Måste muntliga anbud antagas omedelbart?

2020-10-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag såg en annons på blocket om en soffa som jag var intresserad av men det stod inget pris. Jag ringde säljaren och frågade hur mycket han var villig att sälja den för. Han sade då 1500 kr, varpå jag svarade att jag behövde tid på mig att fundera. Två dagar senare ringde jag honom för att säga att ja ville köpa soffan men då sade han att han hade sålt den till någon annan. Kan han göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 1 kap 3 § 2 st anges att muntliga anbud måste antagas omedelbart, såvida man inte har avtalat om en längre acceptfrist. I detta fall rör det sig om ett muntligt anbud, eftersom säljaren per telefon erbjöd dig att få köpa soffan för 1500 kr. Ni avtalade inte om någon längre acceptfrist, varför det muntliga anbudet skulle ha antagits direkt om det var så att du ville köpa soffan. Det var alltså helt okej för säljaren att sälja soffan till någon annan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?

2020-10-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag är servitris och snubblade och råkade spilla rödvin på en av mina gästers vita skjorta och nu begär han skadestånd från mig. Är det jag eller min chef som ska stå för skadeståndet?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207) så ska den som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ersätta den. Detta innebär att rena olyckshändelser inte kan föranleda skadeståndsskyldighet. I detta fall rör det sig om en sakskada i form av den förstörda skjortan. Sakskadan orsakades av att du råkade spilla vin på gästens skjorta och för att det ska föranleda skadeståndsansvar krävs att du på något sätt har varit vårdslös. Det kan exempelvis vara att du medvetet har arbetat med oknutna skosnören och därför snubblat till och spillt vinet. Om du inte har varit vårdslös och det alltså rör sig om en ren olyckshändelse så kommer skadeståndsskyldighet inte att aktualiserats.Om det är så att du har varit vårdslös och skadeståndsskyldighet aktualiseras, finns någonting som kallas för arbetsgivarens principalansvar, vilket regleras i 3 kap 1 § skadeståndslagen. Principalansvaret innebär att den som har en arbetstagare i tjänst ska ersätta person- eller sakskada som denne vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Att servera vin ingår i din tjänst som servitris vilket innebär att händelsen skulle omfattas av principalansvaret. Detta innebär alltså att din arbetsgivare skulle bli skyldig att ersätta skadan. Det finns en bestämmelse i 4 kap 1 § skadeståndslagen som anger ett undantag från huvudregeln om att arbetsgivaren ansvarar för skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Undantaget innebär alltså att arbetstagaren istället ska ansvara för skadan men detta gäller endast vid synnerliga skäl. I detta fall föreligger inte synnerliga skäl och det är således arbetsgivaren som ska ansvara för skadan. Sammanfattningsvis så är det tveksamt om denna situation överhuvudtaget kan föranleda skadeståndsansvar. Detta eftersom rena olyckshändelser inte aktualiserar skadeståndsskyldighet och ingenting i det du har berättat tyder på att du har varit vårdslös. Om det är så att bedömningen blir att du har varit vårdslös så kommer din arbetsgivare att bli skadeståndsskyldig på grund av principalansvaret. Du kommer således inte att stå för skadeståndet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har handläggningen av mitt ärende hos CSN skötts på ett korrekt sätt?

2020-10-13 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag ansökte om CSN för ett tag sedan och fick nu brev om att jag fick avslag på min ansökan om studiemedel. De förklarade inte varför, vilket gjorde mig väldigt förvirrad då jag är student och har då rätt till detta. Jag kontaktade dem i hopp om att få svar på skälet till avslaget och då meddelade de mig att jag hade missat en siffra i mitt personnummer. Jag försökte få tag på dem igen men det tar väldigt lång tid på sig att svara och jag behöver verkligen bidraget. Vad kan jag göra och har de gjort någonting fel?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § Förvaltningslag (2017:900) har myndigheter en serviceskyldighet, vilket innebär att de ska säkerställa att all kontakt med enskilda går till på ett smidigt och enkelt sätt. Hjälpen ska även ges utan onödigt dröjsmål. Inom ramen för serviceskyldigheten finns även en skyldighet för myndigheten att hjälpa den enskilde om dennes framställning är ofullständig eller oklar (20 § Förvaltningslagen). Myndigheter har även en kommunikationsskyldighet vilket innebär att de ska meddela den som berörs av beslutet om all information kring det, innan beslutet fattas (25 § Förvaltningslagen). Myndigheten har även en motiveringsskyldighet. Detta innebär att de beslut som fattas och som påverkar den berörda på ett märkbart sätt måste innehålla en motivering till beslutet (32 § Förvaltningslagen). Myndigheten som meddelar beslutet ska dessutom underrätta den berörda om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt (33 § Förvaltningslag).I ditt fall har CSN inte fullgjort sin serviceskyldighet. Detta eftersom de inte har sett till att kontakten med dig har gått till på ett smidigt och enkelt sätt. Du nämner även att de har tagit väldigt lång tid på sig att svara när du har försökt kontakta dem, vilket innebär att de inte heller har hjälpt dig utan dröjsmål. De har dessutom underlåtit att meddela dig om att det i din ansökan saknades en siffra av personnumret och därmed inte gett dig en chans att avhjälpa felet. Kommunikationsskyldigheten har inte heller fullgjorts eftersom du inte fick någon information kring beslutet innan det fattades. Slutligen så har motiveringsskyldigheten inte fullgjorts eftersom du inte fick någon motivering till avslaget på din ansökan om studiemedel, förrän du själ bad om det. Ett beslut om studiemedel torde ha en märkbar påverkan på din situation, varför en motivering borde ha givits. Det jag kan rekommendera dig att göra är att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in till CSN och i det ska du ange Överklagandenämnden som överinstans. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2020-10-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min mammas exsambo ringer oss båda två konstant fast än vi har sagt till honom att vi inte vill ha något med honom att göra. Samtalen börjar bli väldigt jobbiga och vi känner att vi inte kan få en lugn stund. Kan man anmäla han för något och isåfall vad?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta, trots att du och din mamma har meddelat hennes ex-sambo om att ni inte vill att han ska kontakta er. Dessa upprepade samtal har alltså fått en trakasserande effekt och om ni känner att det är besvärande så bör ni anmäla honom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller när en testamentstagare avlider före en testator?

2020-10-18 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller om gåvomttagen avlider före testatorn. Arvsrätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du syftar på vad som gäller om en testamentstagare avlider före en testator. När det gäller testamenten så är huvudregeln att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket anges i 11 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637). I 11 kap 6 § Ärvdabalken regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?

2020-10-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Efter retning och flera försök att stoppa gav jag en tjej ett slag i ansikte så att hon skulle stoppa reta mig. Slagen var inte hård, kan nästan inte har gjort ont.Jag är 16 år.Vad kommer förmodligen händer efter att det blev polisanmäld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett slag i ansiktet aktualiserar brottet misshandel, vilket regleras i 3 kap 5 § Brottsbalk (1962:700). Misshandel definieras som att någon tillfogar någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandeln kan vara ringa, normalgradig, grov, eller synnerligt grov. När det gäller ringa misshandel finns ingen vägledning enligt lag kring hur bedömningen ska ske. Man brukar dock ta hänsyn till om misshandeln lett till skada och om smärtan är snabbt övergående. Hänsyn brukar även tas till om slaget skett med öppen eller stängd handflata. Man brukar generellt betrakta slag med öppen handflata som ringa misshandel och knytnävsslag som misshandel av normalgraden. När det gäller grov misshandel så ska man vid bedömningen ta hänsyn till om gärningen var livsfarlig eller om den lett till svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats (3 kap 6 § 1 st Brottsbalken). Vid bedömningen av huruvida brottet ska betraktas som synnerligen grovt ska hänsyn tas till om gärningen lett till en bestående kroppsskada, om den orsakat synnerligt lidande eller om synnerlig hänsynslöshet har visats (3 kap 6 § 2 st Brottsbalken). I ditt fall har du inte beskrivit om slaget lett till någon skada på tjejen du slog. Du har uppgett att slaget inte var hårt och att det nästan inte kan ha gjort ont. Om så är fallet och slaget har skett med öppen handflata, bör det vara fråga om ringa misshandel. I annat fall bör det vara fråga om misshandel av normalgraden. Grov misshandel och synnerligt grov misshandel bör inte vara aktuellt i detta fall. Straffskalan för ringa misshandel är böter eller fängelse upp till 6 månader medan straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i högst 2 år (3 kap 5 § Brottsbalken). I och med att du är 16 år så är du straffmyndig och kan därmed dömas till en påföljd, enligt 1 kap 6 § Brottsbalken. Det som kommer att ske efter att en polisanmälan har gjorts är att polisen eller en åklagare kommer att besluta om en förundersökning ska inledas. I 23 kap 1 § Rättegångsbalk (1942:740) anges att en förundersökning ska inledas när åklagaren fått vetskap om att ett brott har begåtts. Efter att förundersökningen gjorts ska åklagaren bedöma om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal (20 kap 6 § Rättegångsbalken).När det gäller val av påföljd vid en ev. fällande dom så är det svårt för mig att bedöma då jag inte har tillräckligt med information för att kunna avgöra om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Jag har inte heller någon information om dina personliga förhållanden och vet inte om du exempelvis är straffad sedan tidigare. Det som kan nämnas är att vi i Sverige har en presumtion mot fängelse vilket anges i 30 kap 4 § Brottsbalken. Detta innebär att man fäster vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis villkorlig dom enligt 27 kap Brottsbalken. Någonting annat som kan nämnas är att det faktum att tjejen du slog provocerade dig innan du tillfogade henne slaget, kan utgöra en förmildrande omständighet enligt 29 kap 3 § 1 p. Detta innebär att man kommer att ta hänsyn till provokationen när man bestämmer straffvärdet. Någonting annat som kommer att beaktas är din unga ålder. Påföljden kommer sannolikt inte att bli fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är jag bunden av mitt anbud?

2020-10-13 i Anbud och accept
FRÅGA |En bekant till mig la ut på Facebook att hon säljer ett par byxor som jag blir intresserad av. Inlägget består av en bild på byxorna och text "Säljer helt nya byxor pga passar ej mig. Säljes för 400 kr eller högsta bud." Jag ville köpa och skickade privat ett meddelande på Facebook till henne och skrev "Köper för 600 kr!", men ångrade mig direkt då jag insåg det var lite för mycket pengar. Jag ringde direkt upp henne och säger att jag vill dra tillbaka mitt anbud. Är jag då bunden av anbudet om hon inte hade hunnit se meddelandet med anbudet?Och om hon hade läst anbudet innan jag ringde, är jag då bunden av det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. Det finns dock ett lagstadgat undantag från detta vilket anges i 7 § Avtalslagen. Där anges att det finns en möjlighet till återkallelse av ett anbud eller en accept. Återkallelsen är endast giltig om mottagaren tar del av den innan eller samtidigt som denne tar del av anbudet eller accepten. Du är alltså inte bunden av anbudet om det är så att säljaren inte hade hunnit ta del av det vid tillfället då du kontaktade henne för att återkalla det. Om säljaren å andra sidan hade hunnit ta del av anbudet innan du kontaktade henne så är du bunden av det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ingår bilar vid bodelning mellan sambor?

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes sambo har gjort slut och ska nu göra en bodelning. Men hennes exsambo anser att min mammas bil som hon köpte innan de blev tillsammans ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är Sambolag (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § Sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § Sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket anges i 8 § Sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § Sambolagen. Med bohag avses möbler, köksartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § Sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket anges i 7 § Sambolagen. Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,