Återvinning av hus efter personlig konkurs

Sålde huset 8 månader innan jag jag i personlig konkurs, kan konkursförvaltaren begära återvinning på huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om återvinning hittas i 4 kap. konkurslagen.

Förvaltaren har två möjligheter att begära återvinning. Antingen på grund av betalning av skuld enligt 4:10 konkurslagen eller enligt 4:5 konkurslagen som ger förvaltaren möjlighet att begära återvinning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Enligt 4 kap. 5 § konkurslagen ska en rättshandling återvinnas om den innebär att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Det krävs dessutom att gäldenären var, eller genom rättshandlingen, blev insolvent. Med insolvens avses enligt 1 kap. 2 § konkurslagen att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att du var eller blev insolvent genom försäljningen.

Enligt 4 kap. 5 § 3st konkurslagen kan alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet återvinnas. Om köparen är en närstående föreligger ingen tidsgräns. Närstående definieras i 4 kap. 3 § konkurslagen och är t.ex. make, syskon eller släkting i upp- eller nedstigande led.

I ditt fall

Frågan om förvaltaren kommer att begära återvinning i ditt fall är svår att svara på. Tiden på 8 månader gör att en återvinning är möjlig, sett till tidsgränsen, även om fastigheten såldes till utomstående. Ytterligare en förutsättning för återvinning ska vara aktuell är att försäljningen av huset innebar en nackdel för en borgenär. Har du erhållit marknadsenlig ersättning för huset som borgenärerna kan ta del av i din konkurs, är det inte en nackdel för någon borgenär och försäljningen godtas. Det krävs också att du var eller genom försäljningen blev insolvent, dvs. permanent betalningsoförmögen. Det framgår inte i frågan, men har du inte blivit det är återvinning inte aktuellt.

Om återvinning ska ske

Om återvinning ska ske, ska huset gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpeskillingen om han inte kände till att konkursboet sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom, se 4 kap. 14 § konkurslagen.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”