Närståendebegreppet vid återvinning i konkurs

2019-10-20 i Återvinning
FRÅGA
Återvinning i konkurs.Om ägaren i ett AB (som senare försatts i konkurs) säljer inkråmet till sin systers AB. Då kan ju återvinning under vissa förutsättningar (ond tro osv) krävas. Men vad gäller om systern kort därefter säljer sitt AB (inkl det övertagna inkråmet) till någon utanför närståendekretsen? Kan återvinning riktas mot bolaget fortfarande? Alternativt att hon säljer inkråmet vidare till en utomståendes bolag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).

Utredning

Enligt 4 kap. 5 § KL kan en rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, gå åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Med "otillbörligt" avses en helhetsbedömning av de omständigheter som kan anses vara olämpliga, exempelvis om rättshandlingen avsett betydande belopp eller om den inträffat kort före konkursutbrottet. För att rättshandlingen ska anses vara till nackdel för en eller flera borgenärer måste rättshandlingen ha inneburit att något exempelvis överlåtits utan att motsvarande vederlag har erhållits. Det räcker att rättshandlingen indirekt bidragit till gäldenärens insolvens för att återvinning ska möjliggöras. Det framgår av 4 kap. 5 § 2 st. KL att en närstående presumeras ha kännedom om gäldenärens insolvens och en rättshandlings otillbörlighet. Närståendebegreppet definieras i 4 kap. 3 § KL och innebär att bland annat den som är närstående till den som har en ledande ställning i en juridisk person, exempelvis ett syskon till vederbörande. Vidare fastslås det i 4 kap. 18 § KL att ett konkursbo har samma rätt till återvinning av egendom mot en ytterligare köpare av egendomen om även vederbörande varit kände till eller bort känna till de omständigheter som grundar denna rätt. Anspråket mot den första köparen kan alltså sägas "smitta" nya köpare i flera led förutsatt att dessa har tillgång till samma information som den första köparen.

Enligt min uppfattning kan presumtionen i 4 kap. 5 § 2 st. KL inte tillämpas i det fall du beskrivit. Definitionen i 4 kap. 3 § 2 st. 4 p. KL träffar din syster, det vill säga en närstående till en närstående till bolaget som genomfört rättshandlingen. Den träffar dock enligt min uppfattning inte ett bolag som ägs av din syster, något som i doktrinen formulerats som att om hustrun till verkställande direktören för gäldenärsbolaget ensam äger alla aktier i ett annat bolag så är det sistnämnda bolaget inte att anse som närstående till gäldenärsbolaget. Närståendepresumtionen träffar alltså inte din systers bolag. Detta innebär dock inte att återvinning inte kan genomföras, utan det innebär enbart att den som väcker talan om återvinning mot din systers bolag (eller någon senare förvärvare inkråmet) måste kunna bevisa förvärvarens onda tro. Enligt min uppfattning kan talan om återvinning väckas mot bolaget oavsett ägare eftersom bolaget som självständig juridisk person ansvarar för rättshandlingen. En överlåtelse av inkråmet innebär inte heller, såsom berörts, att en återvinningstalan med automatik inte kan väckas då detta helt beror på förvärvarens goda eller onda tro.

Handlingsplan

Utan närmare insyn i ditt fall kan jag inte lämna en konkret rekommendation om hur du och din syster bör bortskrida. Det kan dock generellt nämnas att bevisbördan för din systers bolags onda tro ligger hos den som vill väcka talan om återvinning eftersom detta bolag inte kan betraktas som närstående till ditt bolag.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97650)