Återvinning, pga konkurs, av gåva

2012-08-15 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Det är så att jag kommer att bli arbetslös.jag ägre en tredjedel i en gård.Jag tänkte sriva över min del på min mamma.Kan kronofogden häva en gåva. Vilka regler gäller.MVH:Mikael.
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga! Ja tyvärr är det så att Kronofogden kan ta tillbaka (återvinna) en gåva i en sådan situation som du beskriver i din fråga. Det är lagen med det mindre muntra namnet konkurslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870672.htm) som reglerar dylika frågor. Om du går i konkurs gäller följande. Först måste det konstateras att den så kallade fristdagen är, enligt 4 kapitlet 2 §, dagen då konkursansökan inkom till tingsrätten. Denna dag är viktig om man vill veta vilka gåvor som kan återbäras eller inte. En gåva till en anhörig (till exempel din mamma) går åter om den fullbordats inom tre år från fristdagen, enligt det något kryptiska lagrummet 4 kapitlet 6 §. Gåvan går dock ej åter om du efter gåvan hade kvar tillräckligt med utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade skulderna. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Krav från konkursbo

2012-02-16 i Återvinning
FRÅGA |I en konkursutredning står det att ett bolag har en fordran på mig. Jag har aldrig fått ngn faktura på beloppet däremot övertagit ägandet på ett antal fordon från företaget innan konkursen. Konkursförvalatren kräver nu mig på pengarna. Vad gäller?
Peter Hamnebo |Hej och tack för din fråga Det är svårt att klart läsa ut vad som hänt, men jag kan tänka mig två olika scenarier: 1. Du har köpt en bil från ett företag strax före konkursen, men inte erlagt någon betalning (det kan påpekas att det räcker med en muntlig överenskommelse för att ett köp skall föreligga). Företaget har då en fordran för dig vilken kan drivas in av konkursförvaltaren. Att någon faktura inte skickats saknar betydelse, fakturan är i princip bara ett administrativt dokument som underlättar betalningen. Konkursförvaltarens betalningskrav kan sägas fylla samma funktion. I ett sådant fall är du alltså skyldig att betala köpeskillingen. 2. Du har tagit över ägandet utan att någon köpeskilling skall utgå, till exempel genom gåva (det är för övrigt stora andra problem förenade med en sådan transaktion). Det finns särskilda regler för att en transaktion går åter om den företagits kort tid före konkursutbrottet, sk återvinning. Om det är fråga om gåva tillämpas normalt regeln i konkurslagen 4:6. Om det är fråga om återvinning skall förvaltaren enligt huvudregeln kräva fordonen åter, men ofta kommer förvaltaren överens med köparen om att istället utge betalning. Även om en liten betalning utgått kan transaktionen bli betraktad som gåva, enda skillnaden är att konkursförvaltaren då måste återlämna det vederlag som betalats i samband med att fordonen återgår. Det framstår alltså som om du antingen är skyldig att betala eller att återlämna fordonen, men det är som sagt svårt att säga säkert utifrån de lämnade förutsättningarna.

Återvinning i konkurs - ordinär betalning?

2010-08-26 i Återvinning
FRÅGA |Hej, Företag A bedriver åkeriverksamhet och levererar transporttjänster med egen bil och förare till företag B. Fakturering har skett regelbundet månadsvis under det senaste året. Företag B gick i konkurs 2009-11-23. Den sista fakturan som A skickade betalades 2009-11-21 dvs två dagar innan konkursen och 7 dagar innan fakturans förfallodag 2009-12-01. Enligt telsamtal med företag B så hände det att företaget då och då betalade sina fakturor i förskott eftersom arbetsförhållandena innebar att han (som enmansföretagare) kunde vara bortrest under hela veckor (pga långdistanskörningar). Nu hävdar konkursförvaltaren att betalningen ska återvinnas då den skett i förtid. Som ekonom med viss insikt i exekutionsrätt anser jag att kravet på återbetalning är grundlöst och att endast 7 dagars förtida betalning inte torde omfattas av KonkL 4 kap 10§ och även om den kan det att de såväl subjektiva som objektiva omständigheterna visar att det inte var något onormalt med denna betalning (andra betalningar hade det senaste året också då och då skett i förtid såväl till A som till andra leverantörer). Måste beloppet återbetalas dvs är det korrekt att begära återvinning enl KonkL i ett fall som detta?
|Hej, I situationen som du beskriver finns omständigheter som både talar för och emot en återvinning av den betalning som A har erhållit. Som jag ser har du redan uppmärksammat KonkL 4 kap 10 §. Det är även denna bestämmelse som allt som oftast används vid återvinning då konkursförvaltaren, till skillnad från exempelvis KonkL 4 kap 5 §, inte behöver föra bevisning om huruvida mottagaren var i ond tro eller inte. I bestämmelsen finns tre situtioner där en betalning kan återvinnas om den skett inom tre månader från den dag ansökan om konkursen inkom till tingsrätten. En situation är om betalningen skett i förtid. Eftersom den fordran som B hade på A betalades innan utsatt förfallodag är utgångspunkten att denna betalning skett i förtid och ska därför återvinnas. Det finns dock vissa omständigheter som kan föranleda att en betalning, trots att den skett i förtid, är så kallad _ordinär_ och är därmed skyddad från återvinning. Praxis har stadgat att huruvida en betalning är ordinär eller inte får avgöras efter en totalbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I de fall två parter inte haft någon fast betalningsrutin vilket resulterat i att betalningar ibland skett tidigare eller senare är något som kan innebära att en betalning kan anses ordinär (se rättsfallet NJA 1987 s 872). Vidare kan betalningar ske kort före förfallodagen av rent praktiska skäl och ska därmed anses vara ordinär. Med hänsyn till den typ av bransch det rör sig om och företagarens begränsade möjligheter att betala regelbundet i detta fall finns det gott om utrymme för argumentation att betalningen är ordinär. Det som talar emot att betalningen är ordinär är just i detta fall att betalningen skett så otroligt nära inpå konkursen. Ett uttalande som formulerats i doktrin är att hänsyn bör tas till om betalningen objektivt sett har haft med gäldenärens insolvens att göra eller om den skulle skett på samma sätt (se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 upplagan, s 277). En konkursförvaltare på krigsstigen skulle säkerligen med detta uttalande mena att betalningen parterna emellan inte varit så pass oregelbunden och att det med hänsyn till betalningens tidpunkt måste anses att den skett i syfte att gynna en viss borgenär. Bevisbördan att betalningen inte är ordinär ligger dock på konkursförvaltaren (se NJA 1987 s 872). Sammanfattningsvis kan sägas att vad B bör göra är att hitta så många omständigheter som möjligt som visar på att betalningen är ordinär med hänsyn till partsbrukets oregelbundna betalningar, samt att näringsverksamhetens slag medför att förtida betalningar sker av rent praktiska skäl och att detta var anledningen till den förtida betalningen. Ett väl formulerat brev till konkursförvaltaren kanske kan få denna att välja andra strider om betalningar vilka är på större belopp och är mer värda att lägga ner tid på. mvh

Återvinning av icke ordinär betalning

2008-01-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Har funderingar kring en konkurs som just drabbat mitt företag. Konkursförvaltaren har uppmärksammat en skuld som betalts av mitt företag. Eftersom mitt företag saknade pengar vid tillfället gick säljbolaget med på betalning i form av varor. Dessa varor har dock tydligen inte säljbolaget brutit förpackningarna på. Hur kommer konkursförvaltaren att handla i detta läge?
Jonas Öjelid |Hej,i det här fallet kommer konkursförvaltaren förmodligen att försöka "återvinna" varorna från det företag som fick dem som betalning. Återvinning innebär att det som har betalats/utgetts går tillbaka till konkursboet och därmed går till konkursboets prioriterade fordringsägare när konkursen är avslutad.Om betalningen har gjorts -senare- än tre månader innan ansökan om konkursen kan varorna återvinnas enligt konkurslagen 4 kap 10 § som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1987:672#K4P10 . Betalning med varor är normalt sett vad man kallar för en betalning med osedvanliga betalningsmedel. Om det inte finns några speciella omständigheter som gör att betalningen ändå är en "ordinär" betalning kommer varorna att återvinnas till konkursboet. Om betalningen har gjorts till någon som är närstående (vem som är närstående framgår av 4 kap 3 §) är tidsfristen två år innan konkursen istället för tre månader. Om betalningen gjordes -tidigare- än tre månader före konkursansökan till någon som inte är närstående kan konkursförvaltaren inte använda sig av 4 kap 10 §. En möjlighet är då att istället använda sig av 4 kap 5 §. En sådan process kan vara svårare att vinna eftersom konkursförvaltaren då måste bevisa att företaget som tog emot betalningen kände till (eller borde ha känt till) att det betalande företaget hade ekonomiska problem. Konkursförvaltaren måste också bevisa att betalningen var otillbörlig och att betalningsmottagaren kände till (eller borde ha känt till) de otillbörliga omständigheterna. En otillbörlig betalning kan t.ex. vara en sådan som görs strax innan konkursen eller som rör ett ovanligt stort belopp. Om betalningen gjordes senare än tre månader före konkursansökan kan konkursförvaltaren använda sig av båda möjligheterna för att kräva tillbaka varorna. Förmodligen kommer denne att åberopa 4 kap 10 § i första hand och 4 kap 5 § i andra hand, eftersom 5 § kräver en mer omfattande bevisning. För återvinning enligt 10 § krävs endast att vissa objektiva kriterier är uppfyllda. Hoppas att denna information är tillräcklig för att besvara Din fråga, annars får Du gärna återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Tvesala - godtrosförvärv

2012-03-08 i Återvinning
FRÅGA |Ni hade en fråga om tvesala på en båt, men vad gäller om varan är en bil där ena köparen har blivit registrerad som ägare hos transportstyrelsen och bilen är levererad hos denne?
|Om två potentiella köpare blivit lovade bilen blir utgångspunkten precis som i det fall du hänvisade till 1 kap. 5 § handelsbalken( se https://lagen.nu/1736:0123_2#K1P5S1) dvs. att den som först köpte saken behåller den. Om köparen som nu har bilen var först med att skriva kontrakt och betala är det han som är rättmätig ägare. Precis som fallet med båten. I detta läge har bilen lämnats ut. Det faktum att bilen är leverad och registreras hos transportstyrelsen leder till en annan bedömning. Om köparen som har bilen inte var först med att köpa den blir 2 § godtrosförvärvslagen tillämplig( https://lagen.nu/1986:796 ). Säljaren var inte behörig att sälja till köparen nr 2 och frågan blir sakrättslig. Lagrummet ställer upp krav på besittning (att den s.k. traditionsprincipen är uppfylld) och god tro (inte misstänkt eller borde misstänkt att det fanns en köpare nr.1). Traditionskravet består i att rådigheten blivit avskuren den tidigare ägaren, i fallet med bilen kan leveransen och överlämnandet av nycklar anses vara tillräckligt. Det går inte att utläsa tillräckliga detaljer av din fråga för att bedöma eventuell god tro. Köparen nr 2 har undersökningsplikt, viktigt vid bilköp är att kontrollera transportregistret och där vara uppmärksam på eventuella skulder, tidigare ägare osv. Om säljaren stod som tidigare ägare i registret tyder det på god tro. Köpare nr 2 måste också bevisa att bilens beskaffenhet, sättet bilen utbjöds på och att övriga omständigheter inte pekar mot att han borde misstänkt köpare nr 1. Viktigt förstås är sist att köpare nr 2 har kontrakt/kvitto på köpet så att han kan bevisa köp från första början.

Återvinning till dödsbo

2011-06-21 i Återvinning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang. ett dödsbo med en skatteskuld och en bortgåvad bostadsrätt. Dödsboet är ett sk. bristbo där en skatteskuld fr en tidigare bostadsaffär, lgh A, överstiger tillgångarna i boet. Kan en, av den avlidne ett år innan dödsfallet, bortgåvad bostadsrätt, lgh B, på något sätt med tvång återvinnas till boet för att täcka skatteskulden efter lgh A?
Mikael Mellberg |Hej! Frågan regleras i konkurslagen www.lagen.nu/1987:672 När tillgångarna i ett dödsbo inte förslår att täcka dess skulder så bör man som en första åtgärd försöka nå en överenskommelse med boets borgenärer. Om en överenskommelse inte är möjlig, eller om misstanke finns om att tillgångar kan ha undandragits boet så kan dödsboet försättas i konkurs. Begäran om konkurs kan ske av såväl dödsboet självt som av dess borgenärer (KL 1:2). En konkurs aktualiserar konkurslagens regler om återvinning, vilket innebär att vissa transaktioner som gjorts innan konkursansökan kan gå åter, ifall de varit till skada för dödsboets borgenärer. Av betydelse är såväl hur lång tid som förflutit från gåvotillfället som till vem lägenheten gavs, samt den avlidnes ekonomiska ställning efter gåvans fullbordande. I ditt fall utgår jag ifrån att gåvomottagaren av lägenhet B var en till den döde närstående person, eftersom det typiskt sett är vanligast (KL 4:3). För gåvor till närstående gäller att sådan egendom som bortgivits inom ett år från ansökan om konkurs ovillkorligen skall återvinnas och att gåvor fullbordade inom tre år från konkursansökan skall återvinnas, om inte gåvomottagaren kan visa att den avlidne även efter gåvan hade tillräckliga tillgångar för att täcka sina skulder (KL 4:6). Du skriver att lägenheten bortgavs ett år innan dödsfallet, men jag antar att det är en ungefärlig tidsuppskattning. Ifall lägenheten bortgavs inom ettårsfristen skall den som redan sagt återvinnas, men var det mer än ett år sedan gåvotillfället så blir svaret på frågan beroende av huruvida den avlidne var sufficient efter det att gåvan fullbordats. Ifall lägenhet B bortgavs innan försäljningen av lägenhet A så är återvinning i normalfallet uteslutet, förutsatt att skatteskulden efter försäljningen av lägenhet A är den enda skuld som belastar dödsboet. En reavinstskatt täcks alltid av försäljningslikviden, och därför var dödsboet sufficient även efter gåvans fullbordande. För det fall lägenhet B bortgavs efter försäljningen av lägenhet A så har gåvomottagaren att visa att den avlidne faktiskt hade tillräckliga tillgångar för att täcka den skattebetalning som härrörde från lägenhetsförsäljningen. Med vänliga hälsningar Mikael Mellberg

Återvinning vid bodelning

2008-09-28 i Återvinning
FRÅGA |Återvinning - bodelning inom äktenskapetJag övertog min mans del (50 %) av den fastighet vi ägde tillsammans för 3 år och 2 månader sedan genom bodelning inom äktenskapet. Jag har sedan dess ensam lagfart, och står ensam för huslånet. Om min man nu sätts i personlig konkurs, kan då hans del av fastigheten återvinnas? Eller är det omöjligt eftersom det gått över 3 år?Tacksam för svar!
Tove Adlerberth |Återvinning vid bodelningI konkurslagen finns de grundläggande bestämmelserna vid återvinning av olika rättshandlingar. I lagens 4 kapitel, 7 §, regleras just återvinning av egendom som eftergetts genom bodelning. Där regleras att återvinning är tre år vid bodelning. I ett fall kan dock tidsfristen förlängas, enligt KonkL 4 kapitlet 5 §, och det är om din make innan eller på grund av bodelningen kommit på obestånd, samt att handlingen kan ses som otillbörlig. Eftersom du är närstående kan återvinningsfristen förlängas på obestämd tid. Vad "otillbörlig" betyder kan variera i olika sammanhang, men förenklat kan sägas att en handling är ottilbörlig om den gjorts för att gynna en viss borgenär, eller om den gjorts för att undanhålla egendom ifrån borgenärer.Med vänlig hälsning

Återvinning i konkurs

2007-09-17 i Återvinning
FRÅGA |Om ett företag två månader innan det gick i konkurs har betalat in en större summa pengar i ställföreträdarens pensionsförsäkring, kan denna summa återvinnas i konkursen från försäkringsbolaget?
Louise Danielson |Hej! Betalning av pension kan återvinnas i konkurs. Det krävs dock att betalningen skett senare än sex månader innan konkursen (vilket är uppfyllt i detta fall) och att det rör sig om ett belopp som uppenbart överkred vad som kan anses som skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och övriga omständigheter. En bedömning får med andra ord göras i det enskilda fallet. (Konkurslagen 4:8) I detta fall handlar det om ställföreträdarens pensionsförsäkring, ställföreträdare anses vara närstående med företaget och därmed utvidgas även återvinningsfristen till ett år. Betalningen kan även återvinnas om den på ett otillbörligt sätt har gynnat viss borgenär och företaget var eller genom denna handling blev insolvent samt att den till vilken betalning skedde (ställföreträdaren) kände till de omständiheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. I detta fall rör det sig om närstående till företaget, vilka skall anses ha sådan kännedom. (konkurslagen 4:5)Vänligen,