Vad förväntas straffet bli för en 17-åring som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Min son har skrivit sig som ägare på en bil men då han är underårig behövdes min underskrift som han förfalskat. Bilen i fråga har varken jag eller sonen. Jag som är ansvarig ägare fram till sonen fyller 18 är alltså en sk målvakt. Vad förväntas straffet bli? Sonen är 17 och behöver ett uppvaknande innan han råkar illa ut. Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att använda och förfalska någon annans signatur utan samtycke utgör brottet urkundsförfalskning, brottsbalken 14 kap 1 §. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Eftersom din son inte fyllt arton ännu aktualiseras dock en del andra regler.Inledningsvis kan åklagaren välja att inte väcka åtal, utan istället utdela en så kallad straffvarning, under förutsättning att din son är villig att samarbeta med och motta hjälp från socialtjänsten, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 16 §. Vidare får domstolen bara välja fängelse som påföljd om det finns synnerliga skäl, vilket det sannolikt inte gör i den här situationen, brottsbalken 30 kap 5 §. Istället brukar domstolen utdöma sluten ungdomsvård eller ungdomstjänst som påföljd för unga. Utöver detta finns en regel som innebär att personer under 21 år som begår brott ska få ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, brottsbalken 29 kap 7 §.SammanfattningBeroende på hur din sons nuvarande belastningsregister ser ut och om han är villig att samarbeta med socialtjänsten så kan åklagaren välja att inte väcka åtal över huvud taget. Om åtal väcks och din son skulle dömas är det svårt för mig att avgöra vad straffvärdet för själva gärningen skulle vara utifrån de få omständigheterna som finns i frågan. Högst troligen är inte fängelse aktuellt, utan sannolikt skulle påföljden bli böter eller ungdomstjänst med tanke på att unga precis som ovan nämnts ska få något lindrigare straff.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Omfattas hot om skadeståndsanspråk av brottet "olaga hot"?

2020-07-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag försöker tyda""Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.""ur brottsbalken kap 4 § 4.Räknas hot om skadeståndskrav som "hot att åtala"? Eller syftar åtal endast på åtal om brott?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du väcker talan i allmän domstol görs detta genom att du sänder in en stämningsansökan till domstolen. När åklagare (eller målsägande i vissa fall) skickar in en stämningsansökan till domstolen för att inleda ett brottmål kallas det för att väcka åtal, rättegångsbalken 45 kap 1 §. Åtal väcks alltså enbart i brottmål.Ett mål som rör skadeståndsanspråk mot en annan person kallas för civilmål eller tvistemål. Ett sådant mål inleds genom en "vanlig" stämningsansökan och inte genom att väcka åtal. I och med detta drar jag slutsatsen att lagstiftaren med sin skrivelse inte syftar till att brottet olaga hot även ska omfatta hot om att rikta skadeståndsanspråk mot någon annan, utan enbart hot om att just åtala.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?

2019-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har framkommit att min ex sambo stulit smycken från hennes far och sålt, med ett värde av ca 20k. Kan jag anmäla ett sådan brott; hennes far är demenssjuk och minns förmodligen inte idag att han haft dessa smycken.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att din sambos ex har begått brottet stöld alternativt grov stöld, BrB 8 kap 1 och 3 §. Det är viktigt att anmäla brott så fort en vet om att det skett. Allt för att underlätta en eventuell polisutredning. Om ni inte anmäler har fadern inte heller möjlighet att få smyckena ersatta genom sin försäkring. Observera dock att det inte är någon idé att anmäla brottet om det har preskriberats. Stöldbrottet preskriberas efter 5 år och grov stöld efter 10 år, BrB 35 kap 1 §.Om din sambos far är dement kommer utredningen uppenbarligen försvåras med tanke på att polisen går miste om ett viktigt vittnesmål. Men faderns demens påverkar inte möjligheten att anmäla i stort. Sjukdomstillståndet påverkar snarare bevisläget i utredningen. Det verkar ju som att du och/eller din sambo har vetskap om vad som har hänt, kanske skulle ni kunna vara till hjälp i en eventuell framtida utredning? Sammanfattningsvis vill jag åter igen uppmana till att anmäla brottet. Det gör du enklast på Polisens hemsida. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Handlar jag i nödvärn när jag håller ned mitt barn för att motverka att han skadar mig eller andra?

2019-08-20 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Jag undrar om det finns motsvarande nödvärnsrätt mot icke straffmyndiga personer. Min son är inte straffmyndig och har en diagnos av autism och impulskontrollstörning som gör att han ibland agerar våldsamt mot sin omgivning, till exempel slår, sparkar och river samt i något fall tryckt in sina fingrar i ögonen på mig. I vissa fall har jag då känt det nödvändigt att hålla ner honom med sådan kraft att det uppstått blåmärken och han har fått ont, något som jag antar skulle räknas som barnmisshandel. Ifall någon, exempelvis skolan, skulle anmäla mig för barnmisshandel skulle jag kunna hävda nödvärn då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan du hävda nödvärn? Reglerna om nödvärn finns i brottsbalken (BrB). Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund som innebär att en annars brottslig gärning, så som exempelvis misshandel, inte är brottslig på grund av att gärningen har begåtts i självförsvar, 1 § 24 kap BrB. Din rätt att begå en viss gärning i nödvärn infinner sig då du befinner dig i en situation där du eller någon i din närhet drabbas av ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller egendom. En brottslig gärning kräver uppsåt För att en gärning ska ses som brottslig krävs dock att gärningspersonen, i denna situation din son, har uppsåt att begå handlingen, 2 § 1 kap BrB. Med det menas att han förstår att det är ett brott som han begår samt att han förstår konsekvensen av det, det vill säga att han skadar dig eller någon/något annat. En person med autism och impulskontrollstörning har nog sällan uppsåt att begå misshandel varför jag vill mena att åberopande av nödvärn inte skulle vara ansvarsbefriande i det fallet. Likväl så krävs även uppsåt från din sida för att du ska kunna bli dömd för misshandel, 5 § 3 kap BrB. Jag utgår från att du inte handlar med uppsåt att skada ditt barn när du håller ned honom i syfte att inte skada dig, sig själv och andra. I och med detta så är det inte möjligt att du faktiskt skulle kunna dömas för misshandel. Barnagaförbudet I redogörelsen ovan utgår jag dock enbart från de regler i brottsbalken som reglerar eventuellt straffrättsligt ansvar. Utöver detta regleras ett förbud mot barnmisshandel i annan lagstiftning. Där beskrivs att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, 1 § 6 kap föräldrabalken. Barnagaförbudet medför inte något straffrättsligt ansvar, men kan dock leda till inblandning från socialtjänsten. Att hålla ner ditt barn i syfte att utöva uppsikt över honom och/eller övervinna fysiskt motstånd skulle enligt mig troligtvis räknas som en handling som ligger utanför barnagaförbudet. Sammanfattning Sammanfattningsvis skulle jag vilja mena att nedhållandet av ditt barn rimligtvis inte kan leda till något straffansvar. Visst finns det möjlighet att skolan gör en soc-anmälan mot dig då de har en plikt att göra detta om de misstänker att ett barn far illa, 1 § 14 kap socialtjänstlagen. Troligtvis bör en sådan eventuell anmälan inte leda till några vidare åtgärder så länge du är samarbetsvillig och förklarar hur situationen ligger till och vad som föranlett blåmärkena. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att blockera broar m.m.?

2020-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, aktivister som ägnar sig åt följande:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rA038m/klimataktivister-blockerar-broar-i-stockholmVilka lagbrott rör det sig om (Om några)?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I artikeln uppges det att demonstrationen utgjordes av en form av fredlig civil olydnad. I detta tolkar jag att inget våld använts av demonstranterna och i och med det utesluts en del brott som ibland kan aktualiseras vid demonstrationer, protester och dylikt, så som upplopp och våldsamt upplopp, brottsbalken 16 kap 1-2 §.Ett brott som däremot skulle kunna aktualiseras i den här situationen är ohörsamhet mot ordningsmakten som innebär att deltagare i en folksamling som stör allmän ordning och underlåter att efterkomma en för ordningens upprätthållande meddelad befallning begår ett brott, brottsbalken 16 kap 3 §. Det får väl ses vara störande av allmän ordning att sitta på en vanligtvis trafikerad bro och att vägra flytta på sig när polisen befaller det skulle därmed kunna utgöra en brottslig handling. Utöver ohörsamhet mot ordningsmakten kan jag inte komma på några andra brott som skulle vara relevanta i detta sammanhang. Jag hoppas därmed att du fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kommer jag att dömas för medhjälp till grovt vapenbrott?

2020-04-19 i Övriga brott
FRÅGA |Jag är misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott, iomed att mina fingeravtryck fanns på en soppåse som det låg ett vapen i. Kan jag dömas och varför?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brottet medhjälp till grovt vapenbrott?En person kan dömas för vapenbrott om hen:- innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller - överlåter eller lånar ut ett vapen till någon annan utan att denna har rätt till det, vapenlagen 9 kap 1 §.Utöver att en ska ha utfört någon av ovan nämnda gärningar så ska en även ha haft uppsåt att göra detta. Det innebär att en ska ha innehaft eller överlämnat vapnet avsiktligen samt förstått att en inte hade rätt till det.Om brottet är att bedöma som grovt kan det bland annat bero på att:- vapnet har innehafts på en allmän plats, - vapnet det rör sig om är särskilt farligt, - det rör sig om flera vapen eller - gärningen generellt ses vara av särskild farlig art, vapenlagen 9 kap 1a §.Att vara medhjälpare till ett brott innebär att en har "främjat brottet med råd eller dåd", brottsbalken 23 kap 4 §. Det innebär att medhjälparen ska ha deltagit i gärningen genom att exempelvis ha uppmuntrat gärningspersonen eller själv ha begått en aktiv handling. Kan du dömas och varför?Om en person döms eller inte handlar i regel om hur trovärdig berättelse åklagaren kan återge och vad hen kan bevisa och inte. Fingeravtrycken på påsen är ett exempel på ett fysiskt bevis mot dig. Hur tungt detta bevis väger beror dock på hur tydliga fingeravtryck det är, hur många de är, om du kan ge en alternativ trovärdig historia till hur de hamnat där och så vidare. Om du slutligen döms för medhjälp till grovt vapenbrott beror det på att åklagaren har återgett ett tillräckligt sannolikt händelseförlopp för att domaren ska bedöma det vara ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig till den gärning som jag har beskrivit ovan. Om du faktiskt kommer att dömas eller ej är utifrån de få omständigheter i din fråga dock omöjligt för mig att ta ställning till. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan blev idag av med mitt körkort körde 153.3 på 120 väg och på bot skrev dom uppmätt med genomsnitt hastighetsmätare och i kryssat ruta 2a får jag spärr tid eller får ej tillbax?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör återkallande av körkort finns i körkortslagen (KKL). Nedan kommer jag att redogöra för vad som kommer att hända nu. Därefter kommer jag att redogöra för huruvida ditt körkort kommer att bli spärrat eller helt indraget.Vad händer nu?Första steget är att polisen kommer att skicka vidare sitt beslut angående omhändertagandet av ditt körkort till Transportstyrelsen. De kommer i sin tur ta ett slutgiltigt beslut kring om körkortet kommer att återkallas eller ej, KKL 7 kap 2 §. Eftersom att du körde så pass mycket över den givna hastighetsgränsen är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas, KKL 5 kap 3 §. När beslutet om återkallandet har tagits ska dessutom en spärrtid bestämmas. Spärrtiden kan sträcka sig från 1 månad till 36 månader beroende på hur allvarlig Transportstyrelsen tycker att din överträdelse är, hur stort behov du har av körkort samt om du tidigare har begått trafikförseelser, KKL 5 kap 6 §.Spärrtid eller ej?I regel så är det just en spärrtid som gäller, särskilt vid hastighetsöverträdelser. Transportstyrelsen tar enbart beslut om att återkalla körkort helt och hållet om föraren har en sjukdom eller dylikt som hindrar henom från att köra bil på ett säkert sätt eller om körkortet är utfärdat på felaktiga grunder, KKL 5 kap 3 §.Sammanfattningsvis kommer ditt körkort med all sannolikhet att återkallas med en spärrtid som kan vara från 1 månad till 36 månader. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens utredning och spärrtider på Transportstyrelsens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Är det straffbart att lämna en taxi utan att betala? m.m.

2019-06-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som händer om man sätter sig i en taxi och kommer på att man inte har pengar, ber taxin stanna och sedan springer därifrån. Är det ett brott? Och isåfall vilket brott är det?Undrar även om man kan bli straffad för att glömt en elgrill på i lägenheten? Isåfall för vad?Sist men inte minst, om domstolen överlägger hur de ska döma ett brott, och dem är oeniga, alltså två tycker att det är en mildare påföljd och två tycker att det ska vara en hårdare påföljd, vad blir det och varför?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedan att gå igenom dina frågor var och en för sig. Jag kommer främst att använda mig av regler som finns i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).Är det straffbart att lämna en taxi utan att betala?Att åka taxi utan att betala för sig innebär med andra ord att du tillgodogör dig en transporttjänst utan att göra rätt för dig trots att betalning egentligen är en förutsättning för att tjänsten tillhandahålls. Detta är brottsligt och brottet kallas för ringa bedrägeri, BrB 9 kap 2 §.Är det straffbart att glömma en elgrill på i lägenheten?Om du kan bli straffad för detta eller inte beror på konsekvenserna av handlingen. Om du glömmer elgrillen på låter det i mina öron som en oaktsam handling snarare än en avsiktlig sådan. Men om konsekvensen av det blir en brand och att någon eventuellt skadas kan det vara ett brott som har begåtts. Brottet som främst blir relevant är allmänfarlig vårdslöshet. Brottet begås i det här exemplet genom att en person på ett oaktsamt sätt vållar en brand, BrB 13 kap 6 §. Om någon dör eller skadas kan även vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada bli aktuellt, BrB 3 kap 7 och 8 §.Hur avgör en oenig domstol påföljden av ett brott?Om två domare tycker att det ska bli en mildare påföljd och två domare tycker att det ska bli en hårdare påföljd så ska den mildare påföljden väljas, RB 29 kap 3 §. Det följer av en princip som innebär att det lindrigaste ingripandet för den enskilde personen ska väljas i dylika situationer.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,