Återvinning i konkurs

2013-03-22 i Återvinning
FRÅGA
Hej! Om gäldenären i en konkurs bryter mot KonkL 3:1, och säljer egendom i konkursboet. Blir detta då alltid ogiltigt? Hur får konkursboet tillbaka egendomen?Jag har läst att med "återvinning menas att en fordran går åter, trots att den i sig är giltig". I så fall borde inte KonkL4:5 kunna tillämpas för att få tillbaka egendomen eller?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Genom beslutet om konkurs förlorar gäldenären sin förmåga att rättsligt förfoga över egendom som tillör konkursboet. Om gäldenären skulle handla på ett sätt som strider mot detta blir rättshandligen enligt huvuregeln i 3 kap. 1 § konkurslagen ogiltig oberoende av medkontrahentens goda tro. I 3 kap 2 § konkurslagen görs dock vissa undantag från denna huvudregel. I pargarfafen stadgas att en rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast dagen efter den då kungörelsen om konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar ska gälla utan hinder av vad som sägs i 1 §, om det inte visas att den andre kände till beslutet eller att det förekom omständigheter som gav honom skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs. 4 kap 5 § konkurslagen behandlar förutsättningar för återvinning i konkurs.Om förutsättningarna för återvinning är uppfyllda ska rättshandlingen återvinnas. Det innebär att handlingen ska gå åter, vilket betyder att den förklaras ogiltig.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97694)