Återvinning till dödsbo

2011-06-21 i Återvinning
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga ang. ett dödsbo med en skatteskuld och en bortgåvad bostadsrätt. Dödsboet är ett sk. bristbo där en skatteskuld fr en tidigare bostadsaffär, lgh A, överstiger tillgångarna i boet. Kan en, av den avlidne ett år innan dödsfallet, bortgåvad bostadsrätt, lgh B, på något sätt med tvång återvinnas till boet för att täcka skatteskulden efter lgh A?
SVAR
Hej!

Frågan regleras i konkurslagen www.lagen.nu/1987:672

När tillgångarna i ett dödsbo inte förslår att täcka dess skulder så bör man som en första åtgärd försöka nå en överenskommelse med boets borgenärer. Om en överenskommelse inte är möjlig, eller om misstanke finns om att tillgångar kan ha undandragits boet så kan dödsboet försättas i konkurs. Begäran om konkurs kan ske av såväl dödsboet självt som av dess borgenärer (KL 1:2).

En konkurs aktualiserar konkurslagens regler om återvinning, vilket innebär att vissa transaktioner som gjorts innan konkursansökan kan gå åter, ifall de varit till skada för dödsboets borgenärer. Av betydelse är såväl hur lång tid som förflutit från gåvotillfället som till vem lägenheten gavs, samt den avlidnes ekonomiska ställning efter gåvans fullbordande.

I ditt fall utgår jag ifrån att gåvomottagaren av lägenhet B var en till den döde närstående person, eftersom det typiskt sett är vanligast (KL 4:3).

För gåvor till närstående gäller att sådan egendom som bortgivits inom ett år från ansökan om konkurs ovillkorligen skall återvinnas och att gåvor fullbordade inom tre år från konkursansökan skall återvinnas, om inte gåvomottagaren kan visa att den avlidne även efter gåvan hade tillräckliga tillgångar för att täcka sina skulder (KL 4:6).

Du skriver att lägenheten bortgavs ett år innan dödsfallet, men jag antar att det är en ungefärlig tidsuppskattning. Ifall lägenheten bortgavs inom ettårsfristen skall den som redan sagt återvinnas, men var det mer än ett år sedan gåvotillfället så blir svaret på frågan beroende av huruvida den avlidne var sufficient efter det att gåvan fullbordats.

Ifall lägenhet B bortgavs innan försäljningen av lägenhet A så är återvinning i normalfallet uteslutet, förutsatt att skatteskulden efter försäljningen av lägenhet A är den enda skuld som belastar dödsboet. En reavinstskatt täcks alltid av försäljningslikviden, och därför var dödsboet sufficient även efter gåvans fullbordande.

För det fall lägenhet B bortgavs efter försäljningen av lägenhet A så har gåvomottagaren att visa att den avlidne faktiskt hade tillräckliga tillgångar för att täcka den skattebetalning som härrörde från lägenhetsförsäljningen.

Med vänliga hälsningar
Mikael Mellberg

Mikael Mellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97696)