Upphovsrätten till konstverk som ingår i en film, ett televisionsprogram eller en bild

2020-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett manus på en scen som utspelar sig i ett vardagsrum, och på tv ska Mr Bean rulla. Måste jag cleara rättigheterna för att kunna visa det? Inom musik kan man spela upp 10-30 sek och det är OK, finns det något liknande för rörlig bild?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Jag utgår ifrån att scenen utspelar sig i en film eller ett televisionsprogram.Upphovsrättslagen (URL) reglerar upphovsrätt. Denna lag kompletteras av upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen. Som huvudregel har upphovsrättsmannen (den som har skapat ett konstnärligt eller litterärt verk) ensamrätt till spridning och framställning av exemplar till allmänheten ( spridning kan vara försäljning, uthyrning, utlåning osv). ( 1 kap. 1 § URL) (1 kap. 2 § URL). Det kan ske inskränkningar i ensamrätten och dessa regleras i 2 kap. URL. När en inskränkning sker i ensamrätten ska källan till verket anges i enlighet med god sed och verket får inte ändras i större utsträckning än vad som krävs för användningen ( 2 kap. 1 § andra stycket URL). Regeln som blir tillämplig på din situation är 2 kap. 20 a § URL som anger att var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, om framställningen är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televionsprogramments innehåll. Dessutom måste klippet som visas i bakgrunden omfattas av utgivning eller har överlåtits av upphovsmannen. Utgivning innebär att exemplar av verket ska med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller blivit spridda till allmänheten ( 1 kap. 8 § URL). Verket måste lovligen (med upphovsmannens samtycke) ha blivit tillgängligt för allmänheten ( 1 kap. 8 § URL).SlutsatsAlltså måste klippet av Mr Bean vara av underordnad betydelse i scenen. Det ska vara tillfälligt och en del av bakgrunden. Klippet får inte användas för att belysa eller illustrera något i scenen. Det regleras inte exakt hur många sekunder klippet får visas, det viktiga är att klippet är av underordnad betydelse.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Immateriell tjänst och ekonomiskt ansvar

2020-08-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag är i början på att starta en enskild firma där jag ska arbeta med rådgivning/konsultation åt privatpersoner vid hus och lägenhetsköp. Tillexempel gå igenom besiktningsutlåtanden och förklara begreppen. Det jag undrar är om jag tillexempel skulle missa en sak i utlåtandet eller om den punkten är större än man trodde. Skulle jag då kunna bli betalningsskyldig? Om ja, skulle man kunna upprätta ett avtal där jag skriver mig fri från kostnader som kan uppstå som jag inte kunde förutspå? Jag skulle ju inte ha några problem med reklamation av mitt jobb men skulle ju inte klara av en kostnad på tillexempel en fuskskada som var större än man trodde.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Immateriell tjänst och analog tillämpningRådgivning/konsultation brukar inom juridiken kallas för en immateriell tjänst. Immateriella tjänster är intellektuella prestationer som inte är kopplade till arbete på fysiska föremål (jämför exempelvis med konsumenttjänstlagen). Det finns ingen specifik lag som reglerar den typen av tjänst som din firma kommer att utföra. Därför måste man hämta vägledning från andra lagar, vilket brukar kallas för en analog tillämpning. Allmänna avtalsrättsliga principer kan också vara till hjälp. Man kan säga att det är oskrivna regler utan rättsföljd som de flesta anser är gällande rätt, trots att de inte finns nedskrivna i lagen.Lagar som man eventuellt kan titta på och tillämpa analogt är bland annat 18 kapitlet handelsbanken, köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, kommissionslagen och lagen om handelsagentur. KonsumenttjänstDitt företag kommer att erbjuda tjänster till privatpersoner (konsumenter). Detta kallas för en konsumenttjänst och därför blir det relevant att titta på konsumentlagstiftning (se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 där högsta domstolen gör en analog tillämpning).Skulle du kunna bli betalningsskyldig?Jag tolkar det som att du undrar om du kan bli ekonomisk ansvarig om du exempelvis ger ett felaktigt råd. Svaret är ja. Om det föreligger ett fel i tjänsten så kan du bli skadeståndsskyldig (31 § konsumenttjänstlagen, 30 § konsumentköplagen). Som en allmän avtalsrättslig princip måste du ha varit vårdslös på något vis (slarvig, oförsiktig) för att kunna hållas ansvarig (om inte annat följer av avtalet). Det måste också finnas ett orsakssamband mellan det felet som har begåtts i tjänsten och skadan som uppstått för kunden. Frågan om fel i tjänst föreligger får bedömas utifrån varje enskild situation. Nedanför kommer jag att kortfattat beskriva hur man kan göra en sådan bedömning.Tjänsten ska motsvara kundens befogade förväntningar och om den inte gör det föreligger det ett fel i tjänsten (17 § tredje stycket köplagen, 16 § tredje stycket konsumentköplagen, 9 § konsumenttjänstlagen). Kundens befogade förväntningar bestäms framförallt av parternas avtal men också av graden av fackmässighet (se nästa stycke) som kan förväntas.Tjänsten ska alltid utföras fackmässigt ( 4 § konsumenttjänstlagen). Detta innebär att uppdragstagaren ska utföra tjänsten med den nivå av skicklighet, effektivitet och kunskap som typiskt sett kan förväntas av en normal uppdragstagare på området ( se rättsfallet NJA 2013 s. 1174 punkt 11). Inom immateriella tjänster brukar man säga att uppdragstagare kan ha en resultatförpliktelse eller en omsorgsförpliktelse. Resultatförpliktelser innebär att ett visst resultat ska uppnås. Omsorgsförpliktelse innebär att du som uppdragstagare ska visa omsorg för kundens intressen och sträva efter bästa möjliga resultat. Om du inte uppfyller din resultatförpliktelse/omsorgsförpliktelse så kan tjänsten anses vara felaktig. Vilken typ av förpliktelse det handlar om får avgöras i varje enskilt fall (NJA 2013 s. 1174 punkt 10). Jag anser att rådgivning angående köp av fastighet bör vara en typ av omsorgsplikt. Kan du friskriva dig från kostnader du inte kunde förutspå?Du kan friskriva dig från kostnader du inte kunde förutse och jag anser att de är bra att ta med en sådan klausul i avtalet. Det är dock viktigt att tänka på att en friskrivning inte alltid betyder att du är helt fri från ansvar, du måste fortfarande alltid utföra tjänsten fackmässigt och enligt avtalet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Bostadsrättshavares rätt gentemot bostadsrättsförening vid skymd sikt på grund av träd

2020-08-17 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi bor i en bostadsrättsförening, där man planterat träd, som vuxit upp framför vårt fönster o skymmer utsikten. Vad har vi för rättigheter gentemot brf, som vägrar ta bort eller kapa trädet??
Elin Andrén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrättslagen (BRL) är tillämplig på din situation. Denna lag reglerar bland annat föreningens och bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Bostadsrättsföreningar har möjlighet att bestämma sina egna regler så länge de inte strider mot BRL. Frågan blir om bostadsrättsföreningens vägran att ta bort eller kapa trädet kan strida mot BRL och i sådana fall vad ni har för rättigheter gentemot föreningen. Om trädet orsakar hinder eller men i eran användning av lägenheten på grund av bostadsrättsföreningens vållande har du som bostadsrättshavare rätt att begära reparation eller själv utföra reparation på föreningens bekostnad. Du som bostadsrättshavare kan också ha rätt till uppsägning om hindret är av väsentlig betydelse. Vållande innebär at bostadsrättsföreningen ska ha varit oaktsam (slarvig, oförsiktig) på något sätt. (BRL 7 Kap. 4 §) (BRL 7 kap. 2 §).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Fordon som lämnats kvar på annans mark

2020-08-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vi är en samfällighetsförening som förvaltar över en del mark som ägs av kommunen. En del av denna mark är en parkering.En båttrailer har ställts på denna parkering och har stått där i åtminstone ett halvår. Den har ingen registreringsskylt så vi har inte själva lyckats identifiera ägaren. Trailern har punktering och är till synes inte använd på väldigt länge.Denna trailer står rätt dumt till då den ockuperar många av våra redan få parkeringsplatser. Vi skulle därför vilja ha bort den. Vi har annonserat på vår hemsida och frågat om någon vet vem den tillhör men inte fått något resultat därifrån.Hur går vi tillväga? Som vi förstått får vi inte flytta på den eftersom det är någon annans egendom (egenmäktigt förfarande?), trots att den står på 'vår' mark. Vi kan heller inte få reda på vems det är och be denne att flytta på den.
Elin Andrén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag rekommenderar att ni (samfälligheten) kontaktar en statlig eller kommunal myndighet som kan besluta att fordonet ska flyttas. Ni bör inte flytta på fordonet själva. I detta fall är det antagligen bäst att kontakta er kommun och förklara situationen. Det går även att kontakta polisen eller trafikverket.Statliga och kommunala myndigheter får flytta fordon i särskilda fall, exempelvis när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl. Detta följer av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (lagen). En statlig eller kommunal myndighet kan flytta på ett fordon om fordonet är uppställt på sådant sätt att trafiken hindras eller störs, detta följer av förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (denna förordning kompletterar lagen). Jag anser att en statlig eller kommunal myndighet har rätt att flytta på trailern enligt lagen och förordningen eftersom trailern stör genom att ockupera era parkeringsplatser och dessutom verkar vara övergiven.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?

2020-08-20 i Köpavtal
FRÅGA |Hej Kan ett säljande företag bestämma vad köparen av en fabrikslokal får syssla med? Alltså en ägare lägger ner sin verksamhet och flyttar den till annan ort. ca 100 mil bort.Får dem då förbjuda en ev. köpare av lokalen vad de får ha för verksamhet? Tacksam för svar
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Köp av fastighet regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Det kallas villkorligt köp om säljaren av en fastighet gör att köpets fullbordan är beroende av villkor. I ditt fall har säljaren krav på vilken typ av verksamhet köparen ska bedriva i fabrikslokalen och jag antar att säljaren har sagt att köpet återgår/hävs om köparen inte uppfyller villkoret. Detta kallas för en svävarklausul ( 4 kap. 3 § första punkten jordabalken).När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?För det första måste en svävarklausul alltid tas med i köpehandlingen för att den ska vara giltigt, alltså kan det inte ske muntligt ( 4 kap. 3 § första stycket jordabalken). För det andra får ett köps fullbordan inte göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades. Om längre tid än två år avtalas så är köpet ogiltigt. Om tiden inte bestämts i avtalet utgår man ifrån att det villkoret endast gäller i två år (4 kap. 4 § första stycket jordabalken). Detta är inte relevant för ditt fall, men jag vill påpeka att två års gränsen inte gäller om köpets fullbordan har gjorts beroende av att köpeskillingen erläggs eller att avsedd fastighetsbildning sker. ( 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken)SlutsatsOm villkoret att köparen ska bedriva en viss verksamhet i fabrikslokalen har tagits med i köpehandlingen och villkoret inte gäller mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades så är kravet giltigt. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid och studielån

2020-08-18 i Preskription
FRÅGA |Vi är utlandsboende och min fru har studielån sedan 1991, hur fungerar det med preskriptionstiden på 25 år, behöver vi inte betala lånen mer?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Preskriptionslagen och studiestödslagen är tillämplig på din situation. Jag utgår ifrån att din fru har fått studielån från den centrala studiestödsnämnden (CSN).Allmänt om preskriptionstid och studielånPreskription innebär att långivaren förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskriptionslagen). Långivaren kommer alltså inte kunna kräva att din fru betalar om fordran har preskriberats. Preskriptionstiden för studielån är som du själv säger 25 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden på 25 år tillämpas endast på fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011 ( innan preskriptionstiden ändrades till 25 år för studielån så var den 10 år).Hur kan en preskription avbrytas?Som sagt börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Därför är det viktigt att undersöka om det har skett ett ett preskriptionsavbrott och sådana fall när avbrottet skedde. Bara för att det har gått 25 år från att fordran tillkom så betyder de inte att den har preskriberats eftersom det kan har skett ett eller flera avbrott.Preskription avbryts genom att:-Låntagaren utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-låntagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-långivaren väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen). Alltså avbryts preskriptionen exempelvis om CSN skickar betalningspåminnelser till din fru eller om din fru betalar en del av skulden.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

​Har styrelsesuppleanter samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie styrelseledamöter i aktiebolag?

2020-08-17 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag och 2 andra kollegor har startat ett bolag tillsammans. Aktieinnehav är delad på oss 3. 2 ordinarie styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Rent juridisk har vi alla samma rättigheter och skyldigheter? Blir det någon skillnad på styrelseledamot eller styrelsesuppleant? Eller ska vi ändra att samtliga är är ordinarie styrelseledamot? Har styrelseledamoten mer mandat trots lika mycket aktieinnehav?Tacksam för svar!
Elin Andrén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har styrelsesuppleanter samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie styrelseledamöter i aktiebolag?Aktiebolagslagen (ABL) reglerar styrelsesuppleantens rättsliga ställning i aktiebolag. I privata bolag som har färre än tre styrelseledamöter måste de finnas minst en suppleant ( ABL 8 kap. 3 § första stycket). Syftet med suppleanter är att de ska kunna ersätta ordinarie styrelseledamot när hen är frånvarande. När en suppleant träder in så är tanken att hen ska utföra samma uppgifter som ordinarie styrelseledamot.Som huvudregel ska det som gäller för styrelseledamöter även gälla för suppleanter när suppleanterna inträder i ordinarie styrelseledamots ställe (ABL 8 kap. 3 § andra stycket). Detta innebär att varje bestämmelse angående styrelsen eller styrelseledamöter också gäller för suppleanter (när de har inträtt och tjänstgör i styrelsen).Det finns vissa fall då en suppleant kan hållas ansvarig enligt ABL trots att hen inte har inträtt i ordinarie ledamots ställe. Exempel på detta är att suppleanter träffas av låneförbudet ( se rättsfallet NJA 2015 s. 578). Högsta domstolen har uttalat i rättsfallet NJA 1985 s. 439 att förarbeten tyder på att aktiebolagslagens bestämmelser endast ska tillämpas på en suppleant som tjänstgör i styrelsen, om inte annat framgår av omständigheterna eller syftet med en viss bestämmelse. Bör ni ändra så att samtliga är ordinarie styrelseledamot? Om ni vill att hen som är suppleant i nuläget ska ha samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie styrelseledamot borde ni ändra. Annars kommer hen som är suppleant inte ha samma rättigheter och skyldigheter som de ordinarie styrelseledamöterna förrän hen inträder och ersätter någon på grund av deras frånvaro. Har styrelseledamoten mer mandat trots lika mycket aktieinnehav? Jag tolkar det som att du undrar om en styrelseledamot har mer mandat än en suppleant trots att suppleanten och styrelseledamoten har lika mycket aktieinnehav. Som sagt likställs suppleanter med ordinarie styrelseledamot endast när hen har inträtt i styrelsen, alltså är svaret på frågan ja så länge som suppleanten inte har inträtt. Du bör skilja på ditt uppdrag som styrelseledamot och din rätt som aktieägare. Aktieinnehavet får betydelse när det kommer till utövande av rättigheter som är knutna till aktierna, exempelvis rätten att få rösta på bolagsstämman (ABL 7 kap.). Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,