Återtagande av bil vid utmätning?

2013-03-26 i Återvinning
FRÅGA |Om man köper en bil av någon för underpris av någon som ska få utmätning av kronofogden kan den bli återtagen ?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge det bara rör sig om en utmätning hos bilsäljaren (gäldenären) bör inte bilen bli återtagen. Utmätning innebär endast att KF tar viss egendom av gäldenären för att betala en skuld till viss borgenär.Om borgenärerna däremot inte kan få sina fordringar betalda genom utmätning är risken stor att de begär bilsäljaren i konkurs. Om bilsäljaren sätts i konkurs ökar risken för att bilen blir återtagen genom s.k. återvinning. Vid återvinning behandlas försäljningar till uppenbart underpris normalt på samma sätt som gåvor (4:6 st. 2 konkurslagen). De återgår alltid om de skett inom 6 månader från den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten (fristdagen) (4:6 men. 1 konkurslagen). Om försäljningen skett mellan 12 till 6 månader före fristdagen återgår den, om det inte visas att gäldenären efter försäljningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder. För närstående utökas maximifristen till 36 månader. (4:6 men. 2 konkurslagen).Om det inte är uppenbart att underprisförsäljningen delvis hade inslag av gåva, kanske för att skillnaden mot marknadspris var liten, kommer den istället behandlas som en vanlig rättshandling. En vanlig rättshandling går åter, enligt 4:5 konkurslagen, om den:1) på otillbörligt sätt gynnat viss borgenär eller gäldenärens egendom undandragits eller hans skulder har ökats och 2) gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent samt 3) den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående anses alltid ha denna kännedom.Om försäljningen skedde mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den gäller närstående.Konkurslagen finns https://lagen.nu/1987:672

Återvinningsregler avseende närstående

2013-03-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Kan man hänvisa till något lagrum vad gäller att det inte finns någon tidsgräns för närastående vad gäller återvinning?
|Hej! Återvinningsreglerna skiljer sig åt beroende på rättshandling. Av 4 kap. 5 § st. 3 konkurslagen (https://lagen.nu/1987:672) framgår att en rättshandling som ägt rum mer än fem år innan fristdagen endast kan gå åter om den gällt någon närstående – någon yttre tidsgräns finns därför inte. Reglerna vid gåva till närstående är dock annorlunda. Enligt 4 kap. 6 § konkurslagen kan en gåva till närstående endast återvinnas om den fullbordats tre år före fristdagen. Förhoppningsvis var det svaret du sökte, lycka till!

Återvinning, pga konkurs, av gåva

2012-08-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Det är så att jag kommer att bli arbetslös.jag ägre en tredjedel i en gård.Jag tänkte sriva över min del på min mamma.Kan kronofogden häva en gåva. Vilka regler gäller.MVH:Mikael.
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga! Ja tyvärr är det så att Kronofogden kan ta tillbaka (återvinna) en gåva i en sådan situation som du beskriver i din fråga. Det är lagen med det mindre muntra namnet konkurslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870672.htm) som reglerar dylika frågor. Om du går i konkurs gäller följande. Först måste det konstateras att den så kallade fristdagen är, enligt 4 kapitlet 2 §, dagen då konkursansökan inkom till tingsrätten. Denna dag är viktig om man vill veta vilka gåvor som kan återbäras eller inte. En gåva till en anhörig (till exempel din mamma) går åter om den fullbordats inom tre år från fristdagen, enligt det något kryptiska lagrummet 4 kapitlet 6 §. Gåvan går dock ej åter om du efter gåvan hade kvar tillräckligt med utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade skulderna. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Krav från konkursbo

2012-02-16 i Återvinning
FRÅGA |I en konkursutredning står det att ett bolag har en fordran på mig. Jag har aldrig fått ngn faktura på beloppet däremot övertagit ägandet på ett antal fordon från företaget innan konkursen. Konkursförvalatren kräver nu mig på pengarna. Vad gäller?
Peter Hamnebo |Hej och tack för din fråga Det är svårt att klart läsa ut vad som hänt, men jag kan tänka mig två olika scenarier: 1. Du har köpt en bil från ett företag strax före konkursen, men inte erlagt någon betalning (det kan påpekas att det räcker med en muntlig överenskommelse för att ett köp skall föreligga). Företaget har då en fordran för dig vilken kan drivas in av konkursförvaltaren. Att någon faktura inte skickats saknar betydelse, fakturan är i princip bara ett administrativt dokument som underlättar betalningen. Konkursförvaltarens betalningskrav kan sägas fylla samma funktion. I ett sådant fall är du alltså skyldig att betala köpeskillingen. 2. Du har tagit över ägandet utan att någon köpeskilling skall utgå, till exempel genom gåva (det är för övrigt stora andra problem förenade med en sådan transaktion). Det finns särskilda regler för att en transaktion går åter om den företagits kort tid före konkursutbrottet, sk återvinning. Om det är fråga om gåva tillämpas normalt regeln i konkurslagen 4:6. Om det är fråga om återvinning skall förvaltaren enligt huvudregeln kräva fordonen åter, men ofta kommer förvaltaren överens med köparen om att istället utge betalning. Även om en liten betalning utgått kan transaktionen bli betraktad som gåva, enda skillnaden är att konkursförvaltaren då måste återlämna det vederlag som betalats i samband med att fordonen återgår. Det framstår alltså som om du antingen är skyldig att betala eller att återlämna fordonen, men det är som sagt svårt att säga säkert utifrån de lämnade förutsättningarna.

Återvinning i konkurs

2013-03-22 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Om gäldenären i en konkurs bryter mot KonkL 3:1, och säljer egendom i konkursboet. Blir detta då alltid ogiltigt? Hur får konkursboet tillbaka egendomen? Jag har läst att med "återvinning menas att en fordran går åter, trots att den i sig är giltig". I så fall borde inte KonkL4:5 kunna tillämpas för att få tillbaka egendomen eller?
|Hej och tack för din fråga,Genom beslutet om konkurs förlorar gäldenären sin förmåga att rättsligt förfoga över egendom som tillör konkursboet. Om gäldenären skulle handla på ett sätt som strider mot detta blir rättshandligen enligt huvuregeln i 3 kap. 1 § konkurslagen ogiltig oberoende av medkontrahentens goda tro. I 3 kap 2 § konkurslagen görs dock vissa undantag från denna huvudregel. I pargarfafen stadgas att en rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast dagen efter den då kungörelsen om konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar ska gälla utan hinder av vad som sägs i 1 §, om det inte visas att den andre kände till beslutet eller att det förekom omständigheter som gav honom skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs. 4 kap 5 § konkurslagen behandlar förutsättningar för återvinning i konkurs.Om förutsättningarna för återvinning är uppfyllda ska rättshandlingen återvinnas. Det innebär att handlingen ska gå åter, vilket betyder att den förklaras ogiltig.Vänliga hälsningar,

Skydda egendom i konkurs

2013-02-24 i Återvinning
FRÅGA |Jag o mina föräldrar driver ett Handelsbolag som nu kommer att försättas i konkurs, vi har inga tillgångar att tillgå mer än mina föräldrars sommartorp, går det att skydda torpet undan en utmätning genom ett förtida arv till något av mina syskon
| Hej och tack för din fråga! Överföringen av huset till dina syskon genom förtida arv kommer att räknas som en slags gåva (en benefik rättshandling). Gåvor som en person de senaste tre åren innan denne går i konkurs har gett till en närstående (som dina syskon) kan krävas tillbaka av konkursboet när konkursen väl har inträffat. Detta gäller förutsatt att det inte fanns andra tillgångar som täckte skulderna vid gåvotillfället. Det är troligen inte heller möjligt att överföra huset på något annat sätt, förutom försäljning till marknadspris, eftersom det finns regler om återvinning i konkurs som ger konkursboet stora möjligheter att återkräva tillgångar som har undandragits fordringsägarna. 

Tvesala - godtrosförvärv

2012-03-08 i Återvinning
FRÅGA |Ni hade en fråga om tvesala på en båt, men vad gäller om varan är en bil där ena köparen har blivit registrerad som ägare hos transportstyrelsen och bilen är levererad hos denne?
|Om två potentiella köpare blivit lovade bilen blir utgångspunkten precis som i det fall du hänvisade till 1 kap. 5 § handelsbalken( se https://lagen.nu/1736:0123_2#K1P5S1) dvs. att den som först köpte saken behåller den. Om köparen som nu har bilen var först med att skriva kontrakt och betala är det han som är rättmätig ägare. Precis som fallet med båten. I detta läge har bilen lämnats ut. Det faktum att bilen är leverad och registreras hos transportstyrelsen leder till en annan bedömning. Om köparen som har bilen inte var först med att köpa den blir 2 § godtrosförvärvslagen tillämplig( https://lagen.nu/1986:796 ). Säljaren var inte behörig att sälja till köparen nr 2 och frågan blir sakrättslig. Lagrummet ställer upp krav på besittning (att den s.k. traditionsprincipen är uppfylld) och god tro (inte misstänkt eller borde misstänkt att det fanns en köpare nr.1). Traditionskravet består i att rådigheten blivit avskuren den tidigare ägaren, i fallet med bilen kan leveransen och överlämnandet av nycklar anses vara tillräckligt. Det går inte att utläsa tillräckliga detaljer av din fråga för att bedöma eventuell god tro. Köparen nr 2 har undersökningsplikt, viktigt vid bilköp är att kontrollera transportregistret och där vara uppmärksam på eventuella skulder, tidigare ägare osv. Om säljaren stod som tidigare ägare i registret tyder det på god tro. Köpare nr 2 måste också bevisa att bilens beskaffenhet, sättet bilen utbjöds på och att övriga omständigheter inte pekar mot att han borde misstänkt köpare nr 1. Viktigt förstås är sist att köpare nr 2 har kontrakt/kvitto på köpet så att han kan bevisa köp från första början.

Återvinning till dödsbo

2011-06-21 i Återvinning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang. ett dödsbo med en skatteskuld och en bortgåvad bostadsrätt. Dödsboet är ett sk. bristbo där en skatteskuld fr en tidigare bostadsaffär, lgh A, överstiger tillgångarna i boet. Kan en, av den avlidne ett år innan dödsfallet, bortgåvad bostadsrätt, lgh B, på något sätt med tvång återvinnas till boet för att täcka skatteskulden efter lgh A?
Mikael Mellberg |Hej! Frågan regleras i konkurslagen www.lagen.nu/1987:672 När tillgångarna i ett dödsbo inte förslår att täcka dess skulder så bör man som en första åtgärd försöka nå en överenskommelse med boets borgenärer. Om en överenskommelse inte är möjlig, eller om misstanke finns om att tillgångar kan ha undandragits boet så kan dödsboet försättas i konkurs. Begäran om konkurs kan ske av såväl dödsboet självt som av dess borgenärer (KL 1:2). En konkurs aktualiserar konkurslagens regler om återvinning, vilket innebär att vissa transaktioner som gjorts innan konkursansökan kan gå åter, ifall de varit till skada för dödsboets borgenärer. Av betydelse är såväl hur lång tid som förflutit från gåvotillfället som till vem lägenheten gavs, samt den avlidnes ekonomiska ställning efter gåvans fullbordande. I ditt fall utgår jag ifrån att gåvomottagaren av lägenhet B var en till den döde närstående person, eftersom det typiskt sett är vanligast (KL 4:3). För gåvor till närstående gäller att sådan egendom som bortgivits inom ett år från ansökan om konkurs ovillkorligen skall återvinnas och att gåvor fullbordade inom tre år från konkursansökan skall återvinnas, om inte gåvomottagaren kan visa att den avlidne även efter gåvan hade tillräckliga tillgångar för att täcka sina skulder (KL 4:6). Du skriver att lägenheten bortgavs ett år innan dödsfallet, men jag antar att det är en ungefärlig tidsuppskattning. Ifall lägenheten bortgavs inom ettårsfristen skall den som redan sagt återvinnas, men var det mer än ett år sedan gåvotillfället så blir svaret på frågan beroende av huruvida den avlidne var sufficient efter det att gåvan fullbordats. Ifall lägenhet B bortgavs innan försäljningen av lägenhet A så är återvinning i normalfallet uteslutet, förutsatt att skatteskulden efter försäljningen av lägenhet A är den enda skuld som belastar dödsboet. En reavinstskatt täcks alltid av försäljningslikviden, och därför var dödsboet sufficient även efter gåvans fullbordande. För det fall lägenhet B bortgavs efter försäljningen av lägenhet A så har gåvomottagaren att visa att den avlidne faktiskt hade tillräckliga tillgångar för att täcka den skattebetalning som härrörde från lägenhetsförsäljningen. Med vänliga hälsningar Mikael Mellberg