är svår att svara på. Tiden på 8 månader gör att en återvinning är möjlig, sett till tidsgränsen, även om fastigheten såldes till utomstående. Ytterligare en förutsättning för återvinning ska vara aktuell är att försäljningen av huset innebar en nackdel för en borgenär. Har du erhållit marknadsenlig ersättning för huset som borgenärerna kan ta del av i din konkurs, är det inte en nackdel för någon borgenär och försäljningen godtas. Det krävs också att du var eller genom försäljningen blev insolvent, dvs. permanent betalningsoförmögen. Det framgår inte i frågan, men har du inte blivit det är återvinning inte aktuellt.Om återvinning ska skeOm återvinning ska ske, ska huset gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpeskillingen om han inte kände till att konkursboet sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom, se 4 kap. 14 § konkurslagen.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,