Kan en konkursförvaltare återvinna kvittning?

2017-11-05 i Återvinning
FRÅGA |HejÄger ett dotterbolag ihop med en kille som köpte sina aktier med medel från moderbolaget.Vi sitter tillsammans hos revisorn på en fredag och kvittar fakturor.På måndagen lämnar han in om konkurs.Nu hävdar konkursförvaltaren att kvittningen inte gäller för att det var för nära konkursen trots att det är gamla fakturor och en gammal överenskommelse.Har hon rätt?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om konkurs finns i konkurslagen (KonkL).När ett företag har gått i konkurs finns en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som företaget gjort innan det gick i konkurs. Även kvittning av fakturor kan i vissa fall återvinnas av konkursförvaltaren, om kvittningen skett senare än tre månader före dagen då konkursansökan lämnades in (4 kap. 10§ 1-2st KonkL). Eftersom ni kvittade fakturorna på fredagen och konkursansökan lämnades in på måndagen ligger det inom rätt tid för att konkursförvaltaren ska kunna återvinna.För att återvinning av kvittningen ska kunna ske krävs också att betalningen skett i förtid, att den skett med andra än sedvanliga medel eller att betalningen varit så stor att den avsevärt förändrat företagets ekonomiska ställning och att kvittningen inte kan anses vara ordinär (4 kap. 10§ 1st KonkL). Huruvida dessa förutsättningar föreligger är svårt för mig att avgöra utan mer information. Skulle dessa förutsättningar vara uppfyllda finns ytterligare ett krav för att återvinning ska kunna ske, nämligen att motsvarande kvittning inte kunnat ske i konkursen (4 kap. 10§ 2st KonkL). Återvinning kräver nämligen att kvittningen har varit till nackdel för konkursboet, och hade kvittning kunnat ske i konkursen har ingen sådan nackdel förelegat. Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15§ och 16§ KonkL. Det är svårt för mig att avgöra om just dessa fakturor hade kunnat kvittas i en konkurs och jag kan inte ge dig ett klart svar utan mer information. Skulle fakturorna kunna kvittas i konkursen kan konkursförvaltaren inte återvinna dem.Jag ber om ursäkt för att jag inte kan ge dig ett tydligare svar än så. Mitt råd till dig är att du kontaktar konkursförvaltaren och frågar på vilka grunder denne avser återvinna kvittningen, för att förstå på vilket sätt konkursförvaltaren anser att förutsättningarna för återvinning är uppfyllda.Med vänlig hälsning,

Kan bostad överlåtas till närstående för att skyddas från borgenärer?

2017-10-31 i Återvinning
FRÅGA |Om en bostad är köpt av ett gift par, och ena parten får kronofogden involverat i sitt ekonomiska liv, detta par är i processen att skilja sig och samma person med ekomiska problem ger i detta fall över bostad till sin äldre son i ett gåvobrev. Är då bostaden utanför sikte för kronofogden att göra en utmätning på om de skulle komma dit för denna person? De har däremot också ett privat lån ihop, 270.000: Hur ser man på detta? Vad bör man tänka på?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Problemet som du beskriver och frågan som du ställer aktualiserar de så kallade återvinningsreglerna i konkurslagen (KonkL) och lånet om 270 000 kr är relaterade till bodelningsreglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad gäller för gåvan av bostaden?Genom att ge bort bostaden som gåva skyddas inte bostaden från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. I det fall som du beskriver har därför en gåva som du beskriver inte särskilt starkt skyddad mot borgenärerna. Även om konkurs inte kommer i fråga kan gåvan bli del i en kommande bodelning efter skilsmässa. Jag tolkar din fråga som att talan om äktenskapsskillnad är väckt eftersom att skilsmässoprocessen är pågående. För tiden efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes har makarna en redovisningsplikt enligt 9:3 ÄktB som innebär att om en make säljer giftorättsgods (vilket den gemensamma bostaden ofta är) efter denna tidpunkt uppkommer en redovisningsfordran om värdet på det sålda giftorättsgodset i bodelningen, vilket inte skyddar den bortgivna egendomens värde från att ingå i bodelningen. Vad händer med lånet vid en konkurs?Vad gäller betalningsansvaret för det privata lånet om 270 000 kr är det svårt att avgöra vilket betalningsansvar som råder vid en eventuell konkurs utan att veta hur låneavtalet ser ut och vilken säkerhet som finns. Därför kan jag inte svara mer exakt än att varje fysisk person, oavsett om han eller hon är i ett äktenskap eller inte svarar för sina egna skulder enligt huvudregeln i 1:3 ÄktB.Vad händer vid bodelningen?I samband med en bodelning räknas enligt huvudregeln i 11:2 1 st ÄktB skulderna som den ena maken har bort från giftorättsgodset för att kunna täcka sina skulder. Vid bodelning kan den ekonomiskt svaga parten därför utfå ett belopp för att täcka de skulder som han eller hon har. Bodelningen som ska ske i samband med äktenskapsskillnaden är därför ett sätt att täcka skulder och ett lagenligt alternativ, istället för att genom gåva ge bort egendom till en närstående. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du några andra funderingar får du gärna ställa fler frågor eller kontakta oss på info@lawline.se.

Sälja huset billigt till min fru, kan myndigheter eller kronofogde ta huset då?

2017-07-04 i Återvinning
FRÅGA |Hej Jag lånade pengar av min svärmor för några år sedan , nu tänker jag betala tillbaka genom att sälja min det av huset till min fru vilket vi äger halva huset var , kan jag sälja min andel av huset till min fru för viss summa tex. 10000 SEK ?, om jag hamnar i knipa med myndigheter eller kronogogden kan de gör anspråk på huset även om min fru äger hela huset ? mvh
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sammanfattat svar: Det korta svaret är: Ja, myndigheterna har rätt till huset på sätt och vis under en period efter din underprisförsäljning om du går i konkurs. Det finns tre olika saker att ta hänsyn till här, dels skattekonsekvenser, samt att antingen du eller hustrun går i konkurs. Skattemässigt finns det inga konsekvenser av försäljningen du föreslår, men det blir antagligen inte heller skattekonsekvenser om du säljer en klart mindre del av fastigheten för 10 000 kr så länge du säljer den billigare än taxeringsvärdet för den delen. (Står mer om det nedan). Om hon går i konkurs så kan huset tvångsförsäljas, du har ingen rätt till det trots att du sålt det så billigt till henne. Du gör alltså en superförlust om hon går i konkurs och har inget skydd alls. Om det är så att du går i konkurs så kan huset återvinnas till ditt konkursbo för att du sålt det så billigt. Det låga priset för en så värdefull egendom gör alltså att huset inte är skyddat från din konkurs heller. Här finns dock vissa tidsfrister så har det gått mer än 5 år från försäljningen till din konkurs så kan inte huset återvinnas till ditt konkursbo och tvångsförsäljas för att betala dina skulder. Om ingen går i konkurs uppstår dock inga problem alls. Längre genomgång: Först och främst bör påpekas att det står var och en fritt att sälja sina tillgångar till vilket pris man vill. Det finns inga som helst lagregler för att förhindra att någon gör en dålig affär. Det är alltså helt möjligt för dig att sälja halva huset för 10 000 kr även om huset är värt totalt 1 000 000 kr. Det finns dock några aspekter man bör ta hänsyn till för att göra det här på ett smidigt sätt. Och det smidigaste är självklart, precis som du gör, att undersöka konsekvenserna av olika alternativ innan man gör något. De konsekvenser som aktualiseras i din fråga är dels vad som händer om kronofogde får för sig att kräva dig eller din fru på pengar, samt skatterättsliga konsekvenser av försäljningen. Vad blir det för skattekonsekvenser av försäljningen? När man säljer ett hus till någon annan och säljer det för mer än vad man själv köpte det för så gör man en kapitalvinst. Du nämner i ditt exempel 10 000 kr. Det är dock väldigt få hus som är värda 10 000 kr, oftast betydligt mycket mer. Det som skatterättsligt händer om du säljer halva delen av huset är egentligen ingenting. Gåvor är skattefria i det svenska skattesystemet. Inkomstskattelagen 8:2. Som följd av det så har kontinuitetsprincipen skapats. Inkomstskattelagen 44:21. Kontinuitetsprincipen innebär enkelt sagt att när man ger bort exempelvis ett hus så inträder den som tar emot huset i samma skatterättsliga ställe som gåvogivaren var. Dvs, om du ger bort huset till din fru och hon senare säljer huset så gör gåvan att när hon räknar ut sin kapitalvinst så ska hon använda ditt anskaffningsvärdet som sitt eget anskaffningsvärde. Dvs, hon beskattas exakt så som du hade gjort om du hade behållit huset och själv sålt det. Gåvan påverkar inte beskattningen. När det gäller hus så finns det en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att om man säljer ett hus för ett lägre belopp än taxeringsvärdet så anses det vara en gåva. Dvs, även en försäljning av ett hus för en miljon betraktas som en ”gåva” av skatteverket om husets taxeringsvärdet är 1,1 miljon. Därutöver så betalas ju stämpelskatt på försäljningar av fastigheter. Någon stämpelskatt behöver man dock inte betala när man säljer en fastighet för mindre än 85 % av taxeringsvärdet. Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter § 5. Det innebär alltså att när du säljer fastigheten till din fru så slipper du betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt om du säljer huset för mindre än 85 % av taxeringsvärdet för din halva. Om du säljer huset för 85 – 99 % av taxeringsvärdet så kommer du inte behöva betala kapitalvinstskatt, men däremot måste någon av er betala stämpelskatt. Om du säljer huset för 100 % av taxeringsvärdet eller högre så kan du behöva betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt beroende på vad du själv köpte huset för. (Taxeringsvärdet är ju ofta ganska lågt räknat så det är möjligt att du betalat mer än det för huset. ) Eventuellt så kan ni slippa stämpelskatt av hänsyn till lag om stämpelskatt vid vid inskrivningsmyndigheter § 6. Skattemässigt så blir det alltså knappast några konsekvenser alls om du säljer huset så extremt billigt som du nämner. Vad blir det för konsekvenser om din fru skulle gå i konkurs? Om du säljer huset till din fru för 10 000 kr så är hon ägare av huset. Det innebär alltså att om hon exempelvis går i personlig konkurs och inte kan betala sina skulder står som ägare av hela huset. Det innebär att hela huset kan utmätas för hennes skulder. Om hon drabbas av utmätning så spelar det absolut ingen roll om hon har betalat 500 000 kr eller 10 000 kr för huset. Du har oavsett ingen rätt till huset vid en utmätning. Utmätningsbalken 4:17. Av den här anledningen så är det väldigt dumt att sälja hela din halva till henne för en så låg summa. Men det beror ju helt på hur era privata ekonomiska situationer ser ut. Det kan ju finnas anledningar till att sälja så billigt till henne ändå om målet är att exempelvis försöka göra barn som du har utan henne arvlösa. Så jag säger inte att lösningen att sälja halva huset för 10 000 kr nödvändigtvis är fel i alla lägen. Det beror ju på hur situationen ser ut. Men för din egen skull så anser jag att det är en dålig lösning. Så som jag ser det, för att skydda dig själv, så är det bättre att du säljer en mindre del. Du kan exempelvis sälja 5 % av fastigheten till henne för 10 000 kr så att ni därefter äger 45 % och 55 % vardera. Då har du fortfarande en stor del av fastigheten om hon skulle drabbas av utmätning. Din del får ju inte mätas ut och därför skulle du ersättas ekonomiskt vid en utmätning. Det skulle du inte göra om du sålde halva fastigheten för 10 000 kr… Går hustrun i personlig konkurs är det alltså väldigt, väldigt dåligt att ha sålt så billigt. Vad blir det för konsekvenser om du själv skulle gå i konkurs?Det är främst här som det blir knasigt att sälja så billigt, om det är möjligt att du kan gå i personlig konkurs. Det är ju uppenbart inte marknadsmässigt att sälja en fastighet så billigt. Det innebär att om du skulle försättas i personlig konkurs så kan alltså köpet gå åter för att huset ska säljas på offentlig auktion för att täcka dina skulder. Skulle du gå i konkurs så är alltså inte huset skyddat från din konkurs trots att hon äger det. Inte om du går i konkurs inom fem år från försäljningen i alla fall. Konkurslagen 4:5. Vid en sådan försäkring som du säger så dras huset alltså in i bådas konkurser, vilket är väldigt osäkert och negativt. Om du får ekonomiska problem så att du går i konkurs så kan alltså huset återgå till dig för att betala dina skulder. Men då gäller det alltså konkurs som sådan. Om det bara är så att du drabbas av utmätning utan att ha gått i konkurs så kan inte huset utmätas. Det äger ju din fru, men eftersom ni bor i det tillsammans så kan det ändå på viss sätt antas tillhöra dig och kronofogde kan därför ha anspråk på huset eftersom du helt enkelt bor i det. Men har man skött överlåtelsen på ett vettigt sätt och följ de regler som finns så ska inte kronofogde utmäta huset för dina skulder när du sålt det. Det är alltså dåligt att ha sålt så billigt även om du själv går i konkurs. Men om du bara drabbas av utmätning utan att ha gått i konkurs så kommer du antagligen förr eller senare försättas i konkurs eftersom den som kräver dig kan begära att tingsrätt försätter dig i konkurs. Förr eller senare hamnar man alltså i konkurs om man inte betalar, och då kan fastigheten återvinnas till konkursboet för att den sålts så billigt. Det finns alltså ingen riktigt poäng av hänsyn till myndigheterna att sälja så billigt till frun. Det är också negativt om frun skulle få ekonomiska problem. Det finns inte heller skattemässiga anledningar till att sälja så extremt billigt eftersom försäljningen antagligen är skattefri även vid en högre köpesumma. Mitt råd: Jag anser att du ska sälja en mindre del av fastigheten. Det mest fördelaktiga är om du tar reda på taxeringsvärdet på fastigheten och därefter räknar baklänges. Om det är 10 000 kr du behöver så räknar du helt enkelt ut hur stor del du behöver sälja. Exempel: Om fastigheten är taxerad till 1 000 000 kr så har du i dagsläget 500 000 kr. 10 000 kr är endast 2 % av 500 000 kr. Om du då säljer 3 % av fastigheten till din fru för 10 000 kr så drabbas du varken av kapitalvinstskatt eller stämpelskatt. Dessutom har du ett bra skydd om din hustru drabbas av en konkurs. Att sälja så billigt som du tänkt göra skyddar nämligen inte fastigheten om du själv drabbas av konkurs efter att ha sålt så billigt, därför anser jag inte att det finns någon poäng med det. Mer hjälp: Om du behöver hjälp med exempelvis avtalsskrivning eller annat kan du kontakta Lawlines Juristbyrå, du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Du kan även kontakta mig på emailen ovan om det är så att du har frågor om det här svaret eller följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

Dödsbo i konkurs- återvinning av förskott på arv

2016-10-01 i Återvinning
FRÅGA |Jag vill ge mitt sommarhus som förskott på arv till mina 4 vuxna barn. Den utgör en del av samma lagfart som ett annat större hus som ägs av en av mina döttrar. Jag äger 25% vilket och min dotter äger 75%, det storahuset. Det lån som jag har på huset behåller jag och fortsätter betala av på. Hur blir det om jag inte har någon annan kvarlåtenskap vid bodelning och man inte kan räkna bort gåvan från något? Kan de bli skyldiga att lösa in mitt lån fast jag inte längre står som ägare till fastigheten?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om skulderna överstiger tillgångarna i ett dödsbo och en uppgörelse med borgenärerna/fordringsägarna (banken) inte kan träffas, blir boutredningsmannen skyldig att försätta dödsboet i konkurs, ärvdabalken 19 kap 11§ https://lagen.nu/1958:637#K19. Enligt 4 kap 5§ konkurslagen https://lagen.nu/1987:672#K4 kan då förskottet, som utgör en rättshandling, återvinnas till konkursboet/dödsboet om gäldenären (den som är skyldig pengar, dvs du) blev insolvent (oförmögen att betala dina skulder) genom förskottet. Det krävs även att de som mottog förskottet (barnen) kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående till gäldenären presumeras ha sådan kännedom om de inte kan göra sannolikt att de varken hade eller borde ha haft sådan kännedom. Verkan av en återvinning innebär att barnen får återbära fastigheten till konkursboet för att banken ska få betalt.Sammanfattningsvis kan det bli så att barnen tvingas ge tillbaka fastigheten i framtiden om det skulle vara så att värdet av dina 25% i det stora huset inte täcker dina skulder.Med vänlig hälsning,

Återbetala felaktigt utbetald lön?

2017-11-02 i Återvinning
FRÅGA |Hej!En av våra medarbetare i kommunen är sjukskriven på 75%, tjänstledig på 25%, denna varade fram till 2017-08-31, resultatet blev att personen i fråga fick 25% lön under september och oktober. Tjänstledigheten ska förlängas, men vi har inte fått någon ledighetsansökan ännu från chef.Därmed har en löneskuld uppstått på felaktigt utbetald lön. Min fråga är vad har vi "rätt att göra"?Vårt förslag är att lägga ut semesterdagar på personen och dra skuldbeloppet mot detta belopp. Medarbetaren vill hellre att vi skickar faktura på skulden och behålla sina semesterdagar.Vad är er rekommendation? Tacksam för återkoppling!
Alex Skepastianos |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Den felaktiga lönenHuvudregeln i svensk rätt är att en felaktig betalning ska återgå, detta grundas på den civilrättsliga regeln som kallas för condictio indebiti. En felaktig utbetalning brukar kallas för solutio indebiti medan condictio indebiti avser återkravsrätten. Det finns inget lagstöd för regeln om condictio indebiti utan den har utvecklats i praxis. Den felaktigt utbetalda lönen utgör solutio indebiti och ska således återbetalas (condictio indebiti)Eftersom en felaktig utbetalning som huvudregel ska återgå med stöd av ovan nämnda regler är det enklast att göra så som er medarbetare föreslår. Nämnas bör att det finns undantagsfall då betalningen inte ska återgå. Detta om mottagaren har varit i god tro och inrättat sig efter pengarna, med inrättat sig avses att faktiskt ha spenderat dem. Kvittning av semesterdagenNär det gäller kvittning så finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kvittning ska få göras. Dessa brukar kallas för allmänna kvittningsförutsättningar eller kvittningsregler. T.ex. så ska fordran vara gällande och förfallen. Eftersom det inte finns någon förfallen fordran på arbetstagaren har jag svårt att se att kvittning av semesterdagar skulle komma på fråga. Eventuella kollektivavtal kan även förhindra kvittning. Fordringar av visst slag så som lönefordringar kvittas ytterst sällan. Sammantaget bör ni alltså göra som arbetstagaren föreslår, om denne inte betalar för sig skulle kvittning kanske kunna komma i fråga men det är något komplicerat. Att lägga ut semesterdagar är inte aktuellt så länge det inte är något arbetstagaren själv önskar.Hoppas att ni fick er fråga besvarad!Vänligen,

Utmätning och återvinning av egendom

2017-09-19 i Återvinning
FRÅGA |Jag har överlåtit mitt hus till min hustru för att slippa utmätning av krf. Hur lång tid måste det vara mellan överlåtelse och utmätning, för att inte huset ska tas av krf.
Sara Nordekvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om utmätning och återvinning finns i utsökningsbalken (UB). Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL). Det framgår inte av din fråga om kronofogden redan har tagit beslut om utmätning av huset. Nedanstående gäller i det fall då det inte redan beslutats om utmätning av huset. UtmätningUtmätning innebär att specifik egendom tas i anspråk. Fast egendom får utmätas endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären(du själv). Om du står på lagfarten för huset antas du vara husets ägare, om inte annat visas. Det är alltså inte möjligt att utmäta ditt hus om du kan visa på att du inte äger huset. Enbart den omständighet att du inte står på lagfarten betyder inte att huset inte kan utmätas, om kronofogden på annat sätt kan visa på att huset tillhör dig. KonkursOm bedömningen görs att du inte kan betala dina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid kan du försättas i personlig konkurs(se mer om konkurs här). I sådana fall förlorar du kontrollen över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer att reda ut dina skulder och tillgångar. En förvaltare kan i ett konkursbo besluta om återvinning av viss överlåtelse. Att återvinna en överlåtelse innebär att det som har överlåtits går åter, exempelvis att du får tillbaka det hus som du gett i en gåva till din fru. Det finns enligt 4 kap. 6 § KL en möjlighet att återvinna gåvor till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten. Avseende fast egendom räknas en gåva vara gjord den dag då lagfart har sökts. SammanfattningKronofogden kan enbart utmäta huset om de kan visa på att huset tillhör dig. Det finns dock en risk att du försätts i personlig konkurs om du bedöms ha svårt att betala dina skulder även på längre sikt. Om du försätts i personlig konkurs kan överlåtelser till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten återvinnas.Hoppas att det här besvarade din fråga!

Konkurs, återvinning

2017-04-05 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Vi har precis gjort ett köp av en fastighet av min sambos förälders företag. Vid köpet/lagfarten så uppdagas det att banken vill ha mer betalt än vad det har i pantbrev vilket har dröjt på lagfart/betalning. Detta beror på att banken vill ha mer betalt på ett lån från företaget än vad de har pant i huset (konflikt). Vi blev väldigt förvånade över detta och allt drog ut på tiden och vi stod på vilande lagfart. Vi har köpt fastigheten för värderat värde (Värderat vid köpedagen av mäklare). Vi har bott i/hyrt fastigheten i ett år och kommer nu nästan direkt att sälja huset då vi blev minst sagt förtvivlade över hur köpet mellan oss och företaget gått till.Hur fungerar återvinninglsagen/konkurslagen om företaget skulle gå i konkurs (vi kan säga inom 3 mån)? Eftersom att banken som kräver företaget på betalning av andra lån nu får alla pengar som avser försäljningen av fastigheten. Kan vi drabbas av återvinning även om vi sålt vidare huset och inte längre står på lagfarten? Hur skulle det i så fall påverka vår köpare?Hur fungerar en återvinning? Begär konkursförvaltaren betalt för det vi sålt fastigheten för, eller anses det att vi har köpt fastigheten till marknadsmässigt värde? Kan återvinning vara aktuell för vårt köp när det finns andra fastigheter de kan sälja för att driva in skulderna om det blir en konkurs? Är vi i ond tro när vi fått reda på "konflikten" mellan banken och företaget i samband med vårt köp?Tacksam för snabbt svar!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler av intresse för din fråga finns som du skriver i konkurslagen (KL) Vad är en konkurs och vilken egendom ska ingå i den?En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap 2 § KL). Till ett konkursbo räknas all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursen eller som tillfaller honom eller henne under konkursens gång. Även sådan egendom som kan återvinnas ska ingå i konkursboet. (3 kap 3 § KL). Denna egendom ska sedan användas för att betala borgenärernas fordringar på gäldenären. Detta innebär i princip att en person som har skulder som överstiger sina tillgångar kan försättas i konkurs. Då tas all hans eller hennes egendom i anspråk av en konkursförvaltare som säljer denna och delar ut pengarna till de som personen är skyldig pengar.Det är således endast om ni försätts i konkurs som er egendom kan tas i anspråk. Om ni skulle sälja fastigheten vidare och inte gå i konkurs finns därmed inget problem. När blir återvinning aktuellt?Återvinning kan bli aktuellt i två fall. Antingen om ni säljer fastigheten vidare och sedan försätts i konkurs. Denna återvinning drabbar dock inte er (eftersom det i så fall är ni som är i konkurs), utan den som köpt fastigheten av er. Återvinning kan också bli aktuellt om företaget ni köpt huset av försätts i konkurs. Jag går därför vidare och undersöker om ni kan drabbas av återvinning om företaget ni köpt fastigheten av försätts i konkurs. Vad är återvinning?Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet. Finns inte egendomen kvar, ska värdet återföras. Har ni kvar huset ska således huset föras till konkursboet, om ni har sålt huset, ska husets värde återföras till konkursboet. Om ni erlagt betalning till gäldenären för egendomen ska konkursförvaltaren ge er dessa pengar. Denna återvunna egendomen kommer sedan ingå i det som konkursförvaltaren säljer för att betala alla gäldenärens skulder. (4 kap 14 § KL). Nackdel är en förutsättning för återvinningEn konsekvens av det ovan beskrivna att konkursförvaltaren ska utge eventuell ersättning ni betalat för egendomen är att det, för att återvinning ska vara aktuellt krävs att den rättshandling (t.ex. det köpet) som man avser att återvinna har lett till nackdel för någon av borgenärerna i konkursen. Så är fallet om gäldenären t.ex. sålt egendomen till underpris. Har gäldenären fått full ersättning för fastigheten kommer återvinning inte på fråga. Om gäldenären bara säljer egendom kommer egendom således inte att bli aktuellt. Någon återvinning lär därför inte bli aktuellt i ert fall om företaget går i konkurs eftersom jag inte kan se någon nackdel för någon borgenär. Ni har betalat fullt pris för huset, samt banken som har pantbrev i fastigheten har inte lidit någon skada. Jag gör därför bedömningen att återvinning inte bör komma på fråga om företaget ni köpte huset av går i konkurs. Eftersom du ville veta lite generellt om återvinning beskriver jag något om detta nedan. Vidare förutsättningar för återvinningVidare krävs att någon av de materiella återvinningsreglerna i 4 kap KL är tillämpliga. Dessa regler är 5-13 §§. Har man köpt egendom till underpris kan regeln om gåva bli tillämplig (4 kap 6 § KL). Den generella återvinningsregeln kan också vara tillämplig (4 kap 5 § KL). Ni beskriver att ni har köpt egendomen till “marknadsvärdet” varför regeln om gåva inte är aktuell. Jag redogör därför istället för den generella återvinningsregeln. Den generella återvinningsregeln (4 kap 5 § KL)För att regeln ska vara tillämplig krävs ett antal saker. Det krävs att en borgenär har gynnats framför andra på ett otillbörligt sätt eller att gäldenärens egendom på ett otillbörligt sätt har undandragits borgenärerna. Det krävs vidare att gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Det krävs vidare att den andra parten kände till eller borde känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Detta sista brukar kallas att parten ska vara i ond tro. För närstående utgår man från att sådan ond tro föreligger, om inte den närstående kan göra motsatsen sannolikt. Vad som avses med närstående definieras i 4 kap 3 § KL. Ni torde vara närstående med det företag ni köpte fastigheten av. Då gäller - förutom att ni anses vara i ond tro - att rättshandlingen kan återvinnas max fem år efter fristdagen. Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap 2 § första stycket KL). Med att rättshandlingen ska vara otillbörlig avses i princip att den är “onormal” eller gjord i oärligt syfte. Man vill inte återvinna rättshandlingar som är marknadsmässiga. Det krävs vidare att gäldenären p.g.a. rättshandlingen var eller blev insolvent. Det måste således föreligga ett samband mellan rättshandlingen och insolvensen. SammanfattningJag har konstaterat att det inte spelar någon roll för konkursen om det finns mer egendom som kan tas i anspråk utan all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursen. Konkurs är dock endast - som jag beskrivit - aktuell om gäldenärens tillgångar inte räcker till att betala hans eller hennes skulder. Jag har vidare konstaterat att det inte lär bli aktuellt för en konkursförvaltare att återvinna det hur ni köpt från företaget om företaget försätts i konkurs. Jag har vidare redogjort lite allmänt om den generella återvinningsregeln för att ge förståelse för vad återvinning är. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har några ytterligare funderingar. Vänligen

Återvinning av betalning av skuld i konkurs

2016-08-23 i Återvinning
FRÅGA |Hej. Jag har fått ett brev ang. återvinning vid en personlig konkurs. Gäldenären är min farbror, och jag har under många år (dock senast för minst 2-3 år sedan) lånat ut pengar till honom. När jag skulle köpa ett hus så bad jag om pengarna tillbaka, och fick då 90.000kr insatta på mitt konto, pengar som direkt gick till en kontantinsats. Detta var 27 juni 2015. Han gick i konkurs 10 feb 2016, och nu vill de alltså att jag ska betala tillbaka dessa 90.000kr. Enligt brevet räknas jag som anhörig, vilket jag är osäker på. Han är min pappas bror. Jag hade ingen som helst aning om att han var i knipa, har kontakt med honom som mest 1-2ggr per år. Finns det något jag kan göra? Räknas jag verkligen som anhörig? Jättetacksam för svar!
|Hej, och tack för din fråga!Vad först gäller din fråga om du ska anses som närstående sägs i Konkurslagen 4 kap. 2 § vilka som ska anses som närstående, nämligen "den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära". I ett fall från Svea hovrätt (RH 1991:28) uttalade domstolen "att det inte kan komma i fråga att ge bestämmelsen den innebörden att syskonbarn generellt hänförs till närståendekretsen.". Detta innebär att syskonbarn till gäldenären ska anses vara närstående till denne endast om de står gäldenären personligt nära, med detta avses främst äktenskapsliknande förhållanden. Baserat på vad du skriver lär det inte finnas anledning att betrakta dig som närstående till din farbror.Vad sedan gäller frågan huruvida beloppet kan återvinnas gäller Konkurslagen 4 kap. 10 § eftersom det rör sig om återbetalning av en skuld. I situationer då betalningen av skulden inte gått till en närstående är främst första delen av första stycket intressant. Regeln tycks snårig, men det som krävs för att återvinning ska kunna ske är först och främst att det inte gått längre tid än tre månader från det att betalningen gjordes tills dess att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten (se konkurslagen 4:2). Därefter finns det tre alternativa rekvisit, varav minst ett måste vara uppfyllt för att återvinning ska bli aktuellt. Det krävs antingen att betalningen gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, eller att betalningen skett i förtid, eller att betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.Du skriver inte när ansökan om konkurs inkom till tingsrätten, men om detta skedde den 28 september 2015 eller senare saknas redan på denna grund förutsättningar för återvinning av betalningen. Det saknas anledning att pröva de andra vägarna.Hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting är oklart är det bara att kommentera här nedan så ska jag försöka hjälpa dig!