Kan gåvor återvinnas i samband med en utmätning?

Jag gav bort mina aktier i ett aktiebolag till mina barn i början av augusti i år. Kan Kronofogden ta tillbaka dessa aktiebrev vid en utmätning hos mig i dec i år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konkurslagen (KL), brottsbalken (BrB) och utsökningsbalken (UB). Din ärendebeskrivning är dock mycket kortfattad, vilket naturligtvis försvårar hanteringen avsevärt. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar, exempelvis huruvida aktierna utgjorde din enda egendom av egentligt värde eller om det finns andra tillgångar som också kan utmätas.

Inledningsvis kan sägas att aktierna i grunden inte torde vara utmätningsbara eftersom du inte äger dessa. I 4 kap. 17 § UB anges nämligen att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte, du) eller om han eller hon enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. Av 18 § följer att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han eller hon har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör annan. Och överlåtelsen av aktierna skedde ju drygt fyra månader innan det utmätningsförfarande som nu verkar ha initierats hos Kronofogdemyndigheten varför aktiebreven så här långt inte bör vara åtkomliga. Men frågan är egentligen helt avhängig hur din tillgångssida i övrigt ser ut.

Om det helt saknas andra utmätningsbara tillgångar kan du komma att försättas i konkurs. Den allmänna konkursgrunden framgår av 1 kap. 2 § KL vari det stadgas att en gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Med obestånd (även kallat insolvens) avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Jag kan dock av förklarliga skäl inte avgöra om så är fallet eftersom jag inte känner till om det finns annan egendom som kan tas i mät. Men vid en konkurs kommer du att åläggas flertalet skyldigheter. I 6 kap. 2 § 1 st. KL uttalas exempelvis att gäldenären ska ge rätten, tillsynsmyndigheten, förvaltare och granskningsmän de upplysningar av betydelse för konkursutredningen som de begär. Upplysningsskyldigheten omfattar även egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Inte sällan beläggs konkursgäldenären också med reseförbud, 6 kap. 6 § KL.

Därutöver måste följande noteras i händelse av en konkurs. Enligt 4 kap. 5 § 1 st. KL gäller att en rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre (i det här fallet dina barn) kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Detta betyder att aktiebreven kan återvinnas av konkursboet om de ovanstående rekvisiten i lagtexten är uppfyllda. När det gäller kravet på otillbörlighet kan sägas att en transaktion ofta bedöms som otillbörlig om den avser ett betydande belopp eller om den sker kort före ett konkursutbrott. Och ett klassiskt exempel på ett undandragande är en benefik rättshandling, vilket är en rättshandling utan krav på motprestation, dvs. en gåva. I den nyss nämnda lagparagrafens andra stycke anges att närstående till gäldenären ska anses ha sådan kännedom som anges i första stycket om det inte görs sannolikt att han eller hon varken hade eller borde haft sådan kännedom. Det innebär att dina barn presumeras (antas) ha kunskap om din förmögenhetsställning, alltså dina ekonomiska förhållanden, varför de generellt kommer att få svårt att kunna åberopa god tro avseende mottagandet av aktierna.

Återigen, jag vet egentligen alldeles för lite för att kunna säga någonting med säkerhet. Men i det här sammanhanget måste det ändå påpekas att en gäldenär som undandrar egendom när denne är insolvent eller på god väg att bli insolvent kan göra sig skyldig till brott. I 11 kap. 1 § BrB anges att den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han ska komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för att han ska komma på obestånd. Vidare uttalas i andra stycket att för oredlighet mot borgenärer döms också en gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång. Detsamma ska gälla, om en gäldenär i otillbörligt syfte underlåter att, så långt möjligt, medverka till att tillgång i utlandet som ingår i konkursen ställs till konkursförvaltningens förfogande, trots att konkursförvaltaren uppmanat gäldenären att medverka. Men om det överhuvudtaget är någon brottslig gärning begången är för mig omöjligt att ha en uppfattning om givet din korta ärendebeskrivning, vilket du säkert förstår.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på måndag den 13/12 kl 17.00 Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo