Konkurs, återvinning

Hej!

Vi har precis gjort ett köp av en fastighet av min sambos förälders företag. Vid köpet/lagfarten så uppdagas det att banken vill ha mer betalt än vad det har i pantbrev vilket har dröjt på lagfart/betalning. Detta beror på att banken vill ha mer betalt på ett lån från företaget än vad de har pant i huset (konflikt). Vi blev väldigt förvånade över detta och allt drog ut på tiden och vi stod på vilande lagfart. Vi har köpt fastigheten för värderat värde (Värderat vid köpedagen av mäklare).

Vi har bott i/hyrt fastigheten i ett år och kommer nu nästan direkt att sälja huset då vi blev minst sagt förtvivlade över hur köpet mellan oss och företaget gått till.

Hur fungerar återvinninglsagen/konkurslagen om företaget skulle gå i konkurs (vi kan säga inom 3 mån)? Eftersom att banken som kräver företaget på betalning av andra lån nu får alla pengar som avser försäljningen av fastigheten. Kan vi drabbas av återvinning även om vi sålt vidare huset och inte längre står på lagfarten? Hur skulle det i så fall påverka vår köpare?

Hur fungerar en återvinning?

Begär konkursförvaltaren betalt för det vi sålt fastigheten för, eller anses det att vi har köpt fastigheten till marknadsmässigt värde?

Kan återvinning vara aktuell för vårt köp när det finns andra fastigheter de kan sälja för att driva in skulderna om det blir en konkurs?

Är vi i ond tro när vi fått reda på "konflikten" mellan banken och företaget i samband med vårt köp?

Tacksam för snabbt svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler av intresse för din fråga finns som du skriver i konkurslagen (KL)

Vad är en konkurs och vilken egendom ska ingå i den?

En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap 2 § KL). Till ett konkursbo räknas all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursen eller som tillfaller honom eller henne under konkursens gång. Även sådan egendom som kan återvinnas ska ingå i konkursboet. (3 kap 3 § KL). Denna egendom ska sedan användas för att betala borgenärernas fordringar på gäldenären. Detta innebär i princip att en person som har skulder som överstiger sina tillgångar kan försättas i konkurs. Då tas all hans eller hennes egendom i anspråk av en konkursförvaltare som säljer denna och delar ut pengarna till de som personen är skyldig pengar.Det är således endast om ni försätts i konkurs som er egendom kan tas i anspråk. Om ni skulle sälja fastigheten vidare och inte gå i konkurs finns därmed inget problem.

När blir återvinning aktuellt?

Återvinning kan bli aktuellt i två fall. Antingen om ni säljer fastigheten vidare och sedan försätts i konkurs. Denna återvinning drabbar dock inte er (eftersom det i så fall är ni som är i konkurs), utan den som köpt fastigheten av er. Återvinning kan också bli aktuellt om företaget ni köpt huset av försätts i konkurs. Jag går därför vidare och undersöker om ni kan drabbas av återvinning om företaget ni köpt fastigheten av försätts i konkurs.

Vad är återvinning?

Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet. Finns inte egendomen kvar, ska värdet återföras. Har ni kvar huset ska således huset föras till konkursboet, om ni har sålt huset, ska husets värde återföras till konkursboet. Om ni erlagt betalning till gäldenären för egendomen ska konkursförvaltaren ge er dessa pengar. Denna återvunna egendomen kommer sedan ingå i det som konkursförvaltaren säljer för att betala alla gäldenärens skulder. (4 kap 14 § KL).

Nackdel är en förutsättning för återvinning

En konsekvens av det ovan beskrivna att konkursförvaltaren ska utge eventuell ersättning ni betalat för egendomen är att det, för att återvinning ska vara aktuellt krävs att den rättshandling (t.ex. det köpet) som man avser att återvinna har lett till nackdel för någon av borgenärerna i konkursen. Så är fallet om gäldenären t.ex. sålt egendomen till underpris. Har gäldenären fått full ersättning för fastigheten kommer återvinning inte på fråga. Om gäldenären bara säljer egendom kommer egendom således inte att bli aktuellt. Någon återvinning lär därför inte bli aktuellt i ert fall om företaget går i konkurs eftersom jag inte kan se någon nackdel för någon borgenär. Ni har betalat fullt pris för huset, samt banken som har pantbrev i fastigheten har inte lidit någon skada. Jag gör därför bedömningen att återvinning inte bör komma på fråga om företaget ni köpte huset av går i konkurs. Eftersom du ville veta lite generellt om återvinning beskriver jag något om detta nedan.

Vidare förutsättningar för återvinning

Vidare krävs att någon av de materiella återvinningsreglerna i 4 kap KL är tillämpliga. Dessa regler är 5-13 §§. Har man köpt egendom till underpris kan regeln om gåva bli tillämplig (4 kap 6 § KL). Den generella återvinningsregeln kan också vara tillämplig (4 kap 5 § KL). Ni beskriver att ni har köpt egendomen till “marknadsvärdet” varför regeln om gåva inte är aktuell. Jag redogör därför istället för den generella återvinningsregeln.

Den generella återvinningsregeln (4 kap 5 § KL)

För att regeln ska vara tillämplig krävs ett antal saker. Det krävs att en borgenär har gynnats framför andra på ett otillbörligt sätt eller att gäldenärens egendom på ett otillbörligt sätt har undandragits borgenärerna. Det krävs vidare att gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Det krävs vidare att den andra parten kände till eller borde känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Detta sista brukar kallas att parten ska vara i ond tro. För närstående utgår man från att sådan ond tro föreligger, om inte den närstående kan göra motsatsen sannolikt. Vad som avses med närstående definieras i 4 kap 3 § KL. Ni torde vara närstående med det företag ni köpte fastigheten av. Då gäller - förutom att ni anses vara i ond tro - att rättshandlingen kan återvinnas max fem år efter fristdagen. Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap 2 § första stycket KL). Med att rättshandlingen ska vara otillbörlig avses i princip att den är “onormal” eller gjord i oärligt syfte. Man vill inte återvinna rättshandlingar som är marknadsmässiga. Det krävs vidare att gäldenären p.g.a. rättshandlingen var eller blev insolvent. Det måste således föreligga ett samband mellan rättshandlingen och insolvensen.

Sammanfattning

Jag har konstaterat att det inte spelar någon roll för konkursen om det finns mer egendom som kan tas i anspråk utan all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursen. Konkurs är dock endast - som jag beskrivit - aktuell om gäldenärens tillgångar inte räcker till att betala hans eller hennes skulder. Jag har vidare konstaterat att det inte lär bli aktuellt för en konkursförvaltare att återvinna det hur ni köpt från företaget om företaget försätts i konkurs. Jag har vidare redogjort lite allmänt om den generella återvinningsregeln för att ge förståelse för vad återvinning är. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har några ytterligare funderingar.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”