Återvinning av transaktion som inte varit till konkursgäldenärens nackdel

2017-12-22 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Fråga gällande återvinning efter konkurs.I augusti i år så sålde jag av med hela mitt inventarie till ett annat bolag jag själv äger. Jag valde att göra så för att på så vis kunna driva vissa delar av företaget vidare under nytt namn och starta med blankt papper även om jag ägt båda före tagen under en längre tid. Vid tidpunkten av försäljningen fanns inget konkurshot mot företag A som sålde till företag B även om förtag A hade vissa skulder. Företag A fakturerade företag B varpå betalning för inventarierna skedde enligt konstens alla regler. Inventarierna såldes för en skälig peng dels baserad på värdet i företaget och på andrahandsvärdering. Det handlar alltså inte om någon billig peng.Efter lite drygt en månad och efter mycket funderande så beslutade jag mig för att avveckla företag B och sålde således alla inventarier på nytt till ett flertal intressenter varpå samtliga betalt för sig utom ett företag vilket vi kan kalla C.Ca 3 månader senare går företag A i konkurs och nu vill inte företag C betala sin faktura till företag B för att företag C tror att inventarierna de köpt av företag B kan komma att bli återvunna till företag A.Frågan lyder således om det finns någon som helst risk att konkursboet företag A kan begära återvinning från företag C när företag C har köpt inventarierna från företag B?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst konkurslagen 4 kap, vari finns reglerna om så kallad återvinning i konkurs.När det gäller just återvinning i konkurs finns ett flertal regler som kan aktualiseras vid olika situationer. Det som dock är gemensamt för alla de reglerna är att transaktionen, alltså den rättshandling som ska återvinnas, har varit till nackdel för den som nu är i konkurs. Detta framgår inte uttryckligen i lagen men anses vara ett generellt krav för att återvinning ska kunna komma till stånd överhuvudtaget. Om transaktionen inte varit till konkursföretagets nackdel är det alltså helt uteslutet att få till en återvinning. Eftersom du tydligt uttrycker att du inte sålt till underpris så tror jag konkursförvaltaren inte kan återvinna, och denne skulle ju ändå knappast vinna något på att försöka göra det. Bara av den anledningen är det alltså föga sannolikt att konkursförvaltaren kommer att föra talan om återvinning.Ännu en förutsättning för att återvinning ska kunna ske är att företaget C visste om eller borde ha vetat att ditt företag B skulle ha köpt inventarierna till underpris och på så sätt utfört en otillbörlig handling. Vad jag kan se utifrån det du berättat är alltså att det verkar mycket osannolikt att konkursförvaltaren skulle försöka få till en återvinning. Det skulle förmodligen vara mycket svårt att vinna (förmodligen omöjligt) och det finns knappast någonting att tjäna på det.Sammanfattnings skulle jag säga, utifrån vad jag kan utläsa ur din beskrivning, att det inte finns anledning att oroa sig för att en återvinning ska äga rum. Men kan jag tyvärr inte säga med 100% säkerhet eftersom jag inte vet alla omständigheter. Återvinningsreglerna är mycket komplexa och det finns många undantag och undantag från undantagen som kan aktualiseras från fall till fall. Regeln som skulle aktualiseras i ditt fall om transaktionen varit otillbörlig eller till nackdel och konkursförvaltaren förde talan om återvinning finns i konkurslagen 4 kap 18 §. Den handlar om att återvinna en transaktion som vidareöverlåtits till annan.Som jag ser det har du rätt till betalt och det finns ingen anledning för företag C att i efterhand på detta sätt neka dig betalning. Framför allt eftersom att risken för återvinning i detta fall är nästan obefintlig!Jag hoppas att jag har givit dig lite klarhet i frågan. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Gåva till barn återvinningsbar vid konkurs?

2017-12-14 i Återvinning
FRÅGA |Mitt barn är 15 år gammal. Jag fick ärva en bil efter min fars bortgång. Jag har anmärkning därför tänkta jag sätta bilen på mitt barn eftersom hon kommer börja övningsköra nästa år och småningom ta körkort. Går det att göra så, så att inte kronogfogden tar bilen från oss?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver regleras i konkurslagen (KonkL) och handlar om återvinning. I 4 kap. KonkL finns bestämmelser om återvinning i konkurs. Genom att ge bort bilen som gåva är det inte säkert att bilen skyddas från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Vad som menas med fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. KonkL ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. Vem som anses vara närstående till gäldenären regleras i 4:3 KonkL och i den personkretsen som anges återfinns släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Din dotter ingår därför i denna personkrets. Beroende på i vilken ekonomisk situation du är kan gåvan vara olika starkt skyddad mot dina borgenärer. Om du efter att ha gett bort bilen kan uppvisa att du fortfarande äger egendom som uppenbart motsvarar dina skulder och ansökan om din konkurs inte lämnas in till tingsrätt inom sex månader har gåvan ett starkt skydd. I annat fall finns risk för att den kan återvinnas och ingå i din konkurs.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Råder någon oklarhet eller har du en annan fråga är du välkommen att ställa en till.

Kan en konkursförvaltare återvinna kvittning?

2017-11-05 i Återvinning
FRÅGA |HejÄger ett dotterbolag ihop med en kille som köpte sina aktier med medel från moderbolaget.Vi sitter tillsammans hos revisorn på en fredag och kvittar fakturor.På måndagen lämnar han in om konkurs.Nu hävdar konkursförvaltaren att kvittningen inte gäller för att det var för nära konkursen trots att det är gamla fakturor och en gammal överenskommelse.Har hon rätt?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om konkurs finns i konkurslagen (KonkL).När ett företag har gått i konkurs finns en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som företaget gjort innan det gick i konkurs. Även kvittning av fakturor kan i vissa fall återvinnas av konkursförvaltaren, om kvittningen skett senare än tre månader före dagen då konkursansökan lämnades in (4 kap. 10§ 1-2st KonkL). Eftersom ni kvittade fakturorna på fredagen och konkursansökan lämnades in på måndagen ligger det inom rätt tid för att konkursförvaltaren ska kunna återvinna.För att återvinning av kvittningen ska kunna ske krävs också att betalningen skett i förtid, att den skett med andra än sedvanliga medel eller att betalningen varit så stor att den avsevärt förändrat företagets ekonomiska ställning och att kvittningen inte kan anses vara ordinär (4 kap. 10§ 1st KonkL). Huruvida dessa förutsättningar föreligger är svårt för mig att avgöra utan mer information. Skulle dessa förutsättningar vara uppfyllda finns ytterligare ett krav för att återvinning ska kunna ske, nämligen att motsvarande kvittning inte kunnat ske i konkursen (4 kap. 10§ 2st KonkL). Återvinning kräver nämligen att kvittningen har varit till nackdel för konkursboet, och hade kvittning kunnat ske i konkursen har ingen sådan nackdel förelegat. Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15§ och 16§ KonkL. Det är svårt för mig att avgöra om just dessa fakturor hade kunnat kvittas i en konkurs och jag kan inte ge dig ett klart svar utan mer information. Skulle fakturorna kunna kvittas i konkursen kan konkursförvaltaren inte återvinna dem.Jag ber om ursäkt för att jag inte kan ge dig ett tydligare svar än så. Mitt råd till dig är att du kontaktar konkursförvaltaren och frågar på vilka grunder denne avser återvinna kvittningen, för att förstå på vilket sätt konkursförvaltaren anser att förutsättningarna för återvinning är uppfyllda.Med vänlig hälsning,

Kan bostad överlåtas till närstående för att skyddas från borgenärer?

2017-10-31 i Återvinning
FRÅGA |Om en bostad är köpt av ett gift par, och ena parten får kronofogden involverat i sitt ekonomiska liv, detta par är i processen att skilja sig och samma person med ekomiska problem ger i detta fall över bostad till sin äldre son i ett gåvobrev. Är då bostaden utanför sikte för kronofogden att göra en utmätning på om de skulle komma dit för denna person? De har däremot också ett privat lån ihop, 270.000: Hur ser man på detta? Vad bör man tänka på?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Problemet som du beskriver och frågan som du ställer aktualiserar de så kallade återvinningsreglerna i konkurslagen (KonkL) och lånet om 270 000 kr är relaterade till bodelningsreglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad gäller för gåvan av bostaden?Genom att ge bort bostaden som gåva skyddas inte bostaden från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. I det fall som du beskriver har därför en gåva som du beskriver inte särskilt starkt skyddad mot borgenärerna. Även om konkurs inte kommer i fråga kan gåvan bli del i en kommande bodelning efter skilsmässa. Jag tolkar din fråga som att talan om äktenskapsskillnad är väckt eftersom att skilsmässoprocessen är pågående. För tiden efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes har makarna en redovisningsplikt enligt 9:3 ÄktB som innebär att om en make säljer giftorättsgods (vilket den gemensamma bostaden ofta är) efter denna tidpunkt uppkommer en redovisningsfordran om värdet på det sålda giftorättsgodset i bodelningen, vilket inte skyddar den bortgivna egendomens värde från att ingå i bodelningen. Vad händer med lånet vid en konkurs?Vad gäller betalningsansvaret för det privata lånet om 270 000 kr är det svårt att avgöra vilket betalningsansvar som råder vid en eventuell konkurs utan att veta hur låneavtalet ser ut och vilken säkerhet som finns. Därför kan jag inte svara mer exakt än att varje fysisk person, oavsett om han eller hon är i ett äktenskap eller inte svarar för sina egna skulder enligt huvudregeln i 1:3 ÄktB.Vad händer vid bodelningen?I samband med en bodelning räknas enligt huvudregeln i 11:2 1 st ÄktB skulderna som den ena maken har bort från giftorättsgodset för att kunna täcka sina skulder. Vid bodelning kan den ekonomiskt svaga parten därför utfå ett belopp för att täcka de skulder som han eller hon har. Bodelningen som ska ske i samband med äktenskapsskillnaden är därför ett sätt att täcka skulder och ett lagenligt alternativ, istället för att genom gåva ge bort egendom till en närstående. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du några andra funderingar får du gärna ställa fler frågor eller kontakta oss på info@lawline.se.

Kan en gåva till mitt barn återvinnas?

2017-12-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Min dotter fick via mig överta min mors sommarstuga när vi gjorde bodelning efter hennes död! Vi skrev ett gåvobrev till henne! Jag har skulder, skatteskulder på 300.000 och stugan har ett värde på ca 100.000:- ! Nu vill skatteverket försätta mig i personlig konkurs och är det möjligt för dom att återvinna stugan. Stugan gavs i gåva för 3 år och 4 månader sen.Tacksam för svar!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det var du som ärvde sommarstugan och därefter skrev ett gåvobrev till din dotter. Din dotter anses enligt konkurslagen vara närstående till dig (4 kap 3§). I detta fall är det en rad omständigheter som blir relevanta för om sommarstugan ska återvinnas. Hur länge du varit insolvent är väldigt viktigt. Insolvent är du om du inte kan betala dina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig (1 kap 2§). Om du var insolvent när du gav din dotter sommarstugan kan detta anses som att du undandragit egendom från de du är skyldig pengar (borgenärerna) och eftersom din dotter är närstående till dig och anses därför veta om din insolvens, skulle sommarstugan kunna återvinnas. (4 kap 5§). Gåvor till närstående återvinns om gåvan fullbordats inom 3 år (4 kap 6§). Hade gåvan fullbordats inom tre år från ansökan om konkurs hade det varit väldigt troligt att sommarstugan kunde återvinnas. Men så är inte ditt fall.Svar:För att sommarstugan ska kunna återvinnas måste du varit insolvent i 3 år och 4 månader eller mer. Det finns även en risk för återvinning om konkursförvaltaren kan bevisa att du blev insolvent till följd av gåvan. Har du däremot någon gång under denna tid varit skuldfri kan stugan inte återvinnas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återvinning av hus efter personlig konkurs

2017-12-10 i Återvinning
FRÅGA |Sålde huset 8 månader innan jag jag i personlig konkurs, kan konkursförvaltaren begära återvinning på huset?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om återvinning hittas i 4 kap. konkurslagen. Förvaltaren har två möjligheter att begära återvinning. Antingen på grund av betalning av skuld enligt 4:10 konkurslagen eller enligt 4:5 konkurslagen som ger förvaltaren möjlighet att begära återvinning om vissa förutsättningar är uppfyllda.Enligt 4 kap. 5 § konkurslagen ska en rättshandling återvinnas om den innebär att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Det krävs dessutom att gäldenären var, eller genom rättshandlingen, blev insolvent. Med insolvens avses enligt 1 kap. 2 § konkurslagen att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att du var eller blev insolvent genom försäljningen.Enligt 4 kap. 5 § 3st konkurslagen kan alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet återvinnas. Om köparen är en närstående föreligger ingen tidsgräns. Närstående definieras i 4 kap. 3 § konkurslagen och är t.ex. make, syskon eller släkting i upp- eller nedstigande led. I ditt fallFrågan om förvaltaren kommer att begära återvinning i ditt fall är svår att svara på. Tiden på 8 månader gör att en återvinning är möjlig, sett till tidsgränsen, även om fastigheten såldes till utomstående. Ytterligare en förutsättning för återvinning ska vara aktuell är att försäljningen av huset innebar en nackdel för en borgenär. Har du erhållit marknadsenlig ersättning för huset som borgenärerna kan ta del av i din konkurs, är det inte en nackdel för någon borgenär och försäljningen godtas. Det krävs också att du var eller genom försäljningen blev insolvent, dvs. permanent betalningsoförmögen. Det framgår inte i frågan, men har du inte blivit det är återvinning inte aktuellt.Om återvinning ska skeOm återvinning ska ske, ska huset gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpeskillingen om han inte kände till att konkursboet sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom, se 4 kap. 14 § konkurslagen.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återbetala felaktigt utbetald lön?

2017-11-02 i Återvinning
FRÅGA |Hej!En av våra medarbetare i kommunen är sjukskriven på 75%, tjänstledig på 25%, denna varade fram till 2017-08-31, resultatet blev att personen i fråga fick 25% lön under september och oktober. Tjänstledigheten ska förlängas, men vi har inte fått någon ledighetsansökan ännu från chef.Därmed har en löneskuld uppstått på felaktigt utbetald lön. Min fråga är vad har vi "rätt att göra"?Vårt förslag är att lägga ut semesterdagar på personen och dra skuldbeloppet mot detta belopp. Medarbetaren vill hellre att vi skickar faktura på skulden och behålla sina semesterdagar.Vad är er rekommendation? Tacksam för återkoppling!
Alex Skepastianos |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Den felaktiga lönenHuvudregeln i svensk rätt är att en felaktig betalning ska återgå, detta grundas på den civilrättsliga regeln som kallas för condictio indebiti. En felaktig utbetalning brukar kallas för solutio indebiti medan condictio indebiti avser återkravsrätten. Det finns inget lagstöd för regeln om condictio indebiti utan den har utvecklats i praxis. Den felaktigt utbetalda lönen utgör solutio indebiti och ska således återbetalas (condictio indebiti)Eftersom en felaktig utbetalning som huvudregel ska återgå med stöd av ovan nämnda regler är det enklast att göra så som er medarbetare föreslår. Nämnas bör att det finns undantagsfall då betalningen inte ska återgå. Detta om mottagaren har varit i god tro och inrättat sig efter pengarna, med inrättat sig avses att faktiskt ha spenderat dem. Kvittning av semesterdagenNär det gäller kvittning så finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kvittning ska få göras. Dessa brukar kallas för allmänna kvittningsförutsättningar eller kvittningsregler. T.ex. så ska fordran vara gällande och förfallen. Eftersom det inte finns någon förfallen fordran på arbetstagaren har jag svårt att se att kvittning av semesterdagar skulle komma på fråga. Eventuella kollektivavtal kan även förhindra kvittning. Fordringar av visst slag så som lönefordringar kvittas ytterst sällan. Sammantaget bör ni alltså göra som arbetstagaren föreslår, om denne inte betalar för sig skulle kvittning kanske kunna komma i fråga men det är något komplicerat. Att lägga ut semesterdagar är inte aktuellt så länge det inte är något arbetstagaren själv önskar.Hoppas att ni fick er fråga besvarad!Vänligen,

Utmätning och återvinning av egendom

2017-09-19 i Återvinning
FRÅGA |Jag har överlåtit mitt hus till min hustru för att slippa utmätning av krf. Hur lång tid måste det vara mellan överlåtelse och utmätning, för att inte huset ska tas av krf.
Sara Nordekvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om utmätning och återvinning finns i utsökningsbalken (UB). Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL). Det framgår inte av din fråga om kronofogden redan har tagit beslut om utmätning av huset. Nedanstående gäller i det fall då det inte redan beslutats om utmätning av huset. UtmätningUtmätning innebär att specifik egendom tas i anspråk. Fast egendom får utmätas endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären(du själv). Om du står på lagfarten för huset antas du vara husets ägare, om inte annat visas. Det är alltså inte möjligt att utmäta ditt hus om du kan visa på att du inte äger huset. Enbart den omständighet att du inte står på lagfarten betyder inte att huset inte kan utmätas, om kronofogden på annat sätt kan visa på att huset tillhör dig. KonkursOm bedömningen görs att du inte kan betala dina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid kan du försättas i personlig konkurs(se mer om konkurs här). I sådana fall förlorar du kontrollen över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer att reda ut dina skulder och tillgångar. En förvaltare kan i ett konkursbo besluta om återvinning av viss överlåtelse. Att återvinna en överlåtelse innebär att det som har överlåtits går åter, exempelvis att du får tillbaka det hus som du gett i en gåva till din fru. Det finns enligt 4 kap. 6 § KL en möjlighet att återvinna gåvor till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten. Avseende fast egendom räknas en gåva vara gjord den dag då lagfart har sökts. SammanfattningKronofogden kan enbart utmäta huset om de kan visa på att huset tillhör dig. Det finns dock en risk att du försätts i personlig konkurs om du bedöms ha svårt att betala dina skulder även på längre sikt. Om du försätts i personlig konkurs kan överlåtelser till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten återvinnas.Hoppas att det här besvarade din fråga!