Umgänge med farföräldern - något pappan kan kräva?

2020-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min sons pappa är separerade och hans pappa har stora missbruksproblem. Vi har gemensam vårdnad och han ska snart åka in på behandlingshem. Mitt ex kräver att jag ska lämna min son trots han är borta fast då ska sonen vara hos sin farmor. Är det okej för honom att kräva det? Vårdnaden är som sagt gemensam men under de veckorna han nu vill att jag lämnar bort honom så kommer han inte vara med sin pappa (vårdnadshavaren).
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förutsätter i frågan att du och din sons pappa inte har några andra överenskommelser mellan er än att vårdnaden är gemensam och hur boendet ska delas upp mellan er. Det finns inget lagstöd som kräver att du ska lämna ditt barn hos dennes farmor då pappan begär detta, förutsatt att ni inte kommit överens om annat. Det som finns är däremot ett gemensamt ansvar för vårdnadshavare att tillgodose barnets behov av umgänge med någon annan än föräldrarna som står de särskilt nära (6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken). Här avses mor- och farföräldrar. Ansvaret gäller "så långt möjligt". I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det upp till socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrarna. Det som kan hända om du motsätter dig umgänge i allmänhet med farföräldern är att pappan eller någon annan kan initera ett ärende som leder till att socialtjänsten kan föra talan om umgänge (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Huvudregeln vid gemensam vårdnad är däremot att beslut som rör barnets livssituation tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Boendeföräldern (den barnet bor hos) har rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen. När pappan är på behandlingshem är det alltså du som bestämmer hur barnets vardagsbestyr ska ske. Pappan kan därför inte kräva att du lämnar av sonen. Däremot är det viktigt att du, om barnet har ett behov av det, möjliggör ett umgänge med dess farföräldrar. Vänligen,

Förolämpning och kränkning

2020-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Om en person säger så här " du har cancer ..cancern har ätit upp hela din jävla hjärna ": Vad klassas det som
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det uttalande som du beskriver kan klassas som förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet klassas som brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken).För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen/personerna. I det här fallet krävs alltså att personen uttalat sig till dig när du var närvarande. Om personen istället snackade "skit" inför en tredje person om dig för att åhöraren därefter för detta vidare till dig är inte att klassa som förolämpning utan brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om du faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att säga att någon har cancer och att sjukdomen ätit upp någons hjärna kan sannolikt vara ett sådant uttalande som kan orsaka kränkning.Vänligen,

Fel i vara

2020-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en moped som privatperson av en annan privatperson.Denne sa att mopeden rullat bara någon mil och att hans son hellre velat köra en annan moped. Mopeden var köpt ny 2020 och hade två års garanti från företaget den var köpt på. Jag provade den och den fungerade i stort. Väl hemma efter några veckor och grabben fått sitt körkort kom han bara 50 meter innan det blev problem med strömmen. Först slocknade lamporna sedan la den av.Nu säljer firman som sålt den att de bytt motor på den åt förra ägaren. De kan ta in den men en månads väntetid.Jag hade hellst velat häva köpet.Kan jag göra det? Har säljaren någon skyldighet att köpa tillbaka den? Han sa inget om motorbyte..Jag vill ju att min son skall få köra moppe nu. Jag vill köpa en moppe som funkar. Å andra sidan kanske verkstaden löser det, men först om en månad..
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet i och med att säljaren redan gjort ett byte av motorn.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat mopedens skick skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett motorfel är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes några veckor efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring kunna skickas och ändå vara inom tidsfristen.Vad kan du göra?I och med att mopeden är felaktig och felet fanns före köpet (då säljaren tidigare bytt motor) kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är att meddela säljaren att du vill häva köpet då mopeden vid leverans hade ett väsentligt fel (motorfel) och att du inte känt till detta vid köpet. Vänligen,Anna Liss

Nekande av besök i häkte bl.a.

2020-11-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag och min kille har blivit nekade till besök då han sitter i häktet. Jag har tidigare varit häktad och jag blev dömd till villkorlig dom för narkotikabrott. Min kille fick 5.6 år och eftersom att vi blev nekade besök så har vi förlovat oss. Jag undrar ifall dom har rätt till att neka besök för oss då vi nu är förlovade?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på om Kriminalvården kan neka dig från att besöka din fästman i häktet/fängelset. Jag tolkar det så att du och din fästman numera är dömda för brott båda två. Du fick villkorlig dom och han fick cirka 5 år. I och med att jag inte riktigt uppfattade om han sitter kvar på häktet eller blivit överflyttad till anstalt försöker jag besvara båda situationer. Om din fästman fortfarande är kvar på häktet gäller bestämmelserna i häkteslagen (här). Om din fästman förflyttas till en anstalt gäller bestämmelserna i fängelselagen (här). Vi börjar med fängelselagen: Fängelselagen och dess restriktioner Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen får en intagen ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om detkan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §§. Här avses övervakning av besöket, att besöket sker i ett besöksrum (7 kap. 2 § fängelselagen) och att besöket villkoras av kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (7 kap. 3 § fängelselagen)kan motverka den intagnes anpassning i samhället, ellerpå annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan. För att vägra besök på den här grunden måste det finnas en konkret risk för besökaren. Att ett besök lämpligen kan ske har att göra med de praktiska förutsättningarna för besöket. Hänsyn får tas till t.ex. anstaltens rutiner och dess tillgång till personal och besöksrum. Vägransgrunderna ska tillämpas restriktivt, i synnerhet när besökaren är en nära anhörig. Många gånger bör risken kunna motverkas genom att besöket eller besökaren kontrolleras enligt 2 och 3 §§. Vägransgrunderna gör det däremot möjligt att vägra ett besök. Förmodligen har Kriminalvården i ert fall grundat vägran på att du är dömd för narkotikabrott. Kriminalvården kan vägra besök från någon som dels är misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller har kopplingar till kriminella nätverk. En person som tidigare begått brott och som avtjänat sitt straff och därmed inte infallit i ny brottslighet borde få tillstånd att besöka en intagen. I erat fall finns eventuellt grund för att vägra besök. Dock talar humanitära skäl mot att vägra en intagen att ta emot besök av en nära anhörig, såsom t.ex. make, sambo eller förälder. Dock kan Kriminalvården vägra även sådana besök om den anhörige försökt föra in narkotika i anstalten eller om han eller hon kan antas planera frigivning. Häkteslagen och dess restriktioner Enligt 6 kap. 1 § häkteslagen får en intagen som sitter häktad på grund av misstanke om brott åläggas inskränkningar i sin rätt till kontakt med omvärlden, om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Åklagaren får enbart besluta om restriktioner om rätten enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken har medgett åklagaren tillstånd att använda den typen av restriktioner. Inskränkningar enligt bestämmelsen får röra inskränkningar i att ta emot besök (6 kap. 2 § 5 p. häkteslagen). Här är det däremot av vikt att restriktioner inte görs mer ingripande än vad som är nödvändigt. I och med att du också dömts kan det vara så att man anser att du kan försvåra utredningen eller kan undanröja bevis, särskilt om domen överklagas till hovrätten. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall har Kriminalvården vägrat besök till din fästman. Detta beror troligtvis på att du är dömd för narkotikabrott. Här kan man mena att risk finns att du, om han fortfarande sitter kvar i häktet kan undanröja bevis eller liknande, eller om din fästman sitter på anstalt skulle föra in narkotika eller andra föremål. Beroende på hur din villkorliga frigivning ser ut, om du inte återfaller i brott och visar att du inte brukar narkotika borde det i framtiden vara möjligt med besök, särskilt av humanitära skäl. Vad som gäller i just det här fallet är dock svårt att svara på. Hoppas du fick svar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Kamouflera förtal genom att lämna ute namn?

2020-12-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Kan man "kamouflera" förtal genom att ge ut det i bokform, byta ut namn på personer, kalla det skönlitteratur - men marknadsföra och tala om boken så att det tolkas biografiskt och tydligt framgår vem man avser?Finns det exempel på framgångsrika förtalsanmälningar mot författare/skönlitteratur?MvhMonica Eriksson
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtalsbrottet återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Inledningsvis och det för din fråga kanske viktigaste rekvisitet är att en levande människa ska "utpekas". För straffbarhet krävs att det som framförts utgör en relativt konkret uppgift. Det måste röra sig om tydliga påståenden, som i princip ska kunna beläggas som sanna eller felaktiga. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Huvudregeln är alltså att det ska framgå direkt vem det rör sig om, men det är eventuellt möjligt att ett utpekande med tillräcklig tydlighet även utan namn kan kvalificeras som förtal. En förutsättning för det är att det blir mycket lätt att identifiera personen utifrån uppgifterna i boken. Det finns inte särskilt många vägledande domar om just det du söker svar på. Det har däremot fastställts att en personalledare ansetts utpekad när man talat illa om ett mindre företag (NJA 1987 s. 336). Att tala illa om företaget har alltså kunnat likställas med att den som leder all verksamhet på företaget avsetts i uttalandet.Det kan alltså vara så att klar identifiering av personen inte krävs för att dömas för förtal. Ett yttrande om en "invånare i ett hus" kan vid tillräcklig precisering uppfattas så att en viss person pekas ut även utan namn. Däremot är förtal ett tryckfrihetsbrott (1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Tryckfriheten är grundlagsskyddad och är ämnad att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Skyddet är vidsträckt och det kan tänkas påverka hur preciserat ett uttalande måste vara för att kunna klassas som förtal.Enligt min mening är det inte särskilt troligt att uppgifter om någon som inte nämns vid namn ska kunna leda till en fällande dom, om det inte är väldigt lätt att ta reda på vem detta är, som att prata om "mamma" till en väldigt känd person. Vad som gäller i just ditt fall är svårt att säga, då jag inte har tillräckligt med uppgifter. Vänligen,

Barnbidrag och växelvist boende

2020-11-17 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har en dotter på 9 år. Hennes mamma och jag separerat 7 är sedan. Dottern försöker vi ha varannan vecka, men vi är flexibla ibland att ha henne beroende på jobb situationen. Jag har inte fast anställd och ekonomi blir svårt ibland. Min frågar om man som ensamstående pappa för rätt att få en del av barnbidraget? Eftersom dottern inskrivet hemma hos mamman och hon får hela summan på hennes konto. Det handlar inte om mycket pengar men det skulle hjälpa med busskort och andra utgifter man måste betala. Mvh//
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på om det finns någon rätt för en förälder som ett barn bor cirka varannan vecka hos att få del av barnbidraget. Jag förutsätter här att ni har gemensam vårdnad om barnet med växelvis boende. Reglerna om barnbidrag finns i bl.a. socialförsäkringsbalken (här). Enligt 16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller att när föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas barnbidrag med hälften till vardera föräldern. Anger föräldrarna i en gemensam anmälan till Försäkringskassan vem av dem som ska vara bidragsmottagare lämnas dock barnbidraget till den angivna mottagaren. Om barnet bor varaktigt hos en förälder gäller att boendeföräldern ska få hela bidraget (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Om du och mamman har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er ska barnbidraget alltså delas mellan er trots att barnet är folkbokförd hos mamman. Vill man ändra mottagare för barnbidraget kan man göra en anmälan till Försäkringskassan. Om föräldrarna är överens kan de göra en gemensam anmälan. Är föräldrarna inte överens kan den som vill få till en ändring göra en anmälan själv. Då måste Försäkringskassan göra en utredning av barnets boende för att ta reda på vem som faktiskt har rätt att få pengarna. Här finns mer information om barnbidrag och att ändra mottagare på barnbidraget.Vänligen,

Bedrägeri och polisanmälan

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen.Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig.Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här.Vänligen,Anna Liss

Tillstånd för försäljning på allmän plats

2020-11-17 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag och mina vänner har startat företag och undrar ifall vi får sälja produkter på allmänna platser utan tillstånd, vi har själva läst på lite och då kommer vi fram till att det krävs tillstånd för att ha ett stånd eller stå på torg men vi kommer endast att möta upp folk som skrivit till oss eller att vi säljer på plats till någon som är intresserad. Kan ni ge oss ett förtydligande på vad som gäller angående försäljning på allmän plats och alternativt på en högskolas skolgård.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen får en offentlig plats inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd att utnyttja en offentlig plats krävs alltså om användandet inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Vägar, gator och torg är i regel upplåtna för allmän trafik. Kravet på tillstånd för markutnyttjande motiveras av att ett obegränsat användande av marken för något annat ändamål än det för vilket den i första hand är avsedd kan orsaka påtagliga störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten. Tillstånd behövs därför inte om ianspråktagandet sker i enlighet med det ändamål för vilket den offentliga platsen har upplåtits genom beslut i detaljplan. Detaljplaner är allmänna handlingar som var och en kan begära ut genom principen om handlingsoffentlighet (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Här finns mer information om att begära ut detaljplaner och andra allmänna handlingar i Stockholms kommun. Om tillståndet gäller någon annanstans, kan handlingen begäras ut hos er respektive kommun.När krävs tillstånd? Tillstånd krävs i allmänhet när offentlig plats utnyttjas för tillfälliga försäljningsstånd såsom flyttbara korv- eller glasstånd liksom mer permanenta försäljningsstånd såsom kiosker. Som ytterligare exempel på när tillstånd i regel krävs kan nämnas användande av offentlig plats för serveringar, annonspelare, s.k. vippskyltar, montrar, containrar, soffor och cykelställ. Enligt bestämmelsen följer vidare att tillstånd inte behövs, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Allmänt kan sägas att ju mera omfattande och till sin karaktär trafik- eller ordningsstörande ett ianspråktagande är desto snävare blir utrymmet för ett tillståndsfritt ianspråktagande av platsen. Angående tillfällig omfattning: ett nyttjande av platsen som sträcker sig längre än någon timme kan som regel inte anses vara ett tillfälligt ianspråktagande. Inte heller blir det tillfälligt om platsen används endast under någon timme men nyttjaren efter ett kortare uppehåll återkommer till platsen och återupptar sin verksamhet. Som ytterligare krav på att ianspråktagande av offentlig plats inte ska kräva tillstånd uppställs att det ska anses som obetydligt. Avgörande här blir storleken på ytan av den offentliga platsen. Är det fråga om en begränsad yta kan ett mycket blygsamt ianspråktagande komma att omfattas av krav på tillstånd. Vad gäller försäljning på en gård utanför en högskola är det oftast så att försäljning kräver avtal med högskolan i fråga. Det bästa i ert fall är att kontakta skolan i fråga för att ordna med ett försäljningsavtal/tillstånd. Vad som gäller i ert fall Jag tolkar ditt fall som att ni inte kommer använda er av något försäljningsstånd eller liknande. Det som kräver tillstånd är utnyttjande av platsen. Att möta upp folk och sälja till dessa torde därmed vara okej. Det är svårare att svara på det du nämner om att sälja till någon på plats som är intresserad. Beroende på hur ni ställer upp försäljningen i det fallet kan det vara så att försäljningen kräver tillstånd. För att passa in på undantaget för försäljning krävs i regel ett utnyttjande av mycket mindre omfattning. I rättsfall har en filt på 60 cm x 60 cm på allmän plats ansetts inte passa in på undantaget. Det lättaste vore att kontakta er kommun för att begära ut detaljplan eller göra en förfrågan om huruvida tillstånd krävs för just er verksamhet. Vänligen,