Återvinning av fastighet

2015-01-28 i Återvinning
FRÅGA |Hej!Jag har i flera domslut sett att tingsrätten "undanröjer NN:s lagfart", när det rör sig om återvinningsmål. Det är alltså så att svaranden har fått eller köpt en eller flera fastigheter som sedermera återvunnits enligt 4:5 KL. Men är det verkligen "ok" att TR:n undanröjer lagfarten? Finns det rättsligt stöd för detta?
|Hej och tack för din fråga!Normalt vid en överlåtelse av fast egendom uppkommer borgenärsskydd genom avtalet. Konkurslagens bestämmelser om återvinning kan dock resultera i att t.ex. en fastighet går åter. Det rör sig helt enkelt om en ändamålsenlig avvägning som lagstiftaren har gjort - vid återvinning som resulterar i att prestationer går åter är det aktuell bestämmelse i konkurslagen som är det rättsliga stödet.I de tingsrättsfall du har läst har KL 4:5 varit aktuell, en bestämmelse som bygger på att förvärvaren var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Borgenärerna till konkursgäldenären har då enligt lagstiftaren ansetts mer skyddsvärda än personen som i ond tro förvärvat en fastighet av en insolvent gäldenär. Alltså, att fastigheten går åter (vilket kan förutsätta att en eventuell lagfart undanröjs) har sitt rättsliga stöd i KL 4:5.Vänliga hälsningar

återvinning - avyttring av fastighet

2013-05-23 i Återvinning
FRÅGA |Hej Om ett företag går i konkurs 1 augusti och har avyttrat en fastighet 20 februari. Samt fått betalt hela summan för fastighetsköpet. Kan och kommer konkursförvaltaren då att begära återvinning? Samt i det fall han gör det. Betalas köpeskillingen då tillbaka till köparen av fastigheten? Eller gäller återvinning enbart betalning av skulder på ett otillbörligt sätt? Henrik
Maria Lindgren |Hej!Förvaltaren har förutom möjlighet att begära återvinning på grund av betalning av skuld (se 4:10 konkurslagen) i enlighet med 4:5 konkurslagen även möjlighet att påkalla återvinning under följande förutsättningar:- Försäljningen av fastigheten innebär att någon borgenär har gynnats- Egendomen har undandragits borgenärerna - Konkursbolagets skulder har ökat. Dessutom krävs att den som köpte fastigheten kände till eller borde ha känt till att bolaget var eller blev insolvent genom försäljningen. En återvinning enligt 4:5 kan påkallas av förvaltaren fem år från det att ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten genom att han/hon väcker talan vid domstol eller gör en anmärkning mot en bevakning i samband med utdelningsförfarandet (se 4:19 konkurslagen).För det fall att återvinning ska ske ska egendomen gå tillbaka till konkursboet och köparen har rätt att få tillbaka köpesskillingen han betalat om han inte kände till att konkursbolaget sålde egendomen i syfte att undanhålla borgenärerna egendom (se 4:14 konkurslagen). Huruvida förvaltaren kommer påkalla återvinning i ditt fall är svårt att svara på. Bestämmelsen om återvinning i konkurslagen är fakultativ vilket innebär att förvaltaren "får" påkalla återvinning. Finner förvaltaren att egendomen med sannolik skulle kunna återvinnas bör han/hon föra talan om återvinning (jfr 7:8 konkurslagen). Skulle förvaltaren inte påkalla återvinning kan en borgenär som anser att en återvinning är för handen väcka talan vid allmän domstol.Konkurslagen hittar du https://lagen.nu/1987:672. 

Återtagande av bil vid utmätning?

2013-03-26 i Återvinning
FRÅGA |Om man köper en bil av någon för underpris av någon som ska få utmätning av kronofogden kan den bli återtagen ?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge det bara rör sig om en utmätning hos bilsäljaren (gäldenären) bör inte bilen bli återtagen. Utmätning innebär endast att KF tar viss egendom av gäldenären för att betala en skuld till viss borgenär.Om borgenärerna däremot inte kan få sina fordringar betalda genom utmätning är risken stor att de begär bilsäljaren i konkurs. Om bilsäljaren sätts i konkurs ökar risken för att bilen blir återtagen genom s.k. återvinning. Vid återvinning behandlas försäljningar till uppenbart underpris normalt på samma sätt som gåvor (4:6 st. 2 konkurslagen). De återgår alltid om de skett inom 6 månader från den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten (fristdagen) (4:6 men. 1 konkurslagen). Om försäljningen skett mellan 12 till 6 månader före fristdagen återgår den, om det inte visas att gäldenären efter försäljningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder. För närstående utökas maximifristen till 36 månader. (4:6 men. 2 konkurslagen).Om det inte är uppenbart att underprisförsäljningen delvis hade inslag av gåva, kanske för att skillnaden mot marknadspris var liten, kommer den istället behandlas som en vanlig rättshandling. En vanlig rättshandling går åter, enligt 4:5 konkurslagen, om den:1) på otillbörligt sätt gynnat viss borgenär eller gäldenärens egendom undandragits eller hans skulder har ökats och 2) gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent samt 3) den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående anses alltid ha denna kännedom.Om försäljningen skedde mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den gäller närstående.Konkurslagen finns https://lagen.nu/1987:672

Återvinningsregler avseende närstående

2013-03-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Kan man hänvisa till något lagrum vad gäller att det inte finns någon tidsgräns för närastående vad gäller återvinning?
|Hej! Återvinningsreglerna skiljer sig åt beroende på rättshandling. Av 4 kap. 5 § st. 3 konkurslagen (https://lagen.nu/1987:672) framgår att en rättshandling som ägt rum mer än fem år innan fristdagen endast kan gå åter om den gällt någon närstående – någon yttre tidsgräns finns därför inte. Reglerna vid gåva till närstående är dock annorlunda. Enligt 4 kap. 6 § konkurslagen kan en gåva till närstående endast återvinnas om den fullbordats tre år före fristdagen. Förhoppningsvis var det svaret du sökte, lycka till!

Utmätning av egendom i gemensam besittning och återvinning enl KL 4:10

2015-01-23 i Återvinning
FRÅGA |HejsanHar fått brev att KF skall komma och göra en utmätning hos mig. Bor hos min fd flickvän men är numer inneboende utan förhållande. Bor så tills jag löst det på annat sätt och delvis för att vi har barn tillsammans. Hon äger lägenheten till 100% och allt som finns i den. Kan KF utmäta saker som finns därhemma då jag inte äger lägenheten? Sen undrar jag även över min bil, det enda jag äger av värde. Har en stor skuld till min pappa som även ligger med under en löneutmätning. Om jag säljer bilen till min pappa och drar av den summan på skulden till honom och registrerar det hos kf, alltså så att han får en mindre andel av löneutmätningen, får han då låna ut bilen till mig utan att det finns risk att KF tar bilen av honom. Självklart gör vi en riktig affär och skriver över bilen på honom. Sen att han är snäll och lånar ut den då vi har barn och detta skulle underlätta mycket. Kan man göra så utan att min pappa blir av med bilen som han köpt av mig men lånar ut ibland?Tacksam för snabbt svar.MvhOrolig
|Hej! Tack för din fråga till Lawline.Angående frågan om din f d flickväns egendom kan sägas följande:Eftersom ni lever tillsammans men inte under äktenskapsliknande förhållanden får KFM utmäta egendom som finns i ert gemensamma hem endast om det framgår att egendomen tillhör dig, se utsökningsbalken 4 kap 19 §. Detta är alltså en skillnad från sambor under äktenskapsliknande förhållanden, då det presumeras att gäldenären är ägare till egendom som besitts gemensamt. Om du inte äger något i bostaden, får KFM alltså inte utmäta någon egendom. Angående bilen kan sägas följande:Straffrättsligt:Förutsatt att du är på obestånd kan du genom det planerade transaktionen riskera att dömas för brottet otillbörligt gynnande av borgenär, BrB 11 kap 4 §. Kvittning av förfallen skuld får anses vara ett osedvanligt betalmedel i detta fall. Förutsatt att transaktionen innebär att andra borgenärers möjligheter att få utdelning i en eventuell framtida konkurs skulle förändras avsevärt, kan ansvar för brottet komma i fråga. Avgörande för denna fråga är bilens värde i förhållande till din övriga förmögenhet. Civilrättsligt:Om du inte försätts i konkurs finns det i praktiken inget sätt för övriga borgenärer att ogiltigförklara avtalet. Om en konkurs skulle bli aktuell, kan dock bli fråga om återvinning enl Konkurslagen 4 kap 10 §. Detta innebär att din fars köp av bilen blir ogiltigt och bilen tillfaller konkursboet. Eftersom transaktionen sker till en närstående är återvinningsfristen för borgenärerna förlängd till två år bakåt i tiden från konkursutbrottet.Detta är sakrätt och kan vara rätt svårt att förstå. Jag hoppas dock att svaret har bringat lite klarhet.

Gåva till fd hustru i samband med konkurs

2013-05-04 i Återvinning
FRÅGA |hej, jag har en kompleterande fråga gällande "vad händer med mitt hus vid ev. konkurs" som ni skrev om april/12. I sista stycket näms att gåvan(huset) till frun kan återkallas inom tre år vid ev konkurs och säljas vid exekutiv auktion. Min fråga är, vad gäller om den skuldsatte har skrivit över huset till sin fru som gåva och samtidigt tar ut skillsmässa. Är huset fortfarande i riskzonen fast de är skilda och bor på olika håll? I det här fallet bor inte den skuldsatte kvar i huset, utan bara hans/hennes x och barnen. Tack på förhand
| Hej och tack för din fråga! Gåvor som någon har gett till en annan innan givaren går i konkurs kan återkallas om de har getts senast sex månader innan konkursen. Sexmånadersregeln gäller när gåvan har getts till vem som helst. När det gäller gåvor som givits till närstående är denna tidsperiod förlängd till tre år. Det är relationen vid gåvotillfället som är avgörande. Detta innebär att även om skilsmässa senare tas ut så kommer de att räknas som närstående. Om gåvan skulle ges efter att skilsmässa redan har tagits ut görs en särskild bedömning i det enskilda fallet av om de före detta makarna fortfarande är att anse som närstående. Avgörande är om de fortfarande ska anses stå varandra personligen nära. Troligen kommer tiden sedan skilsmässan togs ut att spela stor roll, tidigare har gåva som getts till en före detta maka fyra månader efter skilsmässa ansetts given till en närstående. Men som sagt, detta kommer att få bedömas särskilt för det specifika fallet och är svårt för mig att svara på generellt. Det är heller inte möjligt att rädda huset genom att den skuldsatte vid bodelningen p.g.a. äktenskapsskillnaden efterger sin rätt och låter hustrun få hela huset. Även för dessa fall finns en regel som säger att detta kan gå åter om det skett senast tre år innan konkursdagen. Hoppas mitt svar har kunnat vara klargörande, återkom gärna annars! Med vänliga hälsningar

Återvinning i konkurs

2013-03-22 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Om gäldenären i en konkurs bryter mot KonkL 3:1, och säljer egendom i konkursboet. Blir detta då alltid ogiltigt? Hur får konkursboet tillbaka egendomen? Jag har läst att med "återvinning menas att en fordran går åter, trots att den i sig är giltig". I så fall borde inte KonkL4:5 kunna tillämpas för att få tillbaka egendomen eller?
|Hej och tack för din fråga,Genom beslutet om konkurs förlorar gäldenären sin förmåga att rättsligt förfoga över egendom som tillör konkursboet. Om gäldenären skulle handla på ett sätt som strider mot detta blir rättshandligen enligt huvuregeln i 3 kap. 1 § konkurslagen ogiltig oberoende av medkontrahentens goda tro. I 3 kap 2 § konkurslagen görs dock vissa undantag från denna huvudregel. I pargarfafen stadgas att en rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast dagen efter den då kungörelsen om konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar ska gälla utan hinder av vad som sägs i 1 §, om det inte visas att den andre kände till beslutet eller att det förekom omständigheter som gav honom skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs. 4 kap 5 § konkurslagen behandlar förutsättningar för återvinning i konkurs.Om förutsättningarna för återvinning är uppfyllda ska rättshandlingen återvinnas. Det innebär att handlingen ska gå åter, vilket betyder att den förklaras ogiltig.Vänliga hälsningar,

Skydda egendom i konkurs

2013-02-24 i Återvinning
FRÅGA |Jag o mina föräldrar driver ett Handelsbolag som nu kommer att försättas i konkurs, vi har inga tillgångar att tillgå mer än mina föräldrars sommartorp, går det att skydda torpet undan en utmätning genom ett förtida arv till något av mina syskon
| Hej och tack för din fråga! Överföringen av huset till dina syskon genom förtida arv kommer att räknas som en slags gåva (en benefik rättshandling). Gåvor som en person de senaste tre åren innan denne går i konkurs har gett till en närstående (som dina syskon) kan krävas tillbaka av konkursboet när konkursen väl har inträffat. Detta gäller förutsatt att det inte fanns andra tillgångar som täckte skulderna vid gåvotillfället. Det är troligen inte heller möjligt att överföra huset på något annat sätt, förutom försäljning till marknadspris, eftersom det finns regler om återvinning i konkurs som ger konkursboet stora möjligheter att återkräva tillgångar som har undandragits fordringsägarna.