Regler om återvinning

2007-04-22 i Återvinning
FRÅGA
HejHar en större skatteskuld på ingång. Äger ett hus på en arrendetomt, vill sälja det till en vän temporärt så att kronofogden inte kan sälja det. Vad är det för regler som gäller för återvinnig? Kan ni beskriva scenariot för en sådan transaktion.
SVAR

Hej!Bestämmelser om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen (KL http://www.lagen.nu/1987:672). Det är endast i en konkurs som återvinning av egendom kan ske (och alltså inte vid utmätning). En borgenär som vill utmäta egendom kan dock ansöka om att gäldenären sätts i konkurs om det upptäcks att egendom saknas, och på så sätt få igenom en återvinning (se KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672).En förutsättning för återvinning är att den aktuella åtgärden inneburit en nackdel för åtminstone en borgenär. Har gäldenären gjort sig av med egendom men samtidigt fått godtagbar betalning för denna, har någon nackdel för borgenärerna inte uppkommit. Detta innebär alltså att transaktionen godtas om du säljer huset till ett marknadsenligt pris, så länge köpesumman kommer borgenärerna till del vid en eventuell konkurs.KL 4 kap. 5 § (http://www.lagen.nu/1987:672) är en återvinningsbestämmelse som kan användas generellt. En rättshandling återvinns om den innebar att gäldenären gynnat viss borgenär, undandragit sin egendom från borgenärerna eller ökat sina skulder. Åtgärden måste dock ha genomförts på ett ”otillbörligt sätt”. Det avgörande är vanligtvis den undandragna egendomens värde, om det rör sig om ett betydande belopp är transaktionen normalt att anse som otillbörlig. Det krävs dessutom att gäldenären redan var, eller genom åtgärden blev, insolvent och att motparten kände till denna omständighet och att rättshandlingen var illojal. Med insolvens avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig (KL 1 kap. 2 § http://www.lagen.nu/1987:672). Alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet kan återvinnas enligt denna regel, någon tidsgräns finns dock inte när motparten är en närstående. En närstående är t.ex. någon man är gift eller sambo med eller en nära släkting (KL 4 kap. 3 § http://www.lagen.nu/1987:672).Det finns även några särskilda återvinningsbestämmelser i KL 4 kap. 6-12 §§ (t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld http://www.lagen.nu/1987:672). Av din fråga framgår inte några närmare omständigheter kring den tilltänkta transaktionen så jag kommer endast att kortfattat beskriva en situation där återvinning kan vara aktuellt. En gåva kan återvinnas enligt KL 4 kap. 6 § (http://www.lagen.nu/1987:672) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer huset till ett mycket förmånligt pris.Om det är så att du får rimlig betalning för huset och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen kunna genomföras. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt!Vänliga hälsningar,

Rebecka Boholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97693)