Konsumentskyddslagstiftning och återvinning

2016-07-19 i Återvinning
FRÅGA |HejJag undrar om konsumentköplagen skyddar mig som konsument vid följande fall:Jag har fått en uppfart i betong anlagd och reklamerat den då det var fel betong så den inte tål salt. Jag och säljaren(företaget) och gjort en förlikning och jag har fått pengar som kompensation/ersättning.Efter ett tag går företaget i konkurs och konkursförvaltaren hör av sig mer än ett halvår senare och vill att jag betalar tillbaka hälften av de pengar jag har fått, med hänvisning till konkurslagen och återvinning?Skyddar inte konsumentköplagen mig för detta?Hälsningar
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.KonsumentskyddslagstiftningKonsumentköplagen (1990:932) reglerar avtal om köp mellan konsumenter och företagare. Observera dock att den relevanta lagen för ditt fall skulle kunna vara konsumenttjänstlagen (1985:716), beroende på omständigheterna.Dessa lagar reglerar dock bara förhållandet mellan dig och säljaren; de fungerar som villkor i ert avtal. De reglerar i princip inte ditt förhållande till säljarens konkursbo. Det krävs att konkursboet inträder som part i ert avtal för att de nämnda lagarna ska vara relevanta i förhållande till det.ÅtervinningI 4 kap. konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL) finns regler om s.k. återvinning. Innebörden av en återvinning enligt KL är att vissa rättshandlingar kan gå åter om de relevanta kriterierna är uppfyllda. Alltså, du blir tvungen att lämna tillbaka t.ex. hälften av pengarna som du fick i förlikningen (se 4 kap. 14 § KL). Ditt krav mot företaget försvinner dock inte, utan det blir en s.k. ”oprioriterad fordring” i konkursen. Det innebär i princip att du får betalt sist i ordningen, efter de som enligt förmånsrättslagen (1970:979) har förmånsrätt. En sådan fordring får oftast inte ut särskilt mycket av en konkurs.Det spelar ingen roll att den rättshandling som konkursboet vill återvinna har uppkommit i ett konsumentförhållande. Återvinningsreglerna tar nämligen inte hänsyn till om du är konsument eller inte.Beroende på omständigheterna i ditt fall kan det dock vara svårt för konkursboet att återvinna hälften av ersättningen som du fick av företaget. Beroende på när ansökningen om att försätta säljaren i konkurs kom in till tingsrätten kan det vara för sent för konkursboet att t.ex. använda de enklare reglerna i 4 kap. 6 eller 10 § KL. Återvinningsreglerna beror nämligen med ett undantaget av hur långt bak i tiden som den rättshandling som konkursboet vill återvinna har skett.Den regel som når längst bak är 4 kap. 5 § KL. Den är en av få återvinningsregler som når längre än sex månader bakåt i tiden som huvudregel. Regeln används dock sällan eftersom den är svår att tillämpa.Det framgår dock inte för mig när er förlikning skedde i förhållande till konkursansökan eller vilken återvinningsregel som konkursboet stödjer sig på. Det skulle kunna vara 4 kap. 5, 6 eller 10 § KL. Någon mer konkret ledning är tyvärr svårt för mig att ge mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.SammanfattningKonsumentköplagen (1990:932) och liknande lagar reglerar bara avtalet mellan dig och företaget. Den är inte relevant för ditt förhållande till konkursboet, vilket istället kan ”ta tillbaka” säljarens betalning om det har stöd för det i 4 kap. KL.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fråga om återvinning

2016-05-04 i Återvinning
FRÅGA |Hejsan! Om dödsboet säljer huset och sen sätter dödsboet i konkurs. Kan då konkursförvaltaren bryta köpekontraktet och ta tillbaka huset?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!För konkurser gäller konkurslagen, se här. Din fråga handlar om det som brukar kallas återvinning (att köpet går åter). Den centrala bestämmelsen kring återvinning i detta fall är 4 kap. 5 § konkurslagen. Gåvor återvinns enligt reglerna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen. I den bestämmelse som är aktuell i detta fall anges fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att återvinning av rättshandling ska kunna ske. Dessa är ett otillbörlighetsrekvisit, ett ondtrosrekvisit, ett insolvensrekvisit och ett skaderekvisit. Nedan följer en närmare redogörelse för rekvisitens innebört.InsolvensrekvisitetMed insolvens menas att gäldenären (dödsboet i detta fall) inte kan betala sina skulder, och att detta tillstånd inte är tillfälligt. Se 1 kap. 2 § 2 st konkurslagen.SkaderekvisitetOm rättshandlingen inte medfört någon skada för borgenärerna, direkt eller indirekt, behöver inte rättshandlingen gå åter. Skada uppstår när rättshandlingen t.ex. avser en försäljning som sker till underpris. Skada uppstår även om en försäljning sker till rätt pris, men att betalningen sedan undanhålls borgenärerna i konkursen. I det senare fallet talar man om indirekt skada, och även sådan är tillräcklig för att uppfylla skaderekvisitet. Om en rättshandling sker till rätt pris och sedan pengarna inte undandras på något sätt blir återvinning inte aktuellt, eftersom att rättshandlingen inte medförde någon skada.OtillbörlighetsrekvisitetRättshandlingen måste vara otillbörlig för att återvinning ska bli aktuellt. Otillbörlighet prövas genom en helhetsbedömning av rättshandlingen. Omständigheter som talar för otillbörlighet kan t.ex. vara att rättshandlingen avser ett betydande belopp, att rättshandlingen vidtogs i nära anslutning till konkursutbrottet, att motparten (köparen i detta fall) varit i uppenbar ond tro (dvs. att denne förstått att konkurs snart utbryter) eller att rätthandlingen allmänt sett är av extraordinär karaktär. Vad som kan tala för otillbörlighet i din fråga är delvis att fastigheten kan vara en stor del av boets behållning i relation till andra tillgångar, samt att försäljningen skett i nära anslutning till konkursutbrottet.I sammanhanget kan det av illustrerande skäl vara i sin ordning att nämna ett par rättsfall på vad som kan anses vara otillbörligt. I NJA 1978 s. 194 ansågs tillgodogörande av medel, ca. 33 000 kr, åt oprioriterad borgenär otillbörligt. Beloppet ansågs enligt högsta domstolen vara "betydande". I NJA 1981 s. 562 ansågs en rättshandling otillbörlig redan pga. beloppets storlek.OndtrosrekvisitetMotparten ska ha insett, eller borde ha insett att gäldenären var insolvent (ej betalningsduglig mot sina borgenärer) och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Exempel: G säljer en fastighet till F. F vet att G är insolvent och kommer att gå i konkurs. F förstår även att fastigheten är den enda stora tillgången som G har. F är då i ond tro.Slutsats: Ja, fastigheten kan återvinnas under förutsättning att ovannämnda rekvisit är uppfyllda. Du får se på de rekvisit jag har redogjort för och försöka utläsa huruvida dessa passar in på de omständigheter som finns i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom i kommentarsfältet!Vänligen,

Återbäring till konkursbo - Närstående

2016-03-31 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Jag och min hustru lånade ut pengar till min bror som senare avled. Efter anmälan till Kronofogden fick vi efter försäljning av dennes fastighet pengarna åter. Dödsboet försattes i konkurs och konkursförvaltaren kräver återbetalning av oss "eftersom vi är närstående". Är detta riktigt? Är vi båda närstående?
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att både du och din fru räknas som närstående till din bror. Detta framgår av 4 kap. 3 § Konkurslagen (KonkL) som bland annat anger att den som är syskon samt den som är gift med syskonet anses vara närstående till gäldenären. Gäldenären var din bror men måste numera anses vara dödsboet.Om jag har förstått det rätt är det återvinning som konkursförvaltaren åberopar. Förutsättningarna för återvinning gällande en betalad skuld regleras i 4 kap. 10 § KonkL. Enligt denna bestämmelse går betalning av en skuld åter om den har skett senare än tre månader före fristdagen (fristdagen är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, se 4 kap. 2 § KonkL) och som har gjorts med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, om betalningen ändå inte kan anses som ordinär. Har betalningen skett till någon som är närstående (vilket är fallet för er) gäller inte tidsgränsen på tre månader innan fristdagen. Istället går betalningen åter om den skedde senare än två år före fristdagen, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent. Med insolvens menas att man inte kan betala förfallna fordringar och det inte är en tillfällig oförmåga. När man är insolvent kan man försättas i konkurs.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Återvinning av gåva vid personlig konkurs

2016-02-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! I fall man går i personlig konkurs och man innan detta avgått i ett avtal där man utfäster sig att ge bort en gåva, är gåvan fortfarande gällande mot konkursboet? Gåvan har alltså inte genomförts ännu innan konkursen. Mvh
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om du försatts i personlig konkurs innebär detta att du förlorar rätten att bestämma över din ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om du, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du exempelvis sålt eller gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det krävs dock att personen i frågan har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till ”saker”, så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om saken försvunnit, genom försäljning eller gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursgäldenärer och konkursboet. Detta gäller även om personen som mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Vad kortare tid innan ett konkursbeslut kan innebära varierar beroende på vem som är mottagen av gåvan. Är det en närstående så som familjemedlem är denna tid längre än för andra människor. Normalt brukar man säga att tiden skall räknas från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten. I ditt fall så har du aldrig tekniskt sett gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättslig skydd genom att få gåvan i sin besittning. En utfästelse att ge bort en gåva anses inte vara sakrättsligt skyddad. Detta innebär att den framtida gåvan alltså inte ens behöver återvinnas eftersom den redan är i konkursboets besittning. Jag hoppas detta besvarat din fråga! Med vänlig hälsning

Återvinning av fastighet

2016-06-13 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Min särbo har gett i gåvan fastighet till sin son som även övertagit en lån på den under 2012.I maj 2016 fortsattes han i konkurs (enskild firman ) då han blivit eftertaxerat för sina inkomster från KB för räkenskapsåret 2013 alltså tax 14 och skatterevision var slutet av 2014.Kan återvinning av fastigheten ske?
|Hej och för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kap. konkurslagen (KL). Som jag förstår det har alltså en son mottagit en fastighet (och ett lån) i gåva från sin moder. Med tanke på att det gått cirka fyra år mellan gåvan och konkursen är 4:5 KL den enda tillämpliga återvinningsbestämmelsen. Först krävs för återvinning att rättshandlingen är till nackdel för sonens borgenärer. En gåva som sonen mottagit kan inte vara till nackdel för borgenärerna då sonen fått mer egendom som konkursboet kan använda till utdelning till borgenärerna. Inte heller övertagandet av lånet är till nackdel för sonens borgenärer. Detta på grund av att sonen i samband med övertagandet av lånet fick egendom som täckte lånet (jag utgår från att fastighetens värde täcker lånet på den). Mitt svar blir därför att fastigheten inte kan återvinnas. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid

2016-04-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! För fyra och ett halvt år sedan fick jag en fastighet i gåva av en vän. Vännen har nu begärts i konkurs. Kan fastigheten jag äger bli föremål för återvinning? Skulden fanns ju inte när jag fick gåvan.mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din väns gåva kan bara återvinnas om kriterierna i 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) (hädanefter förkortad KL) är uppfyllda, eftersom det har gått så lång tid sedan du fick fastigheten. Undantaget är om du fick din lagfart senare, eftersom fastigheten anses ha givits bort när du ansökte om lagfart (se 4 kap. 4 § KL). Det kan medföra att din fastighet anses ha givits bort senare, vilket kan leda till att andra bestämmelser om återvinning också är tillämpliga.Kan din fastighet återvinnas med stöd av 4 kap. 5 § KL?Just ditt fall kan betraktas i förhållande till följande kriterier i 4 kap. 5 § KL:1. Gåvan har lett till att din väns egendom har undandragits hans eller hennes borgenärer.2. Undandragandet var till nackdel för din väns borgenärer. Kriteriet är oskrivet och framgår inte av 4 kap. 5 § KL.3. Undandragandet var otillbörligt. Att något är otillbörligt bedöms oftast i förhållande till värdet på det som försvann från gäldenären.4. Din vän genom gåvan blev insolvent, eller redan var insolvent när du fick fastigheten. Med insolvens avses att din vän inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KL). Observera att det inte behöver vara gåvan som ensamt gjorde din vän insolvent, utan det duger att den var en av flera omständigheter som tillsammans medförde insolvens.5. Du kände till eller borde ha känt till din väns insolvens och vad som gjorde gåvan otillbörlig. Om du personligen stod din vän särskilt nära antas du ha haft sådan kännedom om du inte kan motbevisa det, eftersom du då anses som närstående (se 4 kap. 3 § första stycket KL).Som jag förstår det uppkom din väns insolvens inte före eller i och med att du fick fastigheten utan senare. Då är det inte möjligt att återvinna den med stöd av 4 kap. 5 § KL eftersom alla kriterier måste vara uppfyllda. I annat fall finns dock en risk att den återvinns. Observera att bedömningen av när din vän blev eller var insolvent kan vara ganska komplex.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Återvinning av gåva vid utmätning

2016-03-09 i Återvinning
FRÅGA |Hej Kan kronofogden ta en en gåva mellan ett gift par tex att maken ger kvinnan ett motorfordon i gåva?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret. I din fråga misstänker jag att du menar att maken har gått i personlig konkurs, och att kronofogden nu ska utmäta hans egendom. Frågan är väl då om det är möjligt att skänka bort ett motorfordon för att undgå att bli av med just denna ägodel.Om maken försatts i personlig konkurs innebär detta att maken förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om maken, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga.Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det finns dock vissa reservationer om ägodelen "försvunnit", i detta fall genom gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. (Innebär att gåvan ska återgå till maken och därefter kan ägodelen ingå i konkursen och kronfogden har möjlighet att använda gåvan för att täcka skulderna i som maken har). När det gäller just gåvor till närstående, som i det här fallet att maken ger fordonet till sin fru, är det särskilt strikta regler! Gåvor som ges till närstående, kan, som nämnts, återvinnas till konkursboet. När det gäller gåvor mellan ett gift par, ser man upp till 3 år bakåt i tiden. Tiden beräknas normalt från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten.Dvs. har gåvan getts inom 3 år från dagen som någon part (kanske maken eller möjligtvis någon annan eller ett företag som maken har skuld till) ansökte om att maken skulle gå i konkurs, så ska gåvan återgå till maken och därefter ingå i konkursen - dvs. kronofogden kan ta tillbaks gåvan. Detta enligt 4 kap 5 & 6 §§ Konkurslag (1987:672).Dock: Om maken, efter att han hade gett bort motorfordonet, fortfarande hade egendom kvar som täckte hans skulder, behöver inte gåvan gå åter! Detta blir dock en bevisfråga. Slutsats: Kronofogden kan alltså ta en gåva mellan ett gift par, om gåvan har getts inom 3 år från det att någon part ansökte om att maken skulle gå i konkurs. Dock, om maken kan bevisa att det fanns egendom kvar som motsvarade hans skulder när han gav bort motorfordonet, behöver kronofogden inte ta tillbaks gåvan! Givetvis behöver kronofogen inte heller ta tillbaka gåvan om det finns annan egendom som täcker skulderna som maken har. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Mvh,

Återvinning av köpta varor

2015-03-11 i Återvinning
FRÅGA |den 20 juli beslutar styrelsen i företaget om att ansöka om konkurs.Den 25 juli beslutar tingsrätten om konkurs. Den 21 juli hade företaget köpt varor för 200 00 kr av sin största leverantör, vars vd för övrigt var svåger till inköpschefen i företaget. köpeskillingen betalades kontant vid leveransen och varorna fanns kvar vid konkursbeslutet. vad är det som gäller här? kan de komma att handla om återvinning?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den relevanta tidsfristen är den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten enligt 4:2 konkurslagen (KL) se https://lagen.nu/1987:672 och alltså inte när tingsrätten beslutade om konkurs. Att de köpt varor till företaget spelar inte särskilt stor roll i sammanhanget utan varorna kommer att ingå i konkursboet. Med största sannolikhet kommer de säljas av för att betala av fordringar som borgenärer har på företaget. Allt som fanns på dagen då ansökan kom in till tingsrätten kommer att omfattas av konkursboet. Återvinning kommer därmed inte att ske men varorna kommer att ingå i konkursboet.