Återbäring till konkursbo - Närstående

2016-03-31 i Återvinning
FRÅGA |Hej,Jag och min hustru lånade ut pengar till min bror som senare avled. Efter anmälan till Kronofogden fick vi efter försäljning av dennes fastighet pengarna åter. Dödsboet försattes i konkurs och konkursförvaltaren kräver återbetalning av oss "eftersom vi är närstående". Är detta riktigt? Är vi båda närstående?
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att både du och din fru räknas som närstående till din bror. Detta framgår av 4 kap. 3 § Konkurslagen (KonkL) som bland annat anger att den som är syskon samt den som är gift med syskonet anses vara närstående till gäldenären. Gäldenären var din bror men måste numera anses vara dödsboet.Om jag har förstått det rätt är det återvinning som konkursförvaltaren åberopar. Förutsättningarna för återvinning gällande en betalad skuld regleras i 4 kap. 10 § KonkL. Enligt denna bestämmelse går betalning av en skuld åter om den har skett senare än tre månader före fristdagen (fristdagen är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, se 4 kap. 2 § KonkL) och som har gjorts med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, om betalningen ändå inte kan anses som ordinär. Har betalningen skett till någon som är närstående (vilket är fallet för er) gäller inte tidsgränsen på tre månader innan fristdagen. Istället går betalningen åter om den skedde senare än två år före fristdagen, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent. Med insolvens menas att man inte kan betala förfallna fordringar och det inte är en tillfällig oförmåga. När man är insolvent kan man försättas i konkurs.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Återvinning av gåva vid personlig konkurs

2016-02-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! I fall man går i personlig konkurs och man innan detta avgått i ett avtal där man utfäster sig att ge bort en gåva, är gåvan fortfarande gällande mot konkursboet? Gåvan har alltså inte genomförts ännu innan konkursen. Mvh
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om du försatts i personlig konkurs innebär detta att du förlorar rätten att bestämma över din ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om du, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du exempelvis sålt eller gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det krävs dock att personen i frågan har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till ”saker”, så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om saken försvunnit, genom försäljning eller gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursgäldenärer och konkursboet. Detta gäller även om personen som mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Vad kortare tid innan ett konkursbeslut kan innebära varierar beroende på vem som är mottagen av gåvan. Är det en närstående så som familjemedlem är denna tid längre än för andra människor. Normalt brukar man säga att tiden skall räknas från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten. I ditt fall så har du aldrig tekniskt sett gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättslig skydd genom att få gåvan i sin besittning. En utfästelse att ge bort en gåva anses inte vara sakrättsligt skyddad. Detta innebär att den framtida gåvan alltså inte ens behöver återvinnas eftersom den redan är i konkursboets besittning. Jag hoppas detta besvarat din fråga! Med vänlig hälsning

Återvinning av fastighet

2015-01-28 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Jag har i flera domslut sett att tingsrätten "undanröjer NN:s lagfart", när det rör sig om återvinningsmål. Det är alltså så att svaranden har fått eller köpt en eller flera fastigheter som sedermera återvunnits enligt 4:5 KL. Men är det verkligen "ok" att TR:n undanröjer lagfarten? Finns det rättsligt stöd för detta?
|Hej och tack för din fråga!Normalt vid en överlåtelse av fast egendom uppkommer borgenärsskydd genom avtalet. Konkurslagens bestämmelser om återvinning kan dock resultera i att t.ex. en fastighet går åter. Det rör sig helt enkelt om en ändamålsenlig avvägning som lagstiftaren har gjort - vid återvinning som resulterar i att prestationer går åter är det aktuell bestämmelse i konkurslagen som är det rättsliga stödet.I de tingsrättsfall du har läst har KL 4:5 varit aktuell, en bestämmelse som bygger på att förvärvaren var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Borgenärerna till konkursgäldenären har då enligt lagstiftaren ansetts mer skyddsvärda än personen som i ond tro förvärvat en fastighet av en insolvent gäldenär. Alltså, att fastigheten går åter (vilket kan förutsätta att en eventuell lagfart undanröjs) har sitt rättsliga stöd i KL 4:5.Vänliga hälsningar

återvinning - avyttring av fastighet

2013-05-23 i Återvinning
FRÅGA |Hej Om ett företag går i konkurs 1 augusti och har avyttrat en fastighet 20 februari. Samt fått betalt hela summan för fastighetsköpet. Kan och kommer konkursförvaltaren då att begära återvinning? Samt i det fall han gör det. Betalas köpeskillingen då tillbaka till köparen av fastigheten? Eller gäller återvinning enbart betalning av skulder på ett otillbörligt sätt? Henrik
Maria Lindgren |Hej!Förvaltaren har förutom möjlighet att begära återvinning på grund av betalning av skuld (se 4:10 konkurslagen) i enlighet med 4:5 konkurslagen även möjlighet att påkalla återvinning under följande förutsättningar:- Försäljningen av fastigheten innebär att någon borgenär har gynnats- Egendomen har undandragits borgenärerna - Konkursbolagets skulder har ökat. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att bolaget var eller blev insolvent genom försäljningen. En återvinning enligt 4:5 kan påkallas av förvaltaren fem år från det att ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten genom att han/hon väcker talan vid domstol eller gör en anmärkning mot en bevakning i samband med utdelningsförfarandet (se 4:19 konkurslagen).För det fall att återvinning ska ske ska egendomen gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpesskillingen han betalat om han inte kände till att konkursbolaget sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom (se 4:14 konkurslagen). Huruvida förvaltaren kommer påkalla återvinning i ditt fall är svårt att svara på. Bestämmelsen om återvinning i konkurslagen är fakultativ vilket innebär att förvaltaren "får" påkalla återvinning. Finner förvaltaren att egendomen med sannolik skulle kunna återvinnas bör han/hon föra talan om återvinning (jfr 7:8 konkurslagen). Skulle förvaltaren inte påkalla återvinning kan en borgenär som anser att en återvinning är för handen väcka talan vid allmän domstol.Konkurslagen hittar du https://lagen.nu/1987:672. 

Återvinning av gåva vid utmätning

2016-03-09 i Återvinning
FRÅGA |Hej Kan kronofogden ta en en gåva mellan ett gift par tex att maken ger kvinnan ett motorfordon i gåva?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret. I din fråga misstänker jag att du menar att maken har gått i personlig konkurs, och att kronofogden nu ska utmäta hans egendom. Frågan är väl då om det är möjligt att skänka bort ett motorfordon för att undgå att bli av med just denna ägodel.Om maken försatts i personlig konkurs innebär detta att maken förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om maken, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga.Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det finns dock vissa reservationer om ägodelen "försvunnit", i detta fall genom gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. (Innebär att gåvan ska återgå till maken och därefter kan ägodelen ingå i konkursen och kronfogden har möjlighet att använda gåvan för att täcka skulderna i som maken har). När det gäller just gåvor till närstående, som i det här fallet att maken ger fordonet till sin fru, är det särskilt strikta regler! Gåvor som ges till närstående, kan, som nämnts, återvinnas till konkursboet. När det gäller gåvor mellan ett gift par, ser man upp till 3 år bakåt i tiden. Tiden beräknas normalt från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten.Dvs. har gåvan getts inom 3 år från dagen som någon part (kanske maken eller möjligtvis någon annan eller ett företag som maken har skuld till) ansökte om att maken skulle gå i konkurs, så ska gåvan återgå till maken och därefter ingå i konkursen - dvs. kronofogden kan ta tillbaks gåvan. Detta enligt 4 kap 5 & 6 §§ Konkurslag (1987:672).Dock: Om maken, efter att han hade gett bort motorfordonet, fortfarande hade egendom kvar som täckte hans skulder, behöver inte gåvan gå åter! Detta blir dock en bevisfråga. Slutsats: Kronofogden kan alltså ta en gåva mellan ett gift par, om gåvan har getts inom 3 år från det att någon part ansökte om att maken skulle gå i konkurs. Dock, om maken kan bevisa att det fanns egendom kvar som motsvarade hans skulder när han gav bort motorfordonet, behöver kronofogden inte ta tillbaks gåvan! Givetvis behöver kronofogen inte heller ta tillbaka gåvan om det finns annan egendom som täcker skulderna som maken har. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Mvh,

Återvinning av köpta varor

2015-03-11 i Återvinning
FRÅGA |den 20 juli beslutar styrelsen i företaget om att ansöka om konkurs.Den 25 juli beslutar tingsrätten om konkurs. Den 21 juli hade företaget köpt varor för 200 00 kr av sin största leverantör, vars vd för övrigt var svåger till inköpschefen i företaget. köpeskillingen betalades kontant vid leveransen och varorna fanns kvar vid konkursbeslutet. vad är det som gäller här? kan de komma att handla om återvinning?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den relevanta tidsfristen är den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten enligt 4:2 konkurslagen (KL) se https://lagen.nu/1987:672 och alltså inte när tingsrätten beslutade om konkurs. Att de köpt varor till företaget spelar inte särskilt stor roll i sammanhanget utan varorna kommer att ingå i konkursboet. Med största sannolikhet kommer de säljas av för att betala av fordringar som borgenärer har på företaget. Allt som fanns på dagen då ansökan kom in till tingsrätten kommer att omfattas av konkursboet. Återvinning kommer därmed inte att ske men varorna kommer att ingå i konkursboet.

Utmätning av egendom i gemensam besittning och återvinning enl KL 4:10

2015-01-23 i Återvinning
FRÅGA |HejsanHar fått brev att KF skall komma och göra en utmätning hos mig. Bor hos min fd flickvän men är numer inneboende utan förhållande. Bor så tills jag löst det på annat sätt och delvis för att vi har barn tillsammans. Hon äger lägenheten till 100% och allt som finns i den. Kan KF utmäta saker som finns därhemma då jag inte äger lägenheten? Sen undrar jag även över min bil, det enda jag äger av värde. Har en stor skuld till min pappa som även ligger med under en löneutmätning. Om jag säljer bilen till min pappa och drar av den summan på skulden till honom och registrerar det hos kf, alltså så att han får en mindre andel av löneutmätningen, får han då låna ut bilen till mig utan att det finns risk att KF tar bilen av honom. Självklart gör vi en riktig affär och skriver över bilen på honom. Sen att han är snäll och lånar ut den då vi har barn och detta skulle underlätta mycket. Kan man göra så utan att min pappa blir av med bilen som han köpt av mig men lånar ut ibland?Tacksam för snabbt svar.MvhOrolig
|Hej! Tack för din fråga till Lawline.Angående frågan om din f d flickväns egendom kan sägas följande:Eftersom ni lever tillsammans men inte under äktenskapsliknande förhållanden får KFM utmäta egendom som finns i ert gemensamma hem endast om det framgår att egendomen tillhör dig, se utsökningsbalken 4 kap 19 §. Detta är alltså en skillnad från sambor under äktenskapsliknande förhållanden, då det presumeras att gäldenären är ägare till egendom som besitts gemensamt. Om du inte äger något i bostaden, får KFM alltså inte utmäta någon egendom. Angående bilen kan sägas följande:Straffrättsligt:Förutsatt att du är på obestånd kan du genom det planerade transaktionen riskera att dömas för brottet otillbörligt gynnande av borgenär, BrB 11 kap 4 §. Kvittning av förfallen skuld får anses vara ett osedvanligt betalmedel i detta fall. Förutsatt att transaktionen innebär att andra borgenärers möjligheter att få utdelning i en eventuell framtida konkurs skulle förändras avsevärt, kan ansvar för brottet komma i fråga. Avgörande för denna fråga är bilens värde i förhållande till din övriga förmögenhet. Civilrättsligt:Om du inte försätts i konkurs finns det i praktiken inget sätt för övriga borgenärer att ogiltigförklara avtalet. Om en konkurs skulle bli aktuell, kan dock bli fråga om återvinning enl Konkurslagen 4 kap 10 §. Detta innebär att din fars köp av bilen blir ogiltigt och bilen tillfaller konkursboet. Eftersom transaktionen sker till en närstående är återvinningsfristen för borgenärerna förlängd till två år bakåt i tiden från konkursutbrottet.Detta är sakrätt och kan vara rätt svårt att förstå. Jag hoppas dock att svaret har bringat lite klarhet.

Gåva till fd hustru i samband med konkurs

2013-05-04 i Återvinning
FRÅGA |hej, jag har en kompleterande fråga gällande "vad händer med mitt hus vid ev. konkurs" som ni skrev om april/12. I sista stycket näms att gåvan(huset) till frun kan återkallas inom tre år vid ev konkurs och säljas vid exekutiv auktion. Min fråga är, vad gäller om den skuldsatte har skrivit över huset till sin fru som gåva och samtidigt tar ut skillsmässa. Är huset fortfarande i riskzonen fast de är skilda och bor på olika håll? I det här fallet bor inte den skuldsatte kvar i huset, utan bara hans/hennes x och barnen. Tack på förhand
| Hej och tack för din fråga! Gåvor som någon har gett till en annan innan givaren går i konkurs kan återkallas om de har getts senast sex månader innan konkursen. Sexmånadersregeln gäller när gåvan har getts till vem som helst. När det gäller gåvor som givits till närstående är denna tidsperiod förlängd till tre år. Det är relationen vid gåvotillfället som är avgörande. Detta innebär att även om skilsmässa senare tas ut så kommer de att räknas som närstående. Om gåvan skulle ges efter att skilsmässa redan har tagits ut görs en särskild bedömning i det enskilda fallet av om de före detta makarna fortfarande är att anse som närstående. Avgörande är om de fortfarande ska anses stå varandra personligen nära. Troligen kommer tiden sedan skilsmässan togs ut att spela stor roll, tidigare har gåva som getts till en före detta maka fyra månader efter skilsmässa ansetts given till en närstående. Men som sagt, detta kommer att få bedömas särskilt för det specifika fallet och är svårt för mig att svara på generellt. Det är heller inte möjligt att rädda huset genom att den skuldsatte vid bodelningen p.g.a. äktenskapsskillnaden efterger sin rätt och låter hustrun få hela huset. Även för dessa fall finns en regel som säger att detta kan gå åter om det skett senast tre år innan konkursdagen. Hoppas mitt svar har kunnat vara klargörande, återkom gärna annars! Med vänliga hälsningar