Återvinning i konkurs - ordinär betalning?

2010-08-26 i Återvinning
FRÅGA |Hej, Företag A bedriver åkeriverksamhet och levererar transporttjänster med egen bil och förare till företag B. Fakturering har skett regelbundet månadsvis under det senaste året. Företag B gick i konkurs 2009-11-23. Den sista fakturan som A skickade betalades 2009-11-21 dvs två dagar innan konkursen och 7 dagar innan fakturans förfallodag 2009-12-01. Enligt telsamtal med företag B så hände det att företaget då och då betalade sina fakturor i förskott eftersom arbetsförhållandena innebar att han (som enmansföretagare) kunde vara bortrest under hela veckor (pga långdistanskörningar). Nu hävdar konkursförvaltaren att betalningen ska återvinnas då den skett i förtid. Som ekonom med viss insikt i exekutionsrätt anser jag att kravet på återbetalning är grundlöst och att endast 7 dagars förtida betalning inte torde omfattas av KonkL 4 kap 10§ och även om den kan det att de såväl subjektiva som objektiva omständigheterna visar att det inte var något onormalt med denna betalning (andra betalningar hade det senaste året också då och då skett i förtid såväl till A som till andra leverantörer). Måste beloppet återbetalas dvs är det korrekt att begära återvinning enl KonkL i ett fall som detta?
|Hej, I situationen som du beskriver finns omständigheter som både talar för och emot en återvinning av den betalning som A har erhållit. Som jag ser har du redan uppmärksammat KonkL 4 kap 10 §. Det är även denna bestämmelse som allt som oftast används vid återvinning då konkursförvaltaren, till skillnad från exempelvis KonkL 4 kap 5 §, inte behöver föra bevisning om huruvida mottagaren var i ond tro eller inte. I bestämmelsen finns tre situtioner där en betalning kan återvinnas om den skett inom tre månader från den dag ansökan om konkursen inkom till tingsrätten. En situation är om betalningen skett i förtid. Eftersom den fordran som B hade på A betalades innan utsatt förfallodag är utgångspunkten att denna betalning skett i förtid och ska därför återvinnas. Det finns dock vissa omständigheter som kan föranleda att en betalning, trots att den skett i förtid, är så kallad _ordinär_ och är därmed skyddad från återvinning. Praxis har stadgat att huruvida en betalning är ordinär eller inte får avgöras efter en totalbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I de fall två parter inte haft någon fast betalningsrutin vilket resulterat i att betalningar ibland skett tidigare eller senare är något som kan innebära att en betalning kan anses ordinär (se rättsfallet NJA 1987 s 872). Vidare kan betalningar ske kort före förfallodagen av rent praktiska skäl och ska därmed anses vara ordinär. Med hänsyn till den typ av bransch det rör sig om och företagarens begränsade möjligheter att betala regelbundet i detta fall finns det gott om utrymme för argumentation att betalningen är ordinär. Det som talar emot att betalningen är ordinär är just i detta fall att betalningen skett så otroligt nära inpå konkursen. Ett uttalande som formulerats i doktrin är att hänsyn bör tas till om betalningen objektivt sett har haft med gäldenärens insolvens att göra eller om den skulle skett på samma sätt (se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 upplagan, s 277). En konkursförvaltare på krigsstigen skulle säkerligen med detta uttalande mena att betalningen parterna emellan inte varit så pass oregelbunden och att det med hänsyn till betalningens tidpunkt måste anses att den skett i syfte att gynna en viss borgenär. Bevisbördan att betalningen inte är ordinär ligger dock på konkursförvaltaren (se NJA 1987 s 872). Sammanfattningsvis kan sägas att vad B bör göra är att hitta så många omständigheter som möjligt som visar på att betalningen är ordinär med hänsyn till partsbrukets oregelbundna betalningar, samt att näringsverksamhetens slag medför att förtida betalningar sker av rent praktiska skäl och att detta var anledningen till den förtida betalningen. Ett väl formulerat brev till konkursförvaltaren kanske kan få denna att välja andra strider om betalningar vilka är på större belopp och är mer värda att lägga ner tid på. mvh

Återvinning av icke ordinär betalning

2008-01-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Har funderingar kring en konkurs som just drabbat mitt företag. Konkursförvaltaren har uppmärksammat en skuld som betalts av mitt företag. Eftersom mitt företag saknade pengar vid tillfället gick säljbolaget med på betalning i form av varor. Dessa varor har dock tydligen inte säljbolaget brutit förpackningarna på. Hur kommer konkursförvaltaren att handla i detta läge?
Jonas Öjelid |Hej,i det här fallet kommer konkursförvaltaren förmodligen att försöka "återvinna" varorna från det företag som fick dem som betalning. Återvinning innebär att det som har betalats/utgetts går tillbaka till konkursboet och därmed går till konkursboets prioriterade fordringsägare när konkursen är avslutad.Om betalningen har gjorts -senare- än tre månader innan ansökan om konkursen kan varorna återvinnas enligt konkurslagen 4 kap 10 § som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1987:672#K4P10 . Betalning med varor är normalt sett vad man kallar för en betalning med osedvanliga betalningsmedel. Om det inte finns några speciella omständigheter som gör att betalningen ändå är en "ordinär" betalning kommer varorna att återvinnas till konkursboet. Om betalningen har gjorts till någon som är närstående (vem som är närstående framgår av 4 kap 3 §) är tidsfristen två år innan konkursen istället för tre månader. Om betalningen gjordes -tidigare- än tre månader före konkursansökan till någon som inte är närstående kan konkursförvaltaren inte använda sig av 4 kap 10 §. En möjlighet är då att istället använda sig av 4 kap 5 §. En sådan process kan vara svårare att vinna eftersom konkursförvaltaren då måste bevisa att företaget som tog emot betalningen kände till (eller borde ha känt till) att det betalande företaget hade ekonomiska problem. Konkursförvaltaren måste också bevisa att betalningen var otillbörlig och att betalningsmottagaren kände till (eller borde ha känt till) de otillbörliga omständigheterna. En otillbörlig betalning kan t.ex. vara en sådan som görs strax innan konkursen eller som rör ett ovanligt stort belopp. Om betalningen gjordes senare än tre månader före konkursansökan kan konkursförvaltaren använda sig av båda möjligheterna för att kräva tillbaka varorna. Förmodligen kommer denne att åberopa 4 kap 10 § i första hand och 4 kap 5 § i andra hand, eftersom 5 § kräver en mer omfattande bevisning. För återvinning enligt 10 § krävs endast att vissa objektiva kriterier är uppfyllda. Hoppas att denna information är tillräcklig för att besvara Din fråga, annars får Du gärna återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Återvinningsregler i konkurs

2007-09-10 i Återvinning
FRÅGA |Hur är återvinningsreglerna i konkurslagen konstruerade?
Jonas Öjelid |Hej,återvinning regleras i Konkurslagen 4 kap 5-13 §§ som Du kan hitta http://lagen.nu/1987:672#K4P5 .Reglerna är uppbyggda på så sätt att i 5 § finns en subjektiv återvinningsregel som innebär att en rättshandling kan återgå om den varit otillbörlig och bidragit till att gäldenären blivit insolvent samt avtalsparten varit i ond tro. I 6-13 §§ är återvinningsreglerna objektiva, d.v.s. det spelar ingen roll om avtalsparten varit i ond tro. 5 § kan tillämpas även om någon av de objektiva återvinningsreglerna skulle vara möjliga att åberopa samtidigt. De särskilda regler som gäller för personer som är närstående till gäldenären regleras i respektive paragraf. Vänliga hälsningar

Återvinning till konkursbo

2006-10-17 i Återvinning
FRÅGA |vi är sambo och jag äger liten del av villan, nu ska vi göra ett gåvobrev till mig så att jag äger hälften dvs halva. Hur skyddad är jag i vid en ev bodelning, om hans företag kursar eller om han medvetet försätter sig i stor skuld? Kan min gåva ev återgå?
Anna Bergman |Hej!I en konkurs ska gäldenärens egendom ingå. För att en gäldenär inte ska kunna undanhålla egendom genom att t.ex ge bort den finns det i konkurslagen en del återvinningsregler som kan bli tillämpliga. Se 4 kapitlet http://lagen.nu/1987:672#K4.Du anses som närstående i och med att du är sambo. Därför kan gåvan gå åter om den har skett tre år före den dag då ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten, se 4:6 KonkL. Detta sker om det inte kan visas att gäldenären, din sambo, har kvar annan utmätningsbar egendom som kan motsvara skulderna.Detta betyder att även om gåvan är sakrättsligt giltig så kan den ändå återgå till givaren om denne går i konkurs inom en viss tidsfrist. Med vänliga hälsningar,

Återvinning vid bodelning

2008-09-28 i Återvinning
FRÅGA |Återvinning - bodelning inom äktenskapetJag övertog min mans del (50 %) av den fastighet vi ägde tillsammans för 3 år och 2 månader sedan genom bodelning inom äktenskapet. Jag har sedan dess ensam lagfart, och står ensam för huslånet. Om min man nu sätts i personlig konkurs, kan då hans del av fastigheten återvinnas? Eller är det omöjligt eftersom det gått över 3 år?Tacksam för svar!
Tove Adlerberth |Återvinning vid bodelningI konkurslagen finns de grundläggande bestämmelserna vid återvinning av olika rättshandlingar. I lagens 4 kapitel, 7 §, regleras just återvinning av egendom som eftergetts genom bodelning. Där regleras att återvinning är tre år vid bodelning. I ett fall kan dock tidsfristen förlängas, enligt KonkL 4 kapitlet 5 §, och det är om din make innan eller på grund av bodelningen kommit på obestånd, samt att handlingen kan ses som otillbörlig. Eftersom du är närstående kan återvinningsfristen förlängas på obestämd tid. Vad "otillbörlig" betyder kan variera i olika sammanhang, men förenklat kan sägas att en handling är ottilbörlig om den gjorts för att gynna en viss borgenär, eller om den gjorts för att undanhålla egendom ifrån borgenärer.Med vänlig hälsning

Återvinning i konkurs

2007-09-17 i Återvinning
FRÅGA |Om ett företag två månader innan det gick i konkurs har betalat in en större summa pengar i ställföreträdarens pensionsförsäkring, kan denna summa återvinnas i konkursen från försäkringsbolaget?
Louise Danielson |Hej! Betalning av pension kan återvinnas i konkurs. Det krävs dock att betalningen skett senare än sex månader innan konkursen (vilket är uppfyllt i detta fall) och att det rör sig om ett belopp som uppenbart överkred vad som kan anses som skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och övriga omständigheter. En bedömning får med andra ord göras i det enskilda fallet. (Konkurslagen 4:8) I detta fall handlar det om ställföreträdarens pensionsförsäkring, ställföreträdare anses vara närstående med företaget och därmed utvidgas även återvinningsfristen till ett år. Betalningen kan även återvinnas om den på ett otillbörligt sätt har gynnat viss borgenär och företaget var eller genom denna handling blev insolvent samt att den till vilken betalning skedde (ställföreträdaren) kände till de omständiheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. I detta fall rör det sig om närstående till företaget, vilka skall anses ha sådan kännedom. (konkurslagen 4:5)Vänligen,

Regler om återvinning

2007-04-22 i Återvinning
FRÅGA |HejHar en större skatteskuld på ingång. Äger ett hus på en arrendetomt, vill sälja det till en vän temporärt så att kronofogden inte kan sälja det. Vad är det för regler som gäller för återvinnig? Kan ni beskriva scenariot för en sådan transaktion.
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen (KL http://www.lagen.nu/1987:672). Det är endast i en konkurs som återvinning av egendom kan ske (och alltså inte vid utmätning). En borgenär som vill utmäta egendom kan dock ansöka om att gäldenären sätts i konkurs om det upptäcks att egendom saknas, och på så sätt få igenom en återvinning (se KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). En förutsättning för återvinning är att den aktuella åtgärden inneburit en nackdel för åtminstone en borgenär. Har gäldenären gjort sig av med egendom men samtidigt fått godtagbar betalning för denna, har någon nackdel för borgenärerna inte uppkommit. Detta innebär alltså att transaktionen godtas om du säljer huset till ett marknadsenligt pris, så länge köpesumman kommer borgenärerna till del vid en eventuell konkurs. KL 4 kap. 5 § (http://www.lagen.nu/1987:672) är en återvinningsbestämmelse som kan användas generellt. En rättshandling återvinns om den innebar att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Åtgärden måste dock ha genomförts på ett ”otillbörligt sätt”. Det avgörande är vanligtvis den undandragna egendomens värde, om det rör sig om ett betydande belopp är transaktionen normalt att anse som otillbörlig. Det krävs dessutom att gäldenären redan var, eller genom åtgärden blev, insolvent och att motparten kände till denna omständighet och att rättshandlingen var illojal. Med insolvens avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig (KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). Alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet kan återvinnas enligt denna regel, någon tidsgräns finns dock inte när motparten är en närstående. En närstående är t.ex. någon man är gift eller sambo med eller en nära släkting (KL 4 kap. 3 § http://www.lagen.nu/1987:672).Det finns även några särskilda återvinningsbestämmelser i KL 4 kap. 6-12 §§ (t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld http://www.lagen.nu/1987:672). Av din fråga framgår inte några närmare omständigheter kring den tilltänkta transaktionen så jag kommer endast att kortfattat beskriva en situation där återvinning kan vara aktuellt. En gåva kan återvinnas enligt KL 4 kap. 6 § (http://www.lagen.nu/1987:672) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer huset till ett mycket förmånligt pris.Om det är så att du får rimlig betalning för huset och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen kunna genomföras. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,