Återvinningsregler i konkurs

2007-09-10 i Återvinning
FRÅGA |Hur är återvinningsreglerna i konkurslagen konstruerade?
Jonas Öjelid |Hej,återvinning regleras i Konkurslagen 4 kap 5-13 §§ som Du kan hitta http://lagen.nu/1987:672#K4P5 .Reglerna är uppbyggda på så sätt att i 5 § finns en subjektiv återvinningsregel som innebär att en rättshandling kan återgå om den varit otillbörlig och bidragit till att gäldenären blivit insolvent samt avtalsparten varit i ond tro. I 6-13 §§ är återvinningsreglerna objektiva, d.v.s. det spelar ingen roll om avtalsparten varit i ond tro. 5 § kan tillämpas även om någon av de objektiva återvinningsreglerna skulle vara möjliga att åberopa samtidigt. De särskilda regler som gäller för personer som är närstående till gäldenären regleras i respektive paragraf. Vänliga hälsningar

Återvinning till konkursbo

2006-10-17 i Återvinning
FRÅGA |vi är sambo och jag äger liten del av villan, nu ska vi göra ett gåvobrev till mig så att jag äger hälften dvs halva. Hur skyddad är jag i vid en ev bodelning, om hans företag kursar eller om han medvetet försätter sig i stor skuld? Kan min gåva ev återgå?
Anna Bergman |Hej!I en konkurs ska gäldenärens egendom ingå. För att en gäldenär inte ska kunna undanhålla egendom genom att t.ex ge bort den finns det i konkurslagen en del återvinningsregler som kan bli tillämpliga. Se 4 kapitlet http://lagen.nu/1987:672#K4.Du anses som närstående i och med att du är sambo. Därför kan gåvan gå åter om den har skett tre år före den dag då ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten, se 4:6 KonkL. Detta sker om det inte kan visas att gäldenären, din sambo, har kvar annan utmätningsbar egendom som kan motsvara skulderna.Detta betyder att även om gåvan är sakrättsligt giltig så kan den ändå återgå till givaren om denne går i konkurs inom en viss tidsfrist. Med vänliga hälsningar,

Regler om återvinning

2007-04-22 i Återvinning
FRÅGA |HejHar en större skatteskuld på ingång. Äger ett hus på en arrendetomt, vill sälja det till en vän temporärt så att kronofogden inte kan sälja det. Vad är det för regler som gäller för återvinnig? Kan ni beskriva scenariot för en sådan transaktion.
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen (KL http://www.lagen.nu/1987:672). Det är endast i en konkurs som återvinning av egendom kan ske (och alltså inte vid utmätning). En borgenär som vill utmäta egendom kan dock ansöka om att gäldenären sätts i konkurs om det upptäcks att egendom saknas, och på så sätt få igenom en återvinning (se KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). En förutsättning för återvinning är att den aktuella åtgärden inneburit en nackdel för åtminstone en borgenär. Har gäldenären gjort sig av med egendom men samtidigt fått godtagbar betalning för denna, har någon nackdel för borgenärerna inte uppkommit. Detta innebär alltså att transaktionen godtas om du säljer huset till ett marknadsenligt pris, så länge köpesumman kommer borgenärerna till del vid en eventuell konkurs. KL 4 kap. 5 § (http://www.lagen.nu/1987:672) är en återvinningsbestämmelse som kan användas generellt. En rättshandling återvinns om den innebar att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Åtgärden måste dock ha genomförts på ett ”otillbörligt sätt”. Det avgörande är vanligtvis den undandragna egendomens värde, om det rör sig om ett betydande belopp är transaktionen normalt att anse som otillbörlig. Det krävs dessutom att gäldenären redan var, eller genom åtgärden blev, insolvent och att motparten kände till denna omständighet och att rättshandlingen var illojal. Med insolvens avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig (KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). Alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet kan återvinnas enligt denna regel, någon tidsgräns finns dock inte när motparten är en närstående. En närstående är t.ex. någon man är gift eller sambo med eller en nära släkting (KL 4 kap. 3 § http://www.lagen.nu/1987:672).Det finns även några särskilda återvinningsbestämmelser i KL 4 kap. 6-12 §§ (t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld http://www.lagen.nu/1987:672). Av din fråga framgår inte några närmare omständigheter kring den tilltänkta transaktionen så jag kommer endast att kortfattat beskriva en situation där återvinning kan vara aktuellt. En gåva kan återvinnas enligt KL 4 kap. 6 § (http://www.lagen.nu/1987:672) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer huset till ett mycket förmånligt pris.Om det är så att du får rimlig betalning för huset och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen kunna genomföras. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,