Kan min före detta mans borgenärer kräva återvinning av mitt hus?

2018-03-29 i Återvinning
FRÅGA
Efter nu avslutad skuldsanering har jag för avsikt att lösa min fd man sedan sju år, från hans halva andel av vårt gemensamt ägda hus, dvs jag ska äga huset själv och ta över lånen. Han har fortfarande kvar skulder. Min banks kravavdelning hyser dock farhåga att om min fd man skaffar nya skulder så ska dessa presumtiva borgenärer i framtiden kunna hävda att mitt övertagande av totala äganderätten till huset har gått felaktigt till. I mina öron låter detta synnerligen långsökt. Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!Mvh Cecilia
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis behandlar jag bankens godkännande, därefter hur man genomför gåva av fastighet (om det är gåva som är tänkt) och sedan kravet på lagfart. Sist behandlar jag huruvida borgenär kan anse att övertagandet av huset gått felaktigt till.

Överta lån

Det finns ingen lagregel som ger dig rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Gåva av fast egendom

Accepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kapitlet i jordabalken (JB).

Reglerna i 4 kap. 1-3 § och 7-9 § JB måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev (4 kap. 29 § JB). Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (din sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till dig. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.

Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.

Lagfart

Om du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap. JB).

Återvinning

En gåva kan återvinnas enligt 4 kap. 6 § konkurslagen om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående). Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om man säljer huset till ett mycket förmånligt pris.

I ert fall gäller, att om det är så att din före detta man får rimlig betalning för huset, så är överlåtelsen acceptabel. Överlåter mannen huset genom gåva till dig, är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att han blev insolvent (oförmögen att betala) genom transaktionen och att hans borgenärer inom tre år vill försätta honom i konkurs. Visserligen kan inte borgenärerna med rätt säga att överföringen var felaktig (om den genomförs korrekt), men det är inte otänkbart att borgenärerna framöver kommer anse att huset ska gå åter till din före detta make för att betala dennes skulder.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97694)