Kan ett dödsbo begära tillbaka en gåva?

2019-09-03 i Återvinning
FRÅGA
Hej.Jag fick pengar av en person innan han avled. Pengarna skulle användas som insats i ett nytt boende. Inga papper skrevs utan detta var muntligt avtal. Vad gäller nu?Är pengarna mina eller har jag en skuld till dödsboet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

När en person avlider övergår tillgångar och skulder i dödsboets förvaltning, där första åtgärden normalt är att avräkna skulderna mot tillgångarna. Det som kvarstår kan sedermera fördelas mellan den avlidnes arvingar.

Skulle det vara så att det saknas tillgångar för att täcka skulderna kan dödsbodelägare eller eventuellt borgenärer begära dödsboet i konkurs, se 2 kap 3-4 § Konkurslagen. Frågan om dödsboet ska gå i konkurs prövas sedan av domstol.

Om det meddelas beslut om konkurs finns sedan vissa möjligheter till återvinning. Förutsättningarna för återvinning regleras i 4 kap 5 § Konkurslagen. Vad som beskrivs är bl.a. att det ska röra sig om en rättshandling varigenom egendom undandragits vilket lett till att den avlidne blivit insolvent, samt att du som mottagare borde känt till detta eller anat omständigheterna runtomkring som gjort rättshandlingen otillbörlig. Om du varit närstående till personen anses du normalt ha haft sådan kännedom. Definitionen av vad som betraktas som en närstående hittar du i 4 kap 3 § Konkurslagen.

När det kommer till en gåva kan en sådan alltid återvinnas om den fullbordats inom sex månader från att ansökan om konkurs inkommit till domstol, se 4 kap 6 § Konkurslagen. Om den skett inom ett år från ovanstående tidsfrist kan den återvinnas om det inte visas att den avlidne hade utmätningsbar egendom som motsvarande dennes skulder efter gåvan. Om du är närstående utökas sådan tidsfrist till inom tre år.

Det bör också nämnas att även bröstarvingar har en möjlighet att under vissa förutsättningar begära återbäring av bortgiven egendom. Förfarandet regleras i 7 kap 4 § Ärvdabalken och innebär en bröstarvingar kan väcka talan inom ett år från att bouppteckningen efter den avlidne avslutades. Situationen blir aktuell om pengarna som getts bort innebär att bröstarvingarna inte kan få ut sin laglott. Med laglott avses hälften av deras arvslott och utgör normalt hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.

Som du ser finns flera olika alternativ som kan bli aktuella i ditt fall. Den gemensamma nämnaren är att samtliga är förenade med en viss tidsfrist för att göra saken gällande. Slutligen, när det kommer till lös egendom såsom pengar finns det inget formellt krav på hur en gåva ska utföras. Det viktigaste är att gåvan har fullbordats vilket i detta fall innebär att pengarna ska ha överlämnats, dvs. hamnat i din besittning. Jag hoppas att mitt svar gett svar på dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97650)